Bejelentkezés
 Fórum
 
 
jegyzőkönyv: 070124

 

JEGYZŐKÖNYV

készült az Országos Doktori Tanács (ODT) alakuló ülésén

 

Ideje: 2007. január 24. 10:00 óra

 

Helyszíne:

Professzorok Háza, földszinti tanácsterem
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.

 

Jelen vannak:

Ld.: Jelenléti ív ( 1. sz. melléklet )

 

Élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában biztosított egyesülési jogukkal, a

Budapesti Corvinus Egyetem,

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Debreceni Református Hittudományi Egyetem,

Evangélikus Hittudományi Egyetem,

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,

Miskolci Egyetem,

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,

Nyugat-Magyarországi Egyetem,

Pannon Egyetem*,

Pécsi Tudományegyetem,

Semmelweis Egyetem,

Szegedi Tudományegyetem,

Szent István Egyetem,

Színház- és Filmművészeti Egyetem,

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

törvényes képviselői, illetve azok hiteles meghatalmazással ellátott delegáltjai (továbbiakban: alapítók) összejöttek azzal a szándékkal, hogy a magyarországi tudományos utánpótlás, doktori képzés és tudományos fokozatadás érdekében - összhangban a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. rendelkezéseivel - létrehozzák az Országos Doktori Tanácsot.

 

Ennek érdekében

1. Jelenlévő tagok a mai napon

kimondják az Országos Doktori Tanács megalakulását .

 

2. Zombory László javaslatára az alapítók 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Csizmadia Józsefet jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámlálónak, Solymosi Józsefet és Rigó Jánost jegyzőkönyv-hitelesítőnek választják.

 

3. Alapszabály elfogadása

Az alapítók az alakuló ülést megelőző egyeztetési folyamat lezárásaként megvitatják az egyesület működtetésének alapvető kérdéseit, több kérdésben is konszenzusra jutva 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják az 104/2007 (I. 24.) ODT határozat ot:

„Az ODT alapítói a 2. sz. melléklet szerinti alapszabályt alkotják,

s azt magukra nézve kötelezően elfogadják.”

 

 

4. Vezető tisztségviselők megválasztása

Az alapszabálynak megfelelően a szervezet tisztségviselőire javaslatokat tesz Zombory László , aki         az elnöki feladat vállalásának jelzése mellett

alelnöknek Zalai Ernőt és Jeney Zoltánt;

felügyelőbizottsági tagnak Bazsa Györgyöt, Mang Bélát és Molnár Károlyt;

titkárnak Csizmadia Józsefet

terjeszti elő. Ez előterjesztéshez további javaslatok nem érkeztek. Zombory László megkérdezi az alapítókat, hogy kérdéseket kívánnak-e feltenni a jelöltek számára. Ezt követően tikos szavazással

Zombory Lászlót      15 igen,            0 nem,            0 tartózkodás

Zalai Ernőt                 14 igen,            1 nem,            0 tartózkodás

Jeney Zoltánt              15 igen,            0 nem,            1 tartózkodás

Bazsa Györgyöt          13 igen,            2 nem,            0 tartózkodás

Mang Bélát                  13 igen,            2 nem,            0 tartózkodás

Molnár Károlyt         12 igen,            3 nem,            0 tartózkodás

Csizmadia Józsefet     14 igen,            1 nem,            0 tartózkodás

mellett támogatva tisztségviselőit a 105/2007 (I. 24.) ODT határozat tal a következőképpen választja meg:

„Az ODT

Zombory Lászlót elnökéül,

Zalay Ernőt és Jeney Zoltán alelnöknek,

Bazsa Györgyöt, Mang Bélát, és Molnár Károlyt felügyelőbizottsági tagnak,

Csizmadia Józsefet titkárnak

  választja 2007. december 31-ig.”

 

5. Tagdíj megállapítása

Az alapítók megvitatják az alapszabály III. 3. 2. pontjának vetületeit, majd 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadják a 106/2007 (I. 24.) ODT határozat ot:

„Az ODT 2007. évi tagdíja: 20.000,-Ft.”

 

Ezt követően

 

6. További tagok felvétele

Zombory László tájékoztatja az alapítókat, hogy a Debreceni Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem, Közép-európai Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, és a Széchenyi István Egyetem k épviselői kérik intézményeik felvételét az egyesületbe. A kérelmezők megfelelnek az alapszabály szerinti feltételeknek, így az elnök előterjesztésére a Tanács elfogadja az alábbi 107/2007. (I. 24.) sz. határozat ot:

„Az ODT tagjaivá nyilvánítja a

Debreceni Egyetemet,

Eötvös Lóránd Tudományegyetemet,

Kaposvári Egyetemet,

Közép-európai Egyetemet,

Magyar Képzőművészeti Egyetemet,

Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetemet,

Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, és a

Széchenyi István Egyetemet.”

 

 

7. A Tanács megvitatja a 2007. évi felvételi keretszámok felosztását

Zombory László elmondja, hogy korábban, minden évben méltányossági alapon minimális intézményi ösztöndíj-számot biztosítottak az egyetemeknek, s arra kéri a Tanácsot, hogy ez évben is kövesse ezt a gyakorlatot. Megkéri Csizmadia Józsefet, hogy az adatösszesítéssel és feldolgozással kapcsolatos tapasztalatairól tájékoztassa a Tanácsot.

Csizmadia József: A kontroll-adatforrások egyike az OKM Statisztikai Osztályának adatállománya volt. Ebben két pontban tért el értelmezésben is a Minisztérium adata az ODT által az intézményektől kértektől: MTA-tagság és a kiadott oklevelek értelmezésében. Az OKM-től kapott adatok szűkebb értelmezésűek voltak, így e két kategóriában természetesek az intézményi és az OKM adataiban tapasztalható különbségek. Az „intézményi-OM” lap magát a különbséget volt hivatott kimutatni, de ahogy az „OM” lap, úgy e különbségi lap sem került felhasználására, hanem azokat tájékoztató jelleggel küldte meg az intézményeknek, hogy saját adataik vonatkozásában összevethessék a két forrást. Volt olyan eset is, ahol az OKM adatszolgáltatásakor történt hiba, s maga az intézmény mindkét helyre azonos adatot szolgáltatott, mégis különbség jelent meg. A Tanács legutóbbi ülésén egyetértés volt abban, hogy csakis lezárt statisztikai terminusok szerepeljenek az elosztás bázis-adataiban, prognózisok ne szerepeljenek abban. Ennek megfelelően a legfrissebb 3-3 időszak került bekérésre a kiadott oklevelek kivételével, mivel máskülönben a 2006. évi számok után az ez év őszén esedékes újabb elosztásnál nem lenne terminus-léptetési lehetőség. Ugyancsak érkezett visszajelzést a képzésben résztvevők argumentuma tekintetében. Volt, úgy emlékezett, hogy a korábbi döntés értelmében alapot képez a levelező doktoranduszok száma is. Mivel ezzel ellentétes emlékezet is fennállott, így elnök úr döntése szerint a vetítési alapot nem változtattuk meg, nem módosítottuk az adatkérést. A korábbi döntések hiányosságainak és pontatlanságainak ilyen következményeit bizonyára orvosolni tudja majd egy olyan bizottság, ami minden részletre kiterjedően ismét áttekinti az elosztás alapelveit, s pontos adatgyűjtési és adatfeldolgozási megoldást is meghatároz. E mellett a szervezet egyesületi formája is javítani fogja a dokumentáltságot, így a vitás kérdések elkerülhetőek lesznek.

Zombory László javasolja a Tanácsnak, hogy fogadja el a „méltányos” javaslatot, ami a méltányosság miatt csak a BME esetében jelent létszámcsökkenést az előző évihez képest.

Husvéth Ferenc szóvá teszi, hogy az adatokat pontosabban kérjék, mert a kérés nem tartalmazta a levelező doktoranduszokat, s az adatok szerint a levelező akadémikus nem is akadémikus. Javasolja továbbá, hogy a titkárok is üljenek össze.

Hornok László: Valótlan és visszamenőleges az adatkérés megváltoztatása. A levelező képzés nem szervezett képzés? A külföldiek miért nem számítanak be? Felháborító az eljárás és a tartalom is!

Kovács Melinda: A nem ösztöndíjas hallgató is szervezett képzésben vesz részt. Ezúttal nem a közalkalmazotti létszámokat kérték, hanem az oktatók számát. Az adatkérés eltért az eddigi szokásoktól.

Dobróka Mihály: Intézményükben 50-50%-os az ösztöndíjas és a nem ösztöndíjas doktoranduszok megoszlása, azért különösen is érinti őket a különbség.

Csizmadia József: Amint azt a bevezetőben is elmondta, a minisztériumi adatokra semmilyen számítás nem épül, azt tájékoztató szándékkal küldte ki az intézményeknek. A kiadott fokozatoknál és az MTA-tagoknál sem szűkítették a kört: a korábbi egységes adatkérés szerinti értelmezéssel az intézmények által szolgáltatott adatokat használták fel. Senki nem állított olyant, hogy a levelező tag az ne lenne akadémikus, és olyant sem, hogy ország szerinti megkülönböztetés lenne a fokozatot szerzettek között. A korábbi „közalkalmazott” szóhasználat azért nem volt megfelelő, mert a nem állami intézményekben oktatók nem közalkalmazottak. Emlékezteti a tagokat arra, hogy az ODHT a MAB és a DOSz közös állásfoglalást adott ki 2004-ben arra vonatkozóan, hogy az egyetemek levelező és esti tagozaton ne szervezzenek doktori képzést, hanem szükség esetén éljenek a kötelezettségek alóli mentesítés lehetőségével.

Hornok László : Elfogadhatatlan a javaslat. - titkos szavazást kér.

Zombory László kérdésére Hornok László, Kovács Melinda, Dobróka Mihály és Schmidt Rezső kér titkos szavazást, azonban az alapszabály szerint ez nem elégséges.

Klukovits Lajos : A vitatkozó felek körében több fogalom is tisztázandó (képzési forma, finanszírozási típus stb.).

Székelyi Mária: Az ELTE nem tekinti veszteségnek a méltányosság gyakorlását dacára, hogy intézményét érinti.

Dobróka Mihály : A ME sem érzi veszteségnek.

Hornok László : Az adatközlésben utólagos változtatás történt. Egymás között nincs helye méltányosságnak.  

Zombory László ismét kéri a Tanácsot a „méltányos” elosztás elfogadására.

Ezt követően a Tanács 22 igenszavazattal, Hornok László nem szavazatával, tartózkodás nélkül az alábbi 108/2007. (I. 24.) sz. határozat ot hozta:

 

„Az Országos Doktori Tanács a doktori képzésre biztosított államilag támogatott hallgatói létszámkeret felsőoktatási intézmények közötti elosztására a 3. sz. melléklet szerint javaslatot teszi az Oktatási és Kulturális Minisztérium számára.”

 

Zombory László szavazásra bocsátja, hogy van-e, aki a „méltányos” elosztással szemben az „intézményi” elosztást támogatja-e, de az egyetlen támogatást sem kapott.

Kovács Melinda: A Kaposvári Egyetem képviseletében a méltányosságot megszavazta ugyan, de az adatkéréssel nem ért egyet.

Nagy János: Két intézményt kiválasztva (ELTE, BME), mekkora a változás az előző évi keretszámhoz képest?

Székely Mária: Az ELTE 197 helyett 206 ösztöndíjat kap.

Zombory László: A BME 97 helyett 96 ösztöndíjban részesülhet.

Kilár Ferenc javasolja, hogy mielőbb kerüljön megjelölésre azon adatbázis, amiből a következő évi kalkuláció történni fog.

Nagy János: Azt kell meghatározni, hogy az elvekben adatokra épüljenek, s a fennálló ellentmondásokat kell megszüntetni.

8. Zombory László javaslatot tesz egy bizottság létrehozására

amely feladata az elosztási alapelvek felülvizsgálata és az adatgyűjtés, valamint adatfeldolgozás pontos kidolgozása. A 2008. évi keretszámok meghatározásának már a Tanács ezen döntése alapján kell történnie 2007. novemberében. A Tanács az elvekről április 20-ig döntene. A bizottság összetétele lefedné a területeket és az intézménytípusokat.

Varga Zsolt: Ez azt jelentené, hogy a Tanácsnak ebben a félévben még kétszer össze kellene jönnie.

Klukovits Lajos: A szemeszter végéig adjunk határidőt.

Ezt követően Zombory László előterjesztésére a Tanács 23 igen szavazattal egyhangúan elfogadja az alábbi 109/2007. (I. 24.) sz. határozat ot:

„Az ODT megbízza Szél Ágostont, hogy bizottsági munkával 2007. június 30-ig tegyen javaslatot a Tanács számára az államilag támogatott doktorandusz ösztöndíjas létszámkeret intézmények közti elosztásának elveire, valamint a szükséges adatok begyűjtésére és feldolgozására. A bizottság összeállítását a Tanács Szél Ágostonnak, mint a bizottság elnökének hatáskörébe utalja azzal, hogy az összetételről a tagokkal konzultál.”

 

9. egyebek

 

a) habilitáció

Zombory László tájékoztatja a Tanácsot, hogy még e félévben a Tanács napirendjére kívánja tűzni a habilitáció egységesítésének és kereteinek témáját, amibe nem csak Tanácstagokat kíván bevonni, hanem a kérdés legjobb szakértőit is.

 

b) az ODT teljessége

Gál Botond: Van egyetem, amely nem csatlakozott az egyesülethez?

Csizmadia József: Igen, a Károlyi Gáspár Református Egyetem az egyetlen intézmény, amely nem csatlakozott.

Gál Botond: Mi ennek az oka?

Csizmadia József: Csak arról tudok, hogy Török Gábor a csatlakozás kérdését felveti rektorának.

 

c) Felsőoktatási Kerekasztal

Meskó Attila: A Felsőoktatási Kerekasztal e félévben két nagyobb kérdést tárgyal. Az egyik a bérek kérdése, amely a lehetőségek függvénye, azonban a másik a Tanács számára relevánsabb téma: a doktori képzés működése. Ennek kapcsán felajánlja segítségét, hogy a részletekről tájékoztatja folyamatában a Tanácsot. Megköszöni továbbá az ELTE, KE, ME, SzIE hozzáállását a keretelosztásnál tanúsított méltányossághoz, s gratulál a Tanácsnak elnöke megválasztásához, s kiemeli, hogy az elnök előkészítő írása korrekt, az elosztási javaslata jó volt.

 

d) doktoranduszok oktatási tevékenysége

Klukovits Lajos: Az egyes intézményekben milyen arányban oktatnak a doktoranduszok, s oktatási tevékenységükért milyen díjazásban részesülnek?

Eszmecsere után a jelenlévő tagok hozzájárulnak drótpostacímeik kölcsönös megadásához, így a felvetett témában a kérdésről tájékozódva információt cserélhetnek.

e) képzési kategóriák

Kilár Ferenc: Mikor és hogy dől el az alacsony/magas finanszírozású helyek száma?

Varga Zsolt: Korábban a kari bontásban is megadták az intézmények adataikat, s a karok jellegéből kalkulálható volt az arány, hiszen karonként többnyire egységes a költségkategória.

Csizmadia József: Drótpostán bekéri az imént elfogadott intézményi keretek megoszlását az érintettektől.

 

f) rövidítések

Teplán István kéri, hogy intézményének rövidítéseként a CEU helyett a továbbiakban a KEE legyen használva.

Reimholz Péter jelzi, hogy egyeteme rövidített neve: MoME.

 

 

Zombory László egyéb javaslat és kérdés hiányában 11:38-kor az alakuló ülést berekeszti.

 

 

kmf.

 

Csizmadia József

jegyzőkönyvvezető

 

Rigó János

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Solymosi József

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Zombory László

elnök

 

 

*Pannon Egyetem korábbi neve: Veszprémi Egyetem


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. V. 16. 20:16:00
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )