Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Országos Doktori Tanács ügyrendje

Országos Doktori Tanács

ÜGYREND

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 72. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozza meg ügyrendjét:

 

 

I.       AZ ODT CÉLKITŰZÉSEI ÉS TEVÉKENYSÉGE

 

1.       A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénnyel (továbbiakban: Nftv.) és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) kormányrendelettel összhangban az Országos Doktori Tanács (a továbbiakban: ODT) a felsőoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeiből álló testület, amely állást foglal a doktori képzéssel, fokozatadással kapcsolatos kérdésekben. Javaslati, véleményezési és elemzési tevékenységének tárgya egyebek mellett:

a)       a doktori képzés tartalmi, (az oktatás-kutatás) elvi kérdései,

b)      a jelentkezés, a felvétel, a képzés általános és eljárási kérdései,

c)       a doktori képzésre biztosított államilag támogatott hallgatói létszámkeret felsőoktatási intézmények közötti elosztásának elvei (Nftv. 72. § (5) bekezdés szerint kizárólagos hatáskör),

d)      a doktori képzés általános személyi, pénzügyi és tárgyi feltételrendszere,

e)       a doktori szabályzatok véleményezése,

f)       doktori képzésben résztvevők hazai és nemzetközi mobilitása, a teljesítmények kölcsönös elismerése,

g)      intézmények együttműködése a doktori képzésben és fokozatszerzési eljárásokban,

h)      a fokozatszerzés általános elvi, és eljárási kérdései,

i)       az eljárások és értekezések nyilvántartásának ügye,

j)       a doktori képzés és fokozatszerzés hatékonyságának elemzése,

k)      a doktori fokozattal és a képzéssel szemben támasztott igények elemzése,

l)       a fokozatot szerzettek életpálya-követésének elemzése,

m)     a doktori fokozat hazai és nemzetközi ekvivalenciájának kérdései,

n)      a habilitáció általános elvi, és eljárási kérdései,

o)      a habilitációs irányelvek meghatározása, intézményi szabályzatok és gyakorlatok véleményezése,

p)      intézmények kooperációja habilitációs eljárásokban,

q)      bármely, a felsőoktatási intézmények, szakmai szervezetek, vagy a kormányzat részéről felvetődő, a doktori képzést vagy fokozatszerzést érintő kérdés.

 

2.       Az ODT tevékenysége

2.1.    Az ODT feladata a magyarországi doktori képzés és a képzést folytató intézmények, szervezeti egységek és a doktori képzésben résztvevő oktatók, témavezetők és doktoranduszok adatainak interneten történő nyilvánosságának biztosítása (a továbbiakban: Adatbázis). Az ODT biztosítja az Adatbázis interneten történő elérhetőségét, így a felsőoktatási intézmények tudományos eredményeiket és kutatói, tudományos humánerőforrásukat teljesen egységes és jól kereshető rendszerben tudják abban megjeleníteni a nyilvánosság számára. Az ODT egyszersmind - külön megállapodás alapján - lehetővé teszi a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság számára, hogy felhasználja az adatbázis nyújtotta lehetőségeket a hazai doktori képzés vizsgálata és értékelése során.

2.2.    Az ODT fenti közhasznú tevékenységei a felsőoktatás - oktatás, tudományos kutatás - közfeladathoz kapcsolódnak, mely közfeladatot az Nftv. 2. § (2) bekezdése az állam feladataként határozza meg, amikor kimondja, hogy a felsőoktatás rendszerének működtetése az állam feladata. A felsőoktatás rendszerén belül folyik a doktori képzés a Nftv. 53. §-a szerint.

2.3.    Az ODT működése során keletkezett iratokba, az elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban, a testület bármely tagja betekinthet.

 

II.      TAGSÁG

 

1.       Az ODT testületének tagjai a Magyarországon akkreditált, doktori képzést is folytató felsőoktatási intézmények (továbbiakban: egyetem) doktori tanácsainak elnökei.

2.       Az ODT tagja írásbeli kérdést intézhet a testülethez, az elnökséghez, a felügyelőbizottsághoz és az ODT bármely választott tisztségviselőjéhez, akik kötelesek 15 napon belül, illetőleg a testület soron következő ülésén a választ megadni, és amennyiben a kérdező szükségesnek találta, a tagokhoz eljuttatni.

3.       Az ODT testületében taggal rendelkező felsőoktatási intézmények kötelesek a működés költségeihez hozzájárulni a testület által megállapított mértékben. A működési hozzájárulás összege 30.000,- Ft plusz a tag intézményében működő doktori iskolánként további 25.000,- Ft. A hozzájárulást a tárgyév február 28-ig kell befizetni/átutalni az ODT számlájára.

 

III.    SZERVEZET

 

Az ODT szervezete:

1.       tanács

2.       elnökség

3.       elnök

4.       társelnök

5.       tiszteletbeli elnök

6.       titkár

7.       adatbázis koordinátor

8.       adatbázis adminisztrátor

9.       felügyelőbizottság

 

1.       Tanács

1.1.    Az ODT legfőbb szerve a tanács.

1.2.    A tanács kizárólagos hatásköreit az Alapító Okirat határozza meg.

1.3.    A tanácsot a részletes napirend kiküldésével az elnök hívja össze a tanács székhelyére vagy valamely tagintézményének székhelyére vagy telephelyére. A meghívónak tartalmaznia kell a tanács nevét és székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét valamint napirendjét, melyet olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

Az elnökség köteles a tanácsot összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a)  vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

b) előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,

c)  céljainak elérése veszélybe került.

A fenti okokból összehívott tanács ülésén a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedéseket tenni.

1.4.    Az ülés helyéről, idejéről és napirendjéről az ülést megelőzően legalább 14 nappal postai vagy elektronikus levél útján értesíteni kell a tagokat és a meghívottakat.

1.5.    A tanácsi meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok a napirend kiegészítését kérhetik az elnöktől, a kérelem indokolásával. A kérelemről az elnök jogosult dönteni. Ha az elnök a tanács ülésének időpontjáig nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, a tanács ülése a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

1.6.    A tanács határozatképességét minden határozathozatalnál vizsgálni, és az ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Határozatképesség hiányában a tanácsot 15 napon belüli időpontra újból össze kell hívni. Az ugyanazon napirenddel meghirdetett második ülés a jelenlevő tagok számától függetlenül határozatképes, amennyiben a távolmaradás jogkövetkezményére a tagok figyelmét előzetesen felhívták. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt ülés nem az eredeti ülés időpontjával egyező napon kerül megtartásra, a tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben ismét tájékoztatni kell őket a távolmaradásuk következményeiről.

A jelenlévőkről jelenléti ívet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a képviselt intézmény nevét és székhelyét, a tag (vagy a képviseletében megjelent személy) nevét, lakóhelyét, aláírását.

1.7. A tanács egyszerű szótöbbséggel határoz. Határozathozatalnál kizárólag az   igen   és   nem   szavazatokat kell figyelembe venni, kivéve, ha ezen szavazatok száma kevesebb, mint a leadott szavazatok fele. Ez utóbbi esetet úgy kell tekinteni, hogy a tanács az adott kérdésben nem foglalt állást.

1.8. A tanácsot levezető elnökként az elnök vagy az általa megbízott más személy nyitja meg, vezeti le és zárja be. A tanács ülésének kezdetén a tagok közül meg kell választani a jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv-hitelesítőt, valamint a szavazatszámlálót, akiknek a megbízása az adott ülésre szól.

1.9. A tanács nyílt szavazással hozza meg határozatait, kivéve a tisztségviselők megválasztását, illetőleg amikor a tanács bármely tagja kezdeményezésére többségi döntéssel titkos szavazást rendel el. A megjelent tagok legalább egyharmadának indítványára név szerinti szavazást kell elrendelni.

1.10. A tanács határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a ) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az ODT cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az ODT által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem szavazhat az a tag sem,

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az ODT terhére másfajta előnyben részesít,

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az ODT-nek nem tagja,

e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A szavazásra nem jogosult tagot az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

1.11.  A tanács üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az ülés lefolyásának lényegesebb mozzanatait, döntéseit és határozatait azok időpontjának, hatályának és - amennyiben lehetséges - az azt támogatók és ellenzők számának feltüntetésével. A tanács határozatait és állásfoglalásait az ülést követő hét napon belül az ODT honlapján közzé kell tenni. A tanács előterjesztései és jegyzőkönyvei a tagok számára nyilvánosak.

1.12. Ha olyan sürgős döntésre van szükség, mely nem teszi lehetővé az ülés időben történő összehívását, vagy a sürgősen megtárgyalandó téma nem indokolja az ülés összehívását, személyi kérdéseket kivéve, elektronikus úton is lehetőség van a Tanács tagjai véleményének beszerzésére. Ebben az esetben az előterjesztést, a határozati javaslatot minden tagnak elektronikus úton meg kell küldeni a szavazási határidő (év, hó, nap, óra) és a szavazás helyét jelölő weblap-cím pontos megjelölésével. A szavazatokat a Tanács titkára összesíti és az Elnök, valamint egy általa kijelölt tag hitelesíti. A szavazás eredményéről a Tanácsot a legközelebbi ülésén tájékoztatni kell.

1.13. Az elektronikus szavazás és határozathozatal feltételei az alábbiak:

-           a döntés meghozatala során a szavazásban részt vevők személye, a határozatképesség hitelt érdemlően megállapítható;

-           legalább három munkanappal a szavazás kezdő időpontját megelőzően a napirendet és a döntést megalapozó írásos dokumentációt el kell juttatni a tanács tagjaihoz;

-           a szavazásra legalább egy munkanapot kell biztosítani;

-           az ügy egyszerű megítélésű, illetve az előkészítést szolgáló írásos dokumentáció alapján a tanács bármely tagja részéről olyan kérdés nem merült fel, amit a dokumentáció egy alkalommal történő kiegészítésével, módosításával nem lehet kezelni; az írásos dokumentáció kiegészítése, módosítása esetén a fenti bekezdésben meghatározott határidőt a kiegészített, módosított írásos dokumentáció tagokhoz történő eljuttatásától kell számítani;

-           a tanács bármely tagja - legkésőbb a szavazás kezdő időpontját megelőzően - nem javasolja a tanács ülésének összehívását, valamint

-           a tanács tagjainak legalább hatvan százaléka részt vett a szavazásban és a szavazásban részt vett tagok több mint fele egyhangú döntést hozott.

 

2.       Elnökség

2.1.    Az elnökség létszáma öt   fő. Tagjai: az elnök   , társelnök, és két alelnök, valamint a tiszteletbeli elnök. Az elnökség tagjainak megválasztásánál törekedni kell arra, hogy a négy nagy terület (1. társadalomtudományok és bölcsészettudományok; 2. természettudományok és műszaki tudományok; 3. orvostudományok és agrártudományok; 4. hittudomány és művészetek) képviselve legyen. A tagok kötelesek a tanács ülésein részt venni, és ott az ODT-vel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az ODT tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

2.2.    Az elnökség tagjai folyamatosan egyeztetnek egymással az ODT működését érintő kérdésekről, szükség esetén bármelyikük kezdeményezheti az elnökségi ülés összehívását, a tervezett napirend közlésével egyidejűleg, az ülés előtt legalább 15 nappal. Az elnökség döntéseiről, állásfoglalásairól emlékeztető készül. Az elnökség állásfoglalásairól és döntéseiről tájékoztatja az ODT tagjait.

2.3.    Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az ODT cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az ODT által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

2.4.    A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -

a)  amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságoz szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

2.5.    A vezető tisztségviselő, illetve vezető posztra pályázó személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

3.       Elnök

3.1.    Képviseli az ODT-t, összehangolja az ODT szerveinek működését, vezeti az elnökséget, és irányítja a titkár tevékenységét, gyakorolja az ODT-t megillető tulajdonosi és munkáltatói jogokat.

3.2.    Az elnököt a tanács választja, az elnöki megbízás három évre szól.

3.3.    Az elnök beszámolással tartozik a tanácsnak és a felügyelőbizottságnak.

3.4.    Az elnököt akadályoztatása esetén az általa felkért és a feladatra megbízott   társelnök, vagy   alelnök szükség esetén tag helyettesíti.

 

4.       Társelnök :

A társelnököt, aki a következő ciklusban elnökként működik, a tanács választja, az elnökválasztással egy időben. A társelnöki megbízás három évre szól, a társelnök az elnökség tagja.

 

5.       Tiszteletbeli elnök:

A tiszteletbeli elnök címet mindig a leköszönő elnök kapja meg, aki a következő elnöki ciklusban is az elnökség tagja marad.

 

6.       Titkár

6.1.    Irányítja az ODT igazgatási tevékenységét, segítséget nyújt az elnökségnek az ODT testületei és tisztségviselői tevékenységének összehangolásában, az ODT törvényes működésében.

6.2.    Ellátja az ODT szervező, ügyviteli és adminisztratív munkáját.

6.3.    A titkár gondoskodik többek között az irattárazás végzéséről, az ODT honlapjának üzemeltetéséről és frissítéséről. Gondoskodik az ODT bármely szervezeti egységének ülésén a jegyzőkönyvek, emlékeztetők, illetve feljegyzések készítéséről, hitelesítéséről és azoknak az ODT honlapján történő közzétételéről, s az ODT bármely szerve által hozott döntésnek az érintettekkel való bizonyítható közléséről, s az ODT honlapján történő nyilvánosságra hozatalról.

6.4.    A tanács és az elnökség határozatairól évenkénti bontásban nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak a döntések tartalmán, időpontján, hatályán kívül tartalmaznia kell a döntést támogatók és ellenzők számarányát is.

6.5.    A titkár személyére az elnök tesz javaslatot, akit a tanács véleménynyilvánító szavazással minősít. A titkár megbízatása az elnökével azonos időszakra, vagy annak visszavonásáig, illetve lemondásáig szól. A visszavonás, illetve a lemondás szándékát mindkét félnek legalább 30 nappal előre jeleznie kell. A leköszönő titkár mandátuma lejártát, vagy felmentését követő 7 napon belül köteles teljes körűen elszámolni, és az ügyeket átadni.

 

7.       Az ODT adatbázis koordinátora

7.1.    Felelős a doktori adatbázis folyamatos üzemeltetéséért.

7.2.    Koordinálja az adatbázis üzemeltetőinek, karbantartóinak és fejlesztőinek munkáját.

7.3.    Minden év elején javaslatot terjeszt elő az adatbázis továbbfejlesztési tervére és megszervezi a Tanács által jóváhagyott terv megvalósítását.

7.4.    Együttműködik és segíti az adatbázis adminisztrátorát feladatainak ellátásában.

7.5.    Gondoskodik arról, hogy az adatbázis módosításával illetve a kezelőprogramok fejlesztésével kapcsolatos technikai részleteket folyamatosan dokumentálja és átadja a titkárnak.

7.6.    Az adatbázis koordinátor személyére az elnökség tesz javaslatot, akit a tanács véleménynyilvánító szavazással minősít. Megbízatása az elnökség általi visszavonásig, vagy a megbízott lemondásáig tart. E szándékát mindkét félnek legalább 30 nappal előre jeleznie kell. A leköszönő adatbázis koordinátor mandátuma lejártát vagy felmentését követő 7 napon belül köteles teljes körűen elszámolni, és az ügyeket átadni.

 

8.       Adatbázis adminisztrátor

8.1.    Segíti az adatbázis koordinátor munkáját.

8.2.    Elvégzi az adatbázis frissítését, átvezeti a szükséges változásokat (új felvitel, módosítás, törlés).

8.2.    A fejlesztők által kiadott leírás alapján elvégzi a rendszer frissítését vagy változtatását.

 

9.       Felügyelőbizottság

9.1.    A felügyelőbizottság három tagból áll, elnökét az oktatásért felelős miniszter nevezi ki, egy-egy tagját a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, illetve a Magyar Tudományos Akadémia elnöke delegálja és az oktatásért felelős miniszter nevezi ki.

9.2.    A felügyelőbizottsági tagság a tanács tagságával összeférhetetlen: az intézményi képviselők nem lehetnek tagjai a felügyelőbizottságnak. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akit

a)  bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,

b)  a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak,

c)  valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője,

d) a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak.

9.3.    Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a)  az ODT-vel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

b) az ODT cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

c) az a)-b) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

9.4.    A felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottságot az ülést megelőzően legalább 15 nappal korábban, a napirend egyidejű megküldésével hívja össze.

 

 

IV.    TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA

 

1.       Az ODT vezető tisztségviselői:

a)       elnök,

b)      két alelnök,

c)       társelnök

d)      tiszteletbeli elnök

2.       A vezető tisztségviselői megbízatás összeférhetetlen bármely politikai pártban vagy szervezetben viselt vezető tisztséggel, képviselői státusszal.

3.       Az elnöki,   a társelnöki   és   az   alelnöki tisztségekre - a tisztségválasztó tanács ülése előtt legalább 14 nappal - az elnökség pályázatot ír ki, amelyre az ODT azon tagjai nyújthatnak be írásos pályázatot, legkésőbb a tanács ülését megelőző hetedik napig, akik várhatóan   a   következő időszakban is tagok maradnak. A pályázók közül a tanács választja meg az ODT tisztségviselőit.

Elnökké az választható meg, aki a jelen lévő tagok szavazatainak több mint felét megszerezte. Amennyiben - több pályázó esetén - egyik pályázó sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, a szavazást oly módon kell folytatni, hogy az előző fordulóban legkevesebb szavazatot kapott pályázó az újabb fordulókban már nem vehet részt. Amennyiben az ily módon kettőre csökkent pályázók közül egyik sem kapja meg a jelen lévő tagok szavazatának több mint felét, 7 napon belül újabb pályázatot kell kiírni, és 30 napon belül újabb ülést kell összehívni.

Több pályázó esetén a legtöbb szavazatot kapott pályázó nyeri el a   társelnöki és   alelnöki tisztségeket.

5.       Ha a tisztségviselői hely betöltetlen, a soron következő 30 napon belüli tanácsülés - vagy ennek hiányában 30 napon belül összehívott rendkívüli tanácsülés - a betöltetlen tisztségviselői helyre a folyamatban lévő ciklus végéig szóló időre új tisztségviselőt választ. Az így megválasztott új tisztségviselők megválasztásuk napján hivatalba lépnek.

6.       Az ODT vezető tisztségviselőinek választását az előző elnöki ciklus vége előtt legalább 15 nappal meg kell tartani. A tisztségviselők a megválasztásukat követő évben január 1-i hatállyal hivatalba lépnek. A leköszönő tisztségviselők mandátumuk lejártát, vagy felmentésüket követő 7 napon belül kötelesek teljes körűen elszámolni, és az ügyeket átadni.

7.       A vezető tisztségviselő visszahívását bármely tanácstag kezdeményezheti. A tanács többségének (50%-nál nagyobb arány) szavazata elégséges a visszahíváshoz.

 

VI.    AZ ODT GAZDÁLKODÁSA

 

1.       Az ODT önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját bevételeivel és vagyonával felel, a tagok az ODT tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

2.       A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet s arról - saját költségére - másolatot készíthet.

3.       A közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben - legkésőbb június 30-ig - az ODT köteles saját honlapján közzétenni.

 

VII.   ZÁRADÉK

 

1.         Az ügyrendet az ODT 2016. október 14-i tanácsülése alkotta meg.

 

2.         Az ügyrendet az ODT 2018. október 5-i ülésén módosította, a módosítások átvezetésre kerültek.

 

 

 

Budapest, 2018. október 5.

                                                                                   Dr. Csernoch László József

                                                                                                     elnök

 

 

Az ügyrend aláírt, szkennelt változata itt érhető el


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2018. X. 29. 14:55:10
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )