Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Jegyzőkönyv 2010.04.16

Jegyzőkönyv

az Országos Doktori Tanács (ODT) üléséről

 

ideje : 2010.04.16. 10.00

helyszíne : MTAPI ( 1132, Budapest Victor Hugo u 18-22 alagsori tanácsterem )

jelen vannak : jelenléti ív

 

A Tanács 25 tagjából 23 jelen van, így László János az ülést megnyitja . Bejelenti, hogy az ülésről előzetesen kimentését kérte

·         Fodor János (BME), akit Galántai Aurél képvisel,

·         Reuss András (EHE) akit Gömböcz Elvira képvisel

·         Manherz Károly (OKM)

·         Ellen Bos ( BNNyE )

·         Rechnitzer János (SZE)

·         Fröhlich Ida (PPKE)

·         Szabó Gábor (MRK),

·         Csépe Valéria (MTA),

Az elnök külön köszönti a Tanács vendégeit Csákvári Éva vezető - főtanácsost (OKM) és Bazsa György elnököt (MAB), valamint üdvözli a tanács tagjait. László János felkéri Vázsonyi Ottó titkárt a jegyzőkönyv vezetésére, a későbbi hitelesítők Berzy Ágnes és Mihály György lesznek. M egkérdezi, van-e valakinek észrevétele, javaslata az ülés előre meghirdetett, kiegészített és írásban szétosztott napirendhez, ami a következő:

 

1.             Díszoklevél átadása (előterjesztő László János)

2.      Ösztöndíjas keretleosztás (előterjesztő Mihály György)

3.      Költséges-nem költséges helyek aránya (előterjesztő László János)

4.      Tájékoztatás a doktori képzésre vonatkozó KKR-rel kapcsolatos tárgyalásról (előterjesztő László János)

5.      Egyebek

 

A napirendet a Tanács elfogadja.

Az első napirendi pont előtt Csákvári Éva vezető - főtanácsos Asszony kért szót.

Tolmácsolja Manherz államtitkár úr kérését, miszerint a kéri a tanács megértését, hogy nem tudott megjelenni, de más irányú feladatai ezt nem tették lehetővé számára.

A vezető - főtanácsos asszony elbúcsúzik az ODT-től , mert nyugállományba vonul. Megköszöni az elmúlt időszak közös munkáját és bejelenti, hogy utóda Némethné Maurer Gyöngyvér lesz.

László János elnök úr maga és az ODT nevében is megköszöni a vezető - főtanácsos asszony munkáját.

 

1.   Díszoklevél átadása.

 

László János elnök úr bejelenti, hogy Róna - Tas András professzor sajnos egyéb tevékenységei miatt nem tudott eljönni az átadóra, ezért az oklevél a későbbiek folyamán kerül átadásra.

 

2. Ösztöndíjas keretleosztás

László János elnök úr bevezeti a második napirendi pontot. A számítási mód és a keretelosztás már három hete kiküldésre került, hogy legyen mindenkinek ideje áttekinteni és a szükséges észrevételeket megtenni. Ezek meg is történtek és az elnök külön meg is köszönte. Ezután átadja a szót Mihály György részére.

Mihály György :

Az első lépésként ismerteti az adatelosztás elveit és az adatok forrását, utalva arra, hogy az elosztásban szereplő konkrét adatokra később fog visszatérni. Az elosztás az ODT honlapon nyilvánosan megtekinthető eljárás szerint történt. Az egyes szempontok részletes ismertetése során - a fogalmak egységes használata érdekében - javasolja, hogy egyéni felkészülőknek azoknak tekintsük, akik nem vettek részt doktori képzésben és nem szereztek abszolutóriumot. Ugyancsak fontos, hogy valamennyi egyetemen a fokozatszerzés dátumának a szakterületi doktori tanács döntésének dátumát tekintsék: ez szerepel a doktori oklevélen és a hivatalos nyilvántartásban. A fokozatszerzés évének értelemszerűen egységesen ennek megfelelően kell megjelennie az ODT adatbázisban.

Mihály György kiemeli, hogy a program átlátható lett, a Széll-bizottság eredeti számítási módszerét alkalmazza az egyes szempontok súlyozásánál (és a hatásfok 0.4h+0.6 figyelembe vételével), továbbá valamennyi lépés bárki által ellenőrizhető. Az adatsorok megjelenítése az éves változások nyomon követését is lehetővé teszik, frissítéskor csak az utolsó év adataival kell kiegészíteni, ugyanakkor továbbra is szerepelnek a korábbi elosztásnál használt 3 éves átlagok is. Minden érintett saját maga tudja tesztelni a számítási módot: a bemenő adat változtatásának hatása azonnal látszik a végeredményen.

A tudományos ágak száma az ODT adatbázisból kerültek kinyerésre, de ennél a pontnál megjegyezte Mihály György, hogy az adatbázisba nem minden doktori iskola vezette át a MAB akkreditációs döntésének megfelelő állapotot (ezek az adatbevitelkor a MAB döntésnek megfelelően korrigálva lettek).

Mihály György kérdéseket vár a számítással kapcsolatosan.

Galántai Aurél (OE): kéri, ha lehet az excel fájlt kapja meg minden tanácstag.

Mihály György : Ezt természetesnek tartja.

Zentai László (ELTE): Szerinte a tudományágak nem teljesen felelnek meg a valóságnak.

Mihály György : Jelzi, hogy szerinte az adatok jók, de a Zentai László által felvetett eltérések olyan minimálisak, hogy nem módosítják az eredményt.

Jeney Zoltán (LFZE): megköszöni Mihály György munkáját ., mert szerinte ez egy nagyon átlátható és érthető a folyamat.

Mihály György : A számítási folyamatot tovább ismerteti az adatgyűjtésre vonatkozó résszel. Jelezte, hogy jöttek észrevételek a korábban kiküldött táblázattal kapcsolatosan. Adatgyűjtési hiba volt az ODT titkár részéről, valamint az Msc képzésnél 2006, 2007 évi OKM statisztikák értelmezésénél. Megköszöni, hogy ezt az utóbbi hibát a DE annak tudatában jelezte, hogy a korrekció számára kedvezőtlen változást jelent ..

A hatásfok számításnál problémát jelentett, hogy az ODT által november az intézményektől közvetlenül bekért összesített adatok nem egyeztek az adatbázisban szereplő iskolánkénti adatok összesítésével. Az eltérés befolyásolhatta az elosztást, ezért több egyetem ellenőrzésre és korrekcióra lett felkérve.  

Klukovits Lajos : A 2008 - as év tekintetében véleménye szerint rossz a diplomakiadás adata, mert túl kevés az Msc képzős.

Mihály György : A kérdés kapcsán megjegyzi, hogy a számításban nem okoz eltérést. Viszont felhívja a figyelmet, hogy a DE adatai nem egyeznek meg az adatbázisban és a novemberben elküldött listában, és az eltérés mértéke jelentős (a DE számára kedvezőtlen). Felveti, hogy annak megfontolását, hogy a DE novemberi adataival számolt elosztást legyen elfogadva alternatívaként, azzal, hogy csak akkor lép életbe, ha az ODT adatbázisban a DE doktori iskolánként (záros határidőn belül) korrigált adatainak összege ezzel megegyezik. (A felvetést többen ellenezték.)    

Klukovits Lajos (SZTE): A SZTE-n is volt ilyen probléma, a feltöltést amennyire tudták korrigálták,   de szeretné látni, mi lett volna a végeredmény ha a novemberi adatokkal kerül kiszámításra az elosztás.

Mihály György : A kért számokat beírta a rendszerbe és a végeredmény nem változott.

Mihály György javasolja, hogy 2010. május 15-ig az összes Doktori Iskola vigye fel az összes 2009 évi adatot a fokozatszerzésekkel kapcsolatosan.   

László János : Támogatja Mihály György felvetését, hiszen az ODT honlap a közhiteles forrása ezen adatoknak.

Zentai László (ELTE): Javasolja, hogy az is kerüljön be az adatbázisba, hogy pontosan mely naptól érvényes a doktori fokozat.

Nagy László (DE): Az adatbevitel komolyságát firtatja. Mi garantálja, hogy az adatok helyesek?

László János : Három hete kiment a számítás a DE 2 napja reagált a számításokra. Az OKM adatokat szúrópróbaszerűen ellenőrizte az ODT és helyesek voltak. Jelen állás szerint az adatokat helytállónak kell tekinteni.

Mihály György : Novemberben saját maga kérdőjelezte meg az adatok hitelességét. Az akkori táblázatokban valóban voltak tévedések, adatfeldolgozási hibák, ellenőrizhetetlen számok. A mostani szerkezetben minden adat látható. Az adatforrások eredetiek és ellenőrizhetők. Vannak pontok, ahol az OKM forrás az ODT adatbázissal összehasonlítható, ez minden iskolánál analizálva lett. Egy helyen találtak nyilvánvaló adathibát (1 db. 2006 évi szám), de ezt utólagosan nem kellett korrigálni, mert nem befolyásolta az elosztás végeredményét.

Hornok László (SZIE): A korábbi bizottságokban is benne volt, és most azt látja, hogy a hatásfok is tiszta képet kapott.

Zentai László (ELTE): A tudományágak kérdését teszi fel ismét.

Mihály György : Biztos benne, hogy jó a tudományágak száma.

Zentai László (ELTE): Elfogadja Mihály György válaszát. Ugyanakkor felteszi a kérdést, hogy az SZ4 adatnál miért olyan kiugró különbség a korábbi évek adataihoz képest.

Mihály György : Az SZ4 pont csak az adott évre vonatkozó adatokat tartalmazza, nincs 3 éves átlagolás. Összehasonlításul ennél a pontnál is fel vannak tüntetve az előző években használt (téves) adatok ,   de ezek nem kerülnek tovább a számolási folyamatban. Azokban a pontokban, ahol 3 éves átlagolás szerepel, visszamenőleg (évenkénti bontásban) a helyes adatok szerepelnek.

László János : Felteszi szavazásra a kérdést: Az ODT tanács elfogadja - e a 2010 évi keretszámítás eredményeit?

Az ODT 2 tartózkodással egyhangúan elfogadja a 2010 évi keretfelosztást.

 

222/2010 (IV.16)

A 2010. évi ösztöndíjas keret elosztásáról

Az ODT az államilag támogatott doktori ösztöndíjak 2010. évi felsőoktatási intézmények közötti elosztására a 1. melléklet szerint tesz javaslatot az oktatási miniszter számára

 

László János : Szavazásra kéri fel a tanácsot, miszerint az ODT 2010 május 15-ig kéri minden doktori iskolát, hogy az elosztáshoz szükséges 2009 évi információk kerüljenek be az adatbázisba. Május 15 után ezek az egyetemek által nem módosíthatók: a 2009 évi és a megelőző évek statisztikai adatait -- megfelelő indoklás és az ODT elnökség jóváhagyása esetén - csak az ODT titkár módosíthatja.

 

223/2010 (IV.16)

2009 évi adatok feltöltése az ODT adatbázisba

Az ODT 2010. május 15-ig kér minden doktori iskolát, hogy az elosztáshoz szükséges 2009 évi információk kerüljenek be az adatbázisba. Május 15 után ezek az egyetemek által nem módosíthatók: a 2009 évi és a megelőző évek statisztikai adatait -- megfelelő indoklás és az ODT elnökség jóváhagyása esetén - csak az ODT titkár módosíthatja.

 

Az ODT egyhangúan elfogadja.

 

Mihály György : Szeretné, ha a nappali, a költségtérítéses, valamint az egyéb kategóriák kérdése tisztázásra kerülnének.

Gaál Botond (DRHE): A törvény megengedi, hogy doktorjelölti státuszba kerüljön a hallgató, de a tanulmányait folytassa.

Jeney Zoltán (LFZE): Szeretné, ha az abszolutóriumot továbbra is figyelembe vennék.

László János : Szavazásra teszi fel a „Egyéni fokozatszerzőnek minősül az, aki nem szerzett doktori iskolai abszolutóriumot.”

 

224/2010 (IV.16)

Egyéni fokozatszerzés

Egyéni fokozatszerzőnek minősül az, aki nem szerzett doktori iskolai abszolutóriumot.

 

A Tanács egy ellenszavazattal megszavazta.

 

3. napirend

Költséges-nem költséges helyek aránya

László János : a bölcsészettudományok, a hittudomány és a társadalomtudományok tudományterületéhez tartozó doktori iskolákba felvehető doktoranduszok száma maximum 300 fő lehet. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan elkészült egy megosztás, azonban ezt lehet a helyszínen módosítani.

Bernáth Jenő (BCE): A BCE-n nagyon csökkent a „költségesek” száma és ezt így a BCE nem tudja elfogadni, ezért növelni szeretné a számot.

Jeney Zoltán (LFZE): Szintén szeretné növelni a „költséges” keretét 2 fővel.

Klukovits Lajos (SZTE): 5 fővel csökkenteni szeretné a „költséges” keretet.

 

A kért módosításokkal a az ODT egy tartózkodással elfogadja a 2010 évi költséges nem költséges helyek elosztásának arányát.

 

4.: Tájékoztatás a doktori képzésre vonatkozó KKR-rel kapcsolatos tárgyalásról

Az OFI nem szerette volna igénybe venni az ODT szakmai segítségét, ezért az ODT nem kíván részt venni az OFI munkájában.

 

5. Egyebek:

László János bejelenti, hogy Bazsa György lemond az FB elnöki tisztéről. László János tájékoztatja a tanácsot, hogy Zalai Ernőt szeretné felkérni az elnökség az FB elnöki tisztségre. A tanács támogatja a felvetést.

 

Az elnök megköszöni a Tanács munkáját, majd egyéb javaslat és kérdés hiányában az ülést berekeszti

 

 

kmf .

 

 

László János

Elnök

 

 

Vázsonyi Ottó

Titkár

 

 

 

Berzy Ágnes

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

Mihály György

jegyzőkönyv-hitelesítő

 


 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. V. 16. 20:24:04
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )