Bejelentkezés
 Fórum
 
 
jegyzőkönyv: 080116

Jegyzőkönyv

az Országos Doktori Tanács (ODT) üléséről

 

ideje : 2008. január 16. 10:00

helyszíne : BCE szenátusi terme (1093 Budapest, Fővám tér 8., E2001 terem)

jelen vannak : jelenléti ív

 

Az ülésről előzetesen kimentését kérte

            ● Gaál Botond (DRHE), akit Baráth Béla képvisel,

            ● Dobróka Mihály (ME),

            ● Fröhlich Ida (PPKE),

            ● László János (PTE),

            ● Molnár Károly (MRK, felügyelőbizottság),

            ● Bazsa György (MAB, felügyelőbizottság),

            ● Meskó Attila (MTA), akit Pléh Csaba képvisel,

            ● Manherz Károly (OKM).

 

Bazsa György, a MAB elnöke levélben jelezte, hogy „technikai” okok miatt a MAB nem tudja képviseltetni magát, de levelében megerősítette, hogy „a MAB a most megválasztásra kerülő teljes ODT vezetéssel és természetesen magával a Tanáccsal is … a kölcsönös jó szándék és tisztelet jegyében kívánja … folytatni együttműködését közös célunk, a magyar doktori képzés és fokozatszerzés magas minősége érdekében”.

 

A Tanács 25 tagjából 18 jelen van, így Zalai Ernő az ülést megnyitja, és felkéri a vendéglátó BCE rektorát, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Egyúttal bejelenti, hogy a rektor úr hozzájárult ahhoz, hogy az ODT 2008-as üléseit a Corvinus Egyetemen rendezze meg, ellenszolgáltatás nélkül.

 

1. Rektori és elnöki köszöntő

 

Mészáros Tamás örömét fejezi ki, hogy az egyetem épülete 2008 folyamán egy rangos szervezetnek adhat otthont, valamint hogy a Corvinus egyetem oktatója került a Tanács élére. Röviden bemutatja az intézményben folyó képzéseket, s méltatja az ott folyó oktatás minőségét.

 

Zalai Ernő ezután köszönti az egybegyűlteket, jelzi, nem kapott bejelentést személyi változásokra, s kéri, ha vannak ilyenek, jelezzék. Külön is köszönti a partnerek képviseletében megjelenteket, végül pedig kéri, hogy a meghívottak ellenőrizzék az előzetesen kiosztásra adatlapjaikat, és jelezzék azon a módosításokat, s adják át a jegyzőkönyv-vezetőnek az ülés végén.

 

Bemutatja Varga Balázs titkárjelöltet, akit felkér a jegyzőkönyv vezetésére. A jegyzőkönyv-hitelesítésre felkéri Mihály Györgyöt és Szél Ágostont, a szavazatok számlálására pedig Nagy Lászlót és Ujj Andrást. A Tanács a jelöléseket egyhangúan elfogadta. M egkérdezi, van-e valakinek észrevétele, javaslata az ülés előre meghirdetett, kiegészített és írásban szétosztott napirendhez, ami a következő:

 

            1. A BCE rektorának köszöntője

            2. Az elnök beszámolója az ülést megelőző időszak eseményeiről

            3. Az ODT 2008. évi titkárának jelölése és megválasztása;

            4. Döntés a beérkezett 2008. évi alelnöki pályázatokról;

            5. Az éves munkaterv kialakítása és jóváhagyása;

            6. A 2007-es költségvetési mérleg és a 2008. évi költségvetési terv;

            7. Javaslat ODT Díszoklevél alapítására;

            8. Egyebek

 

A napirendet a Tanács elfogadja. Zalai Ernő jelzi, hogy a 3-5. pontokhoz a meghívottak előzetes írásos anyagokat kaptak, a 6-7. pontokhoz pedig az ülés előtt kaptak anyagokat.

 

2. Az elnök beszámolója az ülést megelőző időszak eseményeiről

 

Zalai Ernő: Az indulás nem várt nehézségekbe ütközött, az új elnökséget meglehetősen kapkodva kellett kezdeni: részben a csonka elnökség és titkár hiánya miatt, részben a doktori adatbázis folyamatos működtetésének rendezetlensége miatt.

 

Az alapszabály rendelkezései szerint:

 

„Ha a tisztségviselői hely betöltetlen, a soron következő 14 napon belüli tanácsülést kell összehívni és a betöltetlen helyre új tisztségviselőt kell választani.   … Az ülésről azt megelőzően legalább 14 nappal értesíteni kell a tagokat és a meghívottakat. … Az ODT vezető tisztségviselői helyeire az ülése előtt legalább 14 nappal pályázatot kell kiírni.”

 

Normális körülmények között az új elnökségnek és titkárnak több ideje van felkészülni a feladatokra, teendőkre. A fenti követelmények együtt elég lehetetlen feltételek, amelyeket még akkor is célszerű felülvizsgálni, ha módosítjuk az alapszabályt, és az nagyobb valószínűséggel lehetővé teszi, hogy az év vége előtt felálljon a teljes elnökség.

 

Ugyancsak az alapszabály rendelkezése szerint a leköszönő tisztségviselők mandátumuk lejártát követő 7 napon belül kötelesek teljes körűen elszámolni, és az ügyeket átadni. Ez január 3-án meg is történt. Egyedüli tisztségviselőként nem kellett átvenni mindent, bár ebben már segítségemre volt Varga Balázs, a titkárjelölt. Amennyire rövid idő alatt meg lehetett ítélni, az átadás-átvétel alapvetően rendben zajlott le, a nyilvántartás pontos és a szabályoknak megfelelő volt, az egyetlen kivételt a doktori adatbázis dokumentációjának és az azzal kapcsolatos szerződések hiányosságai jelentették.

 

Az egységes doktori adatbázis létrehozásának finanszírozási igényei és lehetőségei sajnos nem voltak körültekintően tisztázva a munka megkezdése előtt. Nem lett elhatárolva egyebek között Csizmadia József kettős funkciója: (az év végével lejáró) ODT titkári és (a 2008-ra átnyúló) rendszerkarbantartó, -fejlesztő szakértői tevékenysége. Mint kiderült, nem volt teljes az egyetértés a munka díjazásának teljes összege tekintetében sem. Nem került rögzítésre a működő rendszer átadásának határideje, nem született megállapodás a rendszer dokumentálásáról, jövőbeli folyamatos működtetésének garanciális feltételeiről, s arról, hogy mi lesz Csizmadia József szerepe ebben, illetve a szükségesnek mutatkozó továbbfejlesztési igények kielégítésében. Ezek a szerződésekkel alátámasztott megállapodások - többszöri nekifutás és tárgyalás ellenére - még mindig nem jöttek létre az érintettek között. Ez áll a honlapon megjelentetett közlemény hátterében.

 

Röviden ennyit szerettem volna megosztani gondjaimból a tagsággal. Remélem, hogy a mai nappal kiegészül az elnökség, a titkárjelölt megkapja a megbízást, és rövidesen megnyugtatóan megoldódnak az adatrendszer körül kialakult átmeneti problémák is. Végül k érem a beszámolóm tudomásul vételét és elfogadását, és várom az esetleges kérdéseket.

 

Az elnök beszámolóját minden jelenlévő további kérdések nélkül elfogadta.

 

3. Az ODT 2008. évi titkárának jelölése és megválasztása

 

Zalai Ernő: Az alapszabály értelmében a Tanács választja meg a titkárt, akit az elnök jelöl. Különböző szempontokat mérlegelve úgy döntöttem, hogy az ODT titkári feladatok ellátásával egy többéves munkakapcsolatban kipróbált közeli (végzős doktorandusz) munkatársamat, Varga Balázst bízom meg, aki rövid időn belül minden szempontból alkalmas lesz a doktori adatrendszer karbantartására is.

 

Az elnök jelzi, hogy jelöltjének az életrajzát minden meghívott megkapta. Megkérdezi az egybegyűlteket, hogy kíván-e bárki a jelölthöz kérdést feltenni. Ezután felkéri a jelöltet, hagyja el a termet, megkérdezi az egybegyűlteket, hogy kíván-e bárki a jelöltről véleményt mondani. Zalai Ernő ismerteti és jóváhagyatja a szavazás menetét: a kiosztott szavazólapokra mindenki igen/nem véleményét jelölje meg minden jelölt esetében. Kéri, szavazzanak a titkár személyéről. A szavazás megtörténte után az elnök beszólítja a titkárjelöltet.

 

4. Döntés a beérkezett 2008. évi alelnöki pályázatokról

 

Zalai Ernő : Mint jeleztem, két pályázat érkezett csupán a 2 alelnökségi tisztségre kiírt pályázatra. Mindkét jelölt pályázata érvényes. Én magam mindkét jelöltet támogatom, kellően kiegyensúlyozott elnökség állna velük össze - hiszen a társadalom-, a természettudomány, valamint a művészet is képviseltetné magát abban, a magam részéről szívesen és örömmel dolgoznék együtt velük.

 

ABC sorrendben először Hornok László pályázatát javasolja elővenni, amit a pályázó életrajzával együtt minden meghívott megkapott. Megkérdezi a pályázót, kívánja-e szóban kiegészíteni pályázatát.

 

Hornok László: Nagyon örülök, hogy az alelnöki kéréssel felkerestek, és minden igyekezetemmel az elnökség munkájának támogatásán leszek.   Eddig is nagyon jól éreztem magam a Tanács ülésein, bízom benne, hogy ez ezután sem lesz másképp.

 

Zalai Ernő ezután Előterjeszti Jeney Zoltán pályázatát. Őt is megkérdezi, kívánja-e szóban kiegészíteni pályázatát.

 

Jeney Zoltán: A felkérésnek kötelességem eleget tenni, továbbra is legjobb tudásommal igyekezek hozzájárulni a Tanács munkájához.

 

Zalai Ernő felkéri a jelölteket, hagyják el a termet, a jelöltek kivonulnak. Ezután megkérdezi az egybegyűlteket, hogy kíván-e bárki a jelöltekről véleményt mondani. ri a Tanács tagjait, szavazzanak a két alelnök személyéről. Amíg az urna körbejár, és a szavazatokat megszámolják, az elnök beszólítja Hornok Lászlót és Jeney Zoltánt, majd az eredmények ismeretében közli a titkos szavazás eredményét: mindhárom jelölt - Hornok László, Jeney Zoltán és Varga Balázs is - 18 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül lett megválasztva, és ennek alapján megfogalmazza a Tanács 20 1/2008. (I. 16.) határozat át:

 

„Az ODT Hornok Lászlót és Jeney Zoltánt választja alelnökévé, Varga Balázst pedig titkárává a 2008. január 16-tól 2008. december 31-ig terjedő időszakra.”

 

végül gratulál megválasztásukhoz.

 

5. Az éves munkaterv kialakítása és jóváhagyása

 

Zalai Ernő végigmegy az előzetesen ismertetett éves munkaterv pontjain, külön-külön kérve azok rövid megvitatását.

 

A (mai) januári mellett még három ülést javasol összehívni. Egyet decemberben, a másik kettőt áprilisban (MAB értékelés után) és októberben. Varga Balázs titkár majd e-mailben küld tervezett időpontokat, és a visszajelzések alapján az elnökség kijelöli, mely napon legyenek a tervezett ülések.

 

i) Az alapszabály módosítása (új székhely és tisztségviselők, a tisztségviselők választásának menete, esetleges más módosítási javaslatok, ODT díszoklevél alapításával kapcsolatos módosítások).

 

ii) A doktori iskolák MAB által elvégzett értékelésének tapasztalatai és főbb eredményei.

 

Egy hozzászóló megjegyezte, hogy a MAB bírálati szempontjai nincsenek minden tekintetben összhangban a korábbi MAB állásfoglalásokkal. Ilyen például a 70 éves korhatár ügye a kutatóintézetiek esetében, illetve a külső intézményekkel kötött szerződések rendelkezésre állásának kérdése. Egy ellenvélemény szerint ez utóbbi jogosan kért intézményközi megállapodás, nem szabad rajta meglepődni. Viszont mivel ezt nem jelezték előre, hogy már az értékeléshez kell, a MAB fogadja el, hogy a Doktori Iskolák késni fognak. A felvetések az elnök szerint is jogosak, és egyetért azzal, hogy ezekre felhívni a MAB figyelmét az egységes kezelés érdekében. A Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatja a javaslatot. Az elnök f elkéri Hornok László alelnököt, hogy fogalmazza meg a MAB-nek elküldendő levél tervezetét.

 

iii) Az OKM felsőoktatással, mindenekelőtt a doktori képzéssel kapcsolatos aktuális tervei és szándékai.

 

iv) Az MTA, ill. MMA és a doktori képzés ill. fokozatszerzés (az akadémiai intézetek és az egyetemek együttműködésének áttekintése, illetve az MTA tudományos bizottságainak lehetséges szerepe a doktori iskolák rangsorolásában).

 

Zalai Ernő szerint e lőnyös lenne az ODT számára, ha együtt tudna működni az MTA tudományos bizottságaival. A bizottságok például segíthetnének a doktori iskolák MAB által is tervezett rangsorolásában.

 

Az MTA képviselője üdvözölte a kezdeményezést. Az esetenként céltalansággal küzdő MTA bizottságoknak ez igazán fontos lenne: felvehetnék napirendjükbe a doktori iskolák teljesítményének értékelését. Az MTA vezetésének mindig is stratégiai szándéka volt, hogy a tudományos intézmények és a doktori iskolák között szerződések jöjjenek létre. Mindazonáltal vannak intézmények, akik nem akarnak szerződni adott egyetemekkel. És ehhez nem kéne szervezetek közötti szerződés sem, egyéni alapon is lehetővé kellene tenni a megállapodások megkötését. Hasonló együttműködésre a Művészeti Akadémia is biztosan rendelkezésre állna.

 

v) A doktori adatbázis tapasztalatai, továbbfejlesztési igényei, az intézményi honlapok és az országos adatbázis viszonya.

 

Az ügyben több észrevétel érkezett az adatbázis felépítésével kapcsolatban. Például az, hogy a témavezetők halmazának tartalmaznia kell a törzstagokét - ez egyszerűen téves. A kormányrendelet szerint csak akkor lehet valaki témavezető, ha ténylegesen is van diákja, a törzstagoktól viszont csupán témakiírást vár el. Ezt most a koordinátorok valahogyan megoldják, de meglehetősen zavaros. Szigorúan véve olyan témát kell újból ajánlani, amire már felvettek hallgatót, s nincs szándék újabb hallgató felvételére. Más egyetemeken - például a művészeti ágakban - ez egészen másképp van: a témát nem a tanár írja ki, hanem maga a hallgató keresi a tanárt a témájához. Az idegen tannyelvű egyetemeken pedig épp az a különleges, hogy a külföldről érkezett törzstagok és témavezetők idegen nyelven írják ki témáikat. Az adatbázis azonban a témafelvitelt csak magyarul engedi.

 

Egy hozzászólásra reagálva az elnök megjegyezte, hogy mivel a hallgató egy kiírt témakörből egy meghatározott résztémát választ, így nincs akadálya a téma többszöri kiírásának. Ezt a MAB-nek is így kellene értelmeznie. Egy másik hozzászólás értelmében viszont p robléma a témakiíró és a témavezető fogalmának keverése, hiszen a témavezető fogalmát kormányrendelet szabályozza, és ezt nem írhatja felül a honlap értelmezése. Az elnök tehát ezt a kérdést is felvételre javasolja a MAB felé jelzett kérdések közé, s tisztázni kell.

 

vi) A habilitációs gyakorlat áttekintése (pl. az elmúlt egy-két évben az egyes intézményekben és tudományágakban habilitáltak számának összegyűjtése, az igény felmérése a habilitációs adatok doktori honlapon való elhelyezésére, habilitációs előadások közzétételére, a követelmények egységesítésére).

 

Zalai Ernő : Bár a habilitáció az egyetemek szuverén ügye, azért az ODT követhetné a folyamatot, és elemezhetné a habilitációs statisztikákat. Az egyetemek többsége valószínűleg nem fog tiltakozni, ha megkérjük őket az utóbbi néhány év habilitációs adatainak elküldésére. Jó lenne, ha a habilitációs előadásaikat is - a védésekhez hasonlóan - közzétennék az interneten.

 

vii) A DOSz és az ODT közötti szorosabb együttműködés lehetőségei.

 

Zalai Ernő : Nagyon gyenge a kapcsolat a két szervezet között, a DOSz képviselője meghívottként jelen van az ODT ülésein, ugyanakkor az ODT kevés információt kap a DOSz tevékenységéről. Fel kívánja kérni a DOSz vezetőjét, akinek a képviselője sajnos távol van, hogy ez év valamelyik tanácsülésen ismertesse röviden az őket foglalkoztató kérdéseket és az ODT-től esetleg eltérő álláspontjaikat.

 

viii) A bologna folyamat és az Európai Unión belüli együttműködés, különös tekintettel a doktori képzésre (a NBB-vel együttműködve).

 

Zalai Ernő : A leköszönt Zombory elnök úr nemrég kapott egy levelet Manherz Károly államtitkár úrtól, amelyben tájékozatta őt arról, hogy a Nemzeti Bologna Bizottság keretében folyik a bologna folyamat nemzetközi koordinációja, és a munkaterv egyik pontja, „doctoral candidates” címet viseli, amely koordinációjára felkérte az ODT. Tervezi felvenni a kapcsolatot az NBB elnökével, és meghívni őt valamelyik tanácsülésre, hogy tartson tájékoztatót a témáról.

 

ix)   A „Pro Patria et Scientia Díj doktoranduszok és témavezetőik részére” eddigi eredményei.

 

Zalai Ernő : A Tanács szívesen várja Solymosi Józsefet egy beszámolóra az eredményekről, mivel az alapítvány az ODT erkölcsi támogatásával működik.

 

x)   A keretelosztási szabály egyes nyitott kérdései és szükségesnek ítélt módosítása (pl. a természettudományi, humán és művészeti területek sajátosságai; a doktori iskolák tudományági rangsora, minőséget jelző adatok és megbízható forrásaik).

 

Zalai Ernő : Mint azt tudjuk, a Minisztérium az utolsó pillanatban 20%-kal emelte a természettudományok kvótáját, amire az ODT nem volt felkészülve, és a lépéskényszer szülte keretelosztás több szempontból diszkriminált intézmények és tudományterületek kötött. Fontos volna megállapítani, hol célszerű meghúzni a határt a „költséges” és a „nem költséges” doktori iskolák, ösztöndíjas helyek között. Nyitva maradt a doktori iskolák minőségi rangsorának mérése és figyelembe vételének kérdése is.

 

xi)   Az ODT 2007-es közhasznúsági jelentésének megvitatása.

 

Zalai Ernő : A jelentés közzétételének határideje június, áprilisig tervezzük elkészíteni. Arra kérem a Tanácsot, hogy tekintse majd át.

 

xii)   Az ODT 2008. évi gazdálkodása és az elnökség beszámolója.

 

xiii)   A 2009-es keretelosztási javaslat megtervezése és jóváhagyása.

 

xiv)   A 2009-es tisztségviselők pályázata és megválasztása.

 

A pontonkénti megvitatás után az elnök előterjesztésére a Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi, 202/2008. (I. 16.) határozat ot:

 

„Az ODT elfogadja a 2008. évi munkatervet a 2. mellékletben közöltek szerint.”

 

6. A 2007-es költségvetési mérleg és a 2008. évi költségvetési terv

 

Az elnök beszámol az ODT pénzügyi helyzetéről, bemutatja a 2007-es költségvetés i mérleget, és előterjeszti a 2008. évi költségvetési tervet (közben Koren Csaba távozik). Kiemeli, hogy a 2007-es költségvetés, az előre tervezettnél jóval nagyobb szabású doktori adatrendszer ODT által felvállalt költségei miatt jelentős, 1.200 eFt-ot meghaladó többletköltséggel zárult, a pénzügyi forgalom egyenlege természetesen minimális többlettel zárult.

 

1.000 eFt-ot valamivel meghaladja a kintlevőség, és több mint 1.800 eFt kötelezettség kifizetése forráshiány miatt átcsúszott 2008-ra, miközben 432 eFt 2008-as tagdíjat néhány intézmény már decemberben befizette. Az áthúzódó kiadásokat a megemelt tagdíjak fedezni fogják.

 

Az ODT-t a költségvetésben feltüntetett összegeken túl nem terheli további kötelezettség a doktori adatrendszer 2007-es fejlesztéséért, de kész arra, hogy Csizmadia József teljesítményét további anyagi elismeréssel honorálja, ha erre külső forrásokat kap.

 

Bemutatja a 2008. évi költségvetési terv főbb számait, amelynek tervezett tényleges egyenlege több mint 1.100 eFt, és így fedezi a 2007-ről áthúzódó kötelezettségeket.

 

A Tanács további lényeges megjegyzések nélkül, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadja az elnök előterjesztésére, és az alábbi, 203/2008. (I. 16.) határozat ot hozza:

 

„Az ODT elfogadja a 2007. évi tényleges költségvetési beszámolót és jóváhagyja a 2008. évi költségvetési tervet a 3. mellékletben közöltek szerint.”

 

7. Javaslat ODT Díszoklevél alapítására

 

Zalai Ernő : Mint minden magára adó intézménynek van, úgy gondolom, az ODT-nek is kellene   alapítani díszoklevelet, amellyel elismeri és megjutalmazza azokat, akik valamilyen módon sokat tettek a hazai doktori képzésért. Kérem a Tanács véleményét a javaslatról, beleértve a kiosztott mintáról.

Reimholz Péter : A tipográfia régies, nem passzol az ODT emblémájához. Vállalom, hogy februárig az egyetemen megcsináltatom a díszoklevél tervezését, kérem azonban, hogy az ODT logóját és a szöveget küldjék elektronikus levélben.

 

S zövegezésbeli változtatások javaslatai után alakult ki a 4. mellékletben található szöveg. Végül Zalai Ernő előterjesztésére a Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadja az alábbi, 204/2008. (I. 16.) határozat ot:

 

„Az ODT a hazai doktori képzés érdekében több éven át kifejtett áldozatos tevékenységek elismerésére és köszönetére Díszoklevelet alapít, és felkéri az Elnökséget, hogy dolgozza ki adományozásának szabályozását.”

 

8. Egyebek

 

(a) Továbbiak a keretelosztásról

Egy hozzászóló szerint a fent említett 20% átstrukturáltatott a „drága” természettudományok javára, ezzel már nem tudunk mit kezdeni. Lehet-e azonban változtatni rajta?

Zalai Ernő : Erre hivatalból nemmel kell válaszolnom. Az egyik probléma a bizonytalan nómenklatúra: melyik képzés „olcsó” és melyik „drága”. Vajon a matematika hova tartozik? Az Egyesült Államok rendszerében nem tartozik a természettudományba, de nálunk igen. Akkor miért nem tartozik oda a matematikai közgazdaságtan, vagy a gazdasági operációkutatás? Az OKM kvótaemeléssel azok humán és művészeti doktori iskolák, amelyek a természettudományi doktori iskolák mellett működnek, aránytalanul rosszul jártak. Ezért is kell ezzel a kérdéssel foglalkozni.

 

(b) Személyes tagdíjszámla-átvétel

Az elnök kéri, hogy a tagok lehetőleg vegyék át a titkárnál személyesen egyetemük 2008. évi tagdíjszámláját a számla-átvételi ív aláírásának ellenében ( 5. melléklet ).

 

Zalai Ernő megköszöni a Tanács munkáját, majd egyéb javaslat és kérdés hiányában az ülést berekeszti.

 

 

kmf.

 

Zalai Ernő

elnök

Varga Balázs

titkár

 

Mihály György

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Szél Ágoston

jegyzőkönyv-hitelesítő

 2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. V. 16. 20:21:38
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )