Login
 Forum
 
 
Defenses announced by The Debrecen University of Reformed Theology
Defenses announced by The Debrecen University of Reformed Theology

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date

title of thesis

date of decision of DS
András PaczáriZoltán Kustár2020-12-07 15:00:00Szőlő és bor a Közel-Keleten és az Ószövetségben2020-12-21
Andrea SzásziSára Bodó2011-10-14 15:00:00A magyar református hittankönyvek történeti és elvi tanulságai2011-12-13
Anita BarnóczkiSára Bodó2016-05-18 14:00:00A hátrányos helyzetű cigány gyermekek általános iskolai hittanoktatásának meghatározói2016-06-13
Áron NémethZoltán Kustár2015-04-20 14:00:00„KIRÁLYOK ZSOLTÁRA, ZSOLTÁROK KIRÁLYA”. A 72. zsoltár előállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükrében.2015-05-12
Áron PótorBotond Gaál2017-02-02 14:00:00Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai2017-02-07
Attila János BorsiBotond Gaál2009-02-12 15:00:00A megigazulás tana és a posztmodernitás - impulzusok a nyilvános teológia számára2009-06-16
Attila RetkesJános Molnár2018-05-17 14:00:00Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869-1949)2018-06-12
Balázs MagyarSándor Fazakas2016-11-11 14:00:00Nem jó az embernek egyedül lenni. Kálvin János a házassági és családi életformára való nevelés reformátora2016-11-15
Balázs SándorBotond Gaál2005-03-03 15:00:00A dogma megelevenedése Dogma és liturgia kölcsönhatása a szentháromságtani és a krisztológiai viták idején2005-07-02
Béla ÁrvavölgyiSándor Fazakas2021-05-31 13:00:00Keresztyénség – egyház – közélet. Karl Barth személyének és ekkléziológiai gondolatainak hatása a XX. századi magyarországi református teológiára2021-06-29
Béla Levente BaráthRichárd Hörcsik2004-02-20 15:00:00"Földbegyökerezés és égbe fogózás" - A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében (1911-1920)2004-03-27
Botond KopándiKároly FeketeElek Rezi2016-11-14 14:00:00AZ „ÚJ HOMILETIKA” MOZGALOM ÉS AZ AMERIKAI PROTESTÁNS PRÉDIKÁLÁS MEGÚJÍTÁSA2016-11-15
Csaba DézsiImre Peres2020-02-04 14:00:00Jézus feltámadásának hagyományozása2020-02-11
Edit SomfalviSára Bodó2015-11-03 14:00:00A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel2015-11-10
Emília SzatmáriRichárd Hörcsik2016-10-18 14:00:00"Közegyházi életünk sodrában" Dr. Koncz Sándor életműve a 20. század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében2016-11-15
Ferenc KádárKároly Fekete2007-02-15 10:00:00Egyház itt és most. Az ekkléziasztika művelésének alapjai, eredményei és mai lehetőségei2007-06-23
Ferenc PapElőd Hodossy-TakácsZoltán Kustár2009-04-21 14:30:00Templom mint teológia2009-06-16
Gábor CzagánySándor Gaál2012-02-24 15:00:00Az úrvacsora szerepe a református gyülekezetépítésben - különös tekintettel az egyetemista közösségekre2012-04-03
Gábor János HotoránSándor Fazakas2019-11-19 14:00:00Török István, az igeteológus2019-11-26
Gabriella RácsokSándor Gaál2013-12-03 14:00:00A film mint missziói eszköz korunk változó vallásosságának kontextusában2013-12-12
Gergely HanulaTibor Marjovszky2009-01-13 10:00:00Biblikus exegézis Chrysostomos János evangéliumához írt Homíliáiban2009-06-16
György PappBotond GaálIstván Pásztori-Kupán2016-01-26 14:00:00Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról az Institutióban2016-02-02
István Ledán MunteanImre Peres2020-09-17 14:00:00A halál mint álom. Az újszövetségi álom-eszkatológia a görög sírfeliratok tükrében2020-10-02
János István PótorImre Peres2019-11-18 14:00:00A JERUZSÁLEMI SZERETETKÖZÖSSÉG2019-11-26
József PálfiBotond GaálSándor Fazakas2009-06-05 14:30:00Református felsőoktatás Erdélyben2009-06-16
József SteinerLászló Gonda2018-12-04 14:00:00A missziói elmélettől a gyakorlatig. A Céltudatos Gyülekezet Mozgalom missziológiai elemzése és magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata2018-12-17
József SzékelyKároly Fekete2018-06-18 14:00:00AZ IGEHIRDETÉS HELYE AZ ERDÉLYI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORI HIVATÁSKÉP ALAKULÁSÁBAN. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban2018-06-28
Judit Margit CsomaSára Bodó2012-05-21 14:00:00A szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században2012-06-08
Kálmán MészárosBéla Levente Baráth2009-06-11 16:00:00"Evangélizációt szerveztünk az Isten országa terjesztése céljából"2009-06-16
Katalin Koncz-VágásiZoltán Kustár2020-12-08 13:00:00Haggeus próféta és Haggeus könyve. A prófétai irat exegetikai, hagyományozás- és tradíciótörténeti elemzése2020-12-21
Klára KisSára Bodó2020-06-15 14:00:00ISKOLAI AGRESSZIÓ ÉS EGYHÁZI ISKOLÁK. A katechézis lehetőségei az iskolai agresszió preventív megközelítésében és konstruktív kezelésében2020-07-01
Krisztián KovácsSándor Fazakas2014-12-03 14:00:00Határmezsgyén - A Református Egyház a történelmi örökség és a megújulás esélyei között az 1989-90-es rendszerváltást követően2014-12-08
László PetróBotond Gaál2017-01-27 14:00:00Emlékezés és reménység között. Múlt, jelen és jövő dinamikus egysége az úrvacsorában2017-02-07
Marianna Bátoriné MisákBéla Levente Baráth2016-12-15 12:30:00Zsarnói Zsarnay Lajos élete és munkássága2017-02-07
Márta Bernáthné SomogyiBéla Levente Baráth2013-11-07 15:00:00A strassburgi lelkészfeleség, Katharina Zell munkásságának bemutatása iratai tükrében2013-12-12
Médea KisKároly Fekete2007-02-15 15:00:00Istendicsőítés - Istentisztelet2007-06-23
Melinda LaMontagneTibor Marjovszky2008-03-06 14:30:00A József-történet rabbinikus magyarázatai2008-09-07
Miklós KocsevKároly Fekete2003-02-13 15:00:00Impulzusok a holland református (GereformeedHervormd) gyakorlati teológiából az ezredforduló körül2003-06-28
Miklós SzarkaKároly Fekete2012-12-06 14:00:00Lelkipásztorok házaspár kapcsolati zavarainak pasztorálpszichoterápiás kezelése2013-02-05
Mónika KrasznaySára Bodó2014-12-04 15:00:00A misztikus elmélyülés és a szemlélődő imádság helye és jelentősége a keresztény lelki életben és napjaink lelkigondozói-terápiás gyakorlatában2014-12-08
Péter JeneiElőd Hodossy-Takács2014-11-25 14:00:00Jövevények a kapuknál - A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján2014-12-08
Péter Pál CzeglédiElőd Hodossy-Takács2020-09-25 14:00:00Egy elveszett ruha nyomában. A főpapi ruha vizsgálata a ránk maradt szövegek és régészeti leletek fényében2020-10-02
Róbert HeckerZoltán KustárGábor Hézser2009-06-08 14:30:00Az autokeirikus motiváció- és vízióközvetítés mint lelkigondozói és gyülekezetvezetői feladat2009-06-16
Sándor GaálGusztáv Bölcskei2005-05-31 14:00:00"A kezdeményező egyház" - Victor János egyházépítő szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre2005-07-02
Sándor HodossiSára Bodó2008-06-10 15:00:00A felnőttkatechézis református modelljei Magyarországon2008-06-28
Sándor Károly MolnárBéla Levente Baráth2014-06-19 15:00:00„Föl barátim!” A magyar református egyház belső élete az 1880-as években Alexander Neil Somerville körútjának tükrében2014-09-22
Sarolta PüsökBotond GaálSándor Fazakas2009-05-28 13:00:00SØREN KIERKEGAARD TEOLÓGIÁJÁNAK SÚLYPONTJAI2009-06-16
Tamás KodácsyBotond Gaál2007-02-08 14:00:00"Cogito, ergo mundus talis est!" A kozmológiai antrópikus elvek teológiai vizsgálata2007-06-23
Tamás NémethBotond Gaál2009-01-12 15:00:00Az Óegyház eszkatológiája2009-06-16
Vilmos József KolumbánRichárd Hörcsik2005-06-10 15:00:00Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára2005-07-02
Zoltán AdorjániTibor Marjovszky2005-03-11 15:00:00A Therapeuták kontemplatív kegyessége2005-07-02
Zoltán Máthé-FarkasElőd Hodossy-Takács2019-12-20 14:00:00A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben2020-01-09
Zoltán TőkésRichárd Hörcsik2006-03-31 15:00:00Ébredési mozgalmak a Tiszántúlon és a debreceni tanyamisszió2006-07-01
Zsolt Papp-CindeaSándor FazakasIstván Pásztori-Kupán2020-02-03 14:00:00Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában2020-02-11
Zsolt VargaKároly Fekete2009-10-20 15:00:00Rudolf Bohren homiletikája2009-11-12

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )