Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Titkári feladatok átadás-átvétele 080103

Jegyzőkönyv

az ODT titkári feladatainak átadás-átvételéről

2008. január 3.

az ODT székhelyén, V2 épület 012.

 

 

Jelen vannak:

            Zombory László (volt elnök, átvevő)

            Jeney Zoltán (volt alelnök)

            Zalai Ernő (volt alelnök, megválasztott elnök)

            Csizmadia József (volt titkár, átadó)

            Varga Balázs (az átvevő részéről)

 

 

Csizmadia József az alábbiakról tájékoztatja az átvevőket.

 

Az ODT titkáraként az ODHT utolsó titkárától egyetlen dokumentumot sem kaptam. Ugyancsak nem vettem át pénzkészletet. Irodaeszközt sem kaptam.

A jelenleg átadott javak és dokumentumok kivétel nélkül titkársági tevékenységem időszakában, vagy azzal összefüggésben keletkeztek. Ezek mellett az alábbi tételek átadása történik meg.

 

1. Az ODT pénzügyi bizonylatai

Az 1. melléklet tételesen tartalmazza az ODT 2007. évi bevételeit és kiadásait megjelölve azok

a)       számlaszámát,

b)      számla keltét,

c)       megnevezését,

d)      partnert,

e)       elszámolást,

f)        bevételi, illetve kiadási összegét,

g)       a pénzügyi csatornát és a

h)      pénzügyi dátumot.

 

A 131 pénzügyi tétel hiánytalan alapbizonylatai a pénztárjelentéshez, illetve a 7 bankszámla-kivonathoz (június-december) vannak időrendben csoportosítva.

 

Ezen analitikus nyilvántartás szerint a 2007. évi

bevételek :        5.055.113, -Ft

kiadások :         5.033.120, -Ft összeget tesznek ki.

A 2007. évi bevétel-kiadási különbözete :          21 .993, -Ft .

 

A pénzügyi dossziéban szerepel a 2. pontban is említett, ODT által kibocsátott számla másolata, amely átutalását a vevő még nem teljesítette, továbbá az összes kibocsátott számla postai feladóvevénye.

 

2. Az ODT 2007. évi pénzügyi zárása

 

Az 1. pontban pénzforgalomban is megjelenő tételeken felül

A) Pénzügyi teljesítési kötelezettség : APEH részére utalandó 169eFt egészségbiztosítási alap és 242eFt nyugdíjbiztosítási alap, összesen: 411eFt.

 

B) Pénzügyi kintlévőség : Ki nem egyenlített számla alapján: 182eFt, továbbá az OKMT szerződés alapján: 900eFt, összesen 1082eFt .

 

C) Az ODT által megtett kötelezettségvállalás : titkár 2007. VI-XII. havi megbízási díja. Hozzávetőlegesen: 650eFt személyi kifizetés és 704eFt, valamint a doktori adatbázis statisztikai adatkérési programozásáért (vállalkozó által teljesítetten, de írásban nem rögzítve) 120eFt összesen: 1 .474eFt .

 

2007. XII. 31-én az ODT készletei: házipénztár 9 .196 , -Ft , bankszámla 12.799, -Ft , összesen: 21.995, -Ft

 

A 2007. (megalakulási) év pénzügyi egyenlege

a ) a pénzforgalom alapján:                                         +21.995, -Ft

b) a kintlévőségek figyelembevételével :                    + 671.000, -Ft

c) kötelezettségvállalás figyelembevételével :            - 793.000, -Ft

 

3. Az ODT tervezhető bevételei

2007-ről áthúzódó bevételek: 1082eFt, továbbá a 2008. évi tagdíjbevételek 2853eFt, összesen: 3935eFt.       

 

Az ODT tervezhető bevétele

            a ) 2007. I. 1-én :                                                                         0Ft

            b) 2008. I. 1-én :                                                        3 .935.000Ft.

 

4. Házipénztár, szigorú számadási nyomtatványok

A mai napon az átadó átadta az átvevőnek a ODT házipénztárát, 9.196, -Ft összegű záró pénzkészlettel, a jelen jegyzőkönyv mellékleteként másolatban csatolt, 0003826. sz. időszaki pénztárjelentés-lapon kimutatott pénznem szerinti részletezésben.

 

A házipénztárral együtt megtörtént a 2007. június 20. óta folyamatosan vezetett időszaki pénztárjelentés-tömb (0003826 lapszámtól a 0003850 lapszámig számozva) átadása is. A tömb 0003826. oldala tartalmazza az átadás-átvétellel egyidejűleg lezajlott pénztárellenőrzés adatait is. Az időszaki pénztárjelentés átadásával egyidejűleg megtörtént a bizonylatok átadás-átvétele is.

 

A pénzkazetta 2 kulcsát átvevő átvette.

 

Ugyancsak átadásra került az I .1024551-től I.1024575-ig számozott lapokból álló kiadási pénztárbizonylati tömb, amely legutolsó falhasznált lapja az I.1024556. számú .

Átadásra került továbbá a K.1038476-tól K.1038500-ig számozott lapokból álló bevételi pénztárbizonylati tömb, amely legyetlen falhasznált lapja az K.1038476. számú .

 

Az ODT számlatömbjei is átadásra kerültek:

a ) AC7S-E120401-120450. számú lapokat tartalmazó (betelt),

b) AC7S-G487001-487050. számú lapokat tartalmazó (utolsó felhasznált oldal: 487036),

c) AC7S-G487051-487100. számú lapokat tartalmazó (megkezdetlen) és

d) AC7S-G487101-487150. számú lapokat tartalmazó (megkezdetlen) tömbök.

 

5. Bank

Az ODT bankszámlaszáma: 12093001-00152931-00100008. A bankszámla fölötti rendelkezés módosítását átvevőnek kell kezdeményeznie a számlavezető pénzintézetnél.

 

A bankszámlához tartozó, az átadó nevére szóló bankkártya száma: 6763 9093 0000 8022, amely átvételét átvevő jelen jegyzőkönyv aláírásával ugyancsak elismer.

 

6. Irattár

A jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi az ODT iktatásának kimutatása. A 7. oldalon felsorolt 193 tétel 351 oldal dokumentumot és annak 186 db mellékletét mutatja ki. Mindezek 64 dossziéba vannak rendezve az iratkezelési és levéltárazási szabályzat szerint.

Az iktatás szerint nyilvántartott irattárat hiánytalan átvételét átvevő jelen jegyzőkönyv aláírásával elismeri.

 

7. Bélyegzők

Átvevő átveszi a leköszönő titkártól az alábbi lenyomatú bélyegzőket, mint az ODT :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iktatási bélyegzőjét

 

 

 

 

 

 

 

 

 

körbélyegzőjét

 

 

 

 

 

portai bélyegzőjét

 

 

 

 

 

számla-bélyegzőjét

 

8. Elektronikus adatok

Átadó digitális formában is átadja átvevőnek a melléklet dokumentumokat, csakúgy, mint a teljes könyvtárszerkezetet és fájltartalmat, amely az ODT-vel kapcsolatos tevékenysége során létrejött dokumentumokat tartalmazza. Ennek részét képezi a 2007. évi keretelosztásnál használt alapszámokat tartalmazó xls fájl is, amely az adatok forrását is megjelöli. Az digitális dokumentumokat átadó CD-re kiírva 5 napon belül tértivevényesen postára adja átvevő részére.  

 

9. Adatbázis

Átvevő lezárt borítékban megkapja a doktori adatbázis phpMyAdmin felületre szóló „ select ” belépési jogosultságát, amelyet az ott megjelölt url címen tud használni a nem titkos táblák megtekintésére és azokból kimutatások, összesítések készítésére. Az egyéni jogosultság másra át nem ruházható.

 

10. Egyebek

Átadó tájékoztatja átvevőt az alábbi általa ugyancsak jelentősnek tartott tényekről:

a)       A titkári megbízási szerződése keretet adott az ODT holnapjának létrehozásával kapcsolatos informatikai munkájához is, ugyanakkor doktori adatbázis tervezési és „ help-desk ” tevékenységére nem nyújtott fedezetet.

b)      A 2008. évi tagdíjakról 4 egyetem kérte a számla 2007. évi kibocsátását, s ebből 3 azt teljesíteni is tudta a 2007. pénzügyi évben. Ezek a 4. b) pontban írt számlatömbben láthatóak.

c)       Rendezetlen az Oktatási Hivatal főigazgatójának az ODT-t rágalmazó állításának ügye, amellyel kapcsolatos 2007. XII. 5-én kelt elektronikus levelet átvevő közvetlenül is megkapta másolatban.

d)      Átadó továbbra is készséges az ODT számára munkát végezni, illetve azt segíteni, amennyiben annak kereteit írásban rögzítik a felek.

Átvevő kéri, hogy minden, az ODT-vel kapcsolatos elektronikus levelet, üzenetet saját ( erno .zalai @uni-corvinus.hu) címére továbbítson átadó január folyamán.

A doktori adatbázis további sorsa ügyében 2008. I. 4-én 9 :00-kor Bazsa György, Zalai Ernő, Zombory László és Csizmadia József részvételével egyeztetés történik a MAB székhelyén.

 

Átvevő záradéka: Átvevő ez alkalommal is elismeri és megköszöni az Átadónak, az ODT megszervezésében, valamint az egységes doktori honlap és adatbázis létrehozásában végzett szakszerű, lelkiismeretes, időt és magát nem kímélő munkáját. Kijelenti, hogy Átvevő elvégzett munkája, különösen a tervezett ODT honlapnak az egységes, országos, a MAB sajátos igényeit is kielégítő doktori honlappá bővítése, jelentősen meghaladta ODT titkári megbízatását. Az ODT ezt, a vele kötött megállapodás alapján, a pénzügyi lehetőségei által megengedett mértékű anyagi elismeréssel honorálta, és az Átadóval nem kötött megállapodást, s ígéretet sem tett az általa vállalt többletmunka anyagi fedezésére a neki jutatott, a fenti megállapodásban rögzített honoráriumon túl.

 

Kmf .

 

_____________________

Zalai Ernő

átvevő

 

_____________________

Csizmadia József

átadó

_____________________

Varga Balázs

az átvevő részéről

 

 

 

 

 

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. V. 16. 20:23:06
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )