Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eszterházy Károly Egyetem aktuális témakiírásai
Az Eszterházy Károly Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bárdos JenőAz idegen nyelvek és a magyar mint idegen nyelv tanításának története Európában és Magyarországon2018-05-30EKF
Bárdos JenőAz idegen nyelvek tanításának tantárgypedagógiai és szakdidaktikai kérdései2018-05-30EKF
Bárdos JenőA magyar mint idegen nyelv tantárgypedagógiája2018-05-30EKF
Bárdos JenőA nyelvvizsgáztatás elméleti és gyakorlati kérdései: vizsgamódszertan2018-05-30EKF
Bárdos JenőAz idegen nyelvek tanításának interdiszciplináris alapjai2018-05-30EKF
Bárdos JenőA nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata2018-05-30EKF
Bárdos JenőA szaknyelvek tanításának szakdidaktikai kérdései2018-05-30EKF
Bárdos JenőNyelvtanulási stratégiák és tanulói autonómia az idegen nyelvek tanításában2018-05-30EKF
Dávid LórántKörnyezeti nevelési szempontok a turizmus oktatásában - turizmusökológiai vonatkozások2018-05-30EKF
Dávid MáriaA felgyorsult fejlődés okozta környezeti változások hatása a koragyermekkori beszédfejlődésre2018-05-30EKF
Domonkosi ÁgnesAz anya- és idegen nyelv tanításának és tanulásának alkalmazott aspektusai2018-05-30EKF
Estefánné Varga MagdolnaGyermekbántalmazás jelensége a családban és iskolában2018-05-30EKF
Estefánné Varga MagdolnaA pedagógusközösség, mint az eredményes szakmai munka és a szakmai fejlődés környezete2018-05-30EKF
Estefánné Varga MagdolnaIntegráció és inklúzió eredményességének kutatása a köz- és felsőoktatásban2018-05-30EKF
Falus IvánAz iskola tanulószervezetté válásának feltételei, útjai, hatása a pedagógusokra és az iskola eredményességére2018-05-30EKF
Falus IvánA pedagógusok tudásának, tevékenységének empirikus vizsgálata, kompetenciáik feltárása2018-05-30EKF
Falus IvánA kezdő pedagógusok támogatásának hatása beilleszkedésükre, szakmai fejlődésükre2018-05-30EKF
Falus IvánA kezdő pedagógusok támogatása, a bevezető szakasz Európa országaiban2018-05-30EKF
Falus IvánA pedagógussá válás folyamatának elemzése a képzés során2018-05-30EKF
Falus IvánA pedagógus tudásának, nézeteinek és tevékenységének kölcsönhatása, ezen tényezők szerepe a pedagógiai munka hatékonyságában2018-05-30EKF
Falus IvánA pedagógusok szakmai fejlődésének előmozdítása iskolai környezetben2018-05-30EKF
Forgó SándorTanítás-tanulás közösségi médiarendszerrel, újmédia környezetben2018-05-30EKF
Forgó SándorA nyílt oktatás módszertani, távoktatási és médiatervezési kérdései.2018-05-30EKF
Forgó SándorAz Interaktív televízió (iTV)szerepe a tanítási-tanulási folyamatban2018-05-30EKF
Győri JánosMagas teljesítményű, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megküzdési stratégiái családi és iskolai kontextusban2018-05-30EKF
Győri JánosA formális és informális tanulás interakciója a tanári mesterség elsajátításában2018-05-30EKF
Hanák ZsuzsannaA tantermi kommunikáció jellegzetességeinek kutatása2018-05-30EKF
Hanák ZsuzsannaKorai iskolaelhagyás problematikájának kutatása2018-05-30EKF
Hanák ZsuzsannaA tanuláshoz szükséges részképességek fejlődésének kutatása2018-05-30EKF
Héjja-Nagy KatalinAz adaptív tanítás-tanulás motivációs és érzelmi tényezői, az adaptív módszerek beválása2018-05-30EKF
Héjja-Nagy KatalinA kötődő nevelés hatása a személyiségfejlődésre2018-05-30EKF
Héjja-Nagy KatalinA hatékony pedagógus jellemzői, a pedagógus személyiségvonásainak hatása az adaptív oktatás sikerességére2018-05-30EKF
Heltai PálA szaknyelvi szókincs elsajátítása2018-05-30EKF
Heltai PálA fordítás és tolmácsolás nyelvpedagógiai kérdései2018-05-30EKF
Heltai PálA szókincs-elsajátítás és a szókincstanítás kérdései2018-05-30EKF
Heltai PálNyelvek közötti kölcsönhatások a szókincs-elsajátításban2018-05-30EKF
Heltai PálA frazeológia és a kollokációk szerepe a szókincs-elsajátításban2018-05-30EKF
Jedlovszky PálLégköri szennyezők jégfelszíni adszorpciójának számítógépes szimulációs vizsgálata és az eredmények hasznosítása középiskolai oktatásban2018-05-30EKF
Kárász ImreA környezeti oktatócsomagok helye, szerepe, hatékonysága a korszerű oktatásban, különösen a fenntarthatóságra történő felkészítésben2018-05-30EKF
Kárász ImreKörnyezeti nevelési-oktatási oktatócsomagok kritikai elemzése és továbbfejlesztése2018-05-30EKF
Kis-Tóth LajosAz információs társadalom tanulási környezete2018-05-30EKF
Kis-Tóth LajosElektronikus tanulási környezetek összehasonlítása különböző intézményekben2018-05-30EKF
Kis-Tóth LajosÚj információ- és kommunikációtechnikai eszközök használatának módszertani vonatkozásai2018-05-30EKF
Komenczi BertalanAz e-learning fogalmának és oktatási szerepének különböző értelmezései2018-05-30EKF
Komenczi BertalanTanítás és tanulás a virtuális információuniverzumban - az interfész probléma2018-05-30EKF
Komenczi BertalanKognitív habitus és tanulási környezet a 21. század elején2018-05-30EKF
Komenczi BertalanAz elektronikus tananyagfejlesztés módszertani kérdései2018-05-30EKF
Komenczi BertalanAz elektronikus tanulási környezetek jellemzői2018-05-30EKF
Köpeczi-Bócz TamásPénzügyi kompetenciák fejlesztése 12-16 éves korban2018-05-30EKF
Köpeczi-Bócz TamásGyemekkultúra2018-05-30EKF
Köpeczi-Bócz TamásAdaptív e-tanulás a kompetenciafejlesztésben2018-05-30EKF
Köpeczi-Bócz TamásA globális média hatása a nevelési folyamatokra2018-05-30EKF
Köpeczi-Bócz TamásDifferenciáló pedagógia a szakiskolákban2018-05-30EKF
Kusper JuditA biblioterápia hatása és lehetőségei az oktatásban2018-05-30EKF
Kusper JuditA meseterápia lehetőségei a pedagógiai munkában2018-05-30EKF
Kusper JuditDrámapedagógia és tananyag-feldolgozás2018-05-30EKF
Kusper JuditStilisztikai-retorikai módszerek az innovatív irodalomoktatásban2018-05-30EKF
Lengyelné Molnár TündeAz informális tanulás szerepének változása a tanulási folyamatban2018-05-30EKF
Lengyelné Molnár TündeAz információ feldolgozás folyamatának vizsgálatai2018-05-30EKF
Loboczky JánosÚj pedagógiai módszerek alkalmazási lehetőségei az erkölcstan és az etika oktatásában2018-05-30EKF
Ludányi ÁgnesA pályszocializáció főbb komponensei az életpályaszakaszokban2018-05-30EKF
Ludányi ÁgnesA kezdő pedagógusok speciális problémái2018-05-30EKF
Ludányi ÁgnesGyermek- és fiatalkorúak kriminalitás-vizsgálata és iskolai kezelésének lehetőségei2018-05-30EKF
Ludányi ÁgnesKiégés-mutatók és pedagógiai hatékonyság összefüggései tanárkutatásokkal2018-05-30EKF
Ludányi ÁgnesA pedagógusok nézeteinek feltárása. Pedagógusjelöltek nézeteinek és azok alakulásának elemzése2018-05-30EKF
Mika JánosAz energiatudatosság erősítése és felhasználása egyes iskolai tantárgyakban2018-05-30EKF
Mika JánosA fenntarthatóság kiválasztott problémáinak pedagógiai vonatkozásai2018-05-30EKF
Mika JánosA klímaváltozási ismeretek erősítése és felhasználása egyes iskolai tantárgyakban2018-05-30EKF
Mika JánosA fenntarthatóság és kockázatmérséklés dokumentumainak kritikai vizsgálata2018-05-30EKF
Mika JánosA kockázatmérséklés kiválasztott problémáinak pedagógiai vonatkozásai2018-05-30EKF
Mika JánosKlímaváltozás a környezeti oktatásban és nevelésben I.: A klímaváltozás oktatása2018-05-30EKF
Monok IstvánEurópai neveléstudományi eszmék magyarországi befogadás története2018-05-30EKF
Monok IstvánKora újkori Magyar Királyságbeli és erdélyi tanárok kulturális horizontja2018-05-30EKF
Monok IstvánKora újkori iskolák könyvtárai, mint potenciális olvasmányanyag2018-05-30EKF
Monok IstvánXVI-XIII. századi olvasástörténet az iskolarendszerben és a hagyományok közvetítésében2018-05-30EKF
Nádasi AndrásIKT a tudás és tanulás világában – humán teljesítménytechnológia (HPT) a képzésfejlesztés szolgálatában2018-05-30EKF
Nahalka IstvánKépzésüket kezdő pedagógusjelöltek elképzelései a pedagógiáról2018-05-30EKF
Nahalka IstvánDigitális tanulási környezetek vizsgálata tanuláselméleti szempontokból2018-05-30EKF
Ollé JánosInformációmegosztás és kommunikáció hálózati sajátosságai online tanulási környezetben2018-05-30EKF
Ollé JánosAz oktatástervezés és a távoktatás története2018-05-30EKF
Ollé JánosTevékenységközpontú online oktatástervezés módszertani megoldásai2018-05-30EKF
Orbán SándorA modern ökológiai szemlélet terjesztése és sikerének mérése a környezeti nevelésben2018-05-30EKF
Orbán SándorGlobális ökológiai kockázatok környezetvédelmi és oktatási aspektusai2018-05-30EKF
Pajtókné Tari IlonaKorszerű módszerek a természettudományok oktatásában I.: Új pedagógiai megközelítések2018-05-30EKF
Pajtókné Tari IlonaKlímaváltozás a környezeti oktatásban és nevelésben II.: Környezeti problémák és attitűdök kiemelése a klímaváltozás iránti érdeklődésre támaszkodva2018-05-30EKF
Pénzesné Kónya ErikaA tevékenység alapú tanulás szerepe a vállalkozói és kezdeményező készség mint kulcskompetencia kialakulásában2018-05-30EKF
Pénzesné Kónya ErikaA biodiverzitás tudás, mint a környezettudatos viselkedés egyik mérhető faktora2018-05-30EKF
Pénzesné Kónya ErikaA "global citizenship" és a lokális cselekvés egyensúlyának kialakítása a környezeti nevelésben2018-05-30EKF
Pukánszky BélaAz egri tanítóképző intézet fejlődéstörténetének összehasonlító elemzése2018-05-30EKF
Pukánszky BélaMagyar iskolapedagógia-történet. Az egyes pedagógusszakmák professzionalizációja során kikristályosodó iskolapedagógiai irányzatok történetének feltárása és komparatív el2018-05-30EKF
Pukánszky BélaZenepedagógiai intézménytörténet2018-05-30EKF
Pukánszky BélaLányok és fiúk az intézmányes nevelés történetében. A társadalmi nemek nevelésének történeti-komparatív elemzése.2018-05-30EKF
Pukánszky BélaA kiemelkedő női pedagógus egyéniségek szerepe a 19-20. századi magyar reformpedagógiai irányzatokban2018-05-30EKF
Pukánszky BélaA reformpedagógiai irányzatok és az alternatív pedagógiák irányzatainak manifesztációja az iskolapedagógiában2018-05-30EKF
Pukánszky BélaA magyar pedagógusképzés története. Az egyes pedagógusszakmába való intézményes bevezetés történetének komparatív feldolgozása.2018-05-30EKF
Pukánszky BélaMagyar zenepedagógia-történet. A zenei nevelés-oktatás különböző színterein intézményesült gyakorlati zenepedagógia egyes irányzatainak összehasonlító történeti elemzése.2018-05-30EKF
Pukánszky BélaAz iskola mint a gyermekkor sajátos világa - összehasonlító gyermekkor-történeti elemzések2018-05-30EKF
Pukánszky BélaTanítói pedagógiai kézikönyvek, módszertani segédkönyvek gyermekképe a 19. és 20. században2018-05-30EKF
Sántha KálmánA kvalitatív kutatásmódszertan innovációinak neveléstudományi relevanciái2018-05-30EKF
Sántha KálmánMixed Methods a pedagóguskutatásban2018-05-30EKF

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )