#376  HATÁROZAT 
a MAB 2010/8/XIII/1/2/376. sz. határozata

a
Károli Gáspár Református Egyetem
161
azonosítószámú
irodalom- és kultúratudományok
besorolású doktori iskolájáról:
A MAB A vezette doktori iskolát 2010 október 1-i hatállyal

nem akkreditálja

mert


 Budapest, 2010. október 1.
 

#376   
1 A minimális megfelelt minősítésű törzstagszám 7, ezen belül tudomány/művészeti áganként 3.
A doktori iskola megfelelt törzstagjai:
Bertha Zoltán (irodalom- és kultúratudományok, (2010.10.01)
Fabiny Tibor (irodalom- és kultúratudományok, (2010.10.01)
Hansági Ágnes (irodalom- és kultúratudományok, (2010.10.01)
Jákfalvi Magdolna (irodalom- és kultúratudományok, (2010.10.01)
Kovács Árpád (irodalom- és kultúratudományok, (2010.10.01)
Szabó András (irodalom- és kultúratudományok, (2010.10.01)
2 A megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagok minimális száma 4, ezen belül tudomány/művészeti áganként 2. A doktori iskola megfelelt minősítésű egyetemi tanár törzstagjainak száma: 4
3 Az önértékelés és az analízis nem eléggé informatív, nem néz szembe mindazokkal a problémákkal, amelyek az elmúlt években és jelenleg is feszítik a DI-t. A C-SWOT-elemzés pedig általánosságokat tartalmaz, amelyek nagy része más DI-kre is állhat (pl. a bolognai rendszer következményei a doktori képzésben). A DI saját helyzetének részletes elemzése, különösen a kockázatok kérdésében nem valódi szembenézés a problémákkal, illetve a lehetőségek vonatkozásában nem méri fel a megvalósítás reális esélyeit.
4 Kovács Árpád egyetemi tanár, korábbi munkahelyein részt vett doktori képzésben, jelenleg is közreműködik az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában, ennek eredményeként 8 doktorandusza szerzett eddig fokozatot. Kutatási területei a DI integráns részét képezik, tudományszervezői tevékenysége, oktatói tapasztalata alkalmassá teszik a DI vezetésére.
5 A törzstagjelöltek kutatási területe, közleményei és a DI képzési terve közötti tágan értelmezett összhang nem vitatható, hiszen valamennyiük munkássága releváns az irodalom- és kultúratudomány területén. Ugyanakkor az egyes törzstagjelöltek az irodalomtudományi kutatás igen diffúz területeit képviselik, többnyire egymagukban: humanizmuskori irodalomtörténet, 17. századi magyar kegyességtörténet, 16. századi angol reformációtörténet és hermeneutika, 20. századi magyar színháztörténet, orosz formalista irodalomtudomány stb. Egy-egy törzstag azonban nem elegendő ahhoz, hogy a DI szinergikusan összeforrott, egységes arculatú, erős műhelyt hozzon létre e diszciplínák bármelyikének területén. A képzési terv elemzése során is jól láthatóvá válnak ezek az oktatói kapacitásra jellemző belső aránytalanságok. Az általános tárgyak és az irodalomtudományi alprogramok (irodalomtörténet, irodalomelmélet, irodalom és teológia) tantárgyainak felelőssége két oktatóra túl nagy terhet ró. Fabinyi Tibor 6, Kovács Árpád 5 tantárgyért felel, és a tantárgyak oktatásában - néhány kivételtől eltekintve - a tantárgyfelelősön kívül más nem vesz részt. Nem lehet eltekinteni attól a körülménytől, hogy az átfogó, igen fajsúlyos irodalomtudományi alprogramokhoz viszonyítva az oktatólétszám igen korlátozott. Nyomatékkal jegyezzük meg, hogy a törzstagokkal szemben támasztott követelményeket a doktori iskolát szimbolizáló törzstagjelöltek egyébként sem teljesítik. A 7 főből csak 6 fő rendelkezik a törzstagoktól elvárható színvonalú munkássággal és 4 törzstagjelöltnek még nincs végzett doktorandusza. A bizottság nem tartja indokoltnak, hogy a DI értékelése egyedi eljárással, ez utóbbi körülmény figyelembevétele nélkül történjen meg.
6 Minden, a doktori iskola által megadott tudományághoz kapcsolódó képzési ágban legyen az egyetemnek legalább egy akkreditált mesterszakja.
7 A doktori iskolának a működés első három évében legyen legalább három végzett hallgatóval rendelkező törzstagja.
8 A doktori iskolának a működés első három évében évente legyen legalább két-két felvett doktorandusz hallgatója.