Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Jegyzőkönyv 2010.12.17.

Jegyzőkönyv

az Országos Doktori Tanács (ODT) üléséről

 

ideje : 2010.12.17. 13.00

helyszíne : PTE Rektori Hivatal ( 7633, Pécs, Vasvári Pál u. 4 )

jelen vannak : jelenléti ív

 

A Tanács 25 tagjából 16 jelen van, így László János az ülést megnyitja . Bejelenti, hogy az ülésről előzetesen kimentését kérte

·         Ellen Bos (BNNyE)

·         Peternák Miklós (MKE)

·         Dux László (NEFMI)

·         Fodor János (OE)

·         Csepregi Zoltán (EHE)

·         Bárd Károly (KeE)

·         Ferenczi István (MOME)

·         Staller Tamás (OR-ZsE)

·         Szuromi Szabolcs (PPKE)

·         Hornok László (SZIE)

·         Kuti Edit (SZFE)

·         Kalendáné Bátyi Emese (NEFMI),

·         Csépe Valéria (MTA),

·         Szabó Miklós (ELTE) akit Komlósiné Knipf Erzsébet képvisel

·         Repa Imre (KE) akit Romvári Róbert képvisel

·         Dobróka Mihály (ME) akit Roósz András képvisel

·         Ujj András (ZMNE) akit Solymosi József képvisel

·         Kucsera Tamás Gergely (DOSZ) akit Kocsis Miklós képvisel

·         Bazsa György (MAB)

·          

Az elnök külön köszönti a Dr. Kovács L. Gábort a PTE Általános és Tudományos Rektorhelyettesét valamint üdvözli a tanács tagjait. László János felkéri Vázsonyi Ottó titkárt a jegyzőkönyv vezetésére, a későbbi hitelesítők Neményi Miklós és Husvéth Ferenc lesznek. M egkérdezi, van-e valakinek észrevétele, javaslata az ülés előre meghirdetett, kiegészített és írásban szétosztott napirendhez, amit az alábbiakkal egészít ki:

Az előzetesen kiküldött napirendben az MTMT- vel kapcsolatosan két napirendi pont is van, ezért kéri, hogy a 2. és 5. napirendi pontot vonja össze a Tanács és egyben tárgyalja.

 

1. Előterjesztés a törzstag emeritus cím elnyerésére ( Előterjesztő: Bazsa György, Mihály György, lsd. melléklet)

2. Előterjesztés doktori fokozatszerzés feltételeiről, a publikációk felvitele az MTMT-be ( Előterjesztő: László János )

3. Doktoranduszok Országos Szövetségének állásfoglalása a doktori iskolák megszűnő fokozatadási jogáról ( Előterjesztő: Kucsera Tamás Gergely, lsd. melléklet )

4. Állásfoglalás a Határontúli Magyar ösztöndíjak ügyében ( Előterjesztő: László János, lsd. melléklet )

5. Állásfoglalás az MTMT-be történő adatbevitelről ( Előterjesztő: László János )

6. Elnökségi beszámoló a 2010 évről ( Előterjesztő: László János lsd. melléklet)

7. Felügyelő Bizottsági beszámoló a 2010 évről ( Előterjesztő: Zalai Ernő)

8 . Javaslat a szervezeti szabályzat módosítására (Előterjesztő: Mihály György)

9. A 2011 évi ösztöndíjas keretleosztás ( Előterjesztő: Mihály György a melléklet később kerül kiküldésre)

10. Az elnökség megválasztása ( Előterjesztő: László János )

11. Egyebek

 

A napirendet a kiegészítésekkel a Tanács elfogadja.

 

 

László János elnök úr bejelenti, hogy Gaál Botond alelnök úr a későbbiekben már nem vállalja a megbízást és lemond az alelnöki tisztéről. László János megköszönte az alelnök úr munkáját melyet   az ODT érdekében kifejtett.

 

1. Előterjesztés a törzstag emeritus cím elnyerésére

 

Mihály György megválasztott elnök : A Doktori iskolák törzstagjaival szemben kettős elvárás fogalmazódik meg: i., szakmai tekintélyük, munkásságuk jelzi doktori iskola erősségét, ők jelölik a képzés irányát és meghatározó szerepet játszanak a fokozatszerzési eljárásokban, másrészt ii., hallgatók témavezetését látják el, miközben aktívan kutatnak és publikálnak.   A doktori iskolák megalakulása óta azonban sok alapító tag elérte azt a kort amikortól már nem kíván, vagy nem tud mindkét területen aktivítást kifejteni. A törzstag emeritus címmel olyan megoldás születne, amellyel valaki továbbra is a doktori iskola meghatározó személyeként dolgozik anélkül, hogy vele szemben olyan adminisztrációs elvárások jelennének meg, mint pl. a publikációs adatbázis feltöltése, témák kiírása, stb…

A címnek nincs életkori határa (mint a professor emeritusok esetében), a cím odaítélése az adott doktori iskola döntése.

László János (ODT ): A cím bevezetése csak egy javaslat az ODT részéről, ez egyetlen doktori iskola részére sem kötelező.   A javaslatot mind az ODT vezetősége, mind pedig a MAB támogatja.

Klukovics Lajos (SZTE): Javasolja, hogy az „alapító tag” kifejezés szerepeljen a határozatban (törzstagok csak 2007 óta vannak). Kéri továbbá, hogy témavezetést viszont vállalhassanak továbbra is a törzstag emeritusok, ne legyen ti l tásként értelmezhető az előterjesztés megfogalmazása.

Mihály György (ODT): Az alapítókkal kapcsolatos megjegyzéssel egyetért, viszont a témavezetés kérdése megvitatandó, mert ha valaki témavezető, akkor publikálási elvárások is megjelnnek.

Roósz András (ME): Ha az emeritus témavezetést is vállal, akkor a MAB továbbra is vizsgálni fogja az akkreditációs eljárásoknál, erre oda kell figyelni.

Husvéth Ferenc (PE): A témavezetés engedélyezése mellett foglal állást.

Klukovics Lajos (SZTE): Jelzi, hogy nem minden tudományágban tipikus társszerzős cikk, így a hallgatóval közös publikációk kényszere nem áll fenn általánosan.

Mihály György (ODT): A témavezetőktől elvárható az aktív munkakapcsolat és ez feltétlenül biztosítottnak egy emeritusnál.

László János (ODT): Javasolja a napirend elfogadását azzal a kitétellel, hogy az alapítótagok is kerüljenek be az emeritusi címet megkaphatók sorába.

Páles Zsolt (DE): Javasolja, hogy az előterjesztésben a témavezetésre egy megengedőbb fogalmazás szerepeljen: „A törzstag emeritust a továbbiakban témavezetői kötelezettség nem terheli”.

A javaslatot a kiegészítésekkel a tanács egyhangúan elfogadta.

 

229/2010. (XII.17)

Törzstag emeritus cím létrehozása

 

„Az ODT javasolja, hogy a törzstag emeritus címet (besorolást) az intézmények saját szabályzatuk­ban hozzák létre, azt maguk az intézmények adományozzák. A MAB az adatbázis értékelésékor ezt tudomásul veszi. „

Jogi háttér:

A cím létesítésének jogi alapja:

Ftv. 21. § (3) „A foglalkoztatási követelmény­rendszerben kell meghatározni különösen:

b) a felsőoktatási intézmény által adományozható munkaköri és egyéb címek feltételeit,

Adományozási feltételek

Törzstag emeritus címet kaphat

•          a doktori iskola (DI) tanácsa (vagy az egyetemi doktori tanács) döntése alapján

•          ugyanabban a doktori iskolában

•          az az alapító tag vagy legalább 5 évvel korábban már törzstagként elfogadott személy,

•          akinek dokumentált kapcsolata van az intézménnyel,

•          és akit a továbbiakban témavezetői kötelezettség nem terhel.

 

A törzstag emeritus szal szemben nem elvárás

•          az 5 új közleményre vonatkozó MAB kritérium teljesítése,

•          valamint a publikációs és hivatkozási adatainak az MTMT-be történő felvitele,

de kérésére az ODT frissíti ezeket az adatokat.

 

A törzstag emeritus

•          a doktori iskolák MAB értékelési eljárásaiban már nem érintett,

•          ezért nem számít be a 7 törzstagra vonatkozó DI követelményekbe,

•          viszont eddigi eredményei a DI statisztikájában megmaradnak.

 

Odaítélés

A törzstag emeritus címet vagy a törzstag kéri, vagy a DI kezdeményezi és adja - hatá­rozott vagy határozatlan időre - és ezt a DI vezetője az ennek megfelelően módosítandó dok­tori adatbázisban megjeleníti. Legalább öt éves törzstagság/alapító-tagság nélkül önmagában csak törzstag emeritus címet kérni és adni nem lehet (a kormányrendelet szerint a törzstag­sághoz 3+2 éves tevékenység kell). A törzstag emeritus címhez nincs szükség sem MAB határozatra, sem külön bejelentésre, annak tényét a MAB is az adatbázisból tudja meg.

Megszűnés

A címet a DI saját hatás­körében vissza is vonhatja, pl. a kapcsolat megszűntével, vagy ezt a törzstag emeritus is kérheti. Adatai a cím megszűnése után már nem láthatók a nyil­vá­nos adatbázisban, de változatlanul megőrződnek és beszámítanak a DI teljesítményébe.

 

2. Előterjesztés doktori fokozatszerzés feltételeiről, a publikációk felvitele az MTMT-be

 

László János (ODT): Tájékoztatja a tanács tagjait, hogy az ODT és az MTMT között tárgyalások folytak. Megállapodás született, hogy a törzstagi adatfelvitelhez hasonlóan a doktori iskolák hallgatói is a védés feltételeként 2011 szeptemberétől vigyék fel kötelezően az adataikat az MTMT-be. Mindehhez kéri a tanács jóváhagyását.

Rechnitzer János (SZE): Egyetért az MTMT-be történő adatbevitellel, de jelzi, hogy az Egyetemeknek komoly pénzeket kell fizetnie.

Kollár István (ODT): Aki az MTMT konzorciumának a tagja, annak valóban fizetnie kell, de aki nem tag, az is ki tudja tölteni az adatokat.

Páles Zsolt (DE): Az MTMT-nek a Debreceni Egyetem is tagja, és fizet is, ezért viszont cserébe lehetősége van az ott lévő adatokat használni és felhasználni. A feltöltés az ingyenes.

László János (ODT) : Tájékoztatja a tanácsot, hogy olyan kérés is elhangzott az egyes egyetemek felé, miszerint az összes korábbi   fokozatot szerzett publikációit fel kellene vinni visszamenőleg az MTMT-be. Szavazásra teszi fel a kérdést, hogy ezt a szándékot támogatja -e az ODT?

Az ODT egyhangúan a szándék ellen foglal állást

 

230/2010. (XII.17)

Doktori védések visszamenőleges felvitele az MTMT-be

 

Az ODT nem támogatja a doktori védések visszamenőleges felvitelét az MTMT rendszerébe.

 

 

László János (ODT): Kéri a tanács jóváhagyását, hogy a doktorandusz hallgatók a fokozatszerzési eljárás során 2011 szeptemberétől vigyék fel kötelezően az adataikat az MTMT-be, a törzstagi adatfelvitelhez hasonlóan.

A tanács egyhangúan támogatja az előterjesztést.

 

231/2010 (XII.17)

Doktorandusz hallgatók adatbevitele az MTMT rendszerébe

 

A doktorandusz hallgatóknak a fokozatszerzési eljárás során a védés feltételeként 2011 szeptemberétől kötelezően fel kell vinni az adataikat az MTMT-be, a törzstagi adatfelvitelhez hasonlóan.

 

 

3 Doktoranduszok Országos Szövetségének állásfoglalása a doktori iskolák megszűnő fokozatadási jogáról

 

Kocsis Miklós (DOSZ): Az elmúlt időszakban az előterjesztéssel kapcsolatosan egyeztetések voltak a DOSZ és a MAB között, amiben kiderült, hogy a MAB nem akar saját hatáskörében élni a kijelölés lehetőségével az egyes megszűnő doktori iskolák ó kapcsán. Azonban a DOSZ és a MAB is egyetért abban, ha minderre kormányhatározat ad lehetőség a MAB-nak, akkor már kellő jogalap lesz az esetleges problémák megszüntetésére. Ehhez kéri a DOSZ az ODT támogatását is.

Klukovics Lajos (SZTE): Ha MAB megkapja a jogot a kijelölésre, akkor az egyes doktori iskolákat elzárják a közvetlen tárgyalások és megoldások keresésének a jogától. Kéri, hogy maradjanak meg az egyes doktori iskoláknak a jogai, hogy egymás között rendezzék a fokozatkiadással kapcsolatos problémákat, és ha ez nem valósul meg, abban az esetben lépjen közbe a MAB.

Kocsis Miklós (DOSZ): Elfogadja a felvetett szempontokat.

László János (ODT) : Szavazásra teszi fel a tanács részére a DOSZ indítványát, azzal a kitétellel, hogy a MAB-nak olyan jogköre legyen, ha ésszerű határidőn belül nem lesz két doktori iskola között megfelelő kapcsolat abban az esetben lépjen közbe a MAB.

A tanács a javaslatot egyhangúan támogatja.

 

232/2010. (XII.17)

a doktori iskolák megszűnő fokozatadási jogáról

 

A tanács támogatja azon kezdeményezést, hogy a MAB kormányhatározatban kapjon felhatalmazást kijelölésre a megszűnő doktori iskolák fokozatkiadásával kapcsolatosan, abban az esetben, ha ésszerű határidőn belül nem lesz két doktori iskola között megfelelő megállapodás.

 

4. Állásfoglalás a Határontúli Magyar ösztöndíjak ügyében

 

László János (ODT): Tájékoztatja a tanácsot, hogy az állami ösztöndíjas helyekből addig 19 helyet tartottak fenn a határontúli magyar hallgatók részére. A mostani 300 fős emelésből plusz 11 helyet adna át az ODT a határontúli magyarok számára. Kéri a tanács jóváhagyását a 30 főre.

Klukovics Lajos (SZTE): Nem érti a növekedést, hiszen egyre kisebb azon régiók száma, ahonnan ilyen ösztöndíjjal jöhetnének a hallgatók.

Benked László (NEFMI) : Tájékoztatja a tanácsot, hogy a növelés azért lenne fontos, mert a szülőföldön az elmúlt években nem emelkedett a doktori képzésbe bejutottak száma. Így továbbra is a magyar felsőoktatás lehetne az előrelépésnek a színtere egy határontúli magyar hallgató számára. Emellett kéri a tanácsot, hogy támogassa azt az elgondolást, miszerint a határontúli hallgatóknak lehetőségük legyen ugyanolyan elbírálás mellett, mint egy magyarországi hallgatónak, felvételizni egy doktori programba, és ha felveszik államilag támogatott helyre, akkor kapja meg az ösztöndíjat, de ha csak költségtérítéses helyre kerülne be, akkor lehetősége legyen igénybe venni esetlegesen ennek a 30 helynek az egyikét.

Klukovics Lajos (SZTE): Elfogdja Benked László válaszát.

László János (ODT): szavazásra teszi fel a kérdést a tanácsnak, miszerint támogatja-e a tanács a 30 férőhely átadását.

A tanács egyhangúan támogatja.

 

233/2010. (XII.17)

Állásfoglalás a Határontúli Magyar ösztöndíjak ügyében

 

A tanács 30 főben határozza meg a határontúli magyar hallgatók számára felhasználható államilag finanszírozott helyek számát.

 

Solymosi József (ZMNE): Kérdést intéz a tanácshoz, miszerint a ZMNE jogosult lenne-e a 30 fős határontúli keretből állami finanszírozott hallgatókat fogadni:

Benked László (NEFMI): Szerinte lehet, de nem tudja biztosan, utána néz.

László János (ODT): Mivel a ZMNE fenntartója a HM és más a finanszírozás, ezért ezen kérdés eldöntése nem az ODT hatásköre.

Solymosi József (ZMNE): Szeretné, ha elvi állásfoglalás születne ebben a kérdésben.

Zalai Ernő (ODT Fb): Véleménye szerint nem jár ebből a keretből a ZMNE-nek, mivel az intézménynek más a fenntartója.

Solymos József (ZMNE): Jelezni szeretné, hogy a ZMNE magára nézve kötelezőnek tartja az ODT határozatait és el is fogadja azokat, azonban a keretszámításnál mindenhol 0 jelenik meg az adatoknál, holott ez nem felel meg a valóságnak. Kéri, hogy a későbbiekben mindenhol a valós adatok szerepeljenek, még akkor is, ha ezek az adatok nem vesznek részt a keretszámításban.

Mihály György (ODT): A 0 értékek csak azért szerepeltek, hogy az algoritmus lefuttatása során a ZMNE adatai ne befolyásolják a többi egyetemre vonatkozó számolás eredményét. Természetesen ez másképp is megoldható, és semmi akadálya nincs feltüntetni az adatokat. Ugyanakkor ezeket a táblázatok az ODT belső munkapéldányai kezeljük, azaz nincsenek a nyilvánosság számára szánva.

 

5. Elnökségi beszámoló a 2010 évről

 

László János (ODT) : A beszámoló kiküldésre került. Kéri a tanácsot, amennyiben kérdés van azt legyen szívesek jelezni.

A tanács egyhangúan elfogadta az elnökség 2010 évi beszámolóját.

 

234/2010 (XI.17)

Határozat a 2010 évi elnökségi beszámolóról .

 

A tanács a beszámolót egyhangúan elfogadta.

 

6.Felügyelő Bizottsági beszámoló a 2010 évről

Zalai Ernő (ODT fb) : Az ODT az alapszabálynak megfelelően működött a 2010 évben, a pénzeket szabályszerűen költötte el. A gazdálkodás megfelelő és jól nyomon követhető volt

A tanács a beszámolót egyhangúan elfogadta.

 

235/2010 (XII.17)

Határozat a 2010 évi felügyelő bizottsági beszámolóról .

 

A tanács a beszámolót egyhangúan elfogadta.

 

7. Javaslat a szervezeti szabályzat módosítására

 

Mihály György (ODT) : tájékoztatja a tanácsot, hogy jelenleg az alapszabály szerint az elnökség áll egy elnök, egy társelnök és egy alelnök személyéből. Javasolja, hogy a tanács hozza létre a tiszteletbeli elnök címet, melyet mindig a leköszönő elnök kap meg és egy éven keresztül továbbra is az elnökség tagja.

A tanács egyhangúlag támogatja.

 

236/2010 (XII.17)

Határozat a tiszteletbeli elnöki cím létrehozásáról

 

Az ODT az alapszabály módosításával létrehozza a tiszteletbeli elnök címet, melyet mindig a leköszönő elnök kap meg és egy éven keresztül továbbra is az elnökség tagja.

 

8. A 2011 évi ösztöndíjas keretleosztás

 

Mihály György (ODT): 3 változat került kiküldésre. Ennek az oka, hogy az októberi tanácsülésen az ODT által javasolt 200 fős emelésre hozott határozatot, azonban a kormányrendeletben - örvendetes módón -   300 fős emelés történt.

Az „A” változat: A 2011-es létszámemelés elosztása az egyetemek minősítéséhez van kötve úgy, hogy a "kutatóegyetem", "kiváló egyetem",illetve "egyéb jogosult" kategóriába tartozó egyetemek átlagos növekedési aránya 25:15:5.

  A „B” változat: A 2011-es létszámemelésből 199 hely van az egyetemek minősítéséhez van kötve úgy, hogy a "kutatóegyetem", "kiváló egyetem", illetve "egyéb jogosult" kategóriába tartozó egyetemek mindegyikének növekedése kategóriaként   25% -15% - 5%, míg 90 hely az eredeti elosztás 981-es alapját emeli.

A „C” változat: A mindenkori állami ösztöndíj helyek 20%-a az egyetemek minősítéséhez van kötve úgy, hogy a "kutatóegyetem", "kiváló egyetem", illetve "egyéb jogosult" kategóriába tartozó egyetemek mindegyike kategóriaként 25:15:5 arányban részesül belőle.

Javasolja, hogy a „C” változat kerüljön elfogadásra, mert ez a későbbiek folyamán, további emelés során is könnyen érvényesíthető.

Jeney Zoltán (LFZE): Nem érti, mi a különbség a kiváló és kutató egyetem között, és szeretné tudni, hogy a Zeneakadémia melyik csoportba tartozik, illetve miért csak ennyi hely jut a Zeneakadémiának, amikor a hatásfoka kiemelkedően magas?

Javasolja, hogy   későbbiekben a „kisegyetemek” kerüljenek elkülönítésre, és egy külön létszámot csak nekik tartson fenn a tanács, mivel sok a számításban szereplő összetevővel nem tudnak a „kisegyetemek” versenyezni.

Mihály György (ODT): A kutató és kiváló egyetemi címeket az OKM által kihirdetett kritériumok alapján a kormány határozta meg.

A számítások helyesek, a hatásfok mellett számos más szempont is szerepel az algoritmusban, és ezek együttesen határozzák meg az LFZE-nek jutó helyek számát.

Zalai Ernő (ODT Fb): Támogatja Jeney Zoltán felvetését egy külön kontingens kialakításával kapcsolatosan.

Neményi Miklós (NYME): A „B” variáns mellett teszi le a voksát, és jelzi, hogy nem támogatja a számítási mód változtatását.

Roósz András (ME): A „B” változatot támogatja, A „C” változatot nem támogatja, mivel annak idején részt vett az egyetemek rangsorolásába, és nem volt számára meggyőző, hogy miként is alakult ott a rangsor, ezért a 20%-os plusz keretet soknak tartja a kutató egyetemek számára, a 15%-ot tartaná elfogadhatónak ami pedig a „B” variánsban található meg.

Klukovics Lajos (SZTE): A „C” variánst támogatja, mivel a „B” változatnak a vesztesei éppen az 5 kutatóegyetem.

Rechnitzer János (SzE): A „kisegyetemeket” támogatja és a „B” variáció mellett áll ki.

Jeney Zoltán (LFZE): Szeretné, ha egy „kisegyetemi” kvóta kerülnek kialakításra.

Mihály György (ODT): Nem javasolja, hogy most a számítási módokon és a keretszámokon változtasson a tanács, most egy elvi kérdésről kell dönteni. Megismétli, hogy a fenntartható keretelosztási elv a „C” variánsban jelenik meg.

Bernáth Jenő (BCE) : Emlékezteti a tanácsot, hogy az utolsó ülésen elfogadták az alapelveket, kéri, hogy ezeket ne rúgja fel a tanács, szeretné, ha a kompromisszumos „C” variáció kerülne elfogadásra.

Husvéth Ferenc (PE): Támogatja Mihály György felvetését, kiáll a számítási mód mellett, és a „C” táblázat mellett foglal állást.

Páles Zsolt (DE): A kompromisszum miatt a „C” változatot támogatja.

László János (ODT): Véleménye szerint az elv, miszerint a kutatóegyetemeket az ODT támogatja, az jó. Javasolja a „C” elfogadását.

Németh Dávid (KRE): A Károli mindenhol 0 számot kapott, mivel a 3 iskolájából a MAB 2 iskolának nem adta meg az engedélyt a további működésre. A tavalyi 9 helyet így a KRE mindet a hittudományi doktori iskolában használta el, azzal a kitétellel, hogy a helyeket 2 év alatt (2x3 év) visszatörleszti az ODT részére. Azzal a kéréssel áll az ODT elé, hogy a KRE természetesen vállalja a visszatörlesztést, de szeretné kérni, ha lehet, hogy nem 2 év alatt évente 3 helyet, hanem 3 év alatt évente 2 hely visszatörlesztését engedélyezzék a KRE számára, és ha lehet, akkor évente egy - egy helyet kapjon az intézmény.

László János (ODT): Mielőtt a kérdésre válaszolna az ODT előtte kéri a tanácsot, hogy a 3 variáns közül válasszon.

„A” variáció = 0

„B” variáció = 5

„C” variáció = 10

Egy tartózkodás volt.

László János bejelenti, hogy a tanács a „C” variációt fogadta el a 2011 évi állami ösztöndíjas keretszámításként.

 

237/2010 (XII.17)

Határozat a 2011. évi ösztöndíjas keret elosztásáról

 

Az ODT az államilag támogatott doktori ösztöndíjak 2010. évi felsőoktatási intézmények közötti elosztására az 1 melléklet szerint tesz javaslatot az oktatási államtitkár számára

 

Mihály György (ODT):   A KRE kérését kétféleképpen lehet megoldani.

1.       Egy egyetem ad kölcsön egy helyet a KRE-nek, amelyet jövőre az az egyetem kap vissza

2.       Lefuttatja az algoritmust újra, úgy hogy a KRE is kapjon egy helyet és akkor az ODT egészének kell visszaadni jövőre az egy helyet.

Rechnitzer János (SzE): Javasolja, hogy egy nagyobb egyetem adjon egy helyet kölcsön.

László János (ODT): A PTE kölcsön ad egy helyet a társadalomtudományi keret terhére.

 

9. Az elnökség megválasztása

 

László János bejelenti, hogy 2011 évtől Mihály György váltja őt az elnöki székben, mint megválasztott elnök. Hornok László és Gál Botond nem vállalja a továbbiakban az alelnöki tisztet, ezért, most javasolja a tanácsnak, hogy válasszon egy alelnököt, és a következő ülésen a tanács válassza meg a megválasztott elnököt.

A tanács elfogadja a javaslatot.

László János tájékoztatja a tanácsot, hogy az alelnöki címre pályázat került kiírásra, melyre egy pályázat érkezett Neményi Miklós a NYME képviselője adta be a pályázatát.

A tanács titkos szavazással egyhangúan támogatta Neményi Miklós alelnöki pályázatát.

 

238/2010 (XII.17)

Határozat a 2010 évi elnökségről

 

A közgyűlés titkos szavazással egyhangúan megválasztotta 2011 évre elnöknek Mihály Györgyöt, tiszteletbeli elnöknek László Jánost, alelnöknek Neményi Miklóst

 

 

10 Egyebek

 

 

Az elnök megköszöni a Tanács munkáját, majd egyéb javaslat és kérdés hiányában az ülést berekeszti

 

 

kmf.

 

 

László János

Elnök

 

 

Vázsonyi Ottó

Titkár

 

 

 

Neményi Miklós

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

Husvét Ferenc

jegyzőkönyv-hitelesítő

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. V. 16. 20:24:42
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )