Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Emlékeztető a MAB Doktori Fórumról, 2008. X. 16.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 111-en (doktori iskolák, OKM, ODT, DOSZ képviselői), 5 MAB tag, 2 titkársági munkatárs.

Bevezető előadásában Bazsa György röviden ismertette a kiküldött munkaanyag legfontosabb pontjait. Bejelentette, hogy a MAB elnöksége 2008. október 17-én megtárgyalja a többektől beérkezett indítványt a „feltételesen megfelelt” illetve „nem felelt meg” törzstagok minősítésének a www.doktori.hu honlapról való eltávolításáról. A születési dátumból a hónapot és napot elrejtettük, nem látszik, de erre a személyek azonosításához a MAB-nak szüksége van.

Bejelentette továbbá, hogy írásos hozzászólás érkezett László Jánostól (PTE EDB elnök) és Tóth Lászlótól (DE, műszaki tud.). [Válaszokat lásd az Emlékeztető végén.]

 

A hozzászólásokra Bazsa György válaszolt (a hozzászólásokat nem elhangzásuk sorrendjében, hanem tartalmuk szerinti sorrendben tartalmazza az emlékeztető.):

1. Az anyagban explicitté kell tenni, hogy a jelen akkreditáció hogyan viszonyul a korábbi akkreditációkhoz, illetve mikor lesz a következő párhuzamos akkreditáció. Mi a 2009-es akkreditáció törvényi háttere? Az intézményakkreditáció során a MAB akkreditálta a DI-ket, mindnek van érvényes akkreditációja. Az Ftv. szerint 8-évente kell akkreditálni. Miért kell 2009-ben ismét akkreditálni? Mi szükség van az évenkénti programozott ellenőrzésre?

Új kormányrendelet van, új követelmények. A MAB a felsőoktatás minőségének őreként köteles nyomon követni az időbeni változásokat, s ahol szükséges, be kell avatkozzon. A 8 éves akkreditáció nem jelentheti az időközi minőségi változások figyelmen kívül hagyását. 8 év lesz a 2009-es akkreditáció hatálya, évenkénti (automatikus, programozott) ellenőrzéssel és a párhuzamos vizsgálatok keretében való értékeléssel, s ha ezek alapján szükséges, közbenső minősítéssel.

2. Azokat a DI-k, amelyek megfeleltek 2008-ban, most ne akkreditálja újra a MAB.

2008-ban csak előzetes jelzést kaptak a DI-k, nem akkreditációt, ez 2009-ben lesz.

3. A MAB hozza nyilvánosságra a TT-megfelelés kritériumrendszerét az értékelés előtt.

A követelményeket, véleményezési szempontokat időben (novemberben) nyilvánosságra hozzuk.

4. A TT követelményeket egységesíteni kellene a MAB professzori követelményeivel és az MTA követelményeivel, mert 3-féle szempontrendszernek nehéz megfelelni.

A 3-féle követelményrendszert folyamatosan harmonizáljuk, de nem lehet egységesíteni. Valójában ezt minden szakma meg tudja ítélni, nem kell egységességet rájuk erőszakolni.

5. A MAB kiköti, hogy a DI vezetőjének 2012 után ne legyen másutt főállása. Miért van erre szükség?

Hogy teljes erőbedobással, érdemben tudja a DI vezetését ellátni. 2012-ig még toleráljuk.

6. A 4 egyetemi tanárból 1 lehessen professor emeritus (azaz a 7 törzstagból 4 lehessen professor emeritus).

Ezt a javaslatot nem tudja támogatni: alapelvünk volt és maradt, hogy a minimum 7 törzstag többsége aktív egyetemi tanár legyen.

7. Nem egyetemi tanár törzstagok minősítése a szubjektivitás kockázatát hordozza. Az anyag tegye explicitté, hogy a törzstagok minősítésében a képzési ági bizottságok véleménye mértékadó szerepet játszik, illetve tegye explicitté a jogorvoslati lehetőségeket.

Eddig is ez volt a gyakorlat, ezután is így lesz, a képzési ági bizottságoknak jelentős szerepük van a döntési folyamatban, noha nem kötik a Plénumot az állásfoglalásban. 2008-ban a Plénum döntő hányadban elfogadta a képzési ági bizottságok javaslatait. A jogorvoslat tekintetében a követelmények 6.2.4. pontja szerinti MAB határozat (az akkreditáció visszavonása) ellen lehet majd a MAB elnökéhez címezve fellebbezni, a Felülvizsgálati Bizottság eljárását kérni.

8. A TT-nak a DI tudományágában legyen fokozata? Agrár DI-knél probléma, hogy a TT-knek közgazdaságtudományi fokozatuk van. Hogyan függ össze ez a relevanciával?

Kormányrendelet írja ezt elő. Az értékelés során a MAB rugalmasan kezeli, a TT tényleges tudományos tevékenységét vizsgálja.

9. A MAB dolgozza ki külföldi TT-k bevonásának feltételeit.

A bevonásnak most sincs akadálya, örvendetesnek tartjuk, de a 7-es minimumba nem számítjuk be. A témavezetői és oktatói tevékenység is fontos a DI-ben, mint a törzstagoké.

10. A 0,5 végzett hallgató követelménye manipulációkra adhat alkalmat.

Ezt a MAB tudja, de vállaljuk, abban a reményben, hogy nem kerül sor manipulációkra. Az utólag beírt társ-témavezetést nem fogadjuk el, s a helyszíni látogatások során ellenőrizni fogjuk, s a szándékosan hamis adatközlést szankcionáljuk.

11. A DI működésének 3. évéig legalább 3 TT-nak legyen fokozatot szerzett doktorandusza, azután már minden TT-nak - ez hogy lehet, figyelembe véve az átlagos fokozatszerzési időket?

A DI nem működik doktoranduszok nélkül. Más DI-ben, akár korábbról is lehet a TT-nek végzettje. A javaslatot a plénum elé visszük, a megfogalmazást, ha kell, pontosítjuk.

12. A kormányrendelet nem írja elő, hogy a TT-nak legyen végzett hallgatója, csak témavezetést kell vállalnia.

Ez a MAB mérlegelési követelményeinek része.

13. A szigorlathoz hány év kell? Disszertációhoz hány év kell?

Ld. a vonatkozó kormányrendeletet.

14. A 45 év alatti TT-tól a MAB ne követelje meg a végzett hallgatót, a követelmény itt inkább 2-3 hallgató témavezetése legyen.

Ez nem tekinthető túlzó követelménynek, a DI-n belül meg kell tudni oldani. Az idős, rangos oktatók ne sajátítsák ki a témavezetés jogát.

15. Az adatbázis nem tudja kezelni a kettős témavezetést.

Utánanézünk, ha kell, javítunk.

16. Az 5-évenkénti publikációs követelménynél a MAB mondja ki, hogy 2004-2008 között megjelent publikációkról van szó.

Ilyen értelemben pontosítjuk a szöveget.

17. Az MTA által elfogadott publikációkat a MAB is fogadja el.

Az elfogadott publikációk ügyében egyeztetünk az MTA-val (publikációs adatbázis), ugyanazokat a szempontokat alkalmazzuk.

18. A publikációk között szerepelhessen elfogadott műszaki alkotás (hazai és külföldi szabadalom) megvalósítása, esetleg ipari sorozatgyártása. Az MTA elzárkózik ettől.

Ezt a javaslatot a MAB plénuma elé terjesztjük, elfogadásra ajánlva.

19. A MAB nem különbözteti meg a szakmai és tudományos publikációt.

Az illetékes képzési ági bizottság fogja ezt esetenként megítélni.

20. Az ókori klasszikus nyelvből való fordítás legyen elfogadott publikáció.

A javaslat a MAB plénuma elé kerül, elfogadásra ajánlva.

21. A lektorált egyetemi jegyzet legyen elfogadott publikáció.

Ez a javaslat nem támogatható, az egyetemi jegyzet a doktori képzés szempontjából nem tudományos eredmény.

22. Mit jelent a hazai kiadású nemzetközi megjelenésű (1.1.8) publikáció?

Hivatalos rendszeres (előfizetéses) nemzetközi terjesztést nagyobb példányszámban.

23. A hivatkozások figyelése problematikus a társadalomtudományokban. Nincsenek megbízható adatbázisok.

A kiküldött munkaanyag függelékében látható, hogy ezt sokan megoldották a társadalomtudományokban is, kétségtelen, több idő- és energiaráfordítással, mint az ilyen adatokat szolgáltató adatbázisok. A MAB kulcskérdésnek tartja, milyen példát mutatunk a doktoranduszoknak e téren is.

24. Az idősebb kollégák nehezen tudják az adatbázisokat kezelni illetve régebbi hivatkozásokat visszakeresni.

Segítsenek az idősebb kollégáknak, ez a doktori iskola érdeke.

25. A tervezet szerint a DI-nek a működés első 3 évében évente mindig 2-vel több hallgatója kell legyen, azután már csak évente 1-gyel több. Eszerint a működő DI-kkel szemben a MAB kisebb követelményt támaszt, mint az új DI-k esetében. Ez mennyiségi, formális követelmény.

Ezt a felvetést át kell gondolni, s a megfogalmazást pontosítjuk.

26. A MAB nem vizsgálja a képzés eredményeit, a disszertációkat, a DI-k értékelésében kevés szerephez jut a megvédett disszertációk színvonala és fogadtatásuk.

Ez az egyetemek dolga. A MAB látogató bizottságai a párhuzamos vizsgálatok keretében disszertációkat is megtekinthetnek. Ha jelentős eredményt tartalmaz egy értekezés, azt meg kell jelentetni publikációként is.

27. Miért kell minden tud.ágban mesterszak a DI alatt?

Ez a MAB mérlegelési követelményeinek része.

28. A MAB vegye figyelembe az egészségtudományi doktori iskoláknál is a mesterszakok OKM tudományági besorolását.

A releváns szakokkal kiegészítjük a besorolás-szöveget.

29. A MAB nem pártolja az interdiszciplináris DI-ket, holott ez a nemzetközi trend, a fejlődés útja.

De igen, pártolja a valódi interdiszciplinaritást (több tudományágas DI-k), de nem engedi ezt a lehetőséget kiskapuzásra felhasználni.

30. Az EUA által kezdeményezett nemzetközi rendezvényeken a MAB, ODT, OKM képviselői nem vesznek részt.

Az EUA Council for Doctoral Education alakuló konferenciáján (Lausanne, 2008. június) Zalai Ernő, az ODT elnöke vett részt. [Utólagos kiegészítés: az kétségtelen, hogy az EUA különböző projektjeiben és rendezvényein kívánatos volna az intenzívebb magyar részvétel, ez azonban nemcsak, sőt, talán nem is elsősorban a fenti szervezetekre értendő.]

31. Miért kell dokumentálni a több tud.ágas DI-kben a különböző tud.ágak művelői közötti együttműködést? Attól, hogy nem írnak közös cikket, még releváns lehet munkájuk a DI programjához.

A DI több, mint egymás melletti TT-k „társasága”.

32. A több tudományágas DI-k veszélyesek: összevonnak bennük olyan tudományágakat, amelyekben esetleg egyedül nem tudnának DI-t létesíteni. A főiskolák is ilyenek lehetnek.

Ezért elvárás pl. a tudományáganként 3TT, köztük 2 egyetemi tanár.

33. A MAB elfogadja, hogy 1 egyetemen azonos tudományágban több DI jöjjön létre? Azonos tudományág több DI nevébe bekerülhet 1 egyetemen belül.

Igen. Az azonos tudományágon belül működő DI-k a kutatási területükben különböznek.

34. A követelményekben ne legyenek rövidítések (pl FOI)

Ki fogjuk írni a rövidítéseket.

35. A kisebb formai hibák javítására kaphat-e haladékot a DI?

Ilyenek elvileg már nem lehetnek, a megfelelőségi vizsgálat ezeket feltárta, javítani kell őket a 2009-es vizsgálatra. A kérdést azért rugalmasan kezeljük, s esetleges kisebb adminisztratív hibák - néhány napos határidőn belül - javíthatóak lesznek.

36. Sokan elfelejtették a jelszavukat.

A DI adminisztrátora adhat új jelszót.

 

Írásban érkezett további javaslatok (Tóth László):

37. Az MTA külső tagja is lehessen törzstag.

A bevonásnak most sincs akadálya, örvendetesnek tartjuk, de a 7-es minimumba nem számítjuk be.

38. A DI működésének ne a 4., hanem a 6. évétől legyen minden TT-nak fokozatot szerzett doktorandusza. (Lásd még a 11. javaslatot.)

A DI nem működik doktoranduszok nélkül. Más DI-ben, akár korábbról is lehet a TT-nek végzettje. A javaslatot a plénum elé visszük, a megfogalmazást, ha kell, pontosítjuk.

39. A DI működésének 3. évéig csak a DI vezetőjének és legalább 1 TT-nak legyen fokozatot szerzett doktorandusza. Eddig minden új DI-ben volt ilyen TT, ez az elvárás reális.

Ez a javaslat nem támogatható.

 

Budapest, 2008. október 21.

 

Az emlékeztetőt készítette: Négyesi Judit és Szántó Tibor

Jóváhagyta: Bazsa György2023. X. 03.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2023. december 5-én, kedden 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2008. X. 28. 00:32:28
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )