Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Arató BalázsA mesterséges intelligencia szabályozási és etikai keretei2020-12-31KREÁJ
Arató BalázsA polgári jog és más jogterületek metszéspontjai, a polgári jog speciális területei2020-12-31KREÁJ
Becsey ZsoltMagyarország felzárkózása az Európai Unió magjához, regionális összehasonlításban a jogi aspektusok vizsgálata szempontjából2020-12-31KREÁJ
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2020-12-31KREÁJ
Birher NándorA bíróságok szerepe a végrehajtás felügyeletében, figyelemmel az etikai vonatkozásokra2020-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2020-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2020-12-31KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2020-12-31KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2020-12-31KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2020-12-31KREÁJ
Bruhács JánosA Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2020-12-31KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2020-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2020-12-31KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2020-12-31KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2020-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2020-12-31KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2020-12-31KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2020-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2020-12-31KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2020-12-31KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2020-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2020-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA 2017. évi XC. törvényben a kényszerintézkedések alapjogi vonatkozásai2020-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA relatív eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás összefüggései2020-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2020-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2020-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA kártalanítás és a visszatérítés lehetőségei a büntetőeljárásban2020-12-31KREÁJ
Czine ÁgnesA tisztességes eljárás kérdései és dilemmái a büntetőeljárásban2020-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaKiberbűnözés2020-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA sértett büntetőeljárásbeli szerepe és annak változásai2020-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaAz Európai Unió jogalkotási tevékenysége büntető anyagi és eljárási jogi területen2020-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA nemzetközi büntetőjog szabályozásának aktuális kérdései2020-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA modernizációs törekvések hatása a büntetőeljárás alapelveire és hagyományos értékeire2020-12-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA büntetőjogi mediáció hagyományai és jövője2020-12-31KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2020-12-31KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2020-12-31KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2020-12-31KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2020-12-31KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2020-12-31KREÁJ
Ercsey ZsomborA közteherviselés kihívásai és szabályozásának fejlődési irányai2020-12-31KREÁJ
Ercsey ZsomborAdóztatás és igazságosság2020-12-31KREÁJ
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2020-12-31KREÁJ
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2020-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2020-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2020-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2020-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2020-12-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérModern technológiai kihívások a társadalombiztosítási jogban2020-12-31KREÁJ
Jakab ÉvaFelelősség, szavatosság, kárveszély. Kutatások a római jog és továbbélése körében.2020-12-31KREÁJ
Király LillaA határon átnyúló polgári jogviták Európai Uniós és nemzetközi jogi megközelítésben2020-12-31KREAJ
Klein TamásAz adatvédelmi jog alkotmányjogi és technológiajogi összefüggései2020-12-31KREÁJ
Klein TamásA kommunikációs jogok érvényesülése az új nyilvánosságban2020-12-31KREÁJ
Klein TamásAz Infokommunikációs jog elméleti és tartalmi elemzése2020-12-31KREÁJ
Klein TamásModern technológiák és alapjogok2020-12-31KREÁJ
Klein TamásAz alkotmányos alapjogok elmélete és gyakorlata, az alkotmányosság szubsztantív követelményei, az alkotmányosság alapfogalmai2020-12-31KREÁJ
Klein TamásA szabadságjogok alkotmánytörténete2020-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaLelkiismereti és vallásszabadság, állami és felekezeti egyházjog2020-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaTotalitárius rendszerek, különös tekintettel a véleményszabadság, az információs kárpótlás és információs önrendelkezési jog kontextusára2020-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaAlapjogok2020-12-31KREÁJ
Köbel SzilviaÁllamhatalmi szervek2020-12-31KREÁJ
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2020-12-31KREÁJ
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2020-12-31KREÁJ
Kun AttilaAtipikus munkaviszonyok2020-12-31KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2020-12-31KREÁJ
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2020-12-31KREÁJ
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere2020-12-31KREÁJ
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2020-12-31KREÁJ
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2020-12-31KREÁJ
Lajtár IstvánA fiatalkorú fogvatartottakkal való törvényes bánásmód és annak biztosítékai az egyes fogvatartási helyeken2020-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterÉrdekalapú felelősség a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokért2020-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterAz anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2020-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2020-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2020-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterElektronikus kereskedelem2020-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség a fedezetelvonásért2020-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen általános szerződési feltételek és kikötések2020-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2020-12-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2020-12-31KREÁJ
Móré SándorAz önkormányzati (közösségi) rendészet lehetőségei2020-12-31KREÁJ
Móré SándorA nemzetiségek politikai képviselete és érdekképviselete2020-12-31KREÁJ
Móré SándorEgyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekképviseleti és jogvédelmi rendszere2020-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jogból eredő kötelezettségeik megsértéséért2020-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA polgári perrendtartás modelljei2020-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásAz Európai Unióhoz való csatlakozás közjogi és magánjogi feltételei2020-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásAz Európai Unióból való kilépés közjogi és magánjogi feltételei2020-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásTársadalmi és jogi elvárások az igazságszolgáltatással szemben2020-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2020-12-31KREÁJ
Osztovits AndrásA lojalitás elve az Európai Unió jogában2020-12-31KREÁJ
Pókecz Kovács AttilaA római vagyonjog intézményei és továbbélésük2020-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámA civil szervezetek kapcsolata az állammal2020-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámA jó állam formaváltozásai2020-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámRoma érdekek megjelenítése a jogalkotásban2020-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámRendészeti igazgatás2020-12-31KREÁJ
Rixer ÁdámA vallási szervezetek kapcsolata az állammal Magyarországon2020-12-31KREÁJ
Stipta István MihályA magyar bírósági szervezet története2020-12-31KREÁJ
Stipta István MihályAz európai közös jog 19. és 20. századi előzményei2020-12-31KREÁJ
Stipta István MihályA bírói hivatás története2020-12-31KREÁJ
Szabó Annamária EszterHumán közszolgáltatások igazgatása2020-12-31KREÁJ
Szabó ZsoltA törvényalkotási eljárás folyamata, kritériumai nemzetközi összehasonlításban2020-12-31KREÁJ
Szabó ZsoltA jogalkotás alkotmányos követelményei2020-12-31KREÁJ

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )