Bejelentkezés
 Fórum
 
 
jegyzőkönyv: 081212

Jegyzőkönyv

az Országos Doktori Tanács (ODT) üléséről

 

ideje : 2008. december 12. 13:30

helyszíne : DE Rektori Tanácsterme (Debrecen, Egyetem tér 1., II. em. 220)

jelen vannak : jelenléti ív

 

A Tanács 25 tagjából 15 jelen van, így Zalai Ernő az ülést megnyitja . Bejelenti, hogy az ülésről előzetesen kimentését kérte

·         Kengyel Miklós (BNNyE), akit Pócza Kálmán képvisel,

·         Mihály György (BME), akit Kollár István képvisel,

·         Kovács Melinda (KE), akit Stefler József képvisel,

·         Bárd Károly (KeE),

·         Tölg-Molnár Zoltán (MKE),

·         Reimholz Péter (MoME),

·         Szél Ágoston (SE),

·         Rechnitzer János (SzE),

·         Lonovics János (SzTE), akit Klukovits Lajos képvisel,

·         Ujj András (ZMNE), akit Solymosi József képvisel, végül

·         Csépe Valéria (MTA).

Az elnök külön köszönti a Tanács vendégeit: Bazsa Györgyöt a MAB-tól, Csákvári Évát és Nádai Lászlót az OKM-től. Zalai Ernő felkéri Varga Balázs titkárt a jegyzőkönyv vezetésére, a későbbi hitelesítők Kollár István és Hornok László lesznek. M egkérdezi, van-e valakinek észrevétele, javaslata az ülés előre meghirdetett, kiegészített és írásban szétosztott napirendhez, ami a következő:

1.       Fésüs László rektori köszöntője;

2.       Keretszámok meghatározása;

3.       Éves költségvetés és tagdíj;

4.       Elnöki beszámoló;

5.       Tisztségviselők választása;

6.       Bazsa György a doktori iskolák jövő évi felülvizsgálatáról;

7.       Nádai László a felsőoktatást érintő kormányzati szándékokról;

8.       A disszertációk repozitóriumának és nyilvános megjelenítésének helyzete

9.       ODT díszoklevél adományozási rendjének szabályozása

10.   Egyebek

A napirendet a Tanács elfogadja. Zalai Ernő jelzi, hogy a 2., 3., 4., 8. és 5. pontokhoz a meghívottak előzetes írásos anyagokat kaptak, majd felkéri a Debreceni Egyetem rektorát köszöntőjének megtartására.

 

1. Rektori köszöntő

Fésüs László nagy szeretettel üdvözli a Tanács tagjait a Debreceni Egyetemen, majd röviden beszámol az intézmény tehetséggondozó PhD programjairól. Az egyetem nevében üdvözli a MAB szigorú törekvéseit, a törzstagi megfelelőség vizsgálatát, de felhívja a figyelmet arra, hogy a tudományágak jellegbeli különbözősége nem egyforma elvárásokat von maga után. A rektor kifejezi, hogy a Tanács munkáját nagyon fontosnak tartja, végül kellemes tartózkodást kíván a résztvevőknek Debrecenben.

 

2. Keretszámok 2009

Zalai Ernő : A 2009-es keretelosztás során az elmúlt évben kialakított és az ODT határozatban rögzített elveket alkalmaztuk, minimális korrekciókat javasolva. Az egyik változtatás az egységes 15%-os változási korlát árnyaltabb alkalmazását, a másik a hatásfok mutató évek közötti simítását szolgálja.

A keretelosztást generáló programot az ODT korábbi titkára nem volt hajlandó átadni, ezért azt újra meg kellett tervezni. A tavalyi keretelosztás alapjául szolgáló adatok viszont maradéktalanul a rendelkezésünkre álltak, így az új algoritmus ellenőrzése céljából megkíséreltük rekonstruálni a tavalyi elosztást. Nem sikerült, és ez nem az új program hibája volt, aminek helyességét más úton ellenőriztük.

Az alapadatokat is ellenőriztük. Egyedül a doktoranduszok OKM-nek jelentett számában vettünk észre néhány egyetem esetében következetlen adatközlést. Ez azonban nem eredményezett jelentős torzulást a keretelosztásban, ugyanis az elosztás meglehetősen robusztus, igen lassan változik az alapszempontok adataiban (N, Sz1 - Sz3) bekövetkező változások hatására. Mindazonáltal javasoljuk, hogy az utolsó három évre számított átlagukat alkalmazva „kisimítsuk” ezeket a mutatószámokat is. Mivel 2008-ban még csak két időszak mutatószámaival rendelkezünk, most csak ennek a kettőnek az átlagát használhattuk.

Emlékeztetünk arra is, hogy a korábban figyelembe venni tervezett Sz5 mutatót (törzstagként figyelembe vehetők száma) kénytelenek voltunk már az elmúlt évben is elhagyni a szempontok közül, s a hozzá rendelt súlyokat is ehhez, az Sz4 (minősítettek száma) mutatóhoz csoportosítottuk át.

Annál érzékenyebben reagál a keretelosztás a hatásfok mutatójára. Meglepetésünkre a hatásfok elmúlt évi mutatóját sem sikerült minden intézmény esetében rekonstruálni. Csak négy intézménynél mutatkozott eltérés, ami több mint furcsa. A tavalyi elosztás rekonstrukciója során ezt is figyelembe vettük.

A rekonstruált, pontosabban utólag módosított 2008-as hatásfokokat és elosztást a 2008r oszlopok tartalmazzák a mellékelt Excel táblázat adatok és elosztások füzeteiben. Mint látható, csak (!) nyolc intézmény esetében mutatkozik eltérés (-5 és +7 között). Arra természetesen nincs mód, hogy utólag, visszafelé korrigáljuk a tavalyi elosztást. De a tisztesség azt diktálja, hogy ezt a rekonstruált adatsort tekintsük a 2008-as bázis számoknak , amelyekhez a 2009-as elosztást viszonyítjuk (a 15%-os korlátból adódó határokat ezekhez igazítjuk).

A 15%-os korlát általános alkalmazását viszont módosítani javasoljuk. Ez ugyanis bebetonozza azokat az intézményeket, amelyek 3-6 fős kerettel indulnak, és általában szűk változást engednek meg azon intézmények esetében, amelyek keretszáma alacsony. Ennek orvoslására 10 fő alatt 1 főben, 10 és 20 fő között 2 főben, s csak 20 felett javasoljuk az előző évi keret 15%-ával korlátozni az elosztásban bekövetkező változást.

A hatásfok mutató jelentősen változott egyes intézmények esetében az előző időszakról az újabb alapul vett időszakra - és mint már jeleztük, a keretelosztás igen érzékenyen reagál a hatásfok mutató változására. Meglehetősen ad hoc módon képzett mutatószámokról van szó. A hatásfok mutatószáma, és így maga a keretelosztás is, láthatóan kiszámíthatatlanul ugrál egyik évről a másikra, s az éves változása nem jelzi megfelelően változásának hosszabb távú, tartós tendenciáját. Ezért, ahogy említettük feltétlenül szükség van arra, mint más, ezeknél stabilabb adatok esetében, hogy az utolsó három évre számított átlagukat alkalmazva „kisimítsuk” a hatásfok mutatóját is. Mivel az 2008-ban még csak két időszak mutatószámaival rendelkezünk, most csak ennek a kettőnek az átlagát használhattuk.

Az ún. „költséges” képzési területek minimális keretszámának meghatározása során a kiinduló elv a következő volt. Mint a 2007-es elosztás esetén adottnak tekintettük a kialakult intézményi keretszámokat és a szétosztandó „költséges” képzési keretszámot (680 fő). Az egyes intézmények keretének belső elosztásánál pedig az előző két év adott két terület szerint adatait vettük alapul, és arra törekedtünk, hogy a kialakuló elosztás minél kevésbé térjen el korábbi számoktól.

Miután a fent felsorolt három változtatást a tanács egyenként is elfogadta, Zalai Ernő további észrevételekre válaszol. Stefler József kérdésére pontosítja a korlátozó intervallumokat: az egyfőnyi változás 9 főig tart, a kétfőnyi pedig 10-19 között. Az elnök továbbá biztosítja Csákvári Évát , hogy a költséges hallgatók keretszám-korlátját is betartotta. Végül a tanács ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással és 13 igennel szavazza meg a keretszámok elosztási elveinek megváltozásáról és a 2009-es keretszámok mértékéről szóló 208 /2008. (XII. 12.) határozat át:

„Az ODT az államilag támogatott doktori ösztöndíjak 2009. évi felsőoktatási intézmények közötti elosztására a 2. melléklet szerint tesz javaslatot az oktatási miniszter számára, az elosztási algoritmus elveit pedig a 3. melléklet szerint módosítja.”

 

3. Éves költségvetés és tagdíj

Zalai Ernő - összehasonlítva az év elején tervezettel - bemutatja a 2008-as nem végleges, ülés előtt kiosztott költségvetést és jelzi, hogy azt - a felügyelőbizottság véleményével együtt - a résztvevők megkapták. Elmondja, a 8,5 millió Ft volumenű OKM támogatást, melyet Csizmadia Józsefnek és az Infografix Kft-nek utalunk tovább, nem tervezhettük előre, így persze a főösszegek jelentősen megnövekedtek.

Bazsa György : a felügyelőbizottság várja majd a teljes évet lezáró szabályos mérleget.

Zalai Ernő : könnyű megmagyarázni, miért ilyen nagy a személyi kifizetéseknek az aránya, amit a FB kért. Az ODT-nek hosszú távon szüksége van egyrészt titkárra és az adatbázis operatív feladatait (pl. „helpdesk”-et) ellátó személyre, másfelől pedig tiszteletdíjjal honorálja az adatbázis koordinátorát, aki az adatrendszer fejlesztéséért teljes felelősséggel tartozik. A tiszteletdíj idei mértéke csak jelképes volt, amelyet a jövő évben már előzetes megállapodással kell szabályozni. Az adatbázis operatív feladatai pedig különösen fontossá válnak a 2009 januártól márciusig tartó időszakban, amikor a doktori iskolák az akkreditációhoz szükséges adatfeltöltést fogják lebonyolítani. Ésszerűnek látszik kivételesen az előző évi titkárt márciusig az új titkárral párhuzamosan megtartani.

Bazsa György : A MAB e három hónap finanszírozását elvállalja, hiszen az adatfeltöltés végül is a MAB közvetlen érdeke.

Zalai Ernő : Mindezen terhek alatt az ODT alig tudott valamicskét lefaragni év eleji tartozásából. Az elnök reményét fejezi ki abban, hogy a minisztérium a jövőben is támogatni tudja az ODT adatrendszerét. Csákvári Éva elmondja, a tavalyi támogatás a kezdeti létrehozó munkáért járt, a továbbfejlesztésért és karbantartásért a minisztérium kevésbé fog tudni fizetni. Kiemeli azonban, hogy a tanács nagyon jó esélyekkel indulhat többféle pályázaton is.

Végül a tanács ellenszavazat nélkül elfogadja a költségvetés-tervezetet, az elnök pedig rátér a jövő évi tagdíjjal kapcsolatos előterjesztésére.

Zalai Ernő : A tagdíjkonstrukció egy fix és egy változó típusú díjtétel kombinációja. A fő kérdés, hogy az ODT „költsége” azzal nő, ha a tagok száma nő, vagy pedig ha valamely tagintézmény újabb doktori iskolát alapít. Véleményünk szerint az előbbi: a tagok száma jelenti a valós költségnövekedést, így az a javaslatom, hogy a rögzített részt növeljük inkább, míg a változót kevésbé. Azaz konkrétan a 11 ezer forintos rögzített részt 25 ezer forintra, a doktori iskolánkénti 19 ezer forintos változót pedig 20 ezer forintra kívánom emelni.

Szabó András : a kis intézmények terhe így nagyon fog nőni, míg a nagyoké sokkal kisebb mértékben.

Zalai Ernő : Tudatában vagyunk persze annak, hogy a mostani változás a kis intézményeket terheli jobban, de a konstrukció alapelve megmarad, és a változó költségek továbbra is jelentősen nagyobb arányban terhelik a nagyobb intézményeket, mint a kisebbeket.

Klukovits Lajos : az elnökség ne felejtsen el a tagdíj emelés ügyében levelet fogalmazni a rektoroknak!

Az elnök szavazásra bocsátja a javaslatot: eszerint 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a Tanács elfogadja a 2009. évi tagdíjról szóló 209 /2008. (XII. 12.) határozat át:

„Az egyetemek 2009. évi ODT tagdíja az alábbi módon határozandó meg: a doktori iskolák számával arányos összeg (20 eFt) adódik hozzá az alap összeghez (25 eFt).”

 

Nagy László : a gördülő adósság megszüntetésének egy lehetséges módja, ha tagdíjként kifizettetjük azt az intézményekkel.

Zalai Ernő : Nem lenne célszerű közvetlenül az intézményekhez fordulni a hiány megszűntetése érdekében. Meg kell próbálnunk pályázni az adatbázis-fejlesztésre, ha sikeresen pályázunk, azzal ki tudjuk gazdálkodni a hiányzó keretet.

Nádai László : A közelmúltban komoly EU-s igény merült fel arra, hogy a Bolognai képzés mind nagyobb részéről átfogó és informatív adatbázisok jöjjenek létre, ez kifejezetten reményteli, hamarosan ki is lesz írva a hozzá kapcsolódó támogatási pályázat is.

Zalai Ernő : Magyarország sok európai országnál jobban áll az oktatási- kutatási adatbázisok fejlettségét tekintve, de ennek fenntartása és fejlesztése költségigényes. Bízunk benne, hogy pályázat vagy más úton a kormányzat meg fogja találni a további támogatás forrását.

 

4. Elnöki beszámoló

Az elnök megtartja beszámolóját , melyben röviden összefoglalja az előzetesen szétküldött írásbeli anyagot. Beszédében kiemeli a Doktori Adatbázis körüli operatív és jogi helyzet hosszú és nehézkes rendezését, ennek kapcsán külön megköszöni Csákvári Éva és Bazsa György közvetítő szerepét az időnként nehézkes tárgyalások során. Ezután érinti az adatrendszer koordinátori poszt létrehozását, majd az egyre teljesedő fejlesztési feladatlistát, amelyek programozásának épp a napokban áll neki a régi, hozzáértő fejlesztői csapat.

A beszámoló további részében megemlíti az októberi alapszabály-módosítást, a keretelosztási algoritmussal és ahhoz kapcsolódó hatásfok-statisztikákkal kapcsolatos ténykedéseket, majd az év folyamán fokozatosan kialakuló díszoklevél munkáit. Szót ejt a tanácsüléseken elhangzó MAB- és OKM-beszámolókról, illetve az üléseken folyó munkálatokról. Végül a jövő évi elnökség figyelmébe ajánl néhány elmaradt munkatervi pontot, valamint a 2009 kihívásának számító MAB-akkreditációt és az adatbázis fejlesztésének további fázisait.

Bazsa György : fontos volna az ODT vezetésének folytonosságát segíteni: vagy hosszabb időre választani elnököt, vagy pedig gördülővé tenni az elnökségi posztokat (leendő elnök, jelenlegi elnök).

Hornok László megköszöni az elnöknek az ODT függetlenségének megőrzése érdekében végzett eredményes munkáját, amihez a többiek csatlakoznak. Az elnöki beszámolót a tanács ellenszavazat nélkül fogadja el.

 

5. Tisztségviselők választása

Az elnök zárt ülést rendel el, az ülés meghívottai távoznak a teremből.

Zalai Ernő : Az idei évvel befejeződik az egyetemi EDT-elnökségem, így a Tanács posztját sem vállalhatom tovább, mint arról a tagságot előzetesen tájékoztattam. Magam is fontosnak tartom, hogy egyrészt valamilyen módon folytonossá tegyük az elnökséget, másrészt a tagok valóban befolyásolhassák a választást, az maradjon demokratikus. Érdemes volna e célból jövőre keresőbizottságot felállítani az elnök-, és az alelnökjelöltek kiválasztására - az adatbázis koordinátorát viszont le kell választani erről a folyamatról, annak posztját nagyon fontos permanensen meghagyni.

Az ODT elnökségi posztjainak betöltése szolgálat kevés hatalommal, talán ezért sincs tolongás a posztok betöltéséért. A doktori adatbázis menedzselésének felelőssége egyesek számára esetleg félelmetes feladatnak is tűnhet föl. Az adatrendszerrel kapcsolatos munkálatokat irányítását jó és biztos kezekbe kell letenni. Ennek biztosítása érdekében javasolom, hogy az ODT nevezze ki két évre Kollár Istvánt az adatbázis koordinátorának. Az adatbázis üzemeltetése mellett az ODT egy másik állandó és felelősségteljes feladata az állami doktori ösztöndíjas keretek szétosztására vonatkozó javaslat elkészítése. A Tanács az elmúlt évben fogadott el új elosztási alapelveket. Az elosztási elveket az idén finomítottuk, és Excel algoritmusát elkészítettük. Itt a feladat ennek évenkénti ’finomhangolása’, és csak a 2009-es akkreditáció lezárulását követően (a 2010-es évben) lesz esedékes az elosztási elvek, különösen a ’hatásfok’ alaposabb felülvizsgálata. Minden további feladatot a tagság mindenkori elvárásai és igényei szerint vállal fel az elnökség, a kollektív bölcsesség alapján. A jövőbeli elnökségnek - a tagsággal együtt - nagyobb figyelmet kell fordítania a doktori iskolák érdekvédelmi szolgálatára, de nem a MAB követelmények kimentő célú kritizálásával, hanem az esetleges bürokratikus tévedések ellensúlyozásával. Általában olyan elnököt célszerű választani, aki mögött biztos intézményi háttér áll, olyan nagyobb intézmény, amelyben többféle területen működik doktori iskola.

Örömmel látom, hogy - hacsak az utolsó pillanatban is - de a pályázási folyamat beindult, és nagyreményű jelöltjeink vannak az elnökségi posztokra. Bejelentem, hogy Hornok László alelnök úr különböző okoknál fova nem tudja elvállalni az elnöki posztot, de a folytonosság érdekében továbbra is felvállalja az egyik alelnöki posztot, és a kisebb egyetemek részéről új jelöltünk van a másik alelnöki helyre: Gaál Botond személyében. Az elnökségi helyre pedig László János pályázik a Pécsi Tudományegyetemről.

Az elnök jelzi, hogy az új jelöltek életrajzait a tanácstagok kézhez kapták, valamint megkéri a jelölteket, röviden vázolják pályázatuk indokait.

László János : Az írásos pályázat tartalmazza rövid programom. Ha a tanács megtisztel a bizalmával, készen állok a doktori iskolák érdekei védelmében is fellépni, pszichológusi végzettségem remélhetően előnyösnek bizonyul majd ebben is.

Gaál Botond : Az Elnök Úr jelentkezésre buzdító levele megszólított, és úgy gondoltam, hogy a jó ügyért készen vagyok felajánlani szolgálataimat. Pályázatom tartalmazza mindazokat a tényeket és szempontokat, amelyek pályázatom mellett szólnak.

Hornok László : az elnök mögé nagy egyetemi háttér szükséges, így azt már csak ezért sem vállalhatom, de az alelnöki posztot a folytonosság jegyében szívesen betöltöm a jövő évben is.

A szavazás titkosan zajlik, mindhárom körben a pályázó távozik a teremből, szavazatszámlálásra az elnök Klukovits Lajost kéri fel. László János 13:1, Gaál Botond 14:0, Hornok László pedig 12:2 arányban kap igen, illetve nem szavazatokat, ennek értelmében szól a tanács 210 /2008. (XII. 12.) határozat a:

„Az ODT László Jánost választja elnökévé, Gaál Botondot és Hornok Lászlót pedig alelnökévé a 2009. esztendőre.”

 

Zalai Ernő : Hátra van még Kollár István hivatalos kinevezése.

A tanács tartózkodás és ellenszavazat hiányában szavazza meg Kollár Istvánt, ezzel az ODT 211 /2008. (XII. 12.) határozat a:

„Az ODT Kollár Istvánt választja az adatbázis koordinátorának a 2009. és 2010. esztendőre.”

 

Az elnök ezután szünetet rendel el.

SZÜNET

 

6. Bazsa György a doktori iskolák jövő évi felülvizsgálatáról

Bazsa György : előadásának fő mondanivalója, hogy a készülő akkreditációval kapcsolatban minden rendben halad. Az adatbázis várhatóan január közepétől tudja majd fogadni a szükséges adatok teljes körét, néhány újítással együtt. A MAB elnök megkérdezi a tagoktól, vajon szükséges-e egy adminisztrátori fórumot tartani, melyen megválaszolnák a felöltéssel kapcsolatos operatív kérdéseket, erre a tanács egyértelmű igennel válaszol és örömmel üdvözli. Ezután biztosítja a tagokat arról, hogy a doktori iskolák szabályzatait a MAB egységesen és igen körültekintően fogja véleményezni. Bazsa György elmondja, a publikációkat valóban legjobb volna a KPA adatbázisba tölteni, ahonnét az ODT adatbázis egyszerűen át tudná venni, de mivel az együttműködés még nem teljesen biztosított, erre egyelőre nem lehet kötelezni az oktatókat. Az előadó a felvettek - fokozatot szerzettek statisztikájának tanulmányozására buzdítja a tagokat, megígérve azt, hogy ha szükséges, biztosítja az adatbázisban lévő adatok összegzését és rendelkezésre bocsátását.

Zalai Ernő hozzáteszi, a statisztikák elemzése tudományági szinten is nagyon fontos volna, hiszen így láthatóvá válhatnának az egyes területek sajátosságai. Fontos továbbá a különböző hallgatói státuszok (levelező, egyéni, stb.) egységes értelmezése.

Klukovits Lajos arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a MAB az elfogadott kutatóintézetek körét újabb intézményekre - például múzeumokra - is kiterjeszti, a lista nagyon is hiányos, például az Országos Levéltár nincsen rajta.

Hornok László szerint a MAB minőségjavító intézkedéseit támogatni kell, így a KPA használatát is.

 

7. Nádai László a felsőoktatást érintő kormányzati szándékokról

Nádai László nemrég kinevezett főosztályvezető, mindenekelőtt bemutatkozik a Tanács előtt. Előadásában hosszabban beszél a felsőoktatási intézmények vagyonkezelői jogáról szóló, esedékes törvényjavaslatról, de a doktori iskolákat komolyabban érintő ügyekről is ejt néhány szót. Egyrészt a magasabb vezetői megbízásokról: az új szabályozás értelmében az ilyen megbízás legfeljebb kétszer hosszabbítható, ezek közül a másodikhoz a szavazó testület kétharmados többsége szükségeltetik, a hosszabbító személy felső életkori határa pedig 65 év. A másik fontos dolog pedig a MAB akkreditáció során keletkező szakértői véleményeket érinti: a jelenlegi szabályok szerint ugyanis ezek nem nyilvánosak. (Neményi Miklós az előadás közben érkezik, így innentől 16 tag van jelen)

 

8. A disszertációk repozitóriumának és nyilvános megjelenítésének helyzete

Kollár István ismerteti Zalai Ernővel közös előterjesztését , mely előzetesen szétküldésre került. A doktori iskolákat jelenleg törvény kötelezi arra, hogy doktori értekezéseiket adatbázisban jelentessék meg. Ezt természetesen célszerű úgy megtenni, hogy azok kereshetők, olvashatók legyenek. Jelenleg van egyrészt egy félbehagyott OKM-adatbázis, mely a régebbi értekezéseket tartalmazza, illetve az ODT honlapjára minden iskola feltölti a (nem túl régi) múltbeli, valamint a jövőbeli védések meghívóit. Ide könnyen beköthető az értekezések és tézisfüzetek állományainak linkje - több intézmény ezt már meg is teszi, mások azonban még nem. Az URL-ek helyenként könyvtári webcímekre mutatnak (pl. BCE doktori iskolái), helyenként a doktori iskola honlapjára feltöltött file-okra (pl. ME, Deák Ferenc DI).

Az adatbázis-koordinátor előzetes javaslata röviden az, hogy először is a doktori iskolák nyilatkozzanak, hogy milyen módon teszik elérhetővé a fájlokat, ezután pedig - megadott ütemezés szerint - kötelezővé válik számukra a dokumentum linkjét feltölteni a doktori adatbázisba. Az ODT ehhez természetesen úgy módosítja a honlapját, hogy az a célra használható legyen. A végső határidő lejárta után minden doktori iskola csakis úgy hivatkozhat nála megtörtént védésre, ha annak adatai és dokumentuma is elérhető a doktori adatbázisban.

A fájlok tárolására természetesen az intézményi könyvtárak a legalkalmasabbak, ezt a munkát rájuk kell bízni. Hasonlóan a régi - jelenleg OKM-adatbázisban fellelhető - védések fájljainak elhelyezéséről az intézmény illetve a megbízott könyvtár kell, hogy gondoskodjon. Az ODT persze átveszi a korábbi védések adatait a saját adatbázisába.

Klukovits Lajos : A mi egyetemünkön a kari adminisztrátor tölti föl a védéseket, a doktori adatbázis viszont a doktori iskola adminisztrátorától várja ezt.

Kollár István : A jövőben lehetségessé tehetjük azt, hogy a védések feltöltéséhez az intézményi adminisztrátor adjon jogot.

Klukovits Lajos : Azt is lehessen megadni, hogy a meghirdetés mikortól legyen nyilvános.

Debreczeni Attila : Felhívja a figyelmet a DE könyvtára által végzett felmérésre, amelyet a tagok előzetesen írásban megkaptok. Megjegyzi kiegészítésképpen, hogy érdemes volna a könyvtárak és az ODT között szinkronizálni az adatok struktúráját.

Kollár István : Ez nehézkes, de szerencsére nincs túl sok adat, tehát könnyebb lehet egyszerűen bemásolni az adatokat a doktori honlap egyes mezőibe. Támogatja viszont azt, hogy amíg az egyes doktori iskolák nem tudják az általuk választott könyvtár tárhelyét igénybe venni, használhassák a saját honlapjukat.

Új védéseknél mindezt célszerű rögtön a meghirdetéskor megtenni - ezzel bár vállaljuk annak a kockázatát, hogy a védés nem kerül a későbbiekben elfogadásra, de ennek az esélye általában elég kicsi.

Az elnök határozati szavazásra bocsátja a javaslatot, azzal a kikötéssel, hogy a kész határozatba bekerülnének a fent jelzett módosítások (közben távozik Szabó András és Staller Tamás). A tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a PhD értekezések teljes szövegének megjelentetésével kapcsolatos 212 /2008. (XII. 12.) határozat át:

„Az ODT tagjai magukra nézve kötelezőnek fogadják el a 4. mellékletben megfogalmazottakat a PhD értekezések teljes szövegének megjelentetésével kapcsolatban.”

( Az ODT 2009 április 17-i ülésén a 212/2008 határozat a következőképpen módosult : az ODT egyhangúan támogatja a disszertációk elektronikus közzétételét és azok egy egységes adatbázisban való kereshetőségét, azzal a feltétellel, hogy 2 évre titkosítani lehet egy-egy munkát, amennyiben a szerző érdeke azt kívánja . Az ODT nem szankcionálja azt, aki nem akarja az adatbázist teljesen feltölteni. )

 

 

9. Az ODT díszoklevél adományozási rendjének szabályozása

Zalai Ernő : A kibővített elnökségi ülésen gyűjtöttük össze az alábbi kritériumokat, melyeket aztán Hornok László fogalmazott meg írásban:

·         A Díszoklevelet olyan személyiségnek adományozza az Országos Doktori Tanács, aki hosszú időszakon keresztül szolgálta a magyarországi doktorképzés ügyét, jelentősen hozzájárult a doktorképzés rendszerének kiépítéséhez, valamint a képzés minőségének fenntartásához és fejlesztéséhez, és hatása túllépte saját egyetemét.

·         A Díszoklevelet évente legfeljebb egy ilyen személyiség kaphatja, de mert az elismerés rendkívüli, nem szükséges minden évben előterjesztést tenni.

·         A kitüntetett személyére az ODT legalább két tagja tesz javaslatot, írásban, a jelölt érdemeinek 1-2 oldalas bemutatásával.

·         Csak olyan személy javasolható, aki nem tölt be vezető pozíciót a felsőoktatás valamely országos irányító szervezetében.

·         Az ODT a tagjai közül minden évben megválasztja azt a 3-5 főből álló kuratóriumot, amely a jelölteket értékeli és több jelölt esetén rangsorolja, illetve maga is javasolhat kitüntetendő személyeket.

·         A kuratórium előterjesztése alapján a Díszoklevél odaítéléséről az ODT tagsága dönt, titkos szavazással; a Díszoklevél elnyeréséhez kétharmadot meghaladó támogatottság szükséges.

Gaál Botond : Szabályoznunk kellene az átadás körülményeit.

Nagy László : Az év utolsó ülésének lassan kezd hagyománya lenni…

Zalai Ernő : Viszont előnyösebb, ha a mostanihoz hasonló lazább ülés korábban lehetne, hogy a tagok ismerkedhessenek egymással.

Klukovits Lajos : Adjuk át „a soron következő ünnepi ülésen”!

Zalai Ernő : Javaslatom a következő: a kuratóriumot az évi első ülésen kell megválasztani, annak pedig az ünnepi ülés előtti ülésen kell előterjesztenie, hogy javasol-e egyáltalán, és ha igen, kit.

A tanács ezután ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza 213 /2008. (XII. 12.) határozat át az ODT Díszoklevél adományozási rendjéről:

„Az ODT az 5. melléklet szerint határozza meg díszoklevelének adományozási rendjét.”

 

10. Egyebek

László János kérésére Zalai Ernő szavazásra bocsátja azt, hogy az ODT székhelye szükség esetén a leendő elnök egyetemére, Pécsre költözhessen. A tanács megszavazza 214 /2008. (XII. 12.) határozat át a székhely megváltoztatásának lehetőségéről:

„Az ODT felhatalmazza László Jánost arra, hogy szükség esetén az egyesület székhelyét saját egyetemének címére helyezze át: 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1.”

 

Zentai László azt kéri az adatbázis koordinátorától, hogy EDT elnökként legyen lehetősége egyeteme minden doktori iskolájának eredményességi statisztikáját figyelemmel követni.

Zalai Ernő , egyéb felszólalás nem lévén, végül megköszöni a Tanács egészéves munkáját, majd egyéb javaslat és kérdés hiányában az ülést berekeszti, jó étvágyat kívánva a közös vacsorához.

 

kmf.

 

 

Zalai Ernő

elnök

 

 

Varga Balázs

titkár

 

 

 

Hornok László

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

Kollár István

jegyzőkönyv-hitelesítő

 2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. V. 16. 20:23:42
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )