Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Jegyzőkönyv 2010.10.15

Jegyzőkönyv

az Országos Doktori Tanács (ODT) üléséről

 

ideje : 2010.10.15. 10.00

helyszíne : MTAPI ( 1132, Budapest Victor Hugo u 18-22 alagsori tanácsterem )

jelen vannak : jelenléti ív

 

A Tanács 25 tagjából 23 jelen van, így László János az ülést megnyitja . Bejelenti, hogy az ülésről előzetesen kimentését kérte

·         Páles Zsolt   (DE), akit,Varga Zsolt   képvisel,

·         Peternák Miklós (MKE) akit, Berzy Ágnes képvisel

·         Dux László (NEFMI)

·         Ellen Bos (BNNyE), akit Pócza Kálmán képvisel

·         Rechnitzer János (SZE), akit Iványi Viktória képvisel

·         Fröhlich Ida (PPKE)

·         Kalendáné Bátyi Emese (NEFMI), akit Tuka Katalin képvisel

·         Csépe Valéria (MTA),

Az elnök külön köszönti a Tanács vendégeit Tuka Katalint a NEFMI Tudománypolitikai főosztály főosztályvezető helyettesét és Négyesi Juditot (MAB), Zalai Ernőt és Róna-Tas Andrást, és Mezey Barnát az MRK részéről, valamint üdvözli a tanács tagjait. László János felkéri Vázsonyi Ottó titkárt a jegyzőkönyv vezetésére, a későbbi hitelesítők Berzy Ágnes és Husvéth Ferenc lesznek. M egkérdezi, van-e valakinek észrevétele, javaslata az ülés előre meghirdetett, kiegészített és írásban szétosztott napirendhez, amit az alábbiakkal egészít ki:

Bazsa György távolléte miatt Kollár István számol be a 3. napirendi pontban a doktori iskolák ellenőrzésének tapasztalatairól. A 6. napirendi pont elmarad, mivel a kiválósági helyek kérdése elnapolásra került a MAB részéről.

Klukovits Lajos : Az egyebek napirendi pontban állásfoglalást kér az ODT részéről a megszűnt doktori iskolák keretszámainak felhasználásával kapcsolatosan.

 

1. Díszoklevél átadása (László János)

2. FB elnök megválasztása (László János)

3. A doktori iskolák ellenőrzésének tapasztalatai (Kollár István)

4. Állásfoglalás az MTMT-be történő adatbevitelről (László János)

5. Állásfoglalás a doktori helyek számának megnöveléséről és a növekmény elosztásáról (Mihály György)

6. Állásfoglalás a kiválósági helyek szempontrendszeréről (László János)

7. Keresztféléves doktori ösztöndíjak problémája ( Mihály György)

8. Egyebek

 

A napirendet a kiegészítésekkel a Tanács elfogadja.

 

1.   Díszoklevél átadása.

 

László János elnök úr bejelenti, hogy Róna-Tas András professzor kapja meg az ODT elismerését, a doktori tanács Díszoklevelét. Ezek után felolvassa Róna-Tas András laudációját, majd átadja részére a Díszoklevelet. Róna-Tas András megköszöni az elismerést, és helyet foglal a tanácsülésen.

 

 

2. FB elnök megválasztása

 

László János elnök úr bevezeti a második napirendi pontot. Tájékoztatja a Tanács tagjait, hogy Bazsa György lemondott az FB elnöki tisztségről és emiatt új elnököt kell választani. Az elnök személyére Zalai Ernőt javasolja, aki a felkérést elfogadja.

Az Országos Doktori Tanács titkos szavazással 20 igen és 1 nem szavazattal Zalai Ernőt a felügyelő bizottság elnökének választja.

László János elnök úr gratulál a megválasztott Felügyelő Bizottsági elnöknek.

 

 

225/2010 (X.15)

Felügyelő Bizottság elnökéről

Az ODT 2010.10.15-én Zalai Ernőt választja a Felügyelő Bizottság elnökének.

 

3. A doktori iskolák ellenőrzésének tapasztalatai (Kollár István)

 

Kollár István (ODT): 2010. október elejére szinte minden Doktori Iskola és Törzstag javította, aktualizálta az adatait. A program a formális ellenőrzést lefuttatta. Az alábbi szempontok szerint:

·         A törzstag életkora, beosztása

·         Van- e a törzstagnak végzett doktorandusza?

·         Van- e a törzstagnak megfelelő mennyiségű publikációja?

·         A 2009/2010 évi doktori védések tézisei elérhetők - e az interneten?

·         Van -e saját honlapja a doktori iskolának. Ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy mintegy 30 iskolánál nem az iskola honlapjára mutatott a link.

 

A most leszűrt adatok nem lesznek közzétéve, A MAB mindenkit egyesével fog megkeresni és az egyeztetéseket egyesével fogják lefolytatni.

A tavalyi akkreditáció óta bekerülő új törzstagokat is akkreditálni kell.

Az iskolák 75-80%-a megfelel a kritériumoknak, a többinél is csak formai hibák vannak.

A AMB nem szándékozik hatósági jellegű vizsgálódásokat lefolyatatni.

Ferenczi István (MOME): Szeretné megköszönni Kollár István segítségét, mert a művészeti iskoláknak sok segítséget adott a feltöltés során,

Husvéth Ferenc (PE): Az új törzstagokat külön kell akkreditálni?

Kollár István (ODT): Igen

Négyesi Judit (MAB): Az új törzstagokat a MAB értékeli, de most van lehetőség újra értékeltetni a tavaly nem megfelelt törzstagokat is.

Zalai Ernő (ODT FB): Felveti a kérdést, hogyha az ellenőrzésnél nem felel meg egy törzstag, akkor nem kellene az egész doktori iskolát nem megfeleltre állítani, hiszen attól még a doktori iskola megfelelt.

Kollár István (ODT): támogatja Zalai Ernő felvetését és a program kijavítását javasolja.

Hornok László (ODT ): Nehezményezi, hogy a MAB az adatbekérések megváltoztatásáról nem mindig egyeztetett az ODT-vel.

Kollár István (ODT): A honlapon nem jelenhetnek meg a doktori iskolák mellett a nem megfelelt kritérium, ha esetleg egy törzstaggal probléma is van.

Varga Zsolt (DE ): Mi a helyzet a „szoft nemekkel”? Mi a helyzet ha csak egy publikációnál van gond?

Kollár István (ODT): Ezek technikai jellegű nemek, ezeket javítani kell. Ha a törzstag nem akarja ezt javítani akkor ezt az admin is megteheti.

Varga Zsolt (DE): Mi a helyzet a 2008-ban akkreditált doktori iskolákkal, ahol még nem volt kötelező az önértékelés, ezeket most pótolni kell?

Kollár István (ODT): nem tudja a választ, de utána kérdez.

Berzy Ágnes (MKE): A törzstagok megfelelésénél probléma, hogy vannak olyan tagok, akik már nem hirdetnek meg témát, de vannak még kifutó hallgatóik. Velük mi történik?

Kollár István (ODT): Jelen esetben elég, az ha törzstagnak van egy doktorandusza, vagy doktorjelöltje, így ez nem lehet probléma. A rendszernek ezen esetben nem kell hibát jeleznie.

László János (ODT ): Az ellenőrzés lezajlott, néhány technikai hiba még van, de ezeknek adminisztratív következménye nincs. Sajnos előre látható, hogy az adminisztráció egyre növekszik.

 

4. Állásfoglalás az MTMT-be történő adatbevitelről (László János)

 

László János (ODT): Előzetes tárgyalások voltak az MTMT a MAB és az ODT részéről, és az merült fel, hogy az MTMT - ben legyenek feltöltve minden tudományos adat és onnan kerüljenek át az adatok az ODT adatbázisába. Az előzetes megbeszéléseken a 2011 szeptembere merült fel mint olyan időpont, amikortól ide kellene feltölteni az adatokat. Innentől kezdve a törzstag értékelésénél az MTMT-ből kellene átvenni a 10 db publikációt, és nem kézzel kellene felvinni.

Vitatott kérdésként merül fel a kötelezővé tétele, valamint ha kötelező lesz akkor a 70 év felettiekre is kiterjedjen-e?

Az ODT elnöksége szerint a 2011 szeptembere elfogadható de csak akkor, ha az MTMT működik és a 70 év felettiekre a megkötés nem vonatkozik.

Pócza Kálmán (BNNyE): Sajnos az intézményben a törzstagok nagy része német velük mi legyen?

Kollár István (ODT): őket is fel kell vinni, vigye fel az adminisztrátor .

Tuka Katalin (NEFMI): a kormány uniós pénzből 308 millió forinttal támogatja jövőre az MTMT-t.

Rácz Károly (SE): Az intézmény töltötte az MTMT-t de amikor importálták az adatokat az ODT-be akkor az impakt faktorok nem egyeztek meg.

Kollár István (ODT): ez csak programhiba lehet, szívesen ellenőrzi a problémát.

László János (ODT): Az is lehet, hogy most a MAB nem veszi figyelembe a rövid közleményeket.

Hornok László (ODT): Mindez tudományetikai kérdéseket is felvet. Addig amíg nem működik jól az MTMT és a KPA, addig véleménye szerint az ODT-nek folyamatosan kérni kell, hogy a 2011 szeptemberi kezdést mindig tolják el negyed évvel.

Mihály György (BME): A doktori iskolákat jelenleg elsősorban a törzstagokon keresztül értékelik. Egy törzstag a doktori iskola szellemiségének irányítója, neve garancia az iskola nívójára, egyúttal aktív témavezetést, folyamatos és produktív kutatást is elvárnak tőle. Ez a kettős elvárás fontos, mégis megfontolandó, hogy 70 év feletti törzstagoknál már ne az aktív témavezetésen, publikáláson legyen a hangsúly. Javasolja, hogy 70 év felett már ne kérjük az MTMT feltöltését.

Zalai Ernő (ODT FB): Egyetért Hornok Lászlóval és Mihály Györggyel. Túlzottnak tartja bürokratikus eljárásokat. Véleménye szerint érdemben kell a doktori iskolákat megítélni.

László János (ODT): Mindezzel egyetért, de jelzi, hogy akkor át kell alakítani a törvényi hátteret is .

Kollár István (ODT): Véleménye szerint a törzstagnak is fontos az adatfelvitel.

László János (ODT ): Szavazásra teszi fel a kérdést. Az ODT elfogadja-e, hogy amennyiben az MTMT működik, abban az esetben 2011 szeptemberétől a törzstagoknak az MTMT-ből kell az adatokat átemelni. Mindez azonban csak a 70 év alattiakra vonatkozik.

Az ODT 16 igen és 3 tartózkodással elfogadta a határozatot.

 

226/2010 (X.15)

Adatfeltöltés az MTMT adatbázisba

2011 szeptemberétől az ODT adatbázisába csak az MTMT- be feltöltött adatokból kell importálni az adatokat, mindez alól a 70. életévüket betöltöttek automatikusan mentesülnek.

 

5. Állásfoglalás a doktori helyek számának megnöveléséről és a növekmény elosztásáról (Mihály György)

 

László János (ODT): Tájékoztatja a tanács tagjait, hogy az FTv szerint 2011-ben mintegy duplájára kellene, hogy nőjenek az államilag támogatott PhD férőhelyek számai, emiatt Mihály György egy bővebb tájékoztatást ad.

Mihály György (BME): Az Ftv 53§ (4) pontja az MSc hallgatók létszámához arányosítja az államilag finanszírozott PhD hallgatók számát, és ennek alapján a jövő évben 1960 államilag támogatott férőhelynek kellene lenni. Az ODT felkereste Dux László szakállamtitkár urat, akivel tárgyalásokat folyatattak a várhatóan megemelt támogatás reális felhasználásáról. Javasolták, hogy átlagosan mintegy 20%-os növekedés kellene tervezni a jövő évre, differenciált felsosztással. Hosszabb távon ki kellene alakítani a „doktorjelölti ösztöndíjat”, ami egy negyedik évre nyújt támogatást. Ehhez a jogszabályi háttér módosítása kell, de intézményi szinten már most is lehetséges a saját bevétel terhére. A BME két éve vezette be az ilyen típusú ösztöndíjat, és a tapasztalatok nagyon pozitívak.   (A szabályzásról részletes leírás található a http://doktori.bme.hu/ honlapon.)

A 20% os növekedést az alábbi módon javasolja elosztani:

a Kutató Egyetemek 25% növekedést,

a Kiváló Egyetemek 15% növekedést

a többi intézmény 5% növekedést kapjon.

László János (ODT): Minőség elvű elosztás javasol. A megnövekedett helyekkel pedig az intézmények saját hatáskörükben jutalmazzák a kiváló doktori iskoláikat .

Neményi Miklós (NyME): Egyetért az elvekkel, de szeretné, ha pontosításra kerülnének a meghatározások.

Husvéth Ferenc (PE): Támogatja a felosztást.

Kuti Edit (SZFE): A kis egyetemeket az 5% hátrányosan érinti, mivel ez nem jelent érdemi növekedést.

Mezey Barna (MRK): Támogatja a differenciálást, de érdekelné, hogyan jött ki a 20%-os növekedés .

Kucsera Tamás Gergely (DOSZ): A DOSZ a nagyobb létszámú növekedést támogatná. Támogatja a doktorjelölti ösztöndíjak bevezetését. A DOSZ nem tudja támogatni a mindössze 20%-os növekedést, és javasolja, hogy a növekedés 30%-a a doktorjelölti ösztöndíjakat finanszírozza

Mihály György (BME): A doktorjelölti ösztöndíjak bevezetését támogatja, de nem tartja ebben az évben reális lehetőségnek. A 20%-os növekedést viszont már most reális célnak tekinti, amit évenként lehet folyamatosan 20%-kal növelni. A hirtelen túlzott emelés sajnos minőségi szempontból sem jó.

Kucsera Tamás Gergely (DOSZ): A DOSZ szerint is szakmailag tarthatatlan a duplázás, de források miatt mindenképpen ragaszkodni kellene a nagyszámú bővítéshez.

Mihály György (BME): Az algoritmus kerekít az elosztásnál és ezért az 5%-os emelés a kis iskoláknál is megjelenik. Javasolja az évenkénti 500 fős doktorjelölti ösztöndíj kialakítását.

László János (ODT): Szavazásra teszi fel a kérdést: Az ODT elfogadja a hármas felosztást és az 500 fős doktorjelölti ösztöndíjas keret létrehozásának szándékát.

Az ODT 14 igen, 8 tartózkodás mellett elfogadta az 5. napirendi pontot.

 

 

227/2010 (X.15)

A doktori helyek számának megnöveléséről és a növekmény elosztásáról

A 2011 évben, amennyiben a kormányzati szándék megvalósul és az elosztható államilag támogatott doktori ösztöndíjak száma megnövekszik, abban az esetben:

A Kutató Egyetemek 25% növekedést

A Kiváló Egyetemek 15% növekedést

A többi intézmény 5% növekedést kapjon.

Valamint kerüljön kialakításra - amennyiben a törvényi háttér megvalósul - egy országos szinten 500 fős doktorjelölti ösztöndíjas keret, melyet az doktori keretek elosztási algoritmusa alapján kell szétosztani

 

 

Klukovics Lajos (SZTE): Elfogadja a felosztást, de szeretné megkérdezni, hogy a 2011 évi keretelosztáskor újra lesz számolva az alap létszám is?

Mihály György (BME): Igen. Az algoritmus számításon az ODT nem változtat. A következő ülésen már az új keretszámok is ismertek lehetnek. Az adatok a számításhoz már rendelkezésre állnak, az NEFMI-től és az adatbázisból is.

Kéri azonban az NEFMI képviselőjét, hogy a statisztikai adatok legyenek elérhetőek és nyilvánosak, mert az idei évben ezek még nem láttak napvilágot.

László János (ODT) Felveti Klukovics Lajos kérdését a megszűnő doktori iskolák kereteinek kérdését .

Mihály György (BME): A kérdés egy valós probléma. Az adatok változnak pl. erre a Debreceni Egyetem kérdése is, hiszen tavaly azért kaptak kevesebbet, mert a megszűnt doktori iskolák adatai eltűntek az adatbázisból. Javasolja, hogy továbbiakban a megszűnő doktori iskolákat ne vegye számításba az ODT.

László János (ODT): A 2010 évi keretelosztásnál a DE 4 hellyel kevesebbet kapott egy ilyen típusú félreértés miatt, amit a 2011 évi keretelosztásnál orvosolni kell . Szavazásra teszi fel a javaslatot. A javaslat 21 igen és két tartózkodással elfogadásra került.

 

228/2010 (X.15)

Megszűnő doktori iskolák keretinek beszámítása az államilag támogatott doktori férőhelyszámításba

 

A 2011 évi keretelosztásnál a megszűnt doktori iskolák adatait nem veszi figyelembe az ODT

 

Klukovits Lajos (SZTE): szeretné tudni mi, lesz a megszűnő doktori iskolák normatívájával?

Tuka Katalin (NEFMI): Az utólagos finanszírozás révén év végén jóváírható.

Kucsera Tamás Gergely (DOSZ): A DOSZ 1/2010 állásfoglalása szerint a megszűnő doktori iskolákból a hallgatók átvételét nem erkölcsi kötelességnek kellene tartani, hanem egy MAB határozatnak kellene mindezt szabályozni, mely nem csak az átvétel tényét rögzítené, hanem az átvétellel együtt a normatíva kérdését is pontosan szabályozni tudná.

Fodor István (OE): Véleménye szerint az új doktori iskoláknak is több hely kellene jövőre mostani 3 helyett.

Bernáth Jenő (BCE): Ezt a kérdést meg kell vizsgálni, mert sok működő iskola sem kap 3 helyet, csak ennél kevesebbet.

 

7. Keresztféléves doktori ösztöndíjak problémája ( Mihály György)

 

Mihály György (BME): Alapvetően a féléves csúszás problémája régen fenn áll, ezt most kiemeli, hogy sok mérnöki karnál az MSc képzés mintatanterv szerint fél évvel később fejeződik be.. Ha nem töltődik fel a szeptembertől - decemberig lévő időszak, akkor a keret elvonásra kerül az AHT rendelkezése szerint. A normatíva felhasználása érdekében a BME áttér az évenkénti két felvételire, szeptemberben és februárban. A doktori iskolákra bízzák a gazdálkodást. Így csak most az elején kell egy félévet megfinanszírozni, utána a rendszer beáll.

Husvéth Ferenc (PE): A PE-n is gond volt két évvel ezelőttig, utána viszont a meglévő ösztöndíjakat a költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatóknak adták oda, ehhez kellett és kelleni fog természetesen a NEFMI rugalmassága is.

Mihály György (BME): A BME is csinálja ezt a megoldást is.

 

8. Egyebek:

László János bejelenti, hogy a következő ülés december 17-én lesz Pécsett.

 

Az elnök megköszöni a Tanács munkáját, majd egyéb javaslat és kérdés hiányában az ülést berekeszti

 

 

kmf.

 

 

László János

Elnök

 

 

Vázsonyi Ottó

Titkár

 

 

 

Berzy Ágnes

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

Husvét Ferenc

jegyzőkönyv-hitelesítő

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. V. 16. 20:24:17
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )