Bejelentkezés
 Fórum
 
 
jegyzőkönyv: 081007

Jegyzőkönyvi kivonat

az Országos Doktori Tanács (ODT) üléséről

 

ideje : 2008. október 7. 10:00

helyszíne : BCE (1093 Budapest, Fővám tér 8., E3001 terem)

jelen vannak : jelenléti ív

 

A Tanács 25 tagjából 21 jelen van, így Zalai Ernő az ülést megnyitja . Bejelenti, hogy az ülésről előzetesen kimentését kérte

·         Reuss András (EHE), akit Gömböcz Elvira képvisel,

·         Jeney Zoltán (LFZE),

·         Dobróka Mihály (ME), akit -tanácskozási joggal - Kazár Lászlóné képvisel,

·         Szabó Gábor (MRK),

·         Csépe Valéria (MTA), és

·         Lasztovicza László (DOSz).

Az elnök külön köszönti a Tanács vendégeit: Bazsa Györgyöt (MAB), és Csákvári Évát (OKM), valamint üdvözli a tanács tagjai között Rechnitzer Jánost (SzE) és Szabó Andrást (KRE). Zalai Ernő felkéri Varga Balázs titkárt a jegyzőkönyv vezetésére, a későbbi hitelesítők Mihály György és Zentai László lesznek. M egkérdezi, van-e valakinek észrevétele, javaslata az ülés előre meghirdetett, kiegészített és írásban szétosztott napirendhez, ami a következő:

1.       Elnöki beszámoló a két ülés közötti időszakról;

2.       Az alapszabály módosítása;

3.       A doktori adatbázis rövid távú továbbfejlesztési terve;

4.       Doktori fórum a www.doktori.hu honlapon;

5.       A doktori értekezések országos és egységes adatbázisának ügye és az OMIKK ajánlata;

6.       A doktori iskolák előzetes elemzése tudományági bontás szerint;

7.       Egyebek, ezen belül a decemberi ülés időpontjának körvonalazása, valamint Ujj András előzetes felvetésének megtárgyalása.

A napirendet a Tanács elfogadja. Zalai Ernő jelzi, hogy a 2., 3. és 5. pontokhoz a meghívottak előzetes írásos anyagokat kaptak, majd elkezdi beszámolóját.

 

1. Elnöki beszámoló a két ülés közötti időszakról

Zalai Ernő beszámolóját a MAB október 16-ra kitűzött doktori fórumának megemlítésével kezdi, majd jelzi, hogy a MAB elnöke, Bazsa György kezdeményezte, hogy a meglévő adatbázisok alapján épüljön ki egy egységes országos publikációs adatbázis, és ezt a kezdeményezést az MTA és az MRK elnöke és maga is - mint az ODT elnöke - támogatja. Bazsa György hozzászólásában megemlíti, hogy az MTA által üzemeltetett KPA áll legközelebb egy ilyen adatbázishoz, de az korántsem teljes részvételű adatbázis. Ezzel szemben a doktori adatbázis teljesnek mondható, ez rengeteget ad az értékéhez. A rövid felvetés után az elnök visszatér beszámolójához.

Zalai Ernő következő tájékoztatójában röviden kitér Kenesei István „Szélmalomharc az adatbázissal” című írására, amely az ÉS-ben, 2008. szeptember 12-én jelent meg. Véleménye szerint a szerző egy olyan szélmalom ellen indított megkésett támadást, amelynek a lebontása folyamatban van, amiről egy e-mail levélváltásban még áprilisban tájékoztatta is őt. Sajnálatosnak tartja, hogy a kritikus írásban eltörpül annak a példaértékű tettnek az elismerése, hogy rekord gyorsasággal és viszonylag kevés hibával létrejött az országos doktori programok teljes körű, nyilvános és könnyen átlátható adatrendszere. Mivel a támadás éle elsősorban a MAB értékelési eljárása, valamint az ODT volt titkárának egyes megnyilvánulásaival foglalkozik, s tudván, hogy Bazsa György válaszolni fog, nem tartotta szükségesnek, hogy az ODT részéről reagáljon a cikkre. Bazsa György jelzi, hogy válasza, „Mit őrlünk a szélmalomban?” címmel még ezen a héten megjelenik az ÉS-ben.

Zalai Ernő a tájékoztatja a tanácsot a doktori adatbázis kapcsán felmerült két viszonylag új, egymással részben összefüggő, folyamatban lévő fejleményről. Az OKM egy jelentősebb összegű egyszeri támogatást ajánlott fel az ODT-nek a doktori adatrendszer elkészítőinek kiegészítő díjazására. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy az ODT-t semmiféle szerződés vagy megállapodás nem kötelezi a doktori adatbázis pótlólagos és utólagos finanszírozására, de a hiányos elmúlt évi szerződések vitathatóvá teszik az ODT jogosultságát a program szabad felhasználására. Ezért a felajánlott kiegészítő díjazást a jogi helyzet tisztázásra is fel kívánja használni. Az érintett felekkel megkezdett egyeztetés eddig nem vezetett eredményre, ami jelentősen le is lassította az adatrendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos munkákat is. Biztosított mindenkit arról, hogy a kialakult helyzet semmi módon nem fogja befolyásolni a rendszer működését és megkezdett továbbfejlesztését.

 

2. Az alapszabály módosítása

Az elnök elővezetésével a tanács végigmegy a tervezett módosításokon. A fontosabb módosítások:

II.2.2 - Az ODT az adatbázissal kapcsolatos paragrafus.

IV.1.3.1 - az ülések nyilvánosságáról.

IV.2.1 - Az elnökség feladatai egyszerűbb és pontosabb megfogalmazása.

IV.4 egyes alpontjai, valamint IV.5 - a titkár és adatbázis-koordinátor feladatairól.

V.3 - a ’destruktív szervezetbeli tagság’ kicserélése.

V.4 - az elnökségválasztás folyamata és szabályozása több ponton módosult.

V.7 -a tagok visszahívásáról szóló szabály erősítése.

A tanács egyhangúan elfogadja az alapszabály megváltozásáról szóló 207 /2008. (X. 7.) határozat át:

„Az Országos Doktori Tanács alapszabálya a 2. mellékletben leírtak szerint változik.”

 

3. - 4. A doktori adatbázis rövid távú továbbfejlesztési terve, internetes fórum a honlapon

Kollár István bemutatja az újonnan működésbe léptetett fórumot, hogyan érhető el és használható, majd arról is szót ejt, hogy a személyi adatlapokról lekerült a sokat kritizált pontos születési dátum, valamint a mobiltelefonszám. Az írásban előzetesen közzétett változtatások tervéről szóban csak röviden beszél, kiemeli a teljes angol nyelvűséget példaként.

A napirendi pont végén a Tanács egyhangúan elfogadja a Doktori Fórum létrehozását és a fejlesztési tervet.

 

5. A doktori értekezések országos és egységes adatbázisának ügye és az OMIKK ajánlata

Zalai Ernő beszámol arról, hogy már többször az OKM-hez fordult a kérdéssel, de még nem kapott választ arra, hogy van-e lehetőség az értekezés-adatbázis átadására az ODT-nek, vagy vele kapcsolatot létesíteni kívánó, a disszertációk megjelenítését vállaló szevezetnek, mint pl. az OMIKK. Kollár István összefoglalja a helyzetet: a doktori iskolákat törvény kötelezi doktorjelöltjeik értekezéseinek közzétételére, miközben az OKM tulajdonában van a korábban központilag gyűjtött adatbázis és az azt kezelő program. Ésszerű volna tehát, hogy az egyetemek az adatokat és a programot is megkapják.

A vita során fény derül arra, hogy a Debreceni Egyetem könyvtára megkapta az OKM-től az adatbázist. Többek egyetértésére talált a megjegyzés, hogy elvárható az OKM-től, hogy ha egy intézménynek odaadja az értekezéseket, akkor az összessel tegyen így, és adja át magát a kezelőprogramokat is. A Tanács egyhangúan állásfoglalást a fenti kérdésben az alábbiak szerint:

az ODT jogosnak és célszerűenek tartja, hogy minden egyetem hozzájusson az értekezések adataihoz és az OKM által közpénzen kialakított kezelőprogramhoz is, továbbfejlesztésre alkalmas állapotban.

Vita alakult ki arról, miként lenne célszerű az értekezés-adatbázist üzemeltetni a jövőben: centralizáltan vagy decentralizáltan? A vita lezárásaként Zalai Ernő felkért egy ad hoc bizottságot Kollár István vezetésével a kérdés részletesebb megvizsgálására és konkrét javaslat kidolgozására a követkző ülésre.

 

6. A doktori iskolák előzetes elemzése tudományági bontás szerint

Ezt a pontot az idő rövidsége, de főleg az adatok hiányossága miatt az elnök elnapolja (mindössze 75 doktori iskola adata állt rendelkezésre). Mejegyzi, hogy tanulságos adalék a doktori adatrendszer feltöltésének önkéntessége körül folytatott vitához a kialakult helyzet: nagyon sok egyetem nem küldte el a kért adatokat, többször megismételt kérés ellenére sem.

 

7. Egyebek

- Egyesek sérelmezték, hogy csak az előző éjjel kaphatták kézhez a tanács tagjai a MAB új akkreditációs feltételeinek tervezetét, és így nem vált lehetővé, hogy a tanács érdemben foglalkozzék vele és - ha a tagok úgy kívánják - közös álláspontot alakítson ki róla. A MAB elnöke erre reagálva jelezte, hogy a MAB által szervezett okt. 16-i forumon bármilyen konstruktív hozzászólást szívesen látnak.

- Egy másik felvetés az új kormányrendelet kapcsán hangzott el, mely szerint a doktorjelöltek is kapnának, de csak levelező altípusú diákigazolványt. Az ODT egy tartózkodással, 20 igen és 0 nem szavazattal támogatta a felvetett javaslatot, hogy minden nappali tagozatos, abszolutóriumot szerzett hallgató doktorjelöltként is tarthassa meg nappali altípusú diákigazolványát.

 

Zalai Ernő végül megköszöni a Tanács munkáját, majd egyéb javaslat és kérdés hiányában az ülést berekeszti.

 

kmf.

 

 

Zalai Ernő

elnök

 

 

Varga Balázs

titkár

 

 

 

Mihály György

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

Zentai László

jegyzőkönyv-hitelesítő

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. V. 16. 20:21:55
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )