Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Hirdetmények

 

Az Országos Doktori Tanács Adatkezelési Tájékoztatója

 

Országos Doktori Tanács Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a "Dokumentumok/Nyilvános anyagok" menüpontban vagy közvetlenül INNEN .

 


 

A z Országos Doktori Tanács állásfoglalása a doktori értekezések veszélyhelyzet idején tartott nyilvános vitájáról

Alapelvek

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt nyilvános vita kizárólag a veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása mellett rendezhető.

 

A veszélyhelyzet olyan különleges ok, amely alapján a doktori kormányrendelet 16. § (3) bekezdésében előírt határidő („az értekezést, a két támogató javaslat beérkezésétől számított szorgalmi időszakra eső két hónapon belül, nyilvános vitára kell bocsátani”) a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbítható.

 

A veszélyhelyzet idején megtartott nyilvános viták esetében is be kell tartani a doktori kormányrendelet előírásait a) a bírálóbizottság összetételére; b) a nyilvánosság biztosítására és c) a bizottság szavazásának titkosságára vonatkozóan.

 

Az egyes intézmények doktori tanácsai mérlegelhetik, hogy a doktori értekezések nyilvános vitáit a veszélyhelyzet utánra halasztják vagy vállalják a veszélyhelyzet idején is a nyilvános viták lebonyolítását.

 

Ajánlások

 

Az Országos Doktori Tanács - a fenti alapelvek figyelembe vételével - a doktori értekezések nyilvános vitáját a veszélyhelyzet idején is megtarthatónak tartja. A nyilvános vita lebonyolításával kapcsolatban az alábbi ajánlásokat fogadta el.

 

·          A nyilvános vitát lehetőleg virtuálisan, online módon kell lebonyolítani olyan feltétellel, hogy egyszerre kép- és hangátvitel is legyen a jelölt és a bizottság tagjai között, valamint a bizottság számára egyértelmű legyen, hogy a feltett kérdésekre adott válaszok a jelölttől származnak. Az online módon lefolytatott vita nyilvánosságát is biztosítani kell, bárki számára lehetővé kell tenni a bekapcsolódást a vitába. Biztosítani kell a technikai lehetőséget arra, hogy a bizottság tagjai titkosan szavazzanak. A nyilvános vitáról kizárólag az egyetem jogosult felvételt készíteni.

·          Amennyiben a vita az egyetemi doktori tanács határozatának értelmében online módon nem bonyolítható le, a 65. életévüket már betöltött, illetve más ok miatt kiemelten veszélyeztetettek közé tartozók akkor is csak online módon csatlakozzanak a vitához. A nyilvános vitán a jelöltön, bizottságon és témavezetőn kívül csak a doktori iskola szakterületileg kompetens, tudományos fokozattal rendelkező tagjai vegyenek részt személyesen. A nyilvánosságot ekkor is online módon kell biztosítani. Személyes jelenléttel járó viták esetén biztosítani kell a személyek közötti megfelelő távolságot.

 


 

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a nyelvi követelmények racionalizálására

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége a következő javaslatot teszi a felsőoktatási intézmények számára a nyelvi követelmények racionalizálására:   DOSZ javaslat .

 


 

A 2020. évi államilag támogatott doktori képzésre felvehető keretszám intézmények közötti felosztása
(az ODT 2019. november 22-én elfogadott javaslat, kiegészítve a KeE helyeinek felosztásával*)

 

  Intézmény

Ösztöndíjas létszám

ANNyE

6

ÁTE

14

BCE

59

BGE

1

BME

176

DE

247

DRHE

5

EHE

4

EKE

19

ELTE

379

KE

14

KeE

0*

KRE

21

LFZE

22

ME

46

MKE

11

MoME

11

NKE

33

OE

20

OR-ZsE

2

PE

50

PPKE

50

PTE

175

SE

164

SOE

33

SzE

40

SzFE

9

SzIE

93

SzTE

257

TE

9

összesen:

1970

 

* A Közép-európai Egyetem 2020-ban nem tervezi doktori képzés indítását, az állami ösztöndíjas keretszámáról lemondott.

A határon túli magyar hallgatók számára felhasználható államilag finanszírozott helyek száma: összesen további 30 fő.

 


 

Az ODT vezető tisztségviselőinek megválasztása

 

Az Országos Doktori Tanács 2019. november 22-i ülésén megválasztotta vezető tisztségviselőit a 2020-2022 időszakra. Az elnöki feladatokat továbbra is Csernoch László (Debreceni Egyetem) látja el. Társelnökké választották  Benyó Zoltán t (Semmelweis Egyetem), az alelnöki feladatokat Korányi András (Evangélikus Hittudományi Egyetem) és Kőnig Frigyes (Magyar Képzőművészeti Egyetem) látja el a következő hároméves ciklusban.

 


 

Javaslat minőségcélok és indikátorok megfogalmazására

 

Az Országos Doktori Tanács 2019. november 22-i ülésén - kapcsolódva a MAB új akkreditációs elvárásaihoz - Csernoch László elnök javaslatot tett az intézményi doktori tanács elnököknek minőségcélok és indikátorok megfogalmazására. Az elnök által előterjesztett és a testület által támogatott javaslatok a következők:

Minőségcél_1: Hallgató elégedettségi vizsgálatok kitöltési arányának növelése a doktorandusz hallgatók körében (mérőszám: kitöltési arány %-ban; célérték: 80%).

Minőségcél_2 : A doktori iskola valamennyi képzési nyelvén a szabályozó és tájékoztató dokumentumok elérhetősége arányának növelése a doktori iskola honlapján (mérőszám: a hozzáférhető dokumentumok aránya %-ban; célérték: 100%

Indikátor_1: Adott tanévben határidőre fokozatot szerzett nappali tagozatos PhD hallgatók száma a doktori iskolában (fő)

Indikátor_2:  Nappali képzésben lévő azon hallgatók száma, akiknél a PhD dolgozat benyújtásának határideje az adott tanévben lejárt (fő)

 

További minőségcélokat és indikátorokat természetesen a doktori tanácsok és a doktori iskolák is megfogalmazhatnak.

 


 

Kormányrendeletek módosítása

 

A Magyar Közlöny 2019/133. számában megjelent a 191/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról, amelynek 5. fejezete módosítja a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletet. A változás a doktori fokozatszerzés nyelvi követelményeire vonatkozó előírásokat módosítja 2020. január 1-i hatállyal (ld. 13.§ (3) bekezdés). A doktori kormányrendelet hatályos szövege elérhető innen .

Ugyanez a kormányrendelet 2019. augusztus 1-i hatállyal módosította a 87/2015- (IV.9.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdését is, amely a doktori képzés tekintetében rendelkezik a fogyatékossággal élők nyelvvizsga mentesítési szabályairól. A korábbi szabályozás a doktori képzésre jelentkezők, a doktoranduszok és a doktorjelöltek esetében is kizárta a mentesítést. Az új, hatályos szöveg a következő:

"(11) A nyelvvizsga szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet. A nyelvvizsga egy része alóli mentesség azonban a szakértői véleményben megállapított fogyatékosság típusától függően illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót és a doktorjelöltet."

 


 

MTMT2

 

Az előzetesen meghirdetett ütemterv szerint 2018. november 1-én elindult az MTMT2. A doktori adatbázis összehangolása az új rendszerrel befejeződött, az áttöltés újra lehetővé vált. A válogatott közlemények összeállításához és a közlemények importjához készült részletes útmutatók elérhetők a "Dokumentumok / útmutatók" menüpontban.

 


 

Az Nftv. módosítása

 

A Magyar Közlöny 2018/194. számában megjelent a a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XC törvény, amely a doktori képzés vonatkozásában is módosít néhány rendelkezést.

1. Az Nftv. 49. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki: „(7a) A (7) bekezdés rendelkezéseiből a doktori képzésben nem kell alkalmazni a képzés kreditértéke legalább harmadának az adott intézmény adott doktori képzésén történő megszerzésére vonatkozó előírást .” (Tehát a doktori képzésben a korábbi tanulmányok vagy az előzetesen megszerzett tudás alapján elismert kreditek mennyisége elérheti az előírt kreditmennyiségnek - a 240 kreditnek - akár 100 %-át is. Ezt a rendelkezést a folyamatban lévő doktori képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre is alkalmazni kell.)

2. Az Nftv. 59. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Megszűnik a hallgatói jogviszony:] d) azon félév utolsó napján, amelyben a hallgató a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte,” (Azaz ha a hallgató a félév során bármikor megszerzi az abszolutóriumot, hallgatói jogviszonya - és ezzel az ösztöndíj jogosultsága - megmarad a félév végéig.)

3. Az Nftv. 114/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A doktori képzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott létszám 2000 fő.” (Ez a rendelkezés 2019. szeptember 1-én lép hatályba, tehát a már elfogadott keretszám javaslatot ki kell egészíteni további 700 hely elosztásával.)

4. Az Nftv. 114/D. § (1) bekezdés f) pontja szerint a tankönyv- és jegyzettámogatás, valamint a sport- és kulturális tevékenység normatívája 2019. február 1-től 14.566 Ft-ra emelkedik. (A doktoranduszok állami ösztöndíjának kifizetésekor ezen összeg 56 %-ának 1/12-ével - azaz 680 Ft-tal - kell növelni a doktorandusz normatíva 140 ezer, illetve 180 ezer forintos összegét, így a 2019. február 1-től kifizetendő ösztöndíjak 140.680 Ft, illetve 180.680 Ft összegekre változnak.)

 


A doktori kormányrendelet módosítása

 

A Magyar Közlöny 2017/212. számában megjelent a 407/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet a felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról, amelynek 8. fejezete módosítja a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendeletet. A változás lényege, hogy a módosítás hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban a  több tudományágban működő doktori iskolában legalább kilenc törzstagnak, tudományáganként legalább három törzstagnak kell lennie, akik többsége egyetemi tanár és kutatási tevékenységüket az adott tudományágban fejtik ki. Az eddigiektől eltérően ugyanez vonatkozik a két tudományágban működő iskolákra is, tehát megszűnt a korábbi, 11 törzstagot előíró rendelkezés.

 

A doktori kormányrendelet mai napon hatályos szövege elérhető innen .

 


 

Az Országos Doktori Tanács alapító okirata és ügyrendje

 

Az EMMI minisztere 2016. december 22-én kiadmányozta az Országos Doktori Tanács alapító okiratát és jóváhagyta a szervezet ügyrendjét .

 


 

Az Nftv. és a doktori kormányrendelet módosítása

 

Az egyéni felkészülés szabályozására vonatkozóan módosult az Nftv. 53. § (3) bekezdése és a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. §-a:

Nftv. 53. § (3) A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § Egyéni felkészülők esetén

a) a doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik ;

b) a doktori iskola működési szabályzatában kell meghatározni a komplex vizsgára történő jelentkezés elfogadásának, illetve a felvételnek a feltételeit;

c) a komplex vizsga sikeres teljesítése esetén a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni.

 

A doktori kormányrendelet mai napon hatályos szövege elérhető innen .

 


 

A komplex vizsga általános elvei és szabályai

 

Az Országos Doktori Tanács 2016. február 12-i ülésén elfogadta, 2016. április 15-i ülésén pontosította a komplex vizsga általános elveit és szabályait. A 266/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet módosította a doktori kormányrendeletet, meghatározásra kerültek a komplex vizsga általános szabályai. Az így kialakult, végleges szabályrendszer innen letölthető .

 


 

A doktori képzés új rendszere

 

Az Országgyűlés 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvényt, amely megjelent a Magyar Közlöny 2015. évi 195. számában a 26097. oldalon. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításával a doktori képzés rendszere 2016. szeptember 1-től átalakul. A legfontosabb változások a következők. A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a "képzési és kutatási", a második a "kutatási és disszertációs" szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. A doktorandusz ösztöndíj havi összege a képzési és kutatási szakaszban 140.000 Ft, a kutatási és disszertációs szakaszban 180.000 Ft. Sikeres védés esetén a doktorandusz egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. Az új szabályokat először a 2016/2017. tanév első félévében doktori képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatókra kell alkalmazni.

 


 

Minőségbiztosítás

 

Az ODT javaslata a Minőségbiztosításra. (doktori képzés és fokozatszerzés)

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2020. V. 01. 10:22:49
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )