Bejelentkezés
 Fórum
 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai
A Károli Gáspár Református Egyetem aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2018-04-30KREÁJ
Birher NándorA bíróságok szerepe a végrehajtás felügyeletében, figyelemmel az etikai vonatkozásokra2018-04-30KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2018-04-30KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2018-04-30KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2018-04-30KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2018-04-30KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2018-04-30KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2018-04-30KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2018-04-30KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2018-04-30KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2018-04-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2018-04-30KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2018-04-30KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2018-04-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2018-04-30KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2018-04-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2018-04-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2018-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2018-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2018-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA relatív eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás összefüggései2018-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2018-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA tisztességes eljárás kérdései és dilemmái a büntetőeljárásban2018-04-30KREÁJ
Czine ÁgnesA kártalanítás és a visszatérítés lehetőségei a büntetőeljárásban2018-04-30KREÁJ
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2018-04-30KREÁJ
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2018-04-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA sértett büntetőeljárásbeli szerepe és annak változásai2018-04-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaAz Európai Unió jogalkotási tevékenysége büntető anyagi és eljárási jogi területen2018-04-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA modernizációs törekvések hatása a büntetőeljárás alapelveire és hagyományos értékeire2018-04-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA büntetőjogi mediáció hagyományai és jövője2018-04-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaKiberbűnözés2018-04-30KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2018-04-30KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2018-04-30KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2018-04-30KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2018-04-30KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2018-04-30KREÁJ
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2018-04-30KREÁJ
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2018-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata és viszonyuk egymáshoz az orvosi felelőssége szempontjából2018-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2018-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás intézményi hátterének vizsgálata és fejlődésének bemutatása2018-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos polgári jogi felelősségének elemző vizsgálata2018-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA Bismarcki társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése2018-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérBeveridge terv kialakulása, fejlődése és hatása a modern szociális jogi rendszerekre2018-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz ipari forradalmak hatásának vizsgálata a szociális gondoskodás fejlődése tekintetében2018-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2018-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2018-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos munkajogi felelősségének kérdése a betegellátással összefüggésben2018-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2018-04-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvosi felelősség aspektusainak vizsgálata2018-04-30KREÁJ
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2018-04-30KREÁJ
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere2018-04-30KREÁJ
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2018-04-30KREÁJ
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2018-04-30KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2018-04-30KREÁJ
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2018-04-30KREÁJ
Kun AttilaAtipikus munkaviszonyok2018-04-30KREÁJ
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2018-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2018-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2018-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterAz anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2018-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterÉrdekalapú felelősség a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokért2018-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2018-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2018-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterJog és erkölcs2018-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség a fedezetelvonásért2018-04-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen általános szerződési feltételek és kikötések2018-04-30KREÁJ
Móré SándorA szabálysértési felelősség aspektusainak vizsgálata2018-04-30KREÁJ
Móré SándorAz önkormányzati (közösségi) rendészet lehetőségei2018-04-30KREÁJ
Móré SándorA nemzetiségi önkormányzati rendszer. A nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata a helyi önkormányzatokkal2018-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásA polgári perrendtartás modelljei2018-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásA lojalitás elve az Európai Unió jogában2018-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásAz Európai Unióból való kilépés közjogi és magánjogi feltételei2018-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jogból eredő kötelezettségeik megsértéséért2018-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásAz Európai Unióhoz való csatlakozás közjogi és magánjogi feltételei2018-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2018-04-30KREÁJ
Osztovits AndrásTársadalmi és jogi elvárások az igazságszolgáltatással szemben2018-04-30KREÁJ
Rixer ÁdámRoma érdekek megjelenítése a jogalkotásban2018-04-30KREÁJ
Rixer ÁdámRendészeti igazgatás2018-04-30KREÁJ
Rixer ÁdámA civil szervezetek kapcsolata az állammal2018-04-30KREÁJ
Rixer ÁdámA jó állam formaváltozásai2018-04-30KREÁJ
Rixer ÁdámA vallási szervezetek kapcsolata az állammal Magyarországon2018-04-30KREÁJ
Stipta István MihályAz európai közös jog 19. és 20. századi előzményei2018-04-30KREÁJ
Szabó ImreAz "ésszerű idő" a polgári perben2018-04-30KREÁJ
Szabó ZsoltA törvényalkotási eljárás folyamata, kritériumai nemzetközi összehasonlításban2018-04-30KREÁJ
Szabó ZsoltAz Európai Uniós források jogi kérdései2018-04-30KREÁJ
Szabó ZsoltA parlament működésének alkotmányossága2018-04-30KREÁJ
Szabó ZsoltParlamenti eljárásjog: a parlamenti házszabály jogi természete és szabályozási tárgyai2018-04-30KREÁJ
Szabó ImreAz alternatív vitarendezés lehetőségei polgári jogvitákban2018-04-30KREÁJ
Szabó ZsoltA parlament funkciók és a kormányforma összefüggései, különös tekintettel a parlamenti ellenőrzésre2018-04-30KREÁJ
Szabó ZsoltA jogalkotás alkotmányos követelményei2018-04-30KREÁJ
Szalma JózsefAz okozatosság mint felelősségi feltétel a deliktuális és a szerződési felelősség területén2018-04-30KREÁJ
Szalma JózsefPolgári és büntetőjogi felelősség egymástól való elválása2018-04-30KREÁJ
Szalma JózsefSzubjektív és objektív felróhatóság a magyar bírói gyakorlatban2018-04-30KREÁJ
Szalma JózsefVagyoni és nemvagyoni kárfelelősség a közhatalom gyakorlásával okozott kárért2018-04-30KREÁJ
Szalma JózsefFelelősség a személyiségi jogsérelmek okozásáért2018-04-30KREÁJ
Szalma JózsefA szerződési és a deliktuális felelősség - sajátosságai és kapcsolata –2018-04-30KREÁJ
Szalma JózsefEgyetemleges és osztott felelősség2018-04-30KREÁJ
Szuchy RóbertAz Energiaunió fejlődésének lehetséges irányai az Európai Unióban2018-04-30KREÁJ
Szuchy RóbertAz állam szabályozó szerepe az energiajogban2018-04-30KREÁJ

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )