Bejelentkezés
 Fórum
 
 
2011.12.09 ODT ülés - Emlékeztető

 

Emlékeztető

az Országos Doktori Tanács (ODT) üléséről

 

ideje : 2011.12.09. 10.00

helyszíne : BME Rektori Tanácsterem   ( 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.)

27 szavazati jogú tag közül 26 jelen, a tanács határozatképes (ülés közben egy tag távozott)

( jelenléti ív )

Mihály György , az ODT elnöke köszöntötte a tanács megjelent tagjait és a meghívott vendégeket. A tanács egyhangú szavazással elfogadta a napirendet, a jegyzőkönyv hitelesítőket (Kuti Edit   - SzFE , Bernáth Jenő - BCE) és a   szavazatszámlálókat: Kollár István, Vida Mária (mindhárom szavazás eredménye: 26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

 

 

1. napirendi pont:           Elnökségi beszámoló 2011-ről

                                        előterjesztő: Mihály György

 

Bevezetőjében Mihály György jelezte, hogy a 2011-es év gazdasági beszámolójára a költségvetési év lezárása után, a következő ülésen kerül sor (a Felügyelő Bizottság beszámolójával együtt).      Ez az ülés várhatóan januárban lesz megtartva, amikorra a jövő évi keretelosztáshoz szükséges döntéseket a NEFMI meghozza.  

 

Az elnökségi beszámoló teljes ppt anyaga elektronikusan letölthető az ODT honlapjáról, a jelszóval történt belépés után elérhető munkaanyagok mappából. A beszámoló az ODT elnökének a Magyar Rektori Konferencián 2011. december 2-án tartott ismertetésének kibővített változata.

 

Az előadáson bemutatott grafikonok jól mutatták, hogy az intézmények eltérően értelmezik a doktori képzésen belül a nappali - levelező , valamint a költségtérítéses hallgató - állami ösztöndíjas hallgató kategóriákat. Ugyancsak ellentmondásos az egyéni felkészülő megnevezés használata, és esetenként nem egyértelmű a témavezető megjelölése.

 

Páles Zsolt (DE):   röviden vázolta, hogy Debrecenben milyen kategóriákat állítottak fel:

nappali képzésben vesz részt az, aki vagy   állami ösztöndíjas vagy   egyéb ösztöndíjas   (vállalati, kutatóintézeti),

levelező képzésben résztvevő az, aki költségtérítéses hallgató (ezen belül vagy   doktori képzésben vesz részt 3 évig vagy egyéni felkészülő)

 

Mihály György: az érvényes   Ftv szerint a nappali - levelező kategorizálás teljes mértékben független a költségtérítéses - állami ösztöndíjas besorolástól. Egy 2005-ös MAB ajánlás szerint a doktori képzésben nem indokolt a levelező kategória megtartása, azaz a munkavégzés melletti doktori felkészülés. Egy olyan munkavégzés (pl. kutató-fejlesztő laboratóriumban), ami egyúttal a kutatási téma művelését is jelenti, a munkahely és a felsőoktatási intézmény közti együttműködési megállapodással már nappali képzéssé válik. A másik besorolás a finanszírozás módjára vonatkozik, függetlenül attól, hogy a költségtérítés fizetése alól esetenként felmenti az intézmény a hallgatót.        

 

 

Jeney Zoltán (LFZE): náluk 38 éves kor felett az egyéni felkészülő is kaphat témavezetőt, ha igényt tart rá.

 

Mihály György:   az doktori iskolák működését szabályzó kormányrendelet alapján (33/2007) a doktori téma vezetője az a tudományos fokozattal rendelkező oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta (és aki - ennek alapján - felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelöltnek fokozatszerzésre való felkészülését). Lehet új témavezetőt kinevezni, de ez mindig jegyzőkönyvezett testületi döntés kell hogy legyen.   

 

Hornok László ( SzIE ): levelező képzésnek azt kellene tekinteni, ahol költségtérítést fizet a hallgató.

 

Klukovits Lajos (SZTE): Szegeden teljesen megszüntették a levelező képzést, mindenkit nappali képzésbe sorolnak be.

 

Csepregi Zoltán (EHE): attól tart, hogy az egyéni fokozatszerzőkre nézve hátrányos lehet a hitelesség kérdése (egyéni fokozatszerzésnél ugyanis   nem lehet a témavezetőt és a védést összekötni).

 

László János (PTE): időszerű a terminológia tisztázása, javasolta, hogy egyezzenek meg az elnevezésekben. Pécsen leginkább a klinikai orvosokat sorolják levelező kategóriába, hiszen ők a munkájuk mellett nem tudnak részt venni a hagyományos doktori képzésben.

 

Páles Zsolt (DE): szerinte egyéni felkészülő az is, aki járt ugyan doktori iskolába és megszerezte az abszolutóriumot, de túlkoros, azaz túl sok idő telt el az eljárás elindítása és az abszolutórium   megszerzése között.

 

Mihály György: az egyéni felkészülő eltérő értelmezései az Ftv. nem egyértelmű megfogalmazásaiból erednek. Egyrészt az Ftv 68.§(2) szerint a doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység , másrészt a 68.§(3) a képzésen kívül definiálja: doktorjelölt lehet az is, aki nem vesz részt a doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készül fel .

 

Bazsa György (MAB): javasolta, hogy az egyéni felkészülő segítőjét ne témavezetőnek, hanem konzulensnek nevezzük. Egyéni felkészülőn azt kell érteni, aki tényleg az utcáról jön be eljárást indítani.

 

Neményi Miklós ( NyME ): javasolta, hogy ha az egyéni felkészülő egy komoly anyagot nyújt be disszertációként és ezt az anyagot a doktori iskolában valaki átnézi és felelősséget vállal érte, akkor ezt a munkát is el kellene ismerni az adatbázisban egy fél ponttal (a társ-témavezetővel megegyező módon).

 

Neményi Miklós ( NyME ): javasolta, hogy Mihály György előadását fogadják el tényleges elnöki beszámolóként, azzal a kitétellel, hogy a pénzügyi részét majd az év lezárása után, a következő ülésen tárgyalja meg az ODT tanács. Kiemelte, hogy Mihály Györgynek nagy szerepe van   abban, hogy az ODT közelebb került legfontosabb célja eléréséhez, hogy Magyarországon jól működő doktori képzés folyjon, nyilvános és átlátható rendszerben.

 

A hozzászólók mindannyian egyetértettek abban, hogy meg kell várni az új Felsőoktatási Törvény elfogadását, majd ennek alapján kell úgy értelmezni a fogalmakat, hogy minden intézmény egységesen használja a különböző kategóriákat.

 

Mihály György: az Ftv elfogadása után az elnökség készít egy tervezetet, amelyben definiálják   a fogalmakat, kategóriákat és ezt véleményezésre elküldi minden ODT tagnak.

 

Neményi Miklós javaslata alapján Mihály György előadását a tanács egyhangúlag elfogadta elnöki beszámolóként (26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás).

 

Rácz Károly (SE): kérdést intézett a tanácshoz: akinek nincs MSc végzettsége, de fokozatot szerzett külföldön, annak honosítható-e a fokozata PhD-ként.

 

Bazsa György (MAB): Joghézag van ezzel kapcsolatban az Ftv-ben , ugyan doktori képzésre csak az vehető fel, akinek van MSc végzettsége, de a PhD fokozat odaítélésénél már nem előírás az MSc oklevél.

 

2. napirendi pont:            Felügyelőbizottsági beszámoló 2011-ről
                                         
(elhalasztva a következő ülésre)

 

3. napirendi pont:           Megállapodás az MTMT-vel

                                         előterjesztő: Kollár István

 

Kollár István: született egy általános, keret-megállapodás az MTMT-vel , ami tartalmazza, hogy az ODT a nyilvános felületen elérhető adatokon túl, adatbázis szinten is kap információt az MTMT-től .   A részletek a mellékletekben lesznek kidolgozva. Kéri a megállapodás elfogadását.

 

Az előterjesztést az ODT 25 igen, 1 nem, 0 tartózkodással elfogadta.

 

Nem szavazat indoklása (Galántai Aurél - OE): nem a megállapodást ellenzi, hanem a mellékletek ismeretében szeretne szavazni róla.

 

 

4. napirendi pont:         Doktori adatbázis (eddig megtörtént és várható fejlesztések)

                                        előterjesztő: Mihály György

 

Mihály György:   két határozati javaslatot terjesztett elő, melyekről előzőleg egyeztetett   a MAB elnökével is:

-           Javasolja, hogy a MAB hozzon határozatot a témavezetők és a hallgatók közötti egyértelmű kapcsolat hitelesítésére: az ODT adatbázis alapján minden doktori iskolára megállapítható, hogy egy témavezetőhöz milyen fokozatot szerzett hallgatók tartoznak, illetve hogy egy fokozatot szerzett hallgatónak ki a témavezetője. Ezeket a listákat az ODT eljuttatja az érintett felsőoktatási intézmények EHBDT elnökeinek, akik a listákat a doktori képzés és fokozatszerzés egyetemi nyilvántartásai alapján hitelesítik. A hitelesítés 2008-ig visszamenőleg történik.

-           Javasolja, hogy a MAB hozzon olyan határozatot, amely szerint a doktori disszertáció címlapján egyértelműen jelenjen meg a témavezető neve. A témavezetőt a korábban már idézett kormányrendelet egyértelműen definiálja [ 33/2007 (III.7) korm . rendelet]:              a doktori téma vezetője az a tudományos fokozattal rendelkező oktató, illetve kutató, akinek témahirdetését a doktori tanács jóváhagyta és aki - ennek alapján - felelősen irányítja és segíti a témán dolgozó doktorandusz tanulmányait, kutatási munkáját, illetve a doktorjelöltnek fokozatszerzésre való felkészülését. Lehet új témavezetőt kinevezni, de ez mindig jegyzőkönyvezett testületi döntés kell hogy legyen.

 

Kollár István: kérdésre válaszolva megjegyezte, hogy a témavezetőknél a Doktori Iskola adminisztrátora is be tudja vinni a hallgatókat, ezt nem kell feltétlenül a témavezetőnek megcsinálni.

 

Az ODT a két előterjesztést egyhangú szavazással elfogadta (26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

 

Bazsa György (MAB): a MAB vállalja a határozatok kidolgozását és elfogadtatását.

 

 

5. napirendi pont:                  Előzetes ellenőrzés a 2012-es keretelosztáshoz

                                               előterjesztő: Mihály György  

 

Mihály György: felkerültek az ODT honlapjára a munkaanyagok menübe a jövő évi keretelosztás kiszámításához szükséges adatok. Mindenki ellenőrizze és jelezze, ha hibát talál bennük.

 

Jeney Zoltán (LFZE): rosszul jelennek meg az akadémikusaik a minősített oktatókra vonatkozó NEMFI statisztikában.

 

Mihály György : válaszában javasolta, hogy az EDT elnökök kísérjék figyelemmel a tanulmányi osztályok által leadott statisztikákat, hogy elkerüljék az ehhez hasonló hibákat.

 

Pósfai Mihály (PE): mi legyen a keresztféléves felvételikkel,   mikor fogják megtudni, hogy milyen keretszámokkal számolhatnak jövőre.

 

Mihály György: nagyjából számoljanak a tavalyi kerettel.   Amint megjelenik a jövő évi szétosztható országos keret, kiszámolásra kerülnek az intézményekre jutó kereteket és sor kerül az állami ösztöndíjas kereteket elosztó ODT ülésre.

 

 

6. napirendi pont:                 Az elnökség megválasztása elnök,társelnök, alelnök

előterjesztő: Mihály György

 

Az ODT elnökség minden tagja vállalta a következő időszakra is a tisztsége betöltését.

 

Titkos szavazással az ülés megerősítette Mihály Györgyöt elnöki, Neményi Miklóst társelnöki és Páles Zsoltot alelnöki megbízatásában (22 igen, 0 nem, 0 tartózkodás és 2 érvénytelen).

 

7. napirendi pont:                  Egyebek

Szabó Miklós (ELTE): az eredménytelen védések ne jelenjenek meg a nyilvános honlapon, mert adatvédelmi és személyiségvédelmi aggályok merültek fel ezzel kapcsolatban.

 

Mihály György: javasolta, hogy adatbázis szinten ne jelenjenek meg a nevekben a dr-i címek, mert nehezítik a nevek egységes kezelését.

 

Az ülés egyhangú szavazással támogatta a javaslatot (26 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

 

László János (PTE): egy, a nyilvános védése előtt elhunyt jelölt számára kéri méltányosságból a doktori fokozat odaítélését. A PTE EDT támogatja ezt a kérést.

 

Bazsa György: javasolja, hogy az MTA Doktori Tanács ilyen esetekre vonatkozó eljárását tekintsék irányadónak.

 

Klukovits Lajos (SZTE): felvetette, hogy a honosított fokozatok kezelése nem egyértelmű az ODT adatbázisban. Az adatközlésnél megadott fokozatokba beletartozik, hiszen arról is az EDT dönt, viszont védéssel nem támasztható alá, tehát nem „hitelesíthető” a reguláris védésekkel megegyező módon.

 

Mihály György: Ezt is tisztázni kell, a többi kategóriával együtt.

 

Az ülés végén az ODT tagjai ajándékkal köszönték meg Hornok László alelnöki és László János elnöki munkáját.

 

 

 

Budapest, 2011. december 18.

kmf .

 

 

 

Mihály György

elnök

 

 

 

Vida Mária

titkár

 

 

 

Bernáth Jenő

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

Kuti Edit

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

 2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. XII. 21. 08:57:50
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )