Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Hirdetmények

 

Az Országos Doktori Tanács Adatkezelési Tájékoztatója

 

Országos Doktori Tanács Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a "Dokumentumok/Nyilvános anyagok" menüpontban vagy közvetlenül INNEN .

 

 


 

"ChatGPT és más nagy nyelvi modellek alkalmazásának lehetőségei és egyben biztonsági kérdései" pályázati felhívás

 

A Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a ChatGPT és más nagy nyelvi modellek témában.

Pályaműveket az alábbi két témában lehet benyújtani:

1. ChatGPT és más nagy nyelvi modellek (LLM-ek) alkalmazásának lehetőségei

2. ChatGPT és más nagy nyelvi modellek (LLM-ek) biztonsági kérdései, szervezeti és társadalmi hatásai

Részletes feltételek a pályázati felhívásban . Pályázat benyújtására 2023. október 1 -ig van lehetőség Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén .

 

 


 

Kormányrendelet módosítása

 

A Magyar Közlöny 2022/220. számában megjelent a 617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról, amelynek 4. fejezete módosítja a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletet. A módosítás egy új, 6/A. §-sal egészíti ki a kormányrendeletet, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben több felsőoktatási intézmény közösen hozzon létre doktori iskolát. A kormányrendelet egy új, 1/A alcímben részletezi a művészeti felsőoktatási intézmények doktori iskoláira vonatkozó szabályokat.

 

A doktori kormányrendelet mai napon hatályos szövege elérhető innen .

 


 

 

A doktori képzés és fokozatszerzés nyelvi követelményeinek változása, az Nftv. módosítása

 

A Magyar Közlöny 2022/209. számában megjelent az egyes felsőoktatással, szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő törvények módosításáról 2022. évi LIX. törvény, amely a doktori képzés vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja az Nftv-t.

1. Nftv. 40. § (6) bekezdés: "Doktori képzésre az vehető fel, aki a mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel, valamint a doktori iskola szabályzatában meghatározott, a tudományterület műveléséhez szükséges idegen nyelvismerettel rendelkezik.”

2. Nftv. 53. § (5) bekezdés b) pont: A doktori fokozat megszerzésének feltétele "egy vagy több idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása.”

3. Nftv. 117/G. § (1) bekezdés: Az 53. § (4) bekezdésétől eltérően a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést benyújtania annak, aki a komplex vizsgáját 2018. február 1-je és 2021. augusztus 31-e között teljesítette. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható.

Az Nftv. hatályos szövege elérhető közvetlenül INNEN .

 


 

Új vezetők az Országos Doktori Tanács élén

 

Az Országos Doktori Tanács 2022. december 2-i ülésén új vezető tisztségviselőket választott a 2023. január 1. - 2025. december 31. közötti hároméves ciklusra. Az ODT elnöke Dr. Benyó Zoltán (Semmelweis Egyetem), alelnöke Dr. Zsengellér József (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem). A leköszönő elnök, Dr. Csernoch László a továbbiakban tiszteletbeli elnökként vesz részt az elnökség munkájában. A 2023. május 19-i ülésen Várkonyiné Dr. Kóczy Annamária (Óbudai Egyetem) alelnöki tisztséget nyert el.

 


 

ODT javaslat a 2023. évi állami ösztöndíjas doktori képzésre felvehető keretszám intézmények közötti felosztására

(az ODT 2022. december 2-i ülésén elfogadott javaslata)

 

 

 

A határon túli magyar hallgatók számára felhasználható államilag finanszírozott helyek száma: összesen további 30 fő.

 


 

Az Nftv. módosítása

 

A Magyar Közlöny 2021/235. számában megjelent az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVII. törvény, amely a doktori képzés vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja az Nftv-t.

1. Az Nftv. 53. § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: " (3a) A  doktori képzésbe olyan módon is bekapcsolódhat a  hallgató, hogy mesterképzési szakon folytatott tanulmányai utolsó tanévének tanulmányaival párhuzamosan doktori képzés részét képező felkészülésben is részt vesz, feltéve, hogy a  hallgató a  mesterszakos oklevele megszerzését követően teljesíti a  felvétel követelményeit is. A  felvételi döntéssel egyidejűleg - a  felsőoktatási intézmény doktori szabályzata alapján - a  mesterképzésben felvett kreditek elismerésre kerülnek.”

Az Nftv. hatályos szövege elérhető közvetlenül INNEN .


 

Doktori értekezések benyújtásának módosított határideje

 

A Magyar Közlöny 2021/97. számában megjelent a 2021. évi LIII. törvény az Nftv. módosításáról, amely szerint módosult a doktori értekezés benyújtásának határidejéről rendelkező 53. § (4) bekezdés:
"A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három tan éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltányolást érdemlő esetekben legfeljebb egy tan évvel a doktori szabályzatban meghatározottak szerint meghosszabbítható. A fokozatszerzési eljárásban a hallgatói jogviszony szünetelése legfeljebb két félév lehet."
 
Az Nftv. hatályos szövege elérhető közvetlenül INNEN .
 

 

Az Nftv. módosítása

 

A Magyar Közlöny 2020/282. számában megjelent a a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVIII. törvény, amely a doktori képzés vonatkozásában is módosít néhány rendelkezést.

1. Az Nftv. 53. § (3) bekezdés a következő mondattal egészül ki 2022. január 1-től: „ A  doktori képzésben komplex vizsga teljesítésével hallgatói jogviszonyt létesíthet az  is, aki az  általános orvos, állatorvosi, fogorvos vagy gyógyszerész szakon a  hallgatói jogviszonyával párhuzamosan egyénileg készült fel a fokozatszerzésre és a komplex vizsga során - a felsőoktatási intézmény doktori szabályzata alapján - a mesterképzésben felvett kreditek elismerésre kerültek.

2. Az Nf tv. 108. § 5 pontja 2021. január 1-től módosul: [félév:] doktori képzés esetén minden év szeptember 1. napjától január 31. napjáig és február 1. napjától augusztus 31. napjáig tartó oktatásszervezési időszak."

3. Az Nf tv. 108. § 40 pontja 2021. január 1-től módosul: [tanév:] doktori képzés esetén tizenkét hónapból álló oktatásszervezési időszak."

Az Nftv. hatályos szövege elérhető közvetlenül INNEN .

 


 

Bemutatkozik a Doktoranduszok Országos Szövetségének Fiatal Szakértői rendszere

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége vallja, hogy a doktori évek alatt megszerzett tudás és tapasztalat érték. Ezt a tudástőkét felhasználva kíván lehetőséget adni a piaci és állami szereplők megbízásainak teljesítésére.

A megbízások támogatják a döntéshozók stratégiaalkotását, a szakértő pedig bővítheti szakmai tapasztalatait és az eredményeit akár fel is használhatja előmenetele során.

A Fiatal Szakértői Rendszer segít megtalálni a doktorandusz, doktorjelölt vagy fiatal kutató szakterületének megfelelő lehetőségeket!

Bővebb információ elérhető a www.hunexpert.hu weboldalon, vagy a Hunexpert Kft. kiadványában .

 


 

Javaslat minőségcélok és indikátorok megfogalmazására

 

Az Országos Doktori Tanács 2019. november 22-i ülésén - kapcsolódva a MAB új akkreditációs elvárásaihoz - Csernoch László elnök javaslatot tett az intézményi doktori tanács elnököknek minőségcélok és indikátorok megfogalmazására. Az elnök által előterjesztett és a testület által támogatott javaslatok a következők:

Minőségcél_1: Hallgató elégedettségi vizsgálatok kitöltési arányának növelése a doktorandusz hallgatók körében (mérőszám: kitöltési arány %-ban; célérték: 80%).

Minőségcél_2 : A doktori iskola valamennyi képzési nyelvén a szabályozó és tájékoztató dokumentumok elérhetősége arányának növelése a doktori iskola honlapján (mérőszám: a hozzáférhető dokumentumok aránya %-ban; célérték: 100%

Indikátor_1: Adott tanévben határidőre fokozatot szerzett nappali tagozatos PhD hallgatók száma a doktori iskolában (fő)

Indikátor_2:  Nappali képzésben lévő azon hallgatók száma, akiknél a PhD dolgozat benyújtásának határideje az adott tanévben lejárt (fő)

 

További minőségcélokat és indikátorokat természetesen a doktori tanácsok és a doktori iskolák is megfogalmazhatnak.

 


 

Az Nftv. módosítása

 

A Magyar Közlöny 2018/194. számában megjelent a a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XC törvény, amely a doktori képzés vonatkozásában is módosít néhány rendelkezést.

1. Az Nftv. 49. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki: „(7a) A (7) bekezdés rendelkezéseiből a doktori képzésben nem kell alkalmazni a képzés kreditértéke legalább harmadának az adott intézmény adott doktori képzésén történő megszerzésére vonatkozó előírást .” (Tehát a doktori képzésben a korábbi tanulmányok vagy az előzetesen megszerzett tudás alapján elismert kreditek mennyisége elérheti az előírt kreditmennyiségnek - a 240 kreditnek - akár 100 %-át is. Ezt a rendelkezést a folyamatban lévő doktori képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell.)

2. Az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Megszűnik a hallgatói jogviszony:] d) azon félév utolsó napján, amelyben a hallgató a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,” (Azaz ha a hallgató a félév során bármikor megszerzi az abszolutóriumot, hallgatói jogviszonya - és ezzel az ösztöndíj jogosultsága - megmarad a félév végéig.)

3. Az Nftv. 114/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A doktori képzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott létszám 2000 fő.” (Ez a rendelkezés 2019. szeptember 1-én lép hatályba, tehát a már elfogadott keretszám javaslatot ki kell egészíteni további 700 hely elosztásával.)

4. Az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés f) pontja szerint a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 2019. február 1-től 14.566 Ft-ra emelkedik. (A doktoranduszok állami ösztöndíjának kifizetésekor ezen összeg 56 %-ának 1/12-ével - azaz 680 Ft-tal - kell növelni a doktorandusz normatíva 140 ezer, illetve 180 ezer forintos összegét, így a 2019. február 1-től kifizetendő ösztöndíjak 140.680 Ft, illetve 180.680 Ft összegekre változnak.)

 

Az Nftv. hatályos szövege elérhető közvetlenül INNEN .

 


 

A doktori képzés új rendszere

 

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2023. V. 27. 10:01:21
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )