Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A MAB elnökének levele a rektorokhoz a doktori iskolák új szabályozásáról

Tisztelt Rektor Asszony/Úr!

 

A Magyar Rektori Konferencia és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság aktív közreműködésével készült el, majd jelent meg és lépett hatályba márciusban a Kormány 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelete doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről .

A MAB előző testülete már 2006. decemberében - a rendelet tervezetének ismeretében - előkészített egy állásfoglalás t a végrehajtás feladatairól, a várható rendeletből adódó tennivalókról, de ennek nyilvánosságra hozatalával meg kellett várni a rendelet megjelenését. Az "új" MAB egyetértett az állásfoglalás minden lényeges elemével, s - kétfordulós vitában - kisebb módosításokkal, finomításokkal április 27-én elfogadta azt. Ezt az állásfoglalás t - ami a www.mab.hu honlapunkon is olvasható - mellékelten megküldöm.

Az 1993-as felsőoktatási törvénnyel elindított doktori képzést és fokozatszerzést mind mostanáig a magyar felsőoktatás sikertörténeteként tartjuk számon. Nem lehet azonban nem érzékelni, hogy az utóbbi időben egyre több kritika éri több oldalról is, azzal együtt, hogy számos, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon publikált és előadott eredmény, egyéni karrier és nagyszerű teljesítmény valóban sikertörténeteket jelentenek.   Sokan, köztük miniszterünk is alacsonynak tartják a doktori képzés fokozatokban mérhető eredményességét. (A képzésbe a kutatómunka irányítása, segítése is beletartozik.) Elég általános vélemény, hogy nagyon heterogén a doktori iskolákban folyó képzési tevékenység tartalma, szervezettsége, intenzitása, igényessége, s ezzel összefüggésben széles tartományban mozog, és sajnos nem ritkán alacsony a megszerzett fokozatok szakmai színvonala. A DOSZ az utóbbi időben számos kérdésben fogalmazott meg kritikát a doktoranduszok helyzetével kapcsolatban. A "felsőoktatási kerekasztal" külön bizottságot küldött ki a kérdéskör problémáinak elemzésére. A médiában sűrűsödnek a fokozat társadalmi elismertségét, munkaerőpiaci értékét tárgyaló, s gyakran nem kedvező következtetésekre jutó írások.

A MAB a magyar felsőoktatásban folyó képzés és kutatás minőségéért ráruházott és érzett felelőssége alapján úgy látja, a testületnek most az eddiginél is nagyobb figyelmet kell fordítania a kérdéskör számos elemére. Ehhez alapot és egyúttal jó alkalmat is szolgáltat a most megjelent kormányrendelet és - szándékunk szerint - a most hozott MAB állásfoglalás .

Az állásfoglalás részletesen leírja a MAB eljárását és követelményeit az új doktori iskolák létesítése és egyúttal az iskolák működése tekintetében. Az "új" kategóriába értelemszerűen beletartoznak azok az új doktori iskolák, amelyek most működő iskolák átalakulása révén jönnek létre. A kormányrendelet ugyanis feloldotta az a korábbi korlátot, hogy egy intézményben egy tudományágban csak egy doktori iskola működhetett.

A tudományágakat illetően emlékeztetek arra, hogy az Alkotmánybíróság szerint [41/2005. (XI. 27.) AB határozat] " a doktori képzés jellemzően a tudomány leendő művelőinek nevelését szolgálja. Hosszú távon azonban nem képes ’túlélésre’ az a tudományág, melynek művelői a doktori képzéssel nem tudják kinevelni saját utánpótlásukat" . Az AB szerint a tudományágak meghatározása az autonómia alanyainak joga. E tekintetben alanyként utal a MAB-ra és az FTT-re is. Ezért - az MRK-val egyetértésben - a magyar felsőoktatásban, a doktori képzésben érvényes tudományági rendszer t a most hozott MAB állásfoglalás 1. sz. melléklete tartalmazza. A rendszert hosszú távon is stabilisnak, végesnek, de a tudomány fejlődése következtében és érdekében változtathatónak tartjuk. Ennek alapján olyan szabályozást alakí­tottunk ki, hogy minden tudományágban legyen lehetőség a magyar felső­oktatásban doktori képzésre, a tudományos utánpótlás nevelésére.

A rendelet, bár címe szerint a doktori iskolák létesítésének eljárási rendjét és a fokozatszerzés feltételeit szabályozza, több kitételével olyan helyzetet teremtett, amelyben a doktori képzést folytató egyetemek , ezen belül minden működő doktori iskola számára vannak feladatok és kötelezettségek, s ebből törvényszerűen adódnak a MAB aktuális tennivalói is. Ilyenek:

  1. A kormányrendelet szerint záros határidővel kötelező az intézményi doktori szabályzat módosítása, amiről a MAB a felsőoktatási törvény szerint szakértői véleményt ad, s így annak tartalmát, megfelelőségét illetően jogszerű útmutatást fogalmazhat meg. Ennek értelmében a szabályzat nak tartalmaznia kell a doktori képzés és fokozatszerzés szervezete, folyamata és eljárási rendje meghatározó elemei mellett (esetleg mellékletként):

ˇ          az egyetemen működő minden doktori iskola nevét , tudományterületének, tudományág ának, ha indokolt kutatási terület ének (és névadójának) megnevezését;

ˇ          a kiadható doktori fokozat elnevezését ;

ˇ          az egyes doktori iskolák működésének - az Ftv. 67. §-a szerinti - feltételét biztosító mesterképzések megnevezését (a mesterszakok akkreditálá­sa és indítása természetesen külön eljárásban történik);

ˇ          az iskola legalább 7 olyan oktatóját, köztük vezetőjét (törzstagjait), akik megfelel­nek a rendelet, illetve a MAB állásfoglalás követelményeinek;

ˇ          amennyiben az iskola munkájában kutatóintézeti munkatársak is részt vesznek, úgy az intézmény(ek) megnevezését és utalást az ilyen értelmű együttműködési szerződés(ek)re;

ˇ          minden doktori iskola önálló, az intézmény honlapjáról is elérhető saját honlap­jának címét. A honlapon meg kell jeleníteni a doktori iskola minden fontos adatát és dokumentumát az állásfoglalás 2. melléklete szerint.

2.       A multi- és interdiszciplináris iskolák kategóriája megszűnik. Helyette két vagy több tudományághoz tartozó " ku­tatási terület " megnevezésével lehet doktori iskola akkreditálását kérni. Ilyen esetekben az állásfoglalás ban megadott módon kell a tudományágak képviselői közötti érdemi együttműködést, a szakmai kapcsolatot igazolni.

3.       A rendelet a korábbi (jelenlegi) belső/külső alapítótag kategória helyett a doktori iskolákban az egységes törzstag fogalmat írja elő és egyúttal a doktori iskolához legalább hét, meg­határozott kritériumoknak eleget tevő törzstagot ír elő.   A MAB - erre alapozva és élve a rendeletben adott " mérlegelési követelmények" megfogalmazá­sának lehetőségével, egyet­értés­ben a Magyar Rektori Konferenciával, jelen állás­foglalás ában részletezett minőségi sze­mélyi feltételeket tart szükségesnek a doktori iskolák létesítéséhez és - a doktori szabályzatok módosítása keretében - folyamatos működé­séhez. Lehetséges, hogy ez jelenleg nem minden doktori iskolában teljesül. Ilyen esetben az intézmény döntésén múlik, hogy ezt rövidesen teljesíteni kívánja és tudja, vagy más döntést hoz.

4.       Az Ftv. - ahogy az állásfoglalás ban idézzük - lehetővé tesz együttműködéseket közös képzésekben, kutatásokban, oklevelek kiadásában. E doktori képzés és fokozatszerzés tekintetében az állásfoglalás ban foglaltakat tartjuk irányadónak.

 

Tisztelt Rektor Asszony/Úr!

Ezek egységes keretbe foglalásához a MAB az érintett intézményektől a következőket kéri:

a)       Az intézmény a kormányrendelet értelmében alakítsa át doktori szabályzatát és azt írott és elektronikus formában véleményezésre 2007. június 30 -ig küldje meg a MAB-nak. A MAB szeptember 30 -ig kiadja szakértői véleményét a szabályzatról.

b)       Az intézmény vizsgálja felül doktori képzési rendszerét, doktori iskoláit és készítsen 2008. június 30 -ig szóló intézkedési tervet , amely tartalmazza azokat az intézkedéseket, melyek a doktori iskolák intézményen belüli működéséhez, a megfelelő mesterszakok indításához, a törzstagokra vonatkozó feltételek teljesítéséhez szükségesek - egyrészt saját képzésfejlesztési terve, másrészt az előírásoknak való megfelelés érdekében. Az intézkedési tervet - írott és elektronikus formában - 2007. szeptember 30-ig kérjük megküldeni a MAB-hoz . A MAB javasolja, amennyiben az intézkedési terv szerint 2009. szeptember 1-ig nem biztosítható valamely doktori iskola megfeleltetése a követelményeknek (pl. nem indul megfelelő mesterszak), úgy oda 2008-ban doktoranduszt már ne vegyenek fel.

c) Az intézmény meghatalmazott képviselője - 2007. szeptember 30 -ig töltse fel a MAB honlapján rendszeresített adatbázisban az intézmény minden doktori iskolájára vonatkozó adatokat, s adja meg a doktori iskolák honlapjának elérhető­ségét. A MAB az intézkedési terv és ezen adatok alapján kezdi el a doktori iskolák működésének rendszeres értékelését.

A MAB az említett helyzetértékelés alapján - és a doktori szabályzat ok módosítása kapcsán - 2007. október 1-ével kezdődően minden doktori iskola esetén értékelni fogja, hogy a fentiek tekin­tetében nem áll-e fenn - a kormányrendelet fogalmazása szerint - " a jogszabályok vagy az általa meghatározott mérlegelési követel­mények súlyos sérelme" és ennek alapján teszi meg szükségesnek tartott javaslatait a törvényben előírtaknak megfelelően.

Tájékoztatom, hogy a MAB a honlapján 1993 óta vezetett doktori adatbázist átadta az Orszá­gos Felsőoktatási Információs Központnak, a MAB szervere május 1-től már nem fogad to­vábbi adatokat. Az új adatfeladás ügyében az OFIK rövidesen megkeresi az intézményeket.

Tisztelt Rektor Asszony/Úr!

A MAB ezeket a lépéseket elsősorban és meghatározó módon a doktori képzés és fokozat­szerzés minőségének biztosítása és javítása érdekében tartja szükségesnek. Egy részük formá­lisnak tűnhet, de nem képzelhető el, hogy világos keretek, szükséges feltételek és egyértelmű követelmények nélkül ezt a feladatunkat színvonalasan és eredményesen el tudjuk látni.

Azt javasoljuk, hogy a doktori szabályzat ok kötelező módosítását használja fel az intézmény arra, hogy eddigi tevékenységét ezen a területen kellő körültekintéssel, elsősorban tény­adatokra alapozva, például egy SWOT analízis keretében, elemezze és értékelje, és ennek alapján a szüksé­gesnek ítélt intézkedését tegye meg.

Biztos vagyok abban, hogy intézményeink vezetői, a doktori képzés és fokozatszerzés minden résztvevője érzi felelősségét, tudja és teszi köteles­ségét a magyar tudományosság eme fontos eleme hazai és nemzetközi elismertségének, színvonalának fenntartása és javítása érdekében.  

Üdvözlettel:

 

Bazsa György

a MAB elnöke2023. X. 03.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2023. december 5-én, kedden 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2007. IX. 27. 23:28:39
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )