Bejelentkezés
 Fórum
 
 
jegyzőkönyv: 070110

 

JEGYZŐKÖNYV

készült az Országos Doktori Tanács (ODT) ülésén

 

Ideje: 2007. január 10. 10:10

 

Helyszíne:

Professzorok Háza, földszinti tanácsterem
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.

 

Jelen vannak:

Ld.: Jelenléti ív (1. sz. melléklet)

Tipográfiai elkülönítés: Az Arial 11 szedésű bejegyzések utólagos, kiegészítő információk.

 

 

Az ODT 16 tagjából 14 megjelent, így Zombory László elnök az ülést megnyitja. Köszönti az ODT tagjait és külön is a Tanács ülésén első alkalommal megjelenő

·         Székelyi Mária (ELTE)

·         Kovács Melinda (KE)

·         Török Gábor (KGRE)

·         Tölg-Molnár Zoltán (MKE)

·         Koren Csaba (SzE) és

·         Lonovics János (SzTE)

egyetemi doktori tanács elnököket és jó munkát kíván számukra.

 

Zombory László bejelenti, hogy a Közép-európai Egyetem EDT elnökét, Mátyás Lászlót, az ülésen Teplán István helyettesíti.

Kimentését kérte Gál Botond (DRHE) és Bazsa György (MAB).

Zombory László külön köszönti

·         Meskó Attilát, az MTA főtitkárát

·         Nagy Józsefet, az MRK egyetemi tagozatának elnökét és

·         Csákvári Évát, az OM vezető főtanácsosát.

 

Az elnök felkéri Csizmadia József jegyzőkönyvvezetésre és szavazatszámlálásra, amelyet a Tanács ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad.

 

Zombory László megkérdezi a Tanácsot, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz képest van-e változtatási javaslatuk vagy észrevételük. Ezek hiányában annak megfelelően azok tárgyalását megkezdi.

 

1. Új tagok felvétele

Zombory László bejelenti, hogy a

·         Kaposvári Egyetem

·         Közép-európai Egyetem

·         Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem

·         Széchenyi Egyetem

szabályszerűen kéri felvételét a Tanácsba, így javaslatára a Tanács egyhangúan az 101/2007. (I. 10.) határozatot hozza:

„Az ODT tagjaivá nyilvánítja a

Kaposvári Egyetemet, a Közép-európai Egyetemet, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetemet és a Széchenyi István Egyetemet.”

 

2. Felvételi keretszámok elosztása

Zombory László elmondja a Tanácsnak a keretszám-elosztás korábban elfogadott elveit, amelyet a táblázat elkészítésekor is alkalmaztak, s annak kísérőlevelében is részleteztek, majd felkéri Csizmadia József et, hogy tájékoztassa a Tanácsot észrevételeiről.

Csizmadia József felhívja a Tanács figyelmét arra, hogy az általa már korábban is megjelölt sor (utolsó évben fokozatot szerzettek száma) egyértelművé teszi azt, hogy az intézmények adatközlései más-más intervallumról és értelmezéssel készültek, így kérdéses az, hogy összesítés alapján döntést hozhat-e a Tanács az országos keretszám elosztásáról. Felvetése nyomán az alábbi hozzászólások hangzottak el.

Jeney Zoltán : Az LFZE adatai 2004, 2005 és 2006-ra vonatkoznak a fejléccel ellentétben.

Dobróka Mihály : Javasolja, hogy lezárt tanévek szerepeljenek a figyelembe veendő adatok között.

Tölg-Molnár Zoltán : Kéri, hogy korrigálhassák saját adataikat.

Kovács Melinda : Jelzi, hogy tört év adatait szolgáltatták a jelenlegi tanévre vonatkozóan.

Berta András : A DE naptári évről adott adatokat.

Koren Csaba : Javasolja, hogy a vitatott sort vegyék ki az összesítésből.

Reuss András : Észrevételezi, hogy a hibák oka a pontatlan kérdőív volt.

Hornok László : Javasolja, hogy új adatbekérés legyen.

Klukovits Lajos : Ugyancsak újbóli adatközlést javasol és felveti az elektronikus szavazás lehetőségét.

Csákvári Éva : Felhívja a Tanács figyelmét arra, hogy az adatkérésben is jelzett október 15-i állapot azonos a minisztériumi adatjelentési kötelezettség kapcsán születő intézményi statisztikával, s ez volt az ODHT korábbi határozata is. A döntéshez új ülés összehívását és méltányosság gyakorlását javasolja a Tanács részére a kisebb intézmények számára minimálisan 3 ösztöndíjas hellyel - az ODT által felosztható keretszám (950) terhére.

Teplán István : Újbóli adatszolgáltatás mellett érvel.

Klukovits Lajos : Ellenzi a minimális létszámra tett javaslatot.

Hornok László : A méltányosságot gyakorolja a miniszter - extra keret terhére!

Zalai Ernő : Ugyancsak a miniszterre hárítja a méltányosság gyakorlását és ellenzi a Tanács döntés céljából történő újbóli összehívását.

Tölg-Molnár Zoltán : Az MKE részére 6 fő lenne méltányos.

Koren Csaba : Bizonyos paraméterek adott pillanatbeliek, mások időintervallumra vonatkoztathatóak, azonban ezek nem egyértelműek.

Reuss András : Hitéleti és művészeti területek hátrányt szenvednek DSc és MTA kategóriában, így ez is indokolja a méltányosságot.

Csákvári Éva : A kis intézmények mind egyedi képzést folytatnak, ami szintén méltánylandó.

Nagy János : Önkritikát fogalmaz meg a rektorok nevében, ugyanakkor felhívja a Tanács figyelmét arra, hogy annak csak a tényekkel kellene foglalkoznia, hiszen az elveket az ODHT korábban elfogadta, most azt alkalmazni kell.

Solymosi József : Méltánytalan intézményük (ZMNE) helyzete, ugyanis számtalan kötelezettséget ellátnak, viszont a keretszámból nem részesülhetnek. Kéri, hogy az ODT számítsa ki a ZMNE-re a honvédelmi tárca finanszírozásában felvehető doktoranduszok létszámát, azon mutatók figyelembe vételével, amelyeket az ODHT korábban meghatározott.

Csákvári Éva : A katonai és a rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó tevékenység célja - a magyar felsőoktatási rendszer részeként a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek feladataihoz, sajátos szolgálati és életviszonyaihoz igazodó körülmények között - e szervek tiszti utánpótlásának, valamint a honvédelmet és a rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakembereknek a képzése. A ZMNE két akkreditált doktori iskolájába (a Hadtudományi illetve a Katonai műszaki tudományi) doktori képzésre évenként felvehető hallgatók számát és a felvétel különös feltételeit, a gazdálkodás és finanszírozás speciális szabályait a honvédelemért felelős miniszter (törvények, közöttük a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint) határozza meg

Teplán István és Csákvári Éva dialógusából tisztázódik, hogy a CEU csak saját diplomát számíthat be.

Tölg-Molnár Zoltán : Bizonytalan a miniszter által gyakorolt méltányosság.

Csizmadia József : Felhívja a Tanács figyelmét arra, hogy döntenie kell azon kérdésekben, hogy kérnek-e új adatokat, ha igen, mikorra, összeülnek-e újból, ha igen, mikor, miként értelmezik a „kis” egyetemek „méltányosságát”, mi történjék akkor, ha az újból szolgáltatott adatok között az OM és MAB adataival történő összevetés során ellentmondást találnak. Felhívja az elnökök figyelmét arra, hogy már az adatközléskor (aláírás előtt) győződjenek meg azok reális voltáról.

Jeney Zoltán : Jelzi, hogy a „kis” intézmények problémája örök ellentmondás és kezdeményezi, hogy kompromisszumos javaslattal éljenek a miniszter felé.

Csizmadia József : Felhívja a Tanács figyelmét arra, hogy egyszerű iteráció segítségével a felosztható keretszám változtatásával felszabadítható pontosan annyi hely, amely a „kis” intézményeknek a minimális 3 ösztöndíjat biztosítani tudná.

Hornok László : Bíztatja a nagyobb egyetemeket, hogy gyakoroljanak méltányosságot.

Meskó Attila : Bíztatja az ODT-t a felosztható keretszám növelésének elérésére, s véleménye szerint a méltányossághoz szükséges korrekció megoldható kell legyen már az új adatok szolgáltatása előtt is, ami a sokasági összefüggésekből is látszik.

Klukovits Lajos : Felhívja a Tanács figyelmét arra, hogy ez évben már - Románia EU-s csatlakozása nyomán - az erdélyi pályázók is a 950 fős kontingensből részesülnek, így az relatív csökkenést jelent, ugyanakkor az 50 fős határon túli keret indokolatlanul magas, és annak terhére is lehetőség volna a „kis” egyetemek minimális keretének biztosítása.

Csákvári Éva : Felhívja a Tanács figyelmét arra, hogy 2005. január 1-jétől a MÖB-nél „pool” pályázati rendszer működik, amely határon túliaknak teszi lehetővé egyebek mellett PhD ösztöndíj elnyerését magyarországi felsőoktatási intézményekbe.

A vitát követően a Tanács az alábbi 102/2007. (I.10.) határozatot hozza 16 igen szavazattal és Tölg-Molnár Zoltán tartózkodása mellett (Székelyi Mária a vita közben távozott):

„Az ODT 2007. január 16-ig minden intézménytől új adatszolgáltatást kér elektronikus úton, amelynek összesítését a tagok 19-ig megkapják, és 22-én 12:00-ig vétózhatják azt meg ahhoz, hogy a jelen ülés előkészítése során is alkalmazott számítási módszerrel adódó intézményi keretszámoktól eltérhessenek. Vétó esetén a Tanács 2007. január 24-én 10:00-kor ül össze, egyébként az adódó számok jelentik a Tanács döntését a 2007. évi keretszám elosztására. Az ODT felkéri az oktatási és kulturális minisztert, hogy minden intézmény számára biztosítson minimális ösztöndíjas keretet kiegészítés formájában.”

Az újbóli kalkulációval kapcsolatos kommunikációra a joco@eik.bme.hu drótpostacímet használják az intézmények.

 

 

3. Tájékoztató a doktori kormányrendeletről

Csákvári Éva tájékoztatja a Tanácsot arról, hogy az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium terheléséből adódott késedelem, azonban a szakállamtitkári megállapodás már megszülethetett. A rendelet előkészítésén rendületlenül dolgoznak.

 

A jogi szabályozás (nem csak Dkr) kapcsán előre jelzett kérdések

 

a) Klukovits Lajos : Valóban megszűnik-e a tudományági lista ?

Csákvári Éva : Az AB döntése értelmében kormány nem rendelkezhet tudományágakról. Ezért a MAB bölcsessége és az általa meghatározott feltételek, valamint a felsőoktatási intézmények önmérséklete szabhat ésszerű határokat a doktori iskolák számának. Ez az AB döntésének lényege.

b) Zombory László : Doktorjelöltek rendelkeznek-e hallgatói jogviszonnyal?

Csákvári Éva : Az Ftv. megkülönböztet hallgatói és doktorjelölti jogviszonyt, a doktoranduszoknak hallgatói jogviszonyuk, a doktorjelölteknek doktorjelölti jogviszonyuk van. Ugyanakkor, ha a doktorandusz a képzési időn belül megkezdi a fokozatszerzési eljárást, akkor a hallgatói jogviszonya mellett egyidejűleg doktorjelölt is . [Ftv. 68. § (3)] De ez a kettős jogviszony csak a képzés 36. hónapjának elteltéig tart. A doktorjelölt jogaira és kötelezettségeire - ha jogszabály másként nem rendelkezik - egyebekben a hallgatói jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni . [Ftv. 68. § (4)] . Doktorjelölteket bizonyos hallgatói jogosultságok is megilletnek. A doktorjelöltek diákigazolványra való jogosultságával kapcsolatban több kérdésre válaszolva tájékoztattuk az érdeklődőket arról, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Jogi és Kodifikációs Főosztályának szakvéleménye szerint a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet pozitívan meghatározott személyi hatálya nem értelmezhető az Ftv . 68. §-ának (4) bekezdése szerinti jogszabály eltérő rendelkezéseként. A rendelet így nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a doktorjelöltek diákigazolványra legyenek jogosultak. A diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezmények rendszere módosítás alatt áll, ugyanakkor a más hallgatói kedvezmények körének biztosítása a doktorjelöltek számára jogszabályok módosításának igényét is felvetheti.

Csizmadia József (mint a „Mátraházi Hetek” egyikének, a DOSz-nak képviselője): A doktorjelölti jogviszony definiálásának célja a doktori képzés hatékonyságának javítása volt, a doktorandusz jogviszony kvázi meghosszabbításával. Doktorjelöltek jogainak és kötelezettségeinek e legegyszerűbb definiálását vá laszto tták ahhoz, hogy minden hallgatói jogosultságot és kedvezményt átszármaztathassanak a doktorjelöltek részére is. Így mivel „jogszabály másként nem rendelkezik” a doktorjelöltek egyebek mellett diákigazolványra és az ahhoz kapcsolódó kedvezményekre is jogosultak, éppúgy, mint adó- és járulékkedvezményt biztosító „hallgatói munkavállalási” szerződéskötésére egyetemükkel. E jogosultságra, mint kedvezményes foglalkoztatási lehetőségre fel is hívja az intézmények figyelmét. Az Ftv. hatálybalépése óta a hallgatói munkavállalási kedvezmények többször is változtak; a doktorjelöltekre a hallgatókkal azonos szabályozás vonatkozik.

Mivel volt intézmény, ahol (a „Lex superior derogat legi inferiori” alapelv figyelmen kívül hagyásával) vitatták a diákigazolványra való jogosultságot, így állásfoglalást kért a Minisztériumtól, melynek jogi és kodifikációs főosztályának álláspontja azonos: a doktorjelölt diákigazolványra jogosult.

 

c) Zombory László : Jelzi, hogy az előre megküldött felvetések között szerepelt a doktorandusz óradíj kérdése is.

Csákvári Éva : A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elfogadását követően az 1.794/2006. számú és a 9.932/2006 ügyiratban tájékoztattuk a felsőoktatási intézményeket a törvény hatálybalépéséből következő legfontosabb feladatokról. Ezek között a hallgatói munkaszerződésről is. Eszerint: a doktorandusz-szerződés alapján is hallgatói munkadíj kerül kifizetésre. Ez alapján az is munkavégzés, ha a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségként a doktorandusz oktatással, kutatással összefüggő tevékenységet folytat. A felsőoktatási törvény 48.§-ának (4) bekezdése értelmében - az ellátott feladattól, annak mértékétől függetlenül - a munkadíj havi összege azonban nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér). Számos egyetem kifogásolta ezt a rendelkezést, általános véleményként fogalmazták meg, hogy e rendelkezés következtében nem tudják oktatásban foglalkoztatni a doktoranduszokat. Kérték a szabályozás mielőbbi módosítását.  

Csizmadia József : A hatályos törvényi szabályozás célja a doktoranduszok oktatási terhelésének időbeli koncentrálása volt, s ha az egyetemek ezt tennék, nem is jelentkezne többletköltségük. A doktoranduszok munkáját éppúgy díjazni kell, mintha azt bármely más oktató végezné el.

 

4. Pro Patria et Scientia díj

Solymosi József tájékoztatja a Tanácsot a díjról és annak céljáról, majd a Tanács az alábbi 103/2007. (I.10.) határozatot hozza 17 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül:

„Az ODT a Pro Patria et Scientia díj alapító okiratával egyetért és annak lebonyolításában részt vállal.”

 

Ezt követően Zombory László felkéri

·         Székelyi Máriát a társadalomtudományok

·         Kovács Melindát és Husvéth Ferencet az élettudományok és

·         Koren Csabát a műszaki és természettudományok

díjkategória döntő bizottságának az ODT képviseletében történő vezetésére.

5. Egyebek

 

a) Kapcsolattartás

Csizmadia József jelzi, hogy a BME, ME, MNME, ORZsE, PTE, PPKE, SzFE kapcsolati adatlapját továbbra is visszavárja.

 

b) MAB-Dkr

Csizmadia József tájékoztatja a Tanácsot, hogy a MAB doktori képzésről szóló kormányrendelethez írott irányelveit az ülés kezdete előtt megkapta a MAB DB titkárától. Ezt elektronikusan megküldi a tagoknak.

 

Egyéb napirendi pont és hozzászólás hiányában Zombory László az ülést 12:10-kor berekeszti.

 

kmf.

 

Csizmadia József

Jegyzőkönyvvezető

 

Zombory László

elnök

 

 

 

 

 2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. V. 16. 20:15:21
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )