Bejelentkezés
 Fórum
 
 
2009.XII.11

Jegyzőkönyv

az Országos Doktori Tanács (ODT) üléséről

 

ideje : 2009.1 2 . 11 . 10 .00

helyszíne : MTAPI ( 1132, Budapest Victor Hugo u 18-22 alagsori tanácsterem )

jelen vannak : jelenléti ív

 

A Tanács 25 tagjából 21 jelen van, így László János az ülést megnyitja . Bejelenti, hogy az ülésről előzetesen kimentését kérte

·         Fodor János (BME), akit Galántai Aurél képvisel,

·         Ujj András (ZMNE), akit Solymosi József képvisel

·         Németh Dávid

·         Ferenczi István

·         Neményi Miklós

·         Fröhlich Ida

·         Szabó Gábor (MRK),

Csépe Valéria (MTA),

·        

Az elnök külön köszönti a Tanács vendégeit: Manherz Károly helyettes államtitkárt (OKM), Csákvári Éva vezető - főtanácsost (OKM) Bazsa György elnököt (MAB), Kocsis Miklós elnököt (DOSZ) valamint üdvözli a tanács tagjait. László János felkéri Vázsonyi Ottó titkárt a jegyzőkönyv vezetésére, a későbbi hitelesítők Berzy Ágnes és Husvéth Ferenc   lesznek. M egkérdezi, van-e valakinek észrevétele, javaslata az ülés előre meghirdetett, kiegészített és írásban szétosztott napirendhez, ami a következő:

 

1. Tájékoztatás a felsőoktatás minőségfejlesztési programjairól ( Manherz Károly

    szakállamtitkár)

2. Az elnökség szakmai és gazdasági beszámolójának, valamint az FB jelentésének elfogadása (László János és Bazsa György)

3. A DI-k akkreditációjának zárása (Bazsa György)

4. A mesterképzés elhúzódásának hatásai a doktori képzésre, különös tekintettel az ösztöndíjak odaítélésére és folyósítására (Mihály György)

5. A 2009-10-es ösztöndíjas helyek elosztása (László János)

6. Az elnökség megválasztása

7. Egyebek

 

A napirendet a Tanács elfogadja. Azzal a kitétellel, hogy László János kéri felvenni a napirendre a d í szoklevél kiadásának kérdést, mely napirendnek Hornok László (SZIE) lesz az előterjeszt ője

 

1. Tájékoztatás a felsőoktatás minőségfejlesztési programjairól ( Manherz Károly

Szakállamtitkár)

 

László János elnök úr felkéri Manherz Károly helyettes államtitkár urat, hogy tartsa meg a tájékoztatóját.

Manherz Károly államtitkár úr: : A minőségbiztosítás kapcsán három kérdéskört kell érinteni:

·         Színvonal növekedés a felsőoktatásban

·         Az emeltszintű érettségi szerepének növelése

·         A felsőoktatásba bekerült hallgatók minőségének a növelése

A színvonal növekedést a felsőoktatásban a felvételi kapcsán lehet a leginkább elérni. Ezért 2010 - től 200 pont lesz a minimum felvételi ponthatár a felsőoktatási felvételiben , az FSZ képzésben 140 lesz a legalsó ponthatár.   Azzal, hogy így megemelkedik a bejutáshoz szükséges ponthatár várhatóan mintegy 4000 hallgatóval fog kevesebb bekerülni a felsőoktatásba a 2009- es adatokat alapul véve.

2012-től 240 pontra szeretné emelni a felsőokt atásba való bejutás alsó ponthatárát az OKM. Ezzel együtt újra megnövelik az adható pontok számát 100 pontra . Ezzel a lépéssel a bejutáshoz minimálisan 66%-os érettségit kell tenni a jelölteknek. A 240 pontos határ az idei adatok alapján mintegy 7000 - 7500 hallgató kiesését jelenti majd a későbbiekben.

Mindennek a kommunikációja már időben elkezdődött és ehhez hozzá kell tenni, hogy 2015-ig mintegy 20.000 fővel fog csökkeni a felsőoktatásba jelentkezők száma a demográfiai csökkenés miatt.

2012 - től lehetőség lesz arra az intézményeknek, hogy maguk válasszák ki a kormány által megadott listáról, hogy két év múlva az egyes szakokra való bejutáshoz milyen emeltszintű érettségit szeretne kérni, ezáltal az intézmények visszakapják a kompetenciájukat.

A színvonal emelés másik fontos eleme a KUTATÓEGYETEMEK kérdése.

A kutatóegyetemekkel kapcsolatos kormányrendelet megjelent. Egy TÁMOP pályázat keretében 26 milliárd forint fog rendelkezésre állni a sikeres pá ly ázók részére . A kutatóegyetemi címhez nem kell az egész intézménynek teljes egészében megfelelnie, elég lesz ha az oktatott diszciplínák felében éri el a kitűnő minősítést.

A cím eldöntéséről egy 5 fős bizottság dönt , melynek tagjai az akadémia elnöke valamint a 4 felsőoktatási szervezet vezetője.

2009. december 21-ig lesz kiírva a TÁMOP pályázat a kutatóegyetemi koncepció alapján.   A koncepcióban meg fog jelenni az „Elit Egyetem = Kutató Egyetem” koncepció”. A pályázat 30%-át lehet majdan infrastruktúrára költeni. Átlagosan 1 - 3 milliárd forintot kaphat egy egyetem.

A pályázatban nagy szerepet fog kapni a Tehetséggondozás, valamint a tutorálás. Növelni lehet a hallgatói mobilitást, és többet lehet adni majd mintegy Erasmus ösztöndíj.

Ezzel párhuzamosan lassan kiírásra kerül a kutatóegyetemi címre is a pályázat. Itt csak a címet lehet megszerezni. A kutatóegyetemi címre csak olyan egyetemek pályázhatnak, ahol az 50% -a felvetteknek emelt szintű érettségit fog tenni.

László János elnök úr : Megköszöni az ismertetőt, és megkéri a jelenlevőket, ha kérdésük van azt tegyék fel.

Gál Botond (DRHE): A kutatóegyetemi státuszhoz, a kisebb egyetemek, a tehetséggondozás kapcsán tudnak-e csatlakozni?

Manherz Károly helyettes államtitkár : Az FTV módosítása tartalmazza azt a mondatot, hogy a miniszter támogathatja a hálózati struktúra kialakítását, ezen gondolat mentén mindenképpen lesz real i tása a az intézmények csatlak o z á sának.

Mihály György (BME): Attól sajnos nem lesznek képzettebbek a hallgatók, ha a szűrést egy kicsit szűkítik, a megoldás talán az lenne, ha több pénzt kapnának az oktatás szereplői.

Manherz Károly helyettes államtitkár: Nem a kompetenciája kérdés megválaszolása.

Galántai Aurél ( BMF) : A középiskolai felvételi pontértéke nem tükröz valós tudást, miért nem lehet visszaállítani a központi felvételit?

Manherz Károly helyettes államtitkár: A visszaállítá s problematikus, a mostani felvételit megtámadták az alkotmánybíróságon, de a bíróság nem adott igazat a beadványnak. Az OKM egy új finanszírozást szeretne a felvételik kapcsán is, de ez már csak a jövőben lesz.

Nagy László (DE): A kutatóegyetemek cím elnyerésénél lesz-e létszámkorlátozás ?

Manherz Károly helyettes államtitkár: Nincs korlátozás, de kb.: 7-8 egyetemmel számolnak.

László János (ODT): Három kérdést tesz fel ,

1. Gondolkodik - e azon az OKM, hogy kompenzálja azokat a Doktori Iskolákat, akik kimaradnak a kutatóegyetemi projektekből?

2. Van -e lehetőség plusz forrás bevonására a Doktori Iskolák számára a tehetséggondozás kapcsán, hiszen ebben a témakörben minden Doktori Iskola érdekelt.

3. A kötelező heti 10 óra oktatási időben, benne foglaltatik-e minden oktatási tevékenysége egy egyetemi tanárnak? Mi az álláspontja ebben a kérdésben az OKM-nek?

Manherz Károly helyettes államtitkár: A doktori képzésekre nincs plusz forrás betervezve. Sajnos 2010-ben 13%-kal csökkennek a normatívák. Csak a Doktori és MA normatíva nem fog változni. Az óraszámmal kapcsolatos kérdésben az OKM azt az álláspontot támogatja, miszerint a heti 10 órába minden oktatási tevékenységne k benne kell lenni, viszont ezekben az esetekben a z intézményi szabályozások a mérvadóak.

 

 

  2. Az elnökség szakmai és gazdasági beszámolójának, valamint az FB jelentésének elfogadása (László János és Bazsa György)

 

A közgyűlés az előzetesen kiküldött anyagok alapján egyhangúlag elfogadta az elnökség valamint a felügyelő bizottság beszámolóját

 

Az Országos Doktori Tanács 21 8 /2009 ( XII.11 .) sz. határozata a 2009 évi elnökségi és Felügyelő Bizottsági beszámolóról

Az ODT közgyűlés egyhangúlag elfogadta a szakmai, pénzügyi beszámolókat

 

 

3. A DI-k akkreditációjának zárása (Bazsa György)

 

Bazsa György (MAB) : Az akkreditáció elhúzódott mivel pótlások voltak . December 10-én 10 Doktori Iskoláról született döntés, a döntések már olvashatók a www.doktori.hu-n . 2010 január 22-én lesz 12 doktori Iskoláról döntés. Minden valószínűség szerint 2-3 Doktori Iskola nem kerül akkreditálásra. Ott a későbbiekben nem lehet hallgatót felvenni. A doktori eljárást aki elkezdte az be is fejezheti.

A 2009 december 4-i MAB állásfoglalás sikeresnek ítélte az akkreditációs eljárást.

László János (ODT): Megköszönte a beszámolót és a MAB munkáját az akkreditáció során.

 

4. A mesterképzés elhúzódásának hatásai a doktori képzésre, különös tekintettel az ösztöndíjak odaítélésére és folyósítására (Mihály György)

 

Mihály György (BME): Mivel sok hallgató nem 10 félév alatt hanem 11 félév alatt végzi el a képzést, ezért felmerült az igény, hogy ne szeptemberben kezdődjenek a PHD képzések, hanem lehessen már akár februártól is felv e nni hallgatókat , úgy hogy adott esetben az intézmény nem tölt fel minden finanszírozott helyet és az itt megtakarított normatívát később használná fel a Doktori Iskola.

Ehhez viszont az kellene, hogy az OKM nem vonná el naptári év végén a normatíva maradványokat, hanem meghagyná az egyes intézmények hatáskörébe ezek felhasználását, úgy hogy termész e tesen hallgató x hónap elszámolásban az OKM elszámoltatná az egyes intézményeket.

Manherz Károly helyettes államtitkár (OKM): Mivel ebben az esetben hallgatói juttatásról szól a kérdés, ezért nem egyszerű a válasz. A kérdés kapcsán az államháztartási törvény a mérvadó, de í géri, hogy utána néz a kérdésnek.

László János (ODT): A kérdés fontos a megoldást meg kellene minél hamarabb találni. Ha van válasz a pénzügyi oldalról a kérdésnek, akkor vissza kell rá térni, e zért kéri a minisztérium szakvéleményét.

 

5. Díszoklevél adományozásának kérdése

 

Hornok László (SZIE): Róna Tas András részére már egy évvel ezelőtt meg í télte az ODT a díszoklevelet, azonban akkor még a MAB felülvizsgálati bizottságának elnöke volt a professzor és a szabályzat azt mondja ki, hogy aki valamely felsőoktatási testület tagja,az nem kaphatja meg a díszoklevelet, Mivel azonban a professzor úr már nem tisztségviselő, ezért minden akadály elhárult az elől, hogy átadásra kerülhessen a díszoklevél.

László János (ODT): Ezt a címet 2008-ban már odaítélte az ODT a professzor úrnak, kéri a közgyűlést szavazza   meg a díszoklevél adományozását.

 

Az Országos Doktori Tanács 219/2009 (XII.11.) sz. határozata Díszoklevél adományozásáról

Az Országos Doktori Tanács Róna Tas András professzor számára a doktori képzésért javítása érdekében elvégzett munkájáért Díszoklevelet adományoz .

 

5. A 2009-10-es ösztöndíjas helyek elosztása (László János)

 

László János bemutatja a közgyűlésn e k a 2007 és 2008 évi számítási módokat. Mivel az előző ülésen az ODT elfogadta, hogy a Szél Ágoston féle számítást fogja használni az ODT ezért ez is került felhasználásra. Azonban a számítás során felmerült a felhasználásra kerülő adat ok pontossága. Javasolja, hogy az adott képlet alapján újra legyenek számolva a férőhelyek.

Mihály György (BME): Adatértelmezési problémák látszanak, egyes intézménye k máshogy és máshogy értelmezték a beküldésre szánt adatokat.

László János (ODT): Javasolja egy bizottság felállítását a keretszámok elosztására. Javasolja, hogy a bizottság tagja legyen: Gaál Botond, Mihály György, László János, a korábbi számítást elvégző matematikus, valamint Vázsonyi Ottó.

Bernáth Jenő (BCE): A nagy eltérések miatt mindenképpen javasolja az újraszámítást. Végig kell nézni véleménye szerint minden doktori iskola létszámát. Mindezzel kapcsolatosan felhívja arra is a figyelmet, hogy egyre jobban szóródnak a doktori férőhelyek, mivel egyre több doktori iskola jön létre. Felhívja   a figyelmet arra tényre, hogy érdemes lenne az OKM-nek csak úgy engedni új doktori iskolát akkreditálni, ha plusz férőhelyet is ad hozzá.

Zentai László (ELTE): Alapjaiban kell újra gondolni a kérdést, pontosan kell definiálni az adatokat is.

Mihály György (BME ): A bizottságnak definiálni kell az adatokat, utána szúrópróbaszerűen az ODT-nek valamely adatsort hitelesítve is be kell kérnie. Aki pedig nem küldi be hitelesítve is az adatokat, ann a k retorzió jár, és kevesebb férőhelyet kap.

László János (ODT): Nem javasolja, hogy az ODT hatósági szerepkört vegyen fel.

Mihály György (BME): Ragaszkodna a hitelesítéshez.

Hornok László (SZIE): Problematikusnak látja a hatásfok kérdését, támogatja a bizottság felállítását. Az adatok bekérésnél , pedig a R ektor és az EDB elnöknek kellene az adatokat aláírni.

H u svéth Ferenc (PE): Szkeptikus. Hangsúlyozza, hogy úgy legyenek az adatok bekérve, hogy ne lehessen tévedni az adatszolgáltatásnál.

László János (ODT ): Csak a 2008 évre javasolja az adatok bekérést, mivel így biztosítottnak látja egy alapvető változás elindulást .

Mihály György (BME): több évre kellene ellenőrizni visszamenőleg, mert az adatokat könnyű ellenőrizni.

Horonk László ( SZIE): Véleménye szerint csak és kizárólag az állami férőhelyekről kellene beszélni és azokat kellene a számításokba bevonni.

Husvéth Ferenc (PE): Nem támogatja ezt az álláspontot.

Egyetért azzal, hogy az ODT ne vegyen fel hatósági szerepkört. Erre sem jogo sítványa, sem kapacitása nincs.

László János (ODT): Szava z ásra teszi fel az öt tagú bizottság kérdését Mihály György megállapításával kiegészítve , miszerint a belépők adatát ki kell cserélni az adott év október 15-i statisztikai adatára.

 

Az Országos Doktori Tanács 220/2009 (XII.11.) sz. határozata a 2010 évi férőhely számításról.

Az ODT 5 tagú bizottságot állít fel az államilag finanszírozott férőhelyek elosztása kapcsán. A bizottság újra definiálja és pontosítja az adatokat.

 

 

 

 

6. Az elnökség megválasztása

A közgyűlés titkos szavazással egyhangúlag megválasz t ott a 2010 évre elnöknek László Jánost, megválasz t ott elnöknek Mihály Györgyöt, alelnöknek Hornok Lászlót és Gál Botondot .

 

Az Országos Doktori Tanács 221/2009 (XII.11.) sz. határozata a 2010 évi elnökségről

A közgyűlés titkos szavazással egyhangúlag megválasz t otta 2010 évre elnöknek László Jánost, megválasz t ott elnöknek Mihály Györgyöt, alelnöknek Hornok Lászlót és Gál Botondot

7. Egyebek

 

László jános tájékoztatja a közgyűlést, hogy az OFI egy pályázat keretében meghívta az ODT képviselőit is a doktori képzés KKR-jének kialak ításához. László János kéri a tagságot, hogy aki szeretne részt venni ebben a munkában az jelezze.

Jeney Zoltán (LFZME) : Dobszay Lászlót javasolja az OFI felé.

Az elnök elfogadja a jelölést a művészeti iskolák részéről megköszöni a Tanács munkáját, majd egyéb javaslat és kérdés hiányában az ülést berekeszti

 

 

kmf.

 

 

László János

Elnök

 

 

Vázsonyi Ottó

Titkár

 

 

 

Berzy Ágnes

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

Husvéth Ferenc

jegyzőkönyv-hitelesítő

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. V. 16. 20:22:26
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )