Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Adatvédelmi vizsgálat

 

                                                                                              Ügyszám: 2100/P/2007-5.

                                                                                              Ügyintéző: dr. Szabó Szilvi a

                                                                                              Tel: 06-1-475-7265

 

 

Dr. Zombory László elnök részére

 

Országos Doktori Tanács

Budapest

Pf.: 91

1521

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 24. § a) pontja szerint állampolgári bejelentésre adatvédelmi vizsgálatot indítottam az Országos Doktori Tanács honlapján található doktori adatbázissal kapcsolatosan.

 

Megkeresésemre érkezett válaszlevelében Ön az alábbi tájékoztatást adta:

- A doktori adatbázis létrehozása és kezelése a doktori képzés és fokozatszerzés eljárásaira vonatkozó adatok egységes, és közérdekű megjelenítése a teljes nyilvánosság, a minőségbiztosítás és a tudományos potenciált képviselő doktori iskolák és felsőoktatási intézmények érdekében - saját szándékuk szerint, önkéntes adatszolgáltatással. A doktori adatbázis működtetésére nézve irányadó jogszabályi rendelkezés az egyesülési és adatvédelmi törvény.

- Az adatbázisban a személyes adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul.

- A személyes adatok kezelésének célja a nyilvánosság biztosítása, valamint a doktori képzés és a fokozatszerzés eljárásaira vonatkozó adatok egységes kezelése.

- A doktori adatbázist az egyetemek önként hozták létre, illetve az egyetemek, doktori iskolák önként csatlakoztak az egyesülethez.

- A személyes adatokat nem szolgáltató személyre az adatszolgáltatás elmaradásának nincsen semmilyen jogkövetkezménye: ők bármilyen tevékenységet folytathatnak a doktori iskolában az adatszolgáltatás mellőzésével is.

- Az önkéntes és nyilvános adatbázisnak számos érdekeltje és felhasználója van: pályázók, doktoranduszok, doktorjelöltek, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Magyar Felsőoktatási Akkreditrációs Bizottság. A MAB ezt az adatbázist tekinti vizsgálatának alapjául, mert bármilyen adatforrást használhat vizsgálataihoz, és a doktori adatbázis adatai hitelesek.

 

A MAB elnökének, Bazsa Györgynek a doktori iskolák vezetőinek írt, 2007. szeptember 18-án kelt levele azt a felhívást tartalmazza, hogy a MAB ezt a közös adatbázist a doktori iskolák véleményezéséhez szükséges egyetlen adatforrásként kezeli, külön adatbázist nem hoz létre. A doktori iskolák rendszeres értékelését a MAB intézkedési terv és az ODT által kezelt adatbázisban megadott adatok alapján fogja végezni.

 

Az oktatók részére, a honlapon közzétett útmutató, valamint a bejelentkezésnél közzétett tájékoztató szerint az adatszolgáltatás önkéntes. A részletes útmutató 1.1., 1.2., 1.3., 2.6, valamint 4. pontja azonban az adatok „kötelező” megadását írják elő. Az adatbázisban megadott adat - a felsőoktatási azonosító kivételével - nyilvános.

 

A doktori adatbázissal kapcsolatosan az alábbi állásfoglalást adom:

 

Az adatbázis létrehozásának, a benne szereplő adatok kezelésének az eredeti célja, hogy a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzési eljárásról a nyilvánosságot teljes körűen és hitelesen tájékoztassa. A kezdeményezés mögött a nyilvánosság önszabályozással történő megteremtése állt, ugyanis a hatályos jogrendszerben nincsen az országos doktori adatbázis kezeléséről szóló jogszabály. Az adatbázis személyes adatainak kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) a) pontja értelmében az érintett hozzájárul ásán múlik. E törvény további szabályként rögzíti, hogy az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

 

Az érintett hozzájárulása a kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez. Az önkéntességen esik csorba, ha az érintett adatszolgáltatása a hátrányos jogkövetkezmény kilátásba helyezése miatt történik.

 

Az internet nyújtotta nyilvánosság fokozott veszélyt jelent a magánéletéhez és a személyes adatok védelméhez fűződő jogra. Ezért a közös, nyilvános adatbázisban közzétett adatok vonatkozásában az információs önrendelkezési jognak meghatározó szerep jut. Az érintett tehát minden kényszertől mentesen szabadon rendelkezik személyes adatai kezeléséről, és azok nyilvánosságáról is. Ebből következik, hogy adategyezőség esetén az érintett maga választ egy személyazonosításra, helyesebben a megkülönböztetésre alkalmas más személyes adatot. Az adatkezelő nem írhatja számára elő az adatközlést, mert ez az önrendelkezési jogának korlátozását jelentené, és az önkéntességen esne csorba.

 

Az adatbázisban szereplő, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, illetve az egyesülésről szóló 1989. évi II. törvény szerinti közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog az Alkotmány szerint mindenkit megillet, ahogy azok terjesztésnek joga is. Ezért a közérdekből nyilvános adatokat jogszerű cél érdekében fel lehet használni a doktori adatbázisban, azonban a felhasználás során figyelemmel kell lenni a Ptk. személyiségi jogi szabályaira is.

 

Az adatállomány vizsgálata során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy ezt a nyilvános adatállományt adatforrásként használja a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság az akkreditációs eljárásában, a szakértő véleményének kialakítása során. Az érintettek magánélethez és személyes adatok védelméhez fűződő jogát ez nem sérti, mert az adatok nyilvánosságára hozzájárulásukkal és e törvényes célra tekintettel (is) került sor, valamint az adatfelhasználásnak erről a céljáról is tájékozottak.

 

Azonban visszásságot okoz a személyes adatok védelméhez fűződő joggal, és különösen a hozzájárulás tájékozottságával összefüggésben, hogy az adatállomány kezelésének az egyik deklarált célja az, hogy a MAB a jogszabályban előírt feladatainak ellátásához egyetlen adatforrásként használja. Ez ugyanis azt sugallja a doktori iskolák oktatóinak, hogy az adatszolgáltatás kötelező a doktori iskola akkreditációja, értékelése érdekében. A hozzájárulás önkéntessége emiatt megkérdőjelezhető.

 

Továbbá ellentmondás rejlik abban, hogy a MAB feladatainak ellátásához olyan adatbázist kezel egyetlen adatforrásként, amelyben a személyes adatok kizárólag az érintettek hozzájárulásával szerepelhetnek. Ennek esetlegességét támasztja alá az a körülmény, hogy ez az adatbázis eredeti célja szerint a nyilvánosság számára készült.

 

Az adatvédelmi vizsgálat jogellenes adatkezelést nem állapított meg, ugyanakkor a doktori adatbázishoz fűzött, és egyúttal adatkezelési tájékoztatóként is funkcionáló útmutató a fent elmondott észrevételeim miatt pontosításra szorul. Az Avtv. 6. § (2) bekezdése részletesen meghatározza azt a szempontrendszert, amely alapján az érintetteket a személyes adataik kezeléséről, és az Avtv. szerinti jogaik gyakorlásáról tájékoztatni kell.

 

Álláspontomról tájékoztattam a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnökét is.

 

Az adatvédelmi vizsgálatban való közreműködését ezúton köszönöm.

 

Budapest, 2007. november 23.

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Péterfalvi Attila2022. X. 05.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2022. december 2-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. XI. 23. 15:20:59
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )