Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Javaslat a NEFMI számára.

Az Országos Doktori Tanács javaslata a Nemzeti Erőforrás Minisztérium számára a nemzeti felsőoktatási törvény (Ftv.) doktori képzést érintő egyes pontjainak alkalmazására, illetve a doktori képzést és a fokozatszerzést szabályzó kormányrendelet ezekre utaló részeinek megfogalmazására.

 

1.   A doktori tanács és a doktori bizottságok összetétele
       
az Ftv. 16. § (5) javasolt kiegészítése a kormányrendeletben

A doktori tanács tagjainak, valamint a szigorlati és a bíráló bizottságok tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy legalább 30%-ban legyenek olyan külső tagok, akik az érintett felsőoktatási intézménnyel nem állnak közalkalmazotti jogviszonyban. A szigorlati és a bíráló bizottságok elnöke csak az adott felsőoktatási intézmény egyetemi tanára vagy professzor emeritusa lehet .

 

16. § (5)

A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése (a továbbiakban: doktori eljárás) a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. Az intézmény doktori tanácsa tudományterületenként - ezen belül a felsőoktatási intézmény doktori szabályzatában meghatározott tudomány-, illetve művészeti ágakban - tudomány-, illetve művészeti ági doktori tanácsot hozhat létre. A doktori tanács valamennyi tagjának - a doktorandusz képviselők kivételével - tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

110. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza :

  4. b) a doktori iskola létesítésének eljárási rendjét és feltételeit, a doktori iskola tagságára és szervezetére, a doktori tanács számára biztosított hatáskörre, a doktori tézisek, a doktori értekezés nyilvánosságára, a doktori fokozatszerzési eljárásra vonatkozó általános szabályokat, a doktori fokozat megszerzésének feltételeit.

 

2.   Habilitációs bizottság
    javasolt megfogalmazás a kormányrendeletben

A habilitációs eljárást a felsőoktatási intézmény habilitációs bizottsága folytatja le. Tagjai kizárólag

- egyetemi tanárok, vagy

- habilitált docensek, habilitált magántanárok, vagy

- „tudomány doktora” tudományos fokozattal, illetve az „MTA doktora” címmel

rendelkező személyek lehetnek.

A habilitációs bizottság tagjainak kiválasztásakor biztosítani kell, hogy legalább 30%-ban legyenek olyan külső tagok, akik az érintett felsőoktatási intézménnyel nem állnak közalkalmazotti jogviszonyban. Az intézmény doktori bizottsága és habilitációs bizottsága összevonható, ha a tagok a fenti feltételeknek eleget tesznek (a doktori bizottság doktorandusz képviselője a habilitációs döntésekben nem vesz részt).

 

108. § (7)

habilitáció: a habilitáció az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény intézményi megítélése,

110. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza:

  25. a habilitációs eljárás rendjét.

 

3.   Egyéni felkészítés
    az Ftv. 53. § (1) javasolt kiegészítése a kormányrendeletben

Egyéni tanterv szerinti felkészítés a témavezető kérésére, a Doktori Iskola Tanács támogatásával az Egyetemi Doktori Tanács engedélyével lehetséges.

 

53. § (1)

A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység. Doktori képzésben az vehet részt, aki mesterfokozatot szerzett.

110. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza:

  4. ... a doktori képzés szabályait

 

4.   Egyéni felkészülő
    az Ftv. 53. § (2) harmadik mondatának javasolt átfogalmazása és kiegészítése

A fokozatszerzésre egyénileg felkészülő [1] - aki nem vett részt a doktori képzésben - csak akkor indíthat fokozatszerzési eljárást, ha mesterfokozatot szerzett, valamint a szigorlat és a nyilvános védés kivételével teljesítette a fokozatszerzés 53. § (5) követelményeit.

 

53. § (2)

A doktori képzést követően a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. A doktori fokozatszerzési eljárásban részt vevő a doktorjelölt. Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt a doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy mesterfokozatot szerzett, és teljesítette a doktori képzés követelményeit. Ha a doktorandusz a képzési időn belül megkezdi a fokozatszerzési eljárást, akkor a hallgatói jogviszonya mellett egyidejűleg doktorjelölt is.

 

5.   Teljes idejű képzés és részidős képzés  
    az Ftv. 17. § kategóriáinak alkalmazása a doktori képzésre vonatkozóan (kormányrendelet)

Teljes idejű képzésben vesz részt minden olyan doktorandusz, aki a felsőoktatási intézményben, vagy a vele együttműködési megállapodást kötött intézményben [2] folyó képzésen vesz részt. [3]

Részidős (levelező) képzésben vesz részt az a doktorandusz, akinek rendszeres mindennapi tevékenysége [4] (munkaköre) nem kapcsolódik közvetlenül kutatási témájához .

 

17. §
(1) A felsőoktatásban a képzés megszervezhető teljes idejű képzésként, részidős képzésként, továbbá távoktatásként. A teljes idejű képzés félévenként legalább háromszáz tanórából áll.

(2) A teljes idejű képzést a nappali képzés munkarendje szerint heti öt napból álló tanítási hét keretében, a munkanapokon kell megszervezni. E rendelkezésektől a felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni.

(3) A részidős képzés lehet esti vagy levelező képzés munkarendje szerint szervezett képzés. A részidős képzés időtartama - kivéve a szakirányú továbbképzést - a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. A szakirányú továbbképzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább húsz, legfeljebb ötven százaléka lehet.

 

6.   Doktori képzés önköltsége együttműködési megállapodást kötött intézményben
    az Ftv. 46. § (1) kategóriáinak alkalmazása a doktori képzés olyan esetére, amikor a kutatás feltételeit az együttműködő intézmény biztosítja 

A doktori képzésre együttműködési megállapodást kötött intézményben folyó teljes idejű doktori képzés esetén a 46. § (1) -ben megjelölt önköltséget a doktori iskola tanácsa javaslatára a felsőoktatási intézmény elengedheti. [5]

46. § (1)

A költségviselés formája szerint a felsőoktatási képzésben részt vevő lehet

a) magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató,

b) magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató,

c) önköltséges hallgató


[1] "Utcáról jött", kész dolgozattal.

[2] Tipikusan: MTA kutatóintézet, egészségügyi intézmény, K+F tevékenységet folytató cég.

[3] Az Ftv. félévente legalább 300 tanórát tartalmazó képzést tekint teljes idejűnek . A doktorandusz képzésnél ez irreálisan sok direkt tanóra, ide kellene érteni a kutatási vagy alkotó tevékenységet is (illetve az együttműködő intézményben folytatott tevékenységet, akár mint kutatás vagy alkotás, akár mint szakmai gyakorlat).  

[4] Pl. középiskolás tanár, hivatalnok, vállalkozó.

[5] Pl. MTA kutatóintézeti teljes idejű képzés esetén, amikor a kutatás feltételeit a kutatóintézet biztosítja.


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2012. III. 08. 13:00:28
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )