Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A 2014. május 23-i ODT ülés jegyzőkönyve.

Jegyzőkönyv

az  Országos Doktori Tanács üléséről

 

ideje:              2014. május 23.

helyszín:         SE Szenátusi terem (1085 Budapest, Üllői út 26.)

 

27 szavazati jogú tag közül 21 van jelen, a tanács határozatképes

Csernoch László , az ODT elnöke köszöntötte a tanács megjelent tagjait és a meghívott vendégeket.

Csernoch László külön köszöntötte Balázs Ervin MAB elnököt, Mezei Barna MRK elnököt és Csiszár Imre DOSZ elnököt. Kérte, hogy a jelenléti íven a tagok a lakcímüket is írják be.

Bejelentette, hogy az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem doktori tanácsának elnöke, Haraszti György lemondott, a rektor Lichtmann Tamás professzort bízta meg az intézmény képviseletével az új elnök megválasztásáig.

Csernoch László ismertette a kimentéseket és helyettesítéseket:

Az ülésről kimentette magát: Bakacsi Gyula (ODT felügyelő bizottság tagja); Zalai Ernő (ODT felügyelő bizottság elnöke), Kontler László (CEU), Gaál Botond (DRHE), Varga László (NyME) és Barnabás Beáta (MTA).

Helyettessel képviselteti magát:

Ellen Bos (Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem) helyettes: Gulyás Lelle

Repa Imre (Kaposvári Egyetem) helyettes: Romvári Róbert

Ferencz István (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem) helyettes: Gáspár Júlia

Padányi József (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) helyettes: Kovács László

Huszti Péter (Színház és Filmművészeti Egyetem) helyettes: Kuti Edit

Csernoch László gratulált Szabó Miklós akadémikus úrnak, az ELTE Egyetemi Doktori Tanácsának elnökének, akit a Magyar Tudományos Akadémia 185. közgyűlése a Közgyűlés társadalomtudományi elnökségi tagjává választott.

 

Az ODT egyhangú szavazással elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket (Mihály György - BME, Kuti Edit - SZFE, 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), a szavazatszámlálókat (Varga Zsolt és Vida Mária, 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás), majd a napirendet (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

 

1.       Az alapszabály módosítása

 

Csernoch László (DE): Az alapszabály módosítási javaslata a tagok számára előzetesen hozzáférhető volt a honlapon. A módosításra a Fővárosi Törvényszék végzésének megfelelően kerül sor. A szövegben kék színnel vannak jelölve a március 7-i módosítások, míg pirossal a mostani módosítási javaslatok. Az alapszabály módosításának alapvető oka a törvényi előírások változása.

Kérdés, megjegyzés nem hangzott el.

 

Az ODT egyhangú szavazással elfogadta az alapszabály módosítását (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

 

2. Új alelnök megválasztása

 

Csernoch László (DE): Nováky Erzsébet pályázata, önéletrajza és a legutóbbi ülésen megválasztott jelölőbizottság javaslata a tagok számára előzetesen hozzáférhető volt a honlapon.

Rácz Károly (SE):  Az előző ülésen megválasztott háromtagú bizottság egyhangúan támogatta Nováky Erzsébet jelölését.

Csernoch László (DE): Van-e a jelenlevők között valaki, aki mást javasolna? (Nem érkezett más javaslat.) Van-e kérdés a jelölthöz? (Nem érkezett kérdés.)

Az elnök elrendelte a titkos szavazást a kiosztott szavazólapon.

  

Az ODT egyhangú szavazással megválasztotta az ODT alelnökének Nováky Erzsébetet (BCE) a 2014. évre (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

 

3. A 2013. évi közhasznúsági jelentés elfogadása

 

Csernoch László (DE): A könyvelő által előkészített közhasznúsági jelentés a tagok számára előzetesen hozzáférhető volt a honlapon.

A minisztérium részéről ígért támogatás a tavalyi adatbázis fejlesztések finanszírozására még nem érkezett meg az ODT számlájára, az írásos ígéret szerint erre június közepén kerül sor.

 

Az ODT egyhangú szavazással elfogadta az ODT 2013. évi közhasznúsági jelentését (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

 

4. Felkészülés a 2014. évi doktori iskola akkreditációra

 

Csernoch László (DE): A honlapon hozzáférhető volt a MAB új követelményrendszere. A tudományterületi szakbizottságok értékelési szempontokat fogalmaztak meg. Ezeket a kritériumokat programozni a doktori adatbázisban nem lehet. Ezért módosítani kell az automatikus ellenőrzés eredményéről szóló visszajelzést, hiszen nem állítható valakiről, hogy a formai előírásoknak megfelel. Csak azt szűri ki az adatbázis, ha valaki nem felel meg az általános, a munkajogi vagy az életkori feltételeknek. Amennyiben ezeknek megfelel a törzstag, akkor a „ MAB vizsgálatra alkalmas ” jelzést mutat a rendszer. A további értékelés a szakértők feladata lesz. A doktori.hu csak azt vizsgálja, hogy évszám szerint teljesül-e az 5+5 publikáció előírás, de ezek megfelelősége nem programozható. A témavezetők esetében a korábbi formában fenntartható az ellenőrzés. Kérdés, hogy a doktori tanácsok ellenőrzésére is ki fog-e térni a MAB, hiszen az ő esetükben is jogszabályi előírás, hogy feleljenek meg a törzstagi követelményeknek. További probléma, hogy a bölcsészettudományi területen habilitációt írnak elő a törzstagság feltételének. Ezzel komoly problémák adódhatnak. Ugyancsak nehezen teljesíthető - különösen kis létszámú tudományágban - hogy minden törzstagnak legyen aktív PhD hallgatója.

Balázs Ervin (MAB): Május 30-án a MAB plénum finomítani fogja még az előírásokat. Várhatóan törlésre kerül a habilitáció előírása a bölcsészettudományi területen. Most ennek bevezetésére kevés az idő és a jogszabályi felhatalmazás sincs meg. Hosszabb távon ugyanakkor nem elleneznék, ha a kormányrendelet előírná feltételként a habilitációt, különösen olyan területeken, ahol a tudományos munkásság megítélésére kevesebb formális mutató áll rendelkezésre. A doktori tanácsok összetételének meghatározása az egyetemi autonómia keretébe tartozik. A doktori iskolák akkreditációja alapesetben 5 évre fog szólni, de azokban az esetekben, ahol a törzstagi minimumfeltételek (például korösszetétel miatt) a közeljövőben várhatóan már nem teljesülnek, rövidebb időtartamú akkreditáció várható.

Mihály György (BME): A törzstagokra vonatkozó előírások változása érinti a témavezetők kezelését is az adatbázisban. 2011-ben az ODT úgy határozott, hogy a témavezetők tudományos eredményeit a doktori.hu oldalon - a publikációk vonatkozásában - a MAB törzstagokra vonatkozó előírásaival azonosan értékelik. A korábbi határozat olyan módosítására van szükség, hogy kerüljön ki a „ MAB előírásainak megfelelően ” meghatározás.

A testületek (doktori tanácsok) vizsgálata feltétlenül szükséges, hiszen ha nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, legitimitási problémák adódhatnak.

Kóczy T. László (SZE): Valószínűleg nem jelent nagy plusz terhet a MAB számára a doktori tanácsok tagjainak vizsgálata, hiszen túlnyomó többségük vagy az adott egyetemen vagy egy másik intézményben valamely doktori iskola törzstagjai. A habilitációval kapcsolatban további súlyos probléma, hogy az egyes intézmények nagyon különbözően határozzák meg a habilitáció feltételeit.

Csernoch László (DE): Az előző ülésen is elhangzott, hogy az ODT-nek feltétlenül foglalkoznia kell a habilitáció rendszerével. Korlátozni szükséges, hogy milyen esetekben habilitálhat valaki másik intézményben.

Nem szerencsés előírni, hogy valamennyi törzstagnak folyamatosan legyen aktív doktorandusza, mert ezzel gyakorlatilag reménytelenné teszik a nem-törzstag témavezetők hallgatóhoz jutását, hiszen az iskola abban lesz érdekelt, hogy minden doktoranduszt a törzstagok mellé vegyenek fel.

Balázs Ervin (MAB): Elvárható, hogy legyen a törzstagnak doktorandusza, aki az ötéves perióduson (3+2 év) belül van. Támogatja, hogy a témakiírók és témavezetők esetében enyhítsen az előíráson az ODT. A doktori tanácsok tagjainak vizsgálatát megfontolja a MAB.

Kékesi Tamás (ME): A kritériumok megfogalmazása és ellenőrzése nem az egyének ellen van. Segítheti is őket, hogy az előrelépésükben az intézmény is érdekelt legyen. A MAB a tavalyi vizsgálatakor toleráns volt, nem követelték meg, hogy a teljes törzstagi létszámon belül legyenek többségben az egyetemi tanárok, csak a minimum vonatkozásában. Kérdés, hogy ezt a hozzáállást az éles akkreditációnál is fenntartják-e. További kérdés a külső törzstagok vonatkozásában, hogy csak MTA intézetekből lehet külső törzstagot bevonni és hogy előírás-e az MTA Doktora cím.

Balázs Ervin (MAB): A külső törzstagoknál a kormányrendelet előírja az MTA Doktora címet, itt nincs mérlegelési lehetősége a MAB-nak. A munkahely vonatkozásában azonban nem előírás, hogy akadémiai kutatóintézet legyen.

Csernoch László (DE): Nincs személyes kifogása az ellen, ha az egyetemi tanárok számát puhábban kezeli a MAB, de a kormányrendelet a törzstagok többségére írja elő az egyetemi tanár munkakört.

Mihály György (BME): Az ODT javasolta, hogy ez az előírás kerüljön be a kormányrendeletbe. Célja az előírásnak, hogy ne híguljon fel a törzstagi testület. Felmerült, hogy az intézmények finanszírozásában is szempont legyen a törzstagok száma. Ezért is fontos, hogy gátat szabjanak a törzstagszám emelésének.

Balázs Ervin (MAB): A tavalyi megfelelőségi vizsgálaton 39 doktori iskola volt formailag nem megfelelő, ami komoly figyelmeztetés. A doktori helyek elosztásában fontos szempont, hogy hány iskola működik egy egyetemen, ezért ragaszkodnak az intézmények a meglévő iskolákhoz, illetve érdekeltek az iskolák számának növelésében. A minőség érdekében növelni kell a külső szakemberek arányát az eljárásokban. Ugyancsak törekedni kell az értekezésének szakmai színvonalának emelésére. A MAB a doktori iskolák számának csökkentését támogatná, minél inkább törekedni kívánnak arra, hogy egy egyetemen egy tudományágban csak egy iskola működjön.

Csiszár Imre (DOSZ): Miért tartotta fontosnak a bölcsészettudományi szakbizottság, hogy a habilitáció megjelenjen törzstagsági feltételként? Készült-e felmérés, hogy ez hány törzstagot érintene?

Balázs Ervin (MAB): Ezen a területen az értékmérők nagyon szubjektívek, a tudományos munkásság megítélésére kevesebb formális mutató áll rendelkezésre.

Csernoch László (DE): A doktori.hu oldalon lehet szerepeltetni a habilitációs címet, de nem tudható, hogy mennyire teljes körűen adták meg ezt az adatot. Az elvégzett szűrés szerint nagyon alacsony a habilitált címet megadottak száma, de ez valószínűleg nem tükrözi a valóságot.

Mezey Barna (MRK): Még egy nagy intézményen belül is jelentős különbségek vannak a habilitáció megítélése, a rendszerben elfoglalt helye szempontjából. Egyesek a korábbi kandidátusi fokozat utódjaként kezelik, mások a professzorság előfeltételének. Feltételezhető, hogy az adatbázisban az egyetemi tanárok nem is adják meg a habilitált doktori címet.

A doktori iskolák esetében gondosan mérlegelni kell, hogy mely esetekben kell a nagy iskolákra törekedni és hol kell a kisebb struktúrákat megőrizni.

Mihály György (BME): Egyetért a törekvéssel, hogy racionalizálni, csökkenteni kell az iskolák számát. A doktori felvételi keretek elosztásában azonban a doktori iskolák száma csak nagyon kis súllyal szerepel, ez nem lehet motivációs szempont egy intézménynek. Valószínűleg a személyes ambíciók komolyabb motivációt jelentenek.

Balázs Ervin (MAB): Messzemenően támogatta, amikor az MTA kimondta, hogy a kutatócsoportok nem „örökölhetők”. Hasonló elvet tartana megfontolandónak a doktori iskolák esetében is. Ha az eredeti iskolavezető távozik, újra kelljen szervezni (és akkreditálni) az iskolát.

Toldi József (SZTE): Egyetért azzal, hogy a habilitáció ügyével foglalkozzon az ODT. A SZTE TTK-n például a docensi kinevezéshez előírás a habilitáció, de mivel korábban nem volt kötelező, több egyetemi tanárnak nincs ilyen címe.

Kóczy T. László (SZE): A törzstagokra pontos előírások vannak, de a doktori iskola vezetőre vonatkozóan nincsenek formális „többlet” kritériumok.

Balázs Ervin (MAB): Hosszabb távon a teljes doktori képzés alapját, koncepcióját újra lehet és újra kell gondolni.

Szabó Miklós (ELTE): Minden egyetemi tanár habilitáltnak tekintendő, az 1993-as Ftv. ezt ki is mondta. A körülmények változásával a bölcsészettudományok területén erős a nyomás az előrelépés irányába, a tanársegédek lassan mindannyian fokozattal rendelkeznek, az adjunktusok között egyre több a habilitált.

Csernoch László (DE): Vannak olyan kis létszámú tudományágak, amelyekben irreális (és szükségtelen), hogy bármely egyetemen több egyetemi tanárt is foglalkoztassanak. Meg kellene fontolni, hogy ezekben az esetekben más intézmények professzorai is törzstagként vehessenek részt a doktori iskolában (de kizárólag egyetlen intézményben).

Balázs Ervin (MAB): Egyszerűbbnek tartaná, ha az ilyen doktori képzés programként jelenne meg egy másik doktori iskolában. Az egyetemek közötti „IC” professzorok bevonását nem tartja célszerűnek.

Szabó Miklós (ELTE): Az ELTE esetében a néprajzi doktori képzés már erre a sorsra jutott, itt már nem adnak ki néprajzi tudományágban oklevelet.

Kovács László (NKE): Az egyetemen belül, az egyes rokon tudományágak között támogatható az egyetemi tanárok mozgása az iskolák között, azok megerősítésére.

Gálfi Péter (SZIE): Az egyetemi magántanárok hivatalosan nem vehetők figyelembe, van-e terv arra, hogy a doktori iskolákban értékelni lehessen őket.

Csernoch László (DE): Csak akkor támogatható, ha a cím tudományos tartalma az egyes intézményeknél azonos elvek alapján lesz megítélve.

 

Az ODT egyhangú szavazással úgy módosította korábbi, 2011-es határozatát, hogy a doktori iskolák témakiírói és témavezetői esetében a doktori.hu továbbra is vizsgálja a formai megfelelést, de a publikációk megítélésénél nem veszik figyelembe a MAB által most megfogalmazott, tartalmi előírásokat (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

 

5. Állásfoglalás a szülési távollét idejének kezeléséről az adatbázisban

 

Csernoch László (DE): Kérés érkezett az ODT-hez, hogy a publikációs teljesítmény megítélésekor az „elmúlt 5 évbe” ne számítson bele a gyermekvállalás miatti szülési távollét (gyed, gyes). MAB elnök úr támogatásával ezt a javaslatot megfontolásra érdemesnek tartja azzal, hogy erről az adott doktori iskola (vezetőjének, tanácsának) nyilatkozata alapján egyedileg lehet döntéseket hozni. Célszerű az ilyen jellegű kéréseket évente egy alkalommal leadminisztrálni.

 

Az ODT egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a publikációs teljesítmény megítélésekor az „elmúlt 5 évbe” nem számít bele a gyermekvállalás miatti szülési távollét, gyed, gyes időszaka. (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

 

6. Javaslat díszoklevél adományozására

 

Csernoch László (DE): A Díszoklevelet olyan személynek adományozza az Országos Doktori Tanács, aki hosszú időszakon keresztül szolgálta a magyarországi doktorképzés ügyét, jelentősen hozzájárult a doktorképzés rendszerének kiépítéséhez, valamint a képzés minőségének fenntartásához és fejlesztéséhez. A kitüntetett személyére az ODT legalább két tagja tesz javaslatot, írásban, a jelölt érdemeinek 1-2 oldalas bemutatásával. Csak olyan személy javasolható, aki nem tölt be vezető pozíciót a felsőoktatás valamely országos irányító szervezetében. Az elmúlt ülésen Rácz Károly professzor úr vezetésével a jelölésre kuratóriumot választott az ODT.

Rácz Károly (SE):  A kuratórium a szabályok szerint értékeli a beérkezett javaslatokat, több javaslat esetén rangsorolja azokat. Most egy javaslat érkezett, így rangsorolás nem történt. A kuratórium indoklással ellátott javaslata elérhető volt a honlapon, kéri a támogatást díszoklevél odaítéléséhez Bazsa György részére.

 

Az ODT titkos szavazással döntött díszoklevél adományozásáról Dr. Bazsa György részére (18 igen, 0 nem, 2 tartózkodás).

 

7. Egyebek

 

Csernoch László (DE): Egy kérelem érkezett a PPKE kutatójától, amely szerint könyvtár informatikai kutatásaihoz szeretné felhasználni a doktori.hu oldalon feltöltött „saját honlap” adatmező tartalmát.

Kollár István (ODT): Aggályosnak tartja az adatok kiadását. Az adatbázis kialakításakor az engedélyezés során meg kellett adni az adatkezelés célját. Véleménye szerint a más célra történő felhasználás nem jogszerű. Nem javasolja, hogy az adott adatmezők tartalmát az ODT kiadja. Ugyanakkor az adatbázis nyilvános, tehát az illető maga kigyűjtheti a nyilvánosan megadott adatokat.

Kóczy T. László (SZE): Egyetért azzal, hogy ne adja át az ODT az adatokat.

Mezey Barna (MRK): A jogszabály világos, az adatok csak arra használhatók, amire az engedélyt megkérték és megkapták.

 

Az ODT egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a doktori.hu adatbázis adatai egyéb célra nem adhatók ki. (21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

 

Balázs Ervin (MAB): A szeptember 30-i adatfeltöltési határidő szigorú lesz, kéri minden intézmény vegye ezt figyelembe.

Csernoch László (DE): A következő ülésre várhatóan 2014. szeptember 19-én kerül sor.

 

Csernoch László az ülést bezárta.

 

kmf.

 

 

lejegyezte:        Varga Zsolt                                         jóváhagyta:       Csernoch László

                        titkár                                                                           elnök

 

 

Hitelesítők:

 

                        Mihály György                                                Kuti Edit

                        BME                                                               SZFE


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2014. VI. 03. 12:33:07
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )