Bejelentkezés
 Fórum
 
 
jegyzőkönyv: 070403

 

JEGYZŐKÖNYV

készült az Országos Doktori Tanács (ODT) ülésén

 

Ideje: 2007. április 3. 10:12 óra

 

Helyszíne:

Professzorok Háza, földszinti tanácsterem (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.)

 

Jelen vannak: Ld.: Jelenléti ív ( 1. sz. melléklet )

 

A Tanács 23 tagjából 21 jelenléte mellett Zombory László az ülést megnyitja, s külön köszönti

·         Manherz Károly felsőoktatási szakállamtitkárt és

·         Bazsa Györgyöt, a MAB elnökét.

Ezt követően az alábbi bejelentéseket teszi:

1.       A Fővárosi Bíróság 12.389 sorszámon közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette az Országos Doktori Tanácsot 2007. február 23. napján kelt végzésével.

2.       2007. március 7-én megjelent a 33/2007. (IV.3.) kormányrendelet a doktori iskolák létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről. A rendelet március 22-én hatályba lépett.

3.       2007. február 5-én megtartotta alakuló ülését az Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB), melynek új plénuma Bazsa Györgyöt vá laszto tta elnökéül. A tanács megalakította doktori bizottságát is Szabó Gábor vezetésével, s Bazsa György a Tanács üléseire Inzelt Györgyöt delegálja.

4.       Kimentését kérte:

·         Roska Tamás (PPKE) és

·         Koren Csaba (SzE).

5.       Helyettesítések:

·         Berta András helyett Varga Zsolt (DE),

·         Hornok László helyett Törökné Hajdú Mónika (SzIE)

vesz részt a Tanács mai ülésén.

Ezt követően Zombory László felkéri Jeney Zoltánt és Szél Ágoston jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

 

Az ülés napirendi pontjai:

1.       Tájékoztató a felsőoktatási törvény módosítását előkészítő munkáról

az OKM részéről:                   Manherz Károly szakállamtitkár

2.    Doktori iskolák akkreditációja, minőségbiztosítás

a MAB részéről:                     Bazsa György elnök
3.   
Doktori kormányrendelet - intézményi szabályzatok

az ODT részéről:                    Zombory László elnök
4.   Felvételi keretszám elosztásának elvei - tájékoztató a bizottság munkájáról

a bizottság részéről:               Szél Ágoston elnök
5.   Habilitációs eljárások - javaslattétel bizottság felállítására

az ODT részéről:                    Zombory László elnök

6.   egyebek

           

1.          Tájékoztató a felsőoktatási törvény módosítását előkészítő munkáról

Manherz Károly: A felsőoktatási törvény módosítását két fő ok indokolja:

·         a konvergencia program és

·         az EU jogszabályok módosulása.

Ugyancsak változásokat indokol az a tény, hogy a finanszírozási reform 2007. január helyett 2008. januárjára halasztódik. Meghirdették az intézményrendszer karcsúsítását is, de mégis inkább

·         a fenntartói és

·         a tudományos normatívájú

bázis lehet a hároméves intézményi megállapodás 34-36%-os alapja. A fennmaradó részt további megállapodás alapján, feladatokhoz rendelten biztosítja a tárca. Ennek komponensei:

·         képzési normatíva

·         hallgatói juttatások

·         speciális feladatok fedezete.

Alkalmazni kívánják a [237/2006 (XI. 27.)] felvételi kormányrendelet elveit, ami jelentős intézményi terheléselosztás-változást eredményezhet, hiszen az egyes területekre jelentkezők aránya nagyobb változásokat mutathat.

A törvény egyeztetése több fórumon folyik: Kerekasztal, MRK stb.

A törvénytervezet másik csomagja sok apró módosítást tartalmaz, amelyek az uniós harmonizáció miatt és az egyértelműsítések miatt szükségesek. Ezek a múzeumi belépők kérdésétől a felsőoktatási többes foglalkoztatás kezeléséig számtalan kérdést érintenek. Ez utóbbi a doktori iskolák törzstagjait is érinti. Ennek kapcsán az intézmények szabályozásai eltérőek, de a tárca a többes foglalkoztatottakat csak egy helyen veszi figyelembe a finanszírozás szempontjából. Legalább 15-16 ilyen szabályozandó kérdés van.

Felmerült a magánintézmények alapításának kérdése, amiben a fenntartói megállapodás kérdésköréből következnek a részletkérdések, tehát pl. a nem állami intézményekkel a minisztérium csak éves szerződést köt, nem három éves megállapodást.

A hároméves megállapodás célfeladatai tekintetében jelentős szempontok:

·         intézményfejlesztési terv,

·         közös képzések,

·         nemzetközi kapcsolatok,

·         tudományos tevékenység

Több délalföldi intézmény számára már most érezhető a felvételi jelentkezések és a finanszírozási struktúra alapján az integráló hatás. Az egyetemek ugyanakkor Bokros Lajos szakértelmére támaszkodva dolgoznak az erősségeik megteremtésén és annak PR-ján.

Már korábban is, a néhány évre akkreditáltak szakkal kapcsolatban, az adott intézménnyel megállapodást kötöttek, miszerint más intézménynek kellett vállalni a hallgatói jogbiztonság megnyugtató szavatolását. Ebben a fenntartó is felelős.

A fentebb elmondottak jelentik a törvénymódosítás építőköveit.

 

A doktori kormányrendelet hatályba lépett. Az IM-mel több tisztázandó kérdés volt a felhatalmazások egyértelműsítése tekintetében. Az IM megítélése szerint nem is volt szükség rendeletre, hanem célszerű lett volna az intézményi autonómia keretébe utalni a részletkérdéseket. A most hatályba lépett rendelet ezért már csak azokat a kérdéseket tartalmazza, amelyek nem kettős felhatalmazású szabályozások. A Dkr a MAB egyetértésével született meg.

Az ODT hatáskörét illetően:

Az Ftv 103. § (1) h) alapján (a miniszter) pályázat alapján meghatározza az államilag támogatott mester- és doktori képzésre, valamint a szakirányú továbbképzésre felvehető hallgatói létszám intézmények közötti elosztását. A doktor képzést ebből ki lehet venni, hogy ne legyen kettős felhatalmazás, ugyanakkor amíg az elveket a Tanács határozhatja meg, a keretszám döntése tekintetében a törvény szerint a miniszteré a jogkör. A jogi és funkcionális vitát le kell folytatni e kérdésben is.

 

Kérdések:

Zombory László: A törvény miként szabályozza az ODT hatáskörét?

Szolcsányi János: Államtitkár úr szerint a pénzügyi támogatás mintegy 33%-a lesz az alapfinanszírozás. Egyetem megfelelő oktatási és kutatási tevékenységgel tud megfelelően működni. Megfelelő súlyú a normatív kutatástámogatás? A 33%-nak mekkora részét képezi ez? Ez a kérdés nagymértékben érinti az egyetemek EU pályázati pontenciálját. A felsőoktatási intézmények még az MTA kutatóintézményei mögött is elmaradnak e tekintetben. Javasolom, hogy minél nagyobb arányú legyen a normatív kutatástámogatás a finanszírozásban.

Húsvéth Ferenc: A PE már a rendelet véleményezésekor is kifogásolta, hogy - szemben a korábbi szabályozással - a DI alapításhoz nem támaszt minőségi követelményeket. Ha a rendelet egyértelműen ezt nem szabályozza, akkor a MAB irányelvek gyakran sérülnek a gyakorlatban - akár a minisztérium részéről is.

Miniszter úr a tavalyi MRK záró-értekezleten is elmondta, hogy a doktori képzés hatékonysága alacsony (tíz-egynéhány százalék). Lehetne szankcionálás útján is javítani a képzés hatékonyságát?

Solymosi József: Lát-e lehetőséget arra államtitkár úr, hogy a HM fenntartású intézmény is kapjon állami ösztöndíjat az oktatási tárcától? A ZMNE-t a létszám méltányosan illetné meg.

Zalai Ernő: A minőséghatékonyság kérdését érintve. A keretszám-elosztás kérdésének 2-3 évente újra nekifut a Tanács, de a minőség figyelembevétele nehéz kérdés a hatékonyság mellett és annak érdekében. A ~20% kihozatali arány irreális, a számítás mögött hiba vélhető. Javasolom, hogy a Tanács maga is vizsgálja meg ezt a számot, hogy mi állhat mögötte.

Szél Ágoston: Az ODT megbízásából hatékonyságvizsgálatokat végeztem, s biztos, hogy a minisztérium által közölt aránynál jóval magasabb az országos átlag. Rossz megközelítés, hogy ennyire alacsony színvonalú lenne a doktori képzés.

Klukovits Lajos: A SzTE adataiból sem lehetséges olyan alacsony nagyságrendű hatékonyságot kimutatni, mint amit az OKM vélt. Egyébként évek óta hiába hívom fel a figyelmet arra az anomáliára, hogy a jogszabályok szerint a doktori fokozatszerzés feltételeként nincs megszabva az egyetemi végzettség.

Zombory László: A DOSz is foglalkozott hatékonyságvizsgálattal, így kérem elnökét, hogy a doktoranduszok - a Tanáccsal egyeztetve - keressék meg az őket oktatókkal a közös célokat és a közös számokat.

A törvénymódosítási javaslatban kérjük, hogy a Tanács feladatkörét a módosítás ne csorbítsa. Már az ODHT időszakában is a testület határozta meg a keretszám-elosztást, amit aztán a miniszter hagyott jóvá. Anélkül, hogy az eddigi gyakorlatra negatív visszajelzés érkezett volna, az új törvény által is legitimált és jogilag is újjáalakult testülettől ezt a jogkört minden előzetes egyeztetés és jelzés nélkül kívánta korlátozni az előterjesztő. Ha a Tanács javasol, s a miniszter dönt, nincs ellentmondás. A Tanács minőség és hatékonyságalapú elveket határoz meg.

Manherz Károly: A Tanács ne meghatározza az elveket, hanem azokra javaslatot tegyen.

Szél Ágoston: Az elveket a Tanács meghatározhatja, az nem determinálja a keretszámot. Így a jelenlegi formában sincs ellentmondás.

Zalai Ernő: A habilitációnak kialakult gyakorlata van. A habilitáció (amely jelenleg sem nem szükséges, sem nem elégséges) vagy eltörlendő, vagy központilag szabályozandó megfelelő keretekkel és minőségbiztosítással.

Manherz Károly: Kutatási támogatások. A fix támogatás a fenntartási és a tudományos normatívára fog épülni. Ezek a rendelkezésre álló keret alapján determináltak, visszaszámoltak. A tudományos normatívát is többnyire a működésre kell, hogy fordítsák az intézmények kényszerű helyzetükből adódóan. Ismert, hogy a minőségnek, akár a fokozatoknak jelentős színvonalbeli eltérései mutatkoznak. Az akadémiai címek csak címek. Korábban az egyetemi oktatók munkaidejének 1/3-a „adódott” kutatási időként, mivel fizetésüknek 1/3-át címezték kutatási normatívaként. A nagyobb, több minősített oktatóval rendelkező intézmények jobb, a gyengébb (kevesebb tudományos fokozattal, és főállásúval rendelkező) intézmények rosszabb helyzetbe kerülnek. Ha további forrásokat rendelhetnénk a felsőoktatáshoz, akkor ahhoz minőségi kritériumokat határoznánk meg. A képzési normatívához kötődő hatvan néhány százalékban kevésbé érvényesülhet minőségi szempont, de azért ebben is erre törekszik a minisztérium.

A DOSz szerint magas az államilag finanszírozott keretszám, hiszen a fokozatot szerzetteknek nincs megfelelő elhelyezkedési lehetőségük.

A DI-k húsz százalék körüli eredményessége meglehet, hogy hibás adatokon alapszik.

Külföldiek számára nem vonzó a hazai doktori rendszer, mert nagy az átfutási ideje. Erre az intézményi követelményeknek és eljárási módoknak hatása van.

Az intézmények fejlesztési tervének nincs megfelelő kontrollja, visszacsatolása, mint ahogy az oktatók hallgatói véleményezését sem lehet törvényi szinten szabályozni.

Mivel a ZMNE-nek nem az OKM a fenntartója, így az OKM keretéből az intézmény nem részesülhet. Ez a HM feladata. Megtörténik a ZMNE és a RF átvilágítása és az eredmények alapján történhetnek tárgyalások a fenntartók között.

Valóban szükség van ágazati minőségpolitika kialakítására.

Az egyéni fokozatszerzőkkel szemben támasztott követelményeket az intézményi szabályzatban lehet meghatározni.

Klukovits Lajos: Célszerű törvényileg is kimondani, hogy nemcsak a képzésnek, hanem fokozat megszerzésének is feltétele az egyetemi diploma.

Manherz Károly: Az intézmény ugyancsak megszabhatja a habilitációt is követelményként. Több helyütt ez a docensi kinevezés feltétele.

Zalai Ernő: Az európai fogalmi divergenciát nem kell ilyen kis országnak is követnie.

Manherz Károly: A BA kompetenciájú munkaerőre teljesen felkészületlen a munkaerőpiac. Az ezzel kapcsolatos gondok megoldásának előmozdítására fordítja a minisztérium a következő időszakban a munkáját.

A jelentkezők is eltérően reagálnak az új struktúrára, aminek a hatását nehéz lesz lepőre jelezni és szükség esetén kompenzálni.

2.          Doktori iskolák akkreditációja, minőségbiztosítás

Bazsa György előrebocsátja, hogy a MAB néhány kritikus pontban még nem alakított ki végleges álláspontot, de előadásában elhangzó információk elősegíthetik a közös gondolkodást.

Előadásának (ppt) vázlata:

Aktuális feladatok

a doktori képzés és fokozat,

a doktori iskolák ügyében

___________

 

„Tavaszi zsongás” a PhD körül:

•          A 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet megjelent;

•          OKM rektori körlevél e-mailben erről (is);

•          Ftv módosítás napirenden (l. a következő diát)

•          FO-i kerekasztal bizottsága elemzi a témakört;

•          Egy ad hoc MTA-MRK bizottság ajánlásokat fogalmazott meg MTA intézetek részvételéről;

•          A DOSZ több kritikus állásfoglalást adott ki;

•          Az Universitas Press felmérést publikált;

•          A média is gyakran foglalkozik a témakörrel;

•          Új MAB állásfoglalás készül(t) a doktori iskolák akkreditációs követelményeiről, eljárásáról.

•          Az ODT rendszeresen napirendjén tartja.

___________

 

Ftv módosítási javaslat:

•          a doktori témakör alapjaiban változatlan. Jogilag külön van képzés és külön fokozat-szerzés (a módosítás után is így marad). (Az egyéni felkészülés lehetősége sem módosul.)

•          Az ODT hatáskörét redukálni tervezi.

 

A 33/2007. (III. 7.) kormányrendelet a doktori iskolák létesítéséről és a fokozatszerzés követelményeiről - már hatályban van.

Korábban az EU miniszterek a doktori képzést a bolognai rendszer 3. ciklusaként deklarálták.

___________

 

A MAB - harmadik olvasatban - 2007. ápr. 27-i plénumán véglegesíti állásfoglalását:

„A doktori iskolák létesítésének és működésének követelményei

A MAB mindig „csak” szakértői véleményt ad, nem dönt, de doktori iskola létesítése és működése ügyében az Ftv a MAB támogató véleményét (= akkreditációt ) - esetenként két fordulóban - feltételként rögzíti.

 

A MAB sohasem l’art pour l’art testület: a teljes magyar FO minőségügyének megszemélyesítője.

A MAB követelmények a minőség követelményei.

 

___________

 

Képzési és tudományrendszer a FO-ban

A képzési rendszer hierarchiája:

•            14 KÉPZÉSI TERÜLET ( A és M képzésben)

•            ~ 45 képzési ág (csak A képzésben)

•          108 alapszak (sokban sok szakirány)

•          300-400 mesterszak (sok szakirány) - az M szakok képzési területhez rendelhetők

Tudomány (a PhD tudományos fokozathoz) :

                        a)   8 TUDOMÁNYTERÜLET

                        b) 45 tudományág (DI-hoz)

                        c) ? számú DI kutatási terület

hierarchia jött létre.

___________

 

TUDOMÁNYTERÜLET - mesterképzés meg-feleltetése. Az Ftv előírása:

„Doktori képzésre az a FOI szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott TUDOMÁNYTERÜLETEN …”  

Ezek nehézkesen illeszthetők egymáshoz.

A vegyes rendszer logikája: A és M szakokon a képzés a meghatározó, a PhD tudományos fokozat”, ehhez tudományrendszer indokolt.

A TUDOMÁNYTERÜLETEK tudományág akra tagozódnak.

 

TUDOMÁNYTERÜLET (8)

képzési területek (14)

agrár-

agrár-

bölcsészet-

bölcsészet-

társadalom-

társadalom-

jog/igazgatás-

gazdaság-

műszaki

műszaki

informatikai-*

orvos-

orvos/egészség-

sport-

természettudományok

természettudomány / inf.*

 

művészetek

művészetek

művészetközvetítés

hittudomány

hittudomány

---

pedagógusképzés

___________

 

b) A tudományágakat az Alkotmány Bíróság szerint a kormány nem határozhatja meg, erre a tudomány autonómiája jogosult. [A 169/2000 kormányrendelet a tudományágakról hatályát vesztette.]

A MAB rendszere a felsőoktatás (a PhD fokozat) tudományági rendszere (másra - MTADSc, OTKA - nem kötelező). Stabil, de rugalmas: a DI maga választ TUDOMÁNYTERÜLETET (pl. informatika, környezettudomány stb.)

Eddig kb. 45 tudományág volt és ezután is várha-tóan ugyanennyi lesz a magyar felsőoktatásban.

___________

 

c) A DI kutatási területe (ha megnevezi)

Az új kormányrendelet egy tudományág ban megenged több DI-t is: ezek különböző, megnevezett kutatási területen működnek. Ezt a MAB „akkreditálja” a DI létesítésekor.

Ha az intézményben 1 tudományágban 1 doktori iskola van, annak is megnevezhető a kutatási területe , de ez nem kötelező.

A TUDOMÁNYTERÜLETET és a tudományágat fel kell tüntetni a PhD oklevélben, a DSZ megengedheti a kutatási terület feltüntetését.

A DI-k (személy)nevet is viselhetnek.

___________

 

Kormányrendelet: DI-hez min. 7 törzstag kell

Munkajogi követelmények/változatok:

•          vagy „költségvetési”, teljes munkaidejű egyetemi oktató,

•          vagy „szerződéses” kutatóintézet tudományos tanácsadója , kutatóprofesszora (DSc);

•          vagy az egyetem aktív professor emeritusa

Minőségi/teljesítmény követelmények:

•          tudományos fokozat,

•          a DI-hez kompetens, folyamatos magas szintű tudományos tevékenység,

•          témavezetés vállalása,

•          a 7 törzstag közül min. 4 „saját” egy. tanár.

___________

 

ü       1 fő csak 1 helyen lehet törzstag, min. 3+2 évre (máshol oktathat, doktori témát vezethet)

ü       A MAB törzstagi megfelelőséget vizsgál - ehhez az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos MAB kívánalmakból a tudományos teljesítmény követelményeit veszi alapul. (Ez a kormány-rendeletbeli   „folyamatos magas szintű tudományos tevékenység” konkretizálása.

ü       A DI vezetője működés során 70, alapításkor 65 év alatti egyetemi tanár lehet.

___________

ü       A szigorlat, a védés, az értekezés és a tézisek nyilvánosak - nyomtatva és elektronikusan is! Ez az intézmény feladata. 2 év titkosság lehet.

ü       A továbbiakban (júl. 1.) a kiadott fokozatokról az adatokat nem a MAB, hanem az Országos Felsőoktatási Információs Központ kezeli. A MAB az eddigi doktori nyilvántartást átadja.

ü       A habilitáció ügye intézményi, (a DI-k akkredi-tációja révén MAB) ill. ODT hatáskör.

ü       Ahol esedékes: az egyetem szerződést kell kössön kutatóintézettel kutatói részvételéről a DI-ben. Közös DI nincs, csak közreműködő intézet van, PhD fokozatot az egyetem ad.

___________

 

A DI dokumentumai (a honlapon is!)

ü       TUDOMÁNYTERÜLETI, - ági besorolása

ü       megalapozó mesterszakok (képzési ág)

ü       [ kutatási terület , (személy)név, ha van]

ü       a kiadandó doktori fokozat elnevezése

ü       személyi állománya (1 vezető + 6 törzstag, további törzstagok, oktatók, témavezetők)

ü       képzési terve

ü       nemzetközi kapcsolatai

ü       minőségbiztosítási terve

ü       működési szabályzata (benne a DI tanácsa)

ü       a DI honlapjának címe , egyéb elérhetősége

___________

 

Aktuális feladatok - határidőkkel:

Ø      Május 22. A DSZ átdolgozása és megküldése a MAB-nak (június 30-ig).

Ø      Június 30. Egyetemi intézkedési terv kidolgo-zása a rendeletben előírt dokumentumok kidolgozására, személyi feltételek ( 7 törzstag, 1 fő 1 helyen ) teljesítésére. Hi.: 2009. 09. 01 ?

Ø      Folyamatos: új DI-k akkreditációs kérelme . Szétválás esetén minden DI-t (a kiválókat és a maradókat is) újként akkreditáltatni kell. Eze-ket a jelen rendszer szerint értékeli a MAB.

Ø      Június 30 és folyamatos: hiteles, friss, aktuális honlap. Ez a MAB primer információforrása .

___________

Kritikus pontok:

v      7 törzstag + az „1 fő 1 helyen” követelmény teljesítése (ez az intézkedési terv nagyon fontos és reális tervezést igénylő eleme).

v      Multi- és interdiszciplináris DI-k: ha ezt a képzési terv, közös pályázatok, publikációk, értekezések stb. tükrözik.

v      A kis DI-k („kis” tudományágak, hittudomány, művészetek) létszám problémáinak kezelése.

 

Várható, hogy lesznek átrendeződések a doktori iskolák terén: az erősek osztódnak, a gyengék megszűnhetnek.

___________

 

Intézmények együttműködése DI-kban

ü       A Ftv 31. §-a   megenged közös képzést és közös oklevélkiadást ”, a kormányrendelet nem szól erről (csak a kutatóintézetekről).

ü       Egyetem és kutatóintézet együttműködését a kormányrendelet biztosítja és szabályozza.

ü       Magyar egyetemek akkor működtethetnek közös DI-t, ha külön-külön is akkreditálhatók.

ü       Magyar és külföldi egyetem: külön-külön is dokumentált jogosultság esetén. Az EUA támogatja a joint PhD degree-k szervezését és kiadását.

___________

A főiskolák:

§         Saját DI-t főiskola is akkreditáltathat.

§         Saját DI révén köthet együttműködést egyetemmel közös DI működtetésére.

§         A főiskolákon dolgozó egyetemi tanárok, minősített oktatók más egyetem DI-jában oktatók, témavezetők lehetnek, törzstagok nem (a kormányrendelet taxatív!).

§         Az Ftv oktatókkal szembeni követelményei miatt nagyszámú (fiatal) főiskolai oktató kell részt vegyen PhD fokozatszerzésben. Ennek komoly anyagi vonzata van/lesz.

___________

 

Nem a MAB kompetenciájába tartoznak:

§         A doktoranduszok jogállásának, oktatási fog-lalkoztatásának, díjazásának stb. kérdésköre. [OKM, MRK, ODT, DOSZ, FDSZ.]

§         A DI-k költségvetése az intézményen belül. [FOI]

§         A nem állami (vállalati, alapítványi) ösztöndíjak, ezzel együtt az ilyen doktoranduszok fogadá-sának rendje. [OKM]

§         A különböző képzési formák („levelező”, „rész-idős” stb. helyzete) rendezése. [OKM, ODT, FOI]

§         Az ösztöndíjak teljesítményalapú elosztása. ODT

§         A pre- és poszt-doktori ösztöndíjak rendszere. (A MAB ezeket feltétlenül támogatja.) [OKM, MTA]

___________

 

A doktori képzés és doktori fokozatszerzés „örökös” szervezeti és tartalmi kérdései:

•          a képzés funkciója és tartalma: kutatóképzés és tudományos eredmény (egy példa: Urey / Miller) ;

•          a doktori képzés szervezése;

•          a doktori kreditrendszer működtetése;

•          a doktorandusz kutatómunkájának szervezése, segítése, a beszámolás rendszeressége;

•          a publikálás belső és külső feltételei;

•          a fokozat 4 követelményének színvonala [egy tudományágban lehetőleg országosan azonos/ hasonló követelmények legyenek - pl. „külső” tagok kölcsönös részvétele révén];

•          a fokozatszerzés eredményessége, segítő és hátráltató tényezők („lemorzsolódások”);

•          a fokozatot szerzettek pályaképe, esélyei, elhelyezkedésük tapasztalatai;

•          a magyar PhD fokozat minősége, értéke a tudományos világban;

•          a PhD társadalmi értéke, presztízse.

 

A MAB az intézményi és a párhuzamos akkreditáció során ezekkel a kérdésekkel rendszeresen foglalkozik. Tegyük együtt.

Vannak teendőink a minőségbiztosításban - nem hibátlan az összkép! Sőt!

 

___________

 

Az ODHT-ből ODT lett.

A H nem jól sikerült, de talán még kezelhető.

Úgy vélem: a „tavaszi zsongás” a D körül - akár pro, akár kontra - nem véletlen!

 

MRK, ODT, DOSZ, MAB, OKM,

- professzorok és doktoranduszok -

vigyázzunk együtt a D-re!

___________

 

 

Kérdések:

Zalai Ernő: „Többségében egyetemi tanár” kritérium lesz-e, illetve abban a figyelembe vehető-e a professor emeritus?

Bazsa György: a MAB ezt megkívánja, a „négybe” az emeritus nem számít bele.

Húsvéth Ferenc: Lehet-e egy DI-nek több kutatási területe is?

Bazsa György: Vélhetően csak egy, de a MAB ebben még nem foglalt állást.

Reimholz Péter: A művészeti DI-kre egyedi szabályozás várható?

Bazsa György: Droppa Judittal folyik a munka ennek kidolgozására.

Reimholz Péter: A törzstagokkal kapcsolatban?

Bazsa György: A díjak és elismerések meghatározó szerepet játszanak majd.

Varga Zsolt: Az OFIK mikor kezdi meg érdemi munkáját a doktori nyilvántartások kapcsán?

Bazsa György: A MAB még regisztrálja a fokozatszerzések lejelentését, az adatok átadása meg fog történni.

Zalai Ernő: A változás érinti az intézményi akkreditációt?

Bazsa György: A MAB jelenleg szünetelteti az intézményi akkreditációt.

Janey Zoltán: Új DI alakulásakor a rektor a DT előzetes véleményét mellékelve fordulhat a MAB-hoz, majd a Szenátushoz.   Ez nem ellentmondásos helyzet, ha első DI-t alapítanak?

Zombory László: Előbb megalakítja az intézmény a DT-t, utána kéri annak álláspontját a DI akkreditációjához.

 

3.          Doktori kormányrendelet - intézményi szabályzatok

Zombory László a korábban kiküldött, a szabályzatokat érintő melléklethez az alábbi kiegészítéseket fűzi:

A honosítás feladatát az EDT-hez célszerű telepítenie az intézménynek, aminek kérdését ugyancsak az EDSz határozhatja meg célszerűen.

A honlap tartalma tekintetében a MAB elvárásai részletesebbek.

Zombory László a felsőoktatási törvényt módosító, nyilvános vitára bocsátott törvény kapcsán ismét kifejti, hogy méltatlan az, hogy az előterjesztő bárminemű előzetes egyeztetés, vagy korábbi negatív visszajelzés nélkül a Tanács hatáskörét csorbítani szándékozik azzal, hogy a tervezetben a hatályos Ftv. 114. § (5) bek. második mondatát törölné, mely szerint Az Országos Doktori Tanács határozza meg a doktori képzésre biztosított államilag támogatott hallgatói létszámkeret felsőoktatási intézmények közötti elosztásának elvét.

Ennek okán határozati javaslatot terjeszt a tanács elé, amely ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 110/2007. (IV.3.) határozat át:

„Az Országos Doktori Tanács kéri az előterjesztőt, hogy törölje felsőoktatási törvényt módosító törvény tervezetének 37. § (2) bekezdés b.) pontját, s a hatályos Ftv. 114. § (5) bek. második mondatát tartsa meg és a következőképpen módosítsa:

Az Országos Doktori Tanács határozza meg javaslatot tesz a doktori képzésre biztosított államilag támogatott hallgatói létszámkeret felsőoktatási intézmények közötti minőség- és teljesítményalapú elosztásának elvét elveire .”

 

4.          Felvételi keretszám elosztásának elvei - tájékoztató a bizottság munkájáról

Szél Ágoston: A bizottság intenzív munkát folytat. A bizottság gondot fordít a hatásfok figyelembevételére. A legfőbb nehézség ennek kapcsán az adatok megbízhatósága. A rendelkezésre álló adatok ellenmondásosak. Számtalan fogalom is tisztázandó.

Szolcsányi János: Elképzelhetetlennek tűnik, hogy ellentmondásosak az adatok, hiszen a doktori iskoláknak az eljárásokat dokumentálniuk kell.

Szél Ágoston: Sajnos a többféle adatforrás között mégis komoly eltérések vannak

 

5.          Habilitációs eljárások - javaslattétel bizottság felállítására

Zombory László egy operatív, fakultatív egyeztetést hív össze a habilitáció kérdéseivel kapcsolatban, amelyre minden Tanácstag, továbbá Spät András is meghívást kap. Az egyeztetés helyéről és időpontjáról később értesíti a Tanácsot.

 

6.          Egyebek

 

a) DOSz állásfoglalások

Lasztovicza László: A DOSz két állásfoglalást is adott ki az elmúlt hetekben. Kéri, hogy a doktorandusz szerződések kérdéseit az intézmények rendezzék.

 

b) Jogértelmezési kérdések

Klukovits Lajos: Számtalan tisztázandó technikai kérdés van, amelyekben ellentmondásosak az érintett szervezetek, személyek álláspontjai. Ki illetékes ezek megválaszolásában?

Zombory László: Ha az ODT elnöke megkapja a kérdéseket, megpróbálja azokat tisztázni. Véleménye szerint hasonló kérdés például a doktori tanácsok feladatainak delegálása is. E feladatok - megfelelő szabályozással - értelemszerűen feloszthatóak és delegálhatók.

 

Zombory László egyéb javaslat és kérdés hiányában 12:30-kor az ülést berekeszti.

 

kmf.

 

Zombory László

elnök

 

Csizmadia József

titkár

 

Jeney Zoltán

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Szél Ágoston

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

 

 

 

 2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
nyomtatás utolsó módosítás: 2011. V. 16. 20:16:13
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )