Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Koltay András"A szólásszabadság kérdései2021-06-30PPKE
Iván Kristóf
Karmos György
"Lab-on-chip", bionikus interfészek, agyi elektródok2021-07-31PPKE
Lőkös Péter17. századi erdélyi szász krónikairodalom2021-05-15PPKE
Hargittay Emil17. századi magyarországi irodalom2021-05-15Bp.
Szabó István1848 utáni magyar alkotmányfejlődés, Legújabb kori német és osztrák alkotmányfejlődés2021-06-30PPKE
Bank Barbara1956 vidéken2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA 20. századi Shakespeare-kultusz és -recepció jelei és változásai2021-05-15PPKE
Kókai SándorA Bánság helye és szerepe a Kárpát-medencében (1718-1918). különös tekintettel az etnikai-nyelvi, vallási-kulturális közösségekre2021-05-15PPKE
Fodor GyörgyA bibliai teremtéstörténet teológiai értelmezése2021-08-31HTK
Artner Péter OszkárA bíróság hivatalból végzett cselekményei2021-08-31KJPI
Bérces ViktorA büntetőeljárás reformja és a bizonyítás összefüggései2021-06-30PPKE
Csehi ZoltánA civil társadalom jogi kérdései2021-06-30PPKE
Fábián FerencA civilisztikai dogmatika fejlődése2021-06-30PPKE
Kránitz MihályA communio-egyháztan, mint a II. Vatikáni Zsinat egyházképének lehetséges szintézise2021-08-31HTK
Laurinyecz MihályA családi élet, mint katolikus keresztény erény vizsgálata2021-08-31PPKE
Kókai SándorA Délvidék, mint sajátos kultúrföldrajzi régió a történelmi Magyarországon2021-05-15PPKE
Bándi GyulaA fenntartható fejlődés értelmezésének lehetősége a jog számára2021-06-30PPKE
Sohár AnikóA fordítás kulturális aspektusai, kulturális fordítástudomány, interszemiotikus fordítás2021-05-15PPKE
Kuminetz GézaA gyónás jogvédelme a kánonjogban2021-08-31KJPI
Cser AndrásA hangváltozások típusai, alapvető tulajdonságai, rendszerszintű összefüggései2021-05-15PPKE
Cser AndrásA hangváltozások típusai, alapvető tulajdonságai, rendszerszintű összefüggései2021-05-15PPKE
Bándi GyulaA hazai és európai környezetjog egyes elméleti kérdései, rendszere, intézményei2021-06-30PPKE
H. Szilágyi IstvánA hazai roma kisebség jogi helyzete2021-06-30PPKE
Kuminetz GézaA házassági beleegyezés hiányosságai2021-08-31KJPI
Fröhlich IdaA holt-tengeri tekercsek és a qumráni közösség2021-05-15PPKE
Jankovits KatalinA Kárpát-medence és ÉK-Itáliai bronzkori és kora vaskori kapcsolatai2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásA katolikus egyház a Monarchia utódállamaiban 1918-19452021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásA katolikus egyház és állam kapcsolatrendszere a 20. században2021-05-15PPKE
Beran FerencA Katolikus Egyház tanítása a lelkiismeretről, különös tekintettel Johann Michael Sailer (1751-1832) teológiájára2021-08-31HTK
Dobrovits MihályA Kaukázus és Közép-Ázsia története2021-05-15PPKE
Thimár AttilaA képi ábrázolás lehetőségének kérdései reformkori irodalmunk műfajaiban2021-05-15PPKE
Csikós GáborA kollektivizálás tapasztalattörténete és kulturális emlékezete2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA korai (18-19. századi) magyar Shakespeare-előadások külföldi inspirációi/példaképei és kölcsönhatásai2021-05-15PPKE
Bándi GyulaA környezetjog rendszerének fejlesztése, intézményi rendje2021-06-30PPKE
Gyulai-Schmidt AndreaA közbeszerzési szerződések sajátosságai polgári jogi szempontból2021-06-30PPKE
Reuss GabriellaA közép-európai és magyar (felnőtt) bábjátszás kapcsolatai2021-05-15PPKE
Varga Zs. AndrásA közigazgatás kontrollja2021-06-30PPKE
Komáromi LászlóA közvetlen és a részvételi demokrácia intézményei2021-06-30PPKE
Szabó PéterA latin és keleti egyházi törvénykönyv viszonyának kérdése a kánonjogi doktrína fejlődése tükrében2021-08-31KJPI
Cser AndrásA latin nyelv fonológiája2021-05-15PPKE
Cser AndrásA latin nyelvű nyelvészeti irodalom egyes kérdéseinek vagy szerzőinek elemzése2021-05-15PPKE
Laurinyecz MihályA lelkiismeret erkölcsteológiai és teológiatörténeti megközelítése2021-08-31PPKE
Kocsis ImreA Lukács evangélium forma és hagyománytörténete2021-08-31HTK
Jánokiné Újváry ZsuzsannaA magyar társadalom militarizálódása: nagyurak és familiárisok a törökök ellen2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefA magyar zsidóság társadalomtörténete a 19-20. században2021-05-15PPKE
Szakács Béla ZsoltA magyarországi műemlékvédelem története2021-05-15PPKE
Szelke LászlóA magyarországi zsidóság története 1840-19442021-05-15PPKE
Koltay AndrásA média szabályozása a 21. században, tekintettel az új médiaszolgáltatásokra2021-06-30PPKE
Szuromi SzabolcsA megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai szabályzatai2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsA mentő, enyhítő és súlyosbító körülmények a kánoni büntetőjogban2021-08-31KJPI
Gyulavári TamásA munkaerő- kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban2021-06-30PPKE
Cser AndrásA nyelvtudomány kezdetei Magyarországon2021-05-15PPKE
Thimár AttilaA posztmodern líra alakváltozatai és műfaji különcségei (Tandori, Kemény, Térey)2021-05-15PPKE
Hársfai KatalinA pszihikai éretlenség hatása a házassági beleegyezésre2021-08-31KJPI
Hársfai KatalinA pszihikai éretlenség hatása a házassági beleegyezésre2021-08-31KJPI
Tóth TihamérA reklámjog versenyjogi vonatkozása2021-06-30PPKE
Artner Péter OszkárA részleges jogalkotás lehetőségei a liturgikus jogban2021-08-31KJPI
El Beheiri NadjaA római jog, mint a modern jogi gondolkodás alapja2021-06-30PPKE
Belovics ErvinA szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények2021-06-30PPKE
Artner Péter OszkárA személyiségi jog védelme a kánoni büntetőeljárásban2021-08-31KJPI
Fábián FerencA szerződési rendszer változásai2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jog modernizálásának lehetséges útjai és útvesztői2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jogi felhasználási szerződés elméleti és gyakorlati elemzése2021-06-30PPKE
Pogácsás AnettA szerzői jogi jogérvényesítés új eszközei és jövője2021-06-30PPKE
Reuss GabriellaA színész szakmai-társadalmi státuszának változásai a 17. századtól2021-05-15PPKE
Reuss GabriellaA színpadra-állítás és a szöveg viszonyának képlékeny természete2021-05-15PPKE
Surányi BalázsA szintaxis és az információszerkezet kapcsolata2021-05-15PPKE
Schandl VeronikaA szocialista magyar színházművészet főbb alakjai2021-05-15PPKE
Gerstner KárolyA szókészlet lexikológiai feltárása történeti és szinkrón megközelítésben2021-05-15PPKE
Medgyesy-Schmikli NorbertA természeti környezet változása, település- és iparfejlesztés, kultúrtáj-változás Magyarországon 1711 és 1914 között.2021-05-15PPKE
Kránitz MihályA történeti Jézus-kutatás kialakulása, fejlődése és hatása a vallástudományi gondolkodásra2021-08-31HTK
Kránitz MihályA vallásközi párbeszéd fundamentálteológiai megalapozása az ökumenikus mozgalomban (1979–2004)2021-08-31HTK
Schanda BalázsA vallásszabadság aktuális kérdései Állam és egyház viszonya2021-06-30PPKE
Reuss GabriellaA vendégszövegek és színpadi adaptációk szerepe és sorsa kortárs Shakespeare-előadásokban2021-05-15PPKE
Oláh AndrásA vezeték nélküli szenzoriális és hálózatok kommunikációs protokolljainak és elosztott döntési algoritmusainak kutatása valósidejű aktuátor vezérlés területén2021-07-31ITK
Horváth KornéliaA XX. és XXI. századi magyar irodalom nemzetközi recepciója2021-05-15PPKE
Szabó PéterA „részleges zsinatok” megújításának feltételrendszere2021-08-31KJPI
Márton GergelyAgy-gép interfész fejlesztése2021-05-31PPKE
Hajas BarnabásAlapjogi konfliktusok feloldása a gyakorlatban2021-06-30PPKE
Zarándy Ákos
Nagy Zoltán
Algoritmusok és eljárások sokezer processzoros számítógépeken2021-07-31PPKE
Schanda BalázsAlkotmány és emberi jogok2021-06-30PPKE
Ö. Kovács JózsefÁllami erőszak és alkalmazkodó ellenállás a kommunista diktatúrában2021-05-15PPKE
Ö. Kovács JózsefÁllami szabályozás és társadalmi reakciók a 20. században2021-05-15PPKE
Adorján MáriaAnalysing English academic discourse2021-05-15PPKE
Surányi BalázsAngol generatív mondattan2021-05-15PPKE
Tóta Péter BenedekAngol irodalom a 20. században2021-05-15PPKE
Barcsák JánosAngol romantikus költészet2021-05-15PPKE
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-08-31HTK
Perendy LászlóAntiokhiai Szent Theophilosz teológiai munkássága2021-08-31HTK
Sohár AnikóAuthentication devices: the use of scientific and literary registers in science fiction and fantasy2021-05-15PPKE
Zarándy ÁkosAutonóm járműirányítási adat fúziós algoritmusok kutatása2021-07-31PPKE
Rózsa HubaAz Ábrahám elbeszélések teológiája (Gen 12-25)2021-08-31HTK
Csink LórántAz alapjogvédelem intézményrendszere2021-06-30PPKE
Cser AndrásAz angol nyelv hangtörténete2021-05-15PPKE
Cser AndrásAz angol nyelv szókészletének története2021-05-15PPKE
Fejérdy András TamásAz Apostoli Szentszék és a totalitárius rendszerek2021-05-15PPKE
Szuromi SzabolcsAz egyházi személyek és intézmények munkajogi helyzete2021-08-31KJPI
Szuromi SzabolcsAz egyházi törvény fogalma, fajai, kötelező ereje és magyarázata2021-08-31KJPI
Belovics ErvinAz élet elleni bűncselekmények2021-06-30PPKE
Jobbágyi GáborAz élet kezdetén és végén felmerülő jogi, orvosi,2021-06-30PPKE


2021. V. 01.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. május 21-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )