Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eszterházy Károly Egyetem aktuális témakiírásai
Az Eszterházy Károly Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Bárdos JenőNyelvtanulási stratégiák és tanulói autonómia az idegen nyelvek tanításában2019-05-30EKF
Bárdos JenőA szaknyelvek tanításának szakdidaktikai kérdései2019-05-30EKF
Bárdos JenőAz idegen nyelvek és a magyar mint idegen nyelv tanításának története Európában és Magyarországon2019-05-30EKF
Bárdos JenőA nyelvvizsgáztatás elméleti és gyakorlati kérdései: vizsgamódszertan2019-05-30EKF
Bárdos JenőA magyar mint idegen nyelv tantárgypedagógiája2019-05-30EKF
Bárdos JenőAz idegen nyelvek tanításának interdiszciplináris alapjai2019-05-30EKF
Bárdos JenőAz idegen nyelvek tanításának tantárgypedagógiai és szakdidaktikai kérdései2019-05-30EKF
Bárdos JenőA nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata2019-05-30EKF
Dávid LórántKörnyezeti nevelési szempontok a turizmus oktatásában - turizmusökológiai vonatkozások2019-05-30EKF
Dávid MáriaA felgyorsult fejlődés okozta környezeti változások hatása a koragyermekkori beszédfejlődésre2019-05-30EKF
Domonkosi ÁgnesAz anya- és idegen nyelv tanításának és tanulásának alkalmazott aspektusai2019-05-30EKF
Estefánné Varga MagdolnaA pedagógusközösség, mint az eredményes szakmai munka és a szakmai fejlődés környezete2019-05-30EKF
Estefánné Varga MagdolnaIntegráció és inklúzió eredményességének kutatása a köz- és felsőoktatásban2019-05-30EKF
Estefánné Varga MagdolnaGyermekbántalmazás jelensége a családban és iskolában2019-05-30EKF
Falus IvánA pedagógusok szakmai fejlődésének előmozdítása iskolai környezetben2019-05-30EKF
Falus IvánA pedagógussá válás folyamatának elemzése a képzés során2019-05-30EKF
Falus IvánA kezdő pedagógusok támogatásának hatása beilleszkedésükre, szakmai fejlődésükre2019-05-30EKF
Falus IvánA pedagógus tudásának, nézeteinek és tevékenységének kölcsönhatása, ezen tényezők szerepe a pedagógiai munka hatékonyságában2019-05-30EKF
Falus IvánA kezdő pedagógusok támogatása, a bevezető szakasz Európa országaiban2019-05-30EKF
Falus IvánA pedagógusok tudásának, tevékenységének empirikus vizsgálata, kompetenciáik feltárása2019-05-30EKF
Falus IvánAz iskola tanulószervezetté válásának feltételei, útjai, hatása a pedagógusokra és az iskola eredményességére2019-05-30EKF
Forgó SándorA nyílt oktatás módszertani, távoktatási és médiatervezési kérdései.2019-05-30EKF
Forgó SándorAz Interaktív televízió (iTV)szerepe a tanítási-tanulási folyamatban2019-05-30EKF
Forgó SándorTanítás-tanulás közösségi médiarendszerrel, újmédia környezetben2019-05-30EKF
Győri JánosMagas teljesítményű, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megküzdési stratégiái családi és iskolai kontextusban2019-05-30EKF
Győri JánosA formális és informális tanulás interakciója a tanári mesterség elsajátításában2019-05-30EKF
Hanák ZsuzsannaA tantermi kommunikáció jellegzetességeinek kutatása2019-05-30EKF
Hanák ZsuzsannaKorai iskolaelhagyás problematikájának kutatása2019-05-30EKF
Hanák ZsuzsannaA tanuláshoz szükséges részképességek fejlődésének kutatása2019-05-30EKF
Héjja-Nagy KatalinA kötődő nevelés hatása a személyiségfejlődésre2019-05-30EKF
Héjja-Nagy KatalinAz adaptív tanítás-tanulás motivációs és érzelmi tényezői, az adaptív módszerek beválása2019-05-30EKF
Héjja-Nagy KatalinA hatékony pedagógus jellemzői, a pedagógus személyiségvonásainak hatása az adaptív oktatás sikerességére2019-05-30EKF
Heltai PálA szaknyelvi szókincs elsajátítása2019-05-30EKF
Heltai PálA frazeológia és a kollokációk szerepe a szókincs-elsajátításban2019-05-30EKF
Heltai PálA fordítás és tolmácsolás nyelvpedagógiai kérdései2019-05-30EKF
Heltai PálA szókincs-elsajátítás és a szókincstanítás kérdései2019-05-30EKF
Heltai PálNyelvek közötti kölcsönhatások a szókincs-elsajátításban2019-05-30EKF
Jedlovszky PálLégköri szennyezők jégfelszíni adszorpciójának számítógépes szimulációs vizsgálata és az eredmények hasznosítása középiskolai oktatásban2019-05-30EKF
Kárász ImreKörnyezeti nevelési-oktatási oktatócsomagok kritikai elemzése és továbbfejlesztése2019-05-30EKF
Kárász ImreA környezeti oktatócsomagok helye, szerepe, hatékonysága a korszerű oktatásban, különösen a fenntarthatóságra történő felkészítésben2019-05-30EKF
Komenczi BertalanAz elektronikus tanulási környezetek jellemzői2019-05-30EKF
Komenczi BertalanTanítás és tanulás a virtuális információuniverzumban - az interfész probléma2019-05-30EKF
Komenczi BertalanAz elektronikus tananyagfejlesztés módszertani kérdései2019-05-30EKF
Komenczi BertalanAz e-learning fogalmának és oktatási szerepének különböző értelmezései2019-05-30EKF
Komenczi BertalanKognitív habitus és tanulási környezet a 21. század elején2019-05-30EKF
Kusper JuditStilisztikai-retorikai módszerek az innovatív irodalomoktatásban2019-05-30EKF
Kusper JuditA biblioterápia hatása és lehetőségei az oktatásban2019-05-30EKF
Kusper JuditDrámapedagógia és tananyag-feldolgozás2019-05-30EKF
Kusper JuditA meseterápia lehetőségei a pedagógiai munkában2019-05-30EKF
Lengyelné Molnár TündeAz információ feldolgozás folyamatának vizsgálatai2019-05-30EKF
Lengyelné Molnár TündeAz informális tanulás szerepének változása a tanulási folyamatban2019-05-30EKF
Loboczky JánosÚj pedagógiai módszerek alkalmazási lehetőségei az erkölcstan és az etika oktatásában2019-05-30EKF
Mika JánosA klímaváltozási ismeretek erősítése és felhasználása egyes iskolai tantárgyakban2019-05-30EKF
Mika JánosKlímaváltozás a környezeti oktatásban és nevelésben I.: A klímaváltozás oktatása2019-05-30EKF
Mika JánosA kockázatmérséklés kiválasztott problémáinak pedagógiai vonatkozásai2019-05-30EKF
Mika JánosA fenntarthatóság kiválasztott problémáinak pedagógiai vonatkozásai2019-05-30EKF
Mika JánosA fenntarthatóság és kockázatmérséklés dokumentumainak kritikai vizsgálata2019-05-30EKF
Mika JánosAz energiatudatosság erősítése és felhasználása egyes iskolai tantárgyakban2019-05-30EKF
Monok IstvánKora újkori Magyar Királyságbeli és erdélyi tanárok kulturális horizontja2019-05-30EKF
Monok IstvánXVI-XIII. századi olvasástörténet az iskolarendszerben és a hagyományok közvetítésében2019-05-30EKF
Monok IstvánEurópai neveléstudományi eszmék magyarországi befogadás története2019-05-30EKF
Monok IstvánKora újkori iskolák könyvtárai, mint potenciális olvasmányanyag2019-05-30EKF
Nádasi AndrásIKT a tudás és tanulás világában – humán teljesítménytechnológia (HPT) a képzésfejlesztés szolgálatában2019-05-30EKF
Nahalka IstvánDigitális tanulási környezetek vizsgálata tanuláselméleti szempontokból2019-06-30EKF
Nahalka IstvánKépzésüket kezdő pedagógusjelöltek elképzelései a pedagógiáról2019-06-30EKF
Orbán SándorA modern ökológiai szemlélet terjesztése és sikerének mérése a környezeti nevelésben2019-06-30EKF
Orbán SándorGlobális ökológiai kockázatok környezetvédelmi és oktatási aspektusai2019-06-30EKF
Pajtókné Tari IlonaKlímaváltozás a környezeti oktatásban és nevelésben II.: Környezeti problémák és attitűdök kiemelése a klímaváltozás iránti érdeklődésre támaszkodva2019-06-30EKF
Pajtókné Tari IlonaKorszerű módszerek a természettudományok oktatásában I.: Új pedagógiai megközelítések2019-06-30EKF
Pénzesné Kónya ErikaA "global citizenship" és a lokális cselekvés egyensúlyának kialakítása a környezeti nevelésben2019-06-30EKF
Pénzesné Kónya ErikaA tevékenység alapú tanulás szerepe a vállalkozói és kezdeményező készség mint kulcskompetencia kialakulásában2019-06-30EKF
Pénzesné Kónya ErikaA biodiverzitás tudás, mint a környezettudatos viselkedés egyik mérhető faktora2019-06-30EKF
Pukánszky BélaA magyar pedagógusképzés története. Az egyes pedagógusszakmába való intézményes bevezetés történetének komparatív feldolgozása.2019-06-30EKF
Pukánszky BélaMagyar zenepedagógia-történet. A zenei nevelés-oktatás különböző színterein intézményesült gyakorlati zenepedagógia egyes irányzatainak összehasonlító történeti elemzése.2019-06-30EKF
Pukánszky BélaA reformpedagógiai irányzatok és az alternatív pedagógiák irányzatainak manifesztációja az iskolapedagógiában2019-06-30EKF
Pukánszky BélaLányok és fiúk az intézmányes nevelés történetében. A társadalmi nemek nevelésének történeti-komparatív elemzése.2019-06-30EKF
Pukánszky BélaTanítói pedagógiai kézikönyvek, módszertani segédkönyvek gyermekképe a 19. és 20. században2019-06-30EKF
Pukánszky BélaAz iskola mint a gyermekkor sajátos világa - összehasonlító gyermekkor-történeti elemzések2019-06-30EKF
Pukánszky BélaMagyar iskolapedagógia-történet. Az egyes pedagógusszakmák professzionalizációja során kikristályosodó iskolapedagógiai irányzatok történetének feltárása és komparatív el2019-06-30EKF
Pukánszky BélaAz egri tanítóképző intézet fejlődéstörténetének összehasonlító elemzése2019-06-30EKF
Pukánszky BélaZenepedagógiai intézménytörténet2019-06-30EKF
Pukánszky BélaA kiemelkedő női pedagógus egyéniségek szerepe a 19-20. századi magyar reformpedagógiai irányzatokban2019-06-30EKF
Sántha KálmánTöbbértékű logika a tanári reflektív naplók, interjúk elemzésében2019-06-30EKF
Sántha KálmánA kvalitatív kutatásmódszertan innovációinak neveléstudományi relevanciái2019-06-30EKF
Sántha KálmánAbdukció a tanári tevékenységben, gondolkodásban, tanórán2019-06-30EKF
Sántha KálmánMixed Methods a pedagóguskutatásban2019-06-30EKF
Sántha KálmánA tanári nézetek, reflektív gondolkodás vizsgálata a hálózatelemzés technikáival / vagy új elemzési módszerek kidolgozása2019-06-30EKF
Schwendtner TiborAz etika tanításának módszertani kérdései2019-06-30EKF
Schwendtner TiborAz európai egyetemi hagyomány – filozófiai és neveléstudományi megközelítések2019-06-30EKF
Schwendtner TiborAz újhumanizmus hatása a neveléselméletekre2019-06-30EKF
Schwendtner TiborA humboldti egyetem eszméje és aktualitása neveléstudományi kérdésfeltevések fényében2019-06-30EKF
Schwendtner TiborA humboldti egyetem koncepciója és aktualitása2019-06-30EKF
Schwendtner TiborNeveléselméletek a nemzetiszocialista Németországban2019-06-30EKF
Schwendtner TiborNevelés és neveléstudomány a náci Németországban. Kortárs viták a totalitárius neveléskoncepciókról2019-06-30EKF
Simándi Szilvia IldikóIskolarendszeren kívüli képzések, a nem-formális tanulás színterei2019-06-30EKF
Simándi Szilvia IldikóFelsőoktatás-pedagógia módszertani kérdései2019-06-30EKF
Verók AttilaIskolai könyvtárak tudatformáló szerepe a kora újkori Magyarországon2019-06-30EKF
Verók AttilaHagyományok átadása és nevelés (könyvek által) a kora újkori magyar iskolarendszerben2019-06-30EKF
Zimányi ÁrpádHatáron túli magyarnyelvtan-könyvek tartalmi és módszertani elemzése2019-06-30EKF
Zimányi ÁrpádAnyanyelv-pedagógiai módszerek a kétnyelvű kisebbségben2019-06-30EKF

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )