Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai
A Miskolci Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Páczelt IstvánHierarchikus rúdmodellek érintkezési feladatainak vizsgálata2019-12-31MMI
Bányai Tamás JózsefJust-in- sequence ellátási láncok tervezési módszereinek fejlesztése2019-10-01LOG
Bányai Tamás JózsefAdditív gyártás hatása a logisztikai folyamatok kialakítására2019-10-01LOG
Bányai Tamás JózsefOptimisation of logistic systems in Industry 4.0 environment2019-10-01LOG
Bányainé Tóth ÁgotaBeszerzési logisztikai folyamatok modellezése és optimalizálása2019-10-01LOG
Illés Béla
Tamás Péter
Ipar 4.0 és szabványosítás a logisztikai folyamatokban2019-10-01LOG
Illés Béla
Tamás Péter
Logisztika az egészségügyben2019-10-01LOG
Kovács GyörgySzálerősítéses műanyag szerkezetek tervezése és optimálása2019-12-31LOG
Kovács Péter ZoltánMűanyagalakítás2019-12-31ATI
Tisza MiklósInnovative metal forming processes2019-12-31ATI
Tisza MiklósKönnyűfém autókarosszéria fejlesztése2019-12-31ATI
Tisza MiklósInnovatív alakító eljárások2019-12-31ATI
Tisza MiklósAlakítási határdiagramok elméleti és kísérleti vizsgálata növelt hőmérsékleten végzett alakításoknál2019-12-31ATI
Tisza MiklósDevelopment of Lightweight Manufacturing of Automotive Parts2019-12-31ATI
Tisza MiklósSzámítógépes tervezés és modellezés a képlékenyalakításban2019-12-31ATI
Vásárhelyi JózsefArtificial intelligence methods for speech recognition for embedded system applications using re-configurable hardware2019-10-01AUT
Tóth HildaA szociális jog hazai és európai jogfejlődésének tendenciái és kapcsolódási pontjai a munkajoggal2019-08-30MEÁJK
Vinnai EdinaAz antidiszkrimináció és egyenlő bánásmód jogi és szociológiai vizsgálata2019-08-31MEÁJK
Baranyi LászlóHőátadás és erőhatások numerikus vizsgálata nem-newtoni folyadékáramlásba helyezett rezgetett fűtött körhenger esetén2019-12-31ÁHT
Baranyi LászlóNumerical simulation of the effect of free stream disturbance on the flow around and heat transfer from a rotating circular cylinder2019-12-31ÁHT
Czap LászlóDinamikus beszédhang vizualizálás és artikuláció ábrázolás siketek beszélni tanításához2019-10-01INF
Dadvandipour SamadDeep Learning, Intelligent Modeling, Analysis and Controlling in Industry2019-10-01INF
Dadvandipour SamadDeep Learning, Intelligent Modeling, Analysis and Controlling in Mobile Communication2019-10-01INF
Dadvandipour SamadDeep Learning, Intelligent Modeling, Analysis and Controlling in Biology2019-10-01INF
Földes IstvánAdattömörítő kódok kombinatorikája2019-10-01INF
Földes IstvánVáltozó hosszúságú kódok kombinatorikus és hálóelméleti vizsgálata2019-10-01INF
Galántai AurélAlgoritmusok véletlen paraméterei és programok véletlen tesztelése.2019-10-01INF
Jármai KárolyMetaheurisztikus optimáló programok fejlesztése2019-10-01INF
Jármai KárolyObjektumok és rendszerek optimálása2019-10-01INF
Jármai KárolyOptimization of objects and systems2019-10-01INF
Kecskeméti GáborPDES for serverless computing & microservices2019-10-01INF
Kecskeméti GáborCloud and IoT systems modeling2019-10-01INF
Kovács SzilveszterFuzzy Rule Interpolation Benchmark2019-10-01INF
Kovács LászlóText to Semantic Models for Hungarian Language2019-10-01INF
Kovács LászlóModels for Automated Question Generation2019-10-01INF
Kovács SzilveszterFuzzy állapotgép viselkedésmodellek2019-10-01INF
Kovács SzilveszterFuzzy State Machine based Behavior Models2019-10-01INF
Kovács LászlóIntuitionistic Models in Ontology2019-10-01INF
Nehéz KárolyKészletgazdálkodási modellek alkalmazása az igény szerinti tömeggyártásban2019-10-01INF
Tóth ZsoltIndoor Positioning based on Bluetooth Low Energy2019-10-01INF
Tóth ZsoltSoftware Engineers Evaluation Based on Continuous Integration and Issue Tracking2019-10-01INF
Tóth ZsoltIndoor Positioning based on WiFi and Bluetooth2019-10-01INF
Tóth ZsoltInverse Artificial Neural Network based Indoor Positioning2019-10-01INF
Kovács GyörgySzállítási, raktározási és termelési folyamatok optimálása, hatékonyságjavítása2019-10-01MEALT
Kovács GyörgyLogisztikai rendszerek és folyamatok optimálása, hatékonyságjavítása2019-10-01MEALT
Petrasovszky AnnaAz alapjogok és az államra vonatkozó alapelvek fejlődése és főbb tendenciái az újkortól napjainkig2019-08-31ME ÁJ
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2019-08-31ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2019-08-31ÁJK
Bragyova AndrásAz alkotmányosság és a jogállamiság garanciáinak megteremtése2019-08-31ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2019-08-31ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2019-08-31ÁJK
Czékmann ZsoltKözigazgatás az információs társadalomban2019-08-31ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2019-08-31ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2019-08-31ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2019-08-31ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2019-08-31ÁJK
Gula JózsefA gazdálkodás rendjének és a gazdasági verseny tisztaságának büntetőjogi védelme2019-08-31ÁJK
Hallók TamásA politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei2019-08-31ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2019-08-31ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2019-08-31ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban. A költségvetési csalás elleni büntetőjogi fellépés aktuális tendenciái Európában2019-08-31ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban2019-08-31ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2019-08-31ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2019-08-31ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2019-08-31ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2019-08-31ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2019-08-31ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2019-08-31ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2019-08-31ÁJK
Nagy AnitaBüntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az eredményesség tükrében, különös tekintettel a nemzetközi tendenciákra2019-08-31ÁJK
Olajos IstvánAz agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere.2019-08-31ÁJK
Paulovics AnitaA közigazgatás szervezetének és működésének alkotmányos alapjai2019-08-31ÁJK
Prugberger TamásA munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok mo-i jogi rendezésének problémái az ipari és mg-i termelés, valamint a keresk. területén az európai jogfejl.tükrében2019-08-31ÁJK
Rácz ZoltánA munkajog jogágiságának kérdései (közjog - magánjog)2019-08-31ÁJK
Raisz AnikóA XXI. század kihívásai az emberi jogok és a környezet nemzetközi védelme területén2019-08-31ÁJK
Sántha FerencA jogi felelősség speciális formái a büntetőjogban és a nemzetközi büntetőjogban2019-08-31ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2019-08-31ÁJK
Szabó MiklósHagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában2019-08-31ÁJK
Szilágyi János EdeA fenntartható fejlődés jogintézményei az agrárjog és az energiajog területén2019-08-31ÁJK
Torma AndrásA közigazgatás korszerűsítésének megalapozása2019-08-31ÁJK
Turkovics IstvánKözigazgatási jogalkotás és jogalkalmazás Magyarországon2019-08-31ÁJK
Vinnai EdinaA jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata2019-08-31ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2019-08-31ÁJK
Juhász ImreGörbék és felületek leírása, tulajdonságainak vizsgálata, alakjának módosítása.2019-10-01MAT
Radeleczki SándorFogalomhálók és durva halmazok alkalmazása az adatkezelésben2019-10-01MAT
Radeleczki SándorFogalomhálók alkalmazása osztályozási problémákban2019-10-01MAT
Szigeti JenőRendezett halmazok és algebrai struktúrák2019-10-01MAT
Szigeti JenőMátrixok nem kommutatív gyűrűk felett2019-10-01MAT
Balaton KárolyStratégiai menedzsment2019-10-10ME
Balaton KárolyTársadalmi innovációk elemzése és fejlesztése2019-10-10ME
Bartha ZoltánA fejlődés intézményi keretei2019-10-10ME
Benedek JózsefRegionális egyenlőtlenségek és területi polarizáció2019-10-10ME
Bozsik SándorA pénzügyi piacok hatékonyságelemzése2019-10-10ME
Hegyi SzabolcsA mérsékelt állam alapelvei és intézményelmélete2019-08-31ME
Illés MáriaSajátosságok, feltételek és módszerek a XXI. század vállalatának a gazdálkodásában2019-10-10ME
Kádárné Horváth ÁgnesA vállalati gazdálkodás és ágazatspecifikus kihívásai2019-10-10ME
Kádárné Horváth ÁgnesA globális energiaválság kihívásai és stratégiai válaszlehetőségek2019-10-10ME
Kocziszky GyörgyRegionális gazdasági növekedés és egyensúly2019-10-10ME
Kovács LeventePénzügyi piacok és a pénzügyi kultúra kapcsolata2019-10-10ME
Kovács LeventeA bankszektor és a fizetési forgalom fejlődésének összefüggései2019-10-10ME

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )