Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Az Eszterházy Károly Egyetem aktuális témakiírásai
Az Eszterházy Károly Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Ablonczy BalázsMagyarország nemzetközi helyzete és a francia-­magyar kapcsolatok a két világháború között2020-05-30Eger
Ablonczy BalázsMagyar egyház­ és mentalitástörténet a két világháború között2020-05-30Eger
Bartók BélaMagyarország politikatörténete a 20. században2020-05-30Eger
Bartók BélaEgyház és társadalom a 19-20. századi Magyarországon2020-05-30Eger
Besenyő JánosMagyarország és az afrikai kontinens történelmi kapcsolatai2020-05-30Eger
Besenyő JánosAfrika és a magyar külpolitika2020-05-30Eger
Besenyő JánosMagyar békefenntartók (katonai és rendőri) az afrikai kontinensen2020-05-30Eger
Bessenyei JózsefA 16. századi Magyarország gazdasági és társadalmi élete2020-05-30Eger
Cieger AndrásMagyarország politika- és társadalomtörténete a dualizmus korában2020-05-30Eger
Gebei SándorAz Erdélyi Fejedelemség diplomáciai, politikai kapcsolatai2020-05-30Eger
Gebei SándorLengyelmagyar perszonális kapcsolatok2020-05-30Eger
Germuska PálA magyar gazdaság 1945 utáni története, a hazai iparosítás, gazdaság­, település­ és2020-05-30Eger
Kalmár JánosA Habsburg-­dinasztia és Magyarország kapcsolata a 16-­17. században2020-05-30Eger
Kalmár JánosA rendi politizálás színterei a 16-­17. században2020-05-30Eger
Kiss LászlóMagyar-szlovák kapcsolatok a 19. században2020-05-30Eger
Kiss LászlóNemzetiségi kérdés a 19. században2020-05-30Eger
Miskei AntalRácok a Duna mentén a 16­-17. században2020-05-30Eger
Miskei AntalA Duna-­menti települések a 16-­17. században2020-05-30Eger
Monok IstvánA kora újkori protestáns művelődési intézményrendszer2020-05-30Eger
Németh IstvánMagyar-német kapcsolatok a 20. században2020-05-30Eger
Paksa RudolfA magyar szélsőjobboldal története2020-05-30Eger
Pál JuditErdély társadalom- és politikatörténete a 18-19. században2020-05-30Eger
Pap JózsefMagyarország társadalom- és politikatörténete a neoabszolutizmus és a dualizmus korában2020-05-30Eger
Pap József19. század végi és 20. századi statisztikai adatbázisok társadalomtörténeti hasznosítása2020-05-30Eger
Petercsák TivadarA parasztság a 20. századi Magyarországon: gazdálkodás, értékrend, munkaerkölcs2020-05-30Eger
Rainer M. JánosAz 1956os magyar forradalom előzményei, alakulása és utóélete2020-05-30Eger
Rainer M. JánosAz 1989-90-es magyar rendszerváltás2020-05-30Eger
Rainer M. JánosA Kádár-korszak regionális és helyi történetei: hatalom és társadalom2020-05-30Eger
Romsics IgnácMagyar politikusok és politikai gondolkodás a 20. sz. első felében2020-05-30Eger
Romsics IgnácAz 1918-1919-es forradalmak és ellenforradalmak regionális története2020-05-30Eger
Szabadi IstvánReformátorok és tevékenységük2020-05-30Eger
Szabó CsabaMagyar egyháztörténet 1945 után2020-05-30Eger
Szarka LászlóMagyar kisebbségi önszerveződés a szomszédos országokban, 1918-19902020-05-30Eger
Szarka LászlóA szomszédos országok nemzetiségi politikája 1920-19902020-05-30Eger
Tóth Eszter ZsófiaMagyar társadalomtörténet 1945 után2020-05-30Eger
Ungváry KrisztiánMagyar hadtörténet 1914­-19902020-05-30Eger
V. Balogh JuditErdély és a székelység története2020-05-30Eger
Valuch TiborMagyar társadalomtörténet 1945­-19902020-05-30Eger
Virág IrénAz oktatás társadalomtörténete a 19. századi Magyarországon2020-05-30Eger
Zakar Péter19. századi magyar egyháztörténet2020-05-30Eger
Bárdos JenőNyelvtanulási stratégiák és tanulói autonómia az idegen nyelvek tanításában2020-06-30EKE
Bárdos JenőA magyar mint idegen nyelv tantárgypedagógiája2020-06-30EKE
Bárdos JenőA szaknyelvek tanításának szakdidaktikai kérdései2020-06-30EKE
Bárdos JenőA nyelvvizsgáztatás elméleti és gyakorlati kérdései: vizsgamódszertan2020-06-30EKE
Bárdos JenőA nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata2020-06-30EKE
Bárdos JenőAz idegen nyelvek és a magyar mint idegen nyelv tanításának története Európában és Magyarországon2020-06-30EKE
Bárdos JenőAz idegen nyelvek tanításának interdiszciplináris alapjai2020-06-30EKE
Bárdos JenőAz idegen nyelvek tanításának tantárgypedagógiai és szakdidaktikai kérdései2020-06-30EKE
Bognár JózsefAz iskolai testnevelés és sport pedagógiai kérdései2020-06-30EKE
Bognár József3. Fiatalok, felnőttek és idősek egészségmagatartásának és életminőségének nevelési problémái2020-06-30EKE
Bognár József2. Sporttehetség és beválás komplex problémakörének szakdidaktikai kérdései2020-06-30EKE
Csizér KataAz osztálytermi motiváció elméleti és emprikus kérdései2020-05-30EKE
Csizér KataA nyelvtanulási autonómia feljlődésének és fejlesztésenek lehetőségei2020-05-30EKE
Dávid MáriaA felgyorsult fejlődés okozta környezeti változások hatása a koragyermekkori beszédfejlődésre2020-06-30EKE
Falus IvánAz iskola tanulószervezetté válásának feltételei, útjai, hatása a pedagógusokra és az iskola eredményességére2020-06-30EKE
Falus IvánA pedagógussá válás folyamatának elemzése a képzés során2020-06-30EKE
Falus IvánA pedagógusok tudásának, tevékenységének empirikus vizsgálata, kompetenciáik feltárása2020-06-30EKE
Falus IvánA pedagógusok szakmai fejlődésének előmozdítása iskolai környezetben2020-06-30EKE
Falus IvánA kezdő pedagógusok támogatásának hatása beilleszkedésükre, szakmai fejlődésükre2020-06-30EKE
Falus IvánA kezdő pedagógusok támogatása, a bevezető szakasz Európa országaiban2020-06-30EKE
Falus IvánA pedagógus tudásának, nézeteinek és tevékenységének kölcsönhatása, ezen tényezők szerepe a pedagógiai munka hatékonyságában2020-06-30EKE
Fügedi BalázsAz iskolai testnevelés és sport kihívásai2020-06-30EKE
Fügedi BalázsTehetséggondozás és pályakövetés a sportban2020-06-30EKE
Fügedi BalázsAz élethosszig tartó fizikai aktivitás neveléstudományi kérdései2020-06-30EKE
Hanák ZsuzsannaA tanuláshoz szükséges részképességek fejlődésének kutatása2020-06-30EKE
Hanák ZsuzsannaKorai iskolaelhagyás problematikájának kutatása2020-06-30EKE
Hanák ZsuzsannaA tantermi kommunikáció jellegzetességeinek kutatása2020-06-30EKE
Hoffmann MiklósIKT eszközök hatásvizsgálata a matematika tantárgypedagóiájában2020-06-30EKE
Hoffmann MiklósA matematika tanításának tantárgy-pedagógiája2020-06-30EKE
Hoffmann MiklósGender különbségek a térszemlélet fejlesztésében2020-06-30EKE
Jedlovszky PálLégköri szennyezők jégfelszíni adszorpciójának számítógépes szimulációs vizsgálata és az eredmények hasznosítása középiskolai oktatásban2020-06-30EKE
Kárász ImreKörnyezeti nevelési-oktatási oktatócsomagok kritikai elemzése és továbbfejlesztése2020-06-30EKE
Kárász ImreA környezeti oktatócsomagok helye, szerepe, hatékonysága a korszerű oktatásban, különösen a fenntarthatóságra történő felkészítésben2020-06-30EKE
Kis-Tóth LajosAz információs társadalom tanulási környezete2020-05-30EKE
Komenczi BertalanKognitív habitus és tanulási környezet a 21. század elején2020-06-30EKE
Komenczi BertalanAz elektronikus tananyagfejlesztés módszertani kérdései2020-06-30EKE
Komenczi BertalanAz elektronikus tanulási környezetek jellemzői2020-06-30EKE
Komenczi BertalanTanítás és tanulás a virtuális információuniverzumban - az interfész probléma2020-06-30EKE
Komenczi BertalanAz e-learning fogalmának és oktatási szerepének különböző értelmezései2020-06-30EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseIskolahálózatok, tudástranszfer és az oktatást érintő változások2020-06-30EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseAz iskolai csoportmunka hatása a magas és az alacsony státuszú tanulók társadalmi beilleszkedésére2020-06-30EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseA tanárképzés korszerűsítése: az elméleti és a gyakorlati képzés egyensúlyának a megteremtése2020-05-30EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseAz iskola mint intézmény regionális és helyi szerepének vizsgálata2020-05-30EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseA tanárképzés korszerűsítése: az elméleti és a gyakorlati képzés egyensúlyának a megteremtése2020-06-30EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseAz iskolai csoportmunka hatása a magas és az alacsony státuszú tanulók társadalmi beilleszkedésére2020-05-30EKE
Kovácsné dr. Nagy EmeseIskolahálózatok, tudástranszfer és az oktatást érintő változások2020-05-30EKE
Kusper JuditA biblioterápia hatása és lehetőségei az oktatásban2020-06-30EKE
Kusper JuditA meseterápia lehetőségei a pedagógiai munkában2020-06-30EKE
Kusper JuditDrámapedagógia és tananyag-feldolgozás2020-06-30EKE
Kusper JuditStilisztikai-retorikai módszerek az innovatív irodalomoktatásban2020-06-30EKE
Lengyelné Molnár TündeAz informális tanulás szerepének változása a tanulási folyamatban2020-06-30EKE
Lengyelné Molnár TündeAz információ feldolgozás folyamatának vizsgálatai2020-06-30EKE
M. Pintér TiborMérés és értékelés hazai gyakorlatai és a Közös európai referenciakeret2020-05-30EKE
M. Pintér TiborA nyelvi mérések magyarországi szabályozottságának gyakorlati megvalósulásai2020-06-10EKE
Mester DolliTanulási stratégiák2020-06-30EKE
Mező FerencTanulásfejlesztés2020-06-30EKE
Mező FerencSzemélyiség-, viselkedés-, magatartáskutatás2020-06-30EKE
Mező FerencTehetségkutatás2020-06-30EKE
Mika JánosAz energiatudatosság erősítése és felhasználása egyes iskolai tantárgyakban2020-06-30EKE
Mika JánosA fenntarthatóság és kockázatmérséklés dokumentumainak kritikai vizsgálata2020-06-30EKE

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )