Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Levente Komarek
Az elmaradott térségek felzárkózásának problematikája a primer és szekunder szektor tükrében

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Szent István University, Gödöllő
regional sciences
Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences

Thesis supervisor: Levente Komarek
Location of studies (in Hungarian): SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: SZIE


Description of the research topic:

A kutatási téma aktualitását fokozza, hogy napjainkban a mezőgazdaság és az ipar területi struktúrájának racionalizálása fontos kulcskérdéssé vált. Ezért egyre inkább olyan hazai kutatásokra van szükség, amelyek a mezőgazdaság és az ipar szerkezeti átalakulását és annak törvényszerűségeit vizsgálja és elemzi annak érdekében, hogy az egyes térségekben racionális és hatékonyan működő agrár- és iparszerkezet alakuljon ki. Ez azért is nagyon fontos, mert a területi specializáció és koncentráció minőséget jelző kategória, amely bizonyos mértékig utal egy adott térség fejlettségi szintjére is. A modern piacgazdaságokban elvárható, hogy az egyes térségek azokra a mezőgazdasági és ipari ágazatokra, alágazatokra specializálódjanak, amelyek esetében kedvezőbbek a termelési feltételek. Ebből kifolyólag fontos meghatározni az egyes térségekben bekövetkezett szerkezeti változások minőségét, irányát és mértékét, összehasonlítva az országossal, a kívánatossal, illetve a lehetőségekkel. A részletes ismeretek hiányában úgy gondolhatnánk, hogy a rendszerváltozás után a vegyes gazdaságon át a piacgazdaságba haladva, majd a piacgazdaságban a piac szabályozó ereje következtében a mezőgazdaság és az ipar területén racionálisabb struktúra jött létre. A kapott eredmények és a gyakorlat azonban nem ezt mutatja.

Kutatási részterületek:
A kutatás célja megvizsgálni, hogy a hazai mezőgazdaság és ipar rendszerváltozás utáni átalakulása hogyan hatott a területi specializáció és ágazati koncentráció alakulására, illetve milyen strukturális változások következtek be a mezőgazdaság és ipar területén. További cél, hogy részletesen elemezzük történt-e hazánk mezőgazdaságában és iparában az elmúlt években területi specializáció, valamint az ágazati koncentráció esetében erősödés vagy gyengülés. Ha történt erősödés vagy gyengülés az mely térségekben, illetve ágazatoknál, alágazatoknál következett be, melyek voltak a kiváltó okok és ez milyen hatással lehet mezőgazdaságunk és iparunk jövőbeni fejlődésére, a racionális agrár- és iparstruktúra kialakulására.
A mezőgazdasághoz és az iparhoz kapcsolódó specializációs és koncentrációs vizsgálatok és elemzések azért fontosak, mert a mezőgazdaság és az ipar területi és ágazati szerkezetének változása számos pozitív gazdasági folyamatot indukálhat (növekvő hatékonyság, versenyképesség, elmélyülő kooperáció), jelentős mértékben elősegítheti az adott térség és az egész nemzetgazdaság felemelkedését. A számos pozitív hatás mellett azonban negatív hatásokat is eredményezhet (pl. egyoldalú agrár- vagy iparstruktúra, dekonjunktúra begyűrűzése esetén mély válság, iparilag depressziós térségek kialakulása), amely rövidebb-hosszabb időre visszavetheti az adott térség dinamikus fejlődését.
Kutatási célkitűzések:
1.) Primer szektor
- megvizsgálni, hogy a rendszerváltozástól napjainkig milyen strukturális változások következtek be regionális szinten hazánk mezőgazdaságában és javaslatot tenni a racionális termelési struktúra kialakítására
- hazánk erdőgazdálkodásában milyen területi változások következtek be az elmúlt évek során és milyen kihasználatlan tartalékok vannak az erdősültségünk növelése érdekében
- megvizsgálni, hogy a hazai állattenyésztésben milyen szerkezeti változások következtek be és történt-e ezen a téren a területi specializáció vagy az ágazati koncentráció esetében erősödés vagy gyengülés
2.) Szekunder szektor
- hazánk iparának ágazati struktúrája az elmúlt két évtizedben alapvetően átalakult és ez milyen regionális változásokat indukált a hazai ipar területén (múlt-jelen-jövő?)
- teljesítményük alapján az ipar ágazatai között a különbségek növekedtek, amelynek eredményeképpen hanyatló, mérsékelten fejlődő és dinamikusan fejlődő ágazatok alakultak ki
- megvizsgálni, hogy a területi specializáció és az ágazati koncentráció növekedését előidézi egy-egy ágazat vagy megye súlyának és szerepének növekedése, vagy a korábban nem túl jelentős ipari ágazat vagy megye leépülése

A javaslattevőnek a témával kapcsolatos legfontosabb publikációi (5 db, az utolsó 5 évből):
1. Komarek Levente (2017): A magyar ipar makroszintű specializációja. Területi és ágazati struktúra. GlobeEdit, Saarbrücken, Németország. 204. p. ISBN: 978-3-330-80719-8
2. Horváth József – Komarek Levente (2016): A világ mezőgazdaságának fejlődési tendenciái. Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Hódmezővásárhely. 270. p. ISBN: 978 963 306 496 2
3. Komarek Levente (2015): Spatial and temporal changes in some indicators of Hungarian forest management. Infrastructure and Ecology of Rural Areas. 2015/II/2. sz. pp. 441-456.
4. Komarek Levente (2014): Spatial specialisation of livestock in Hungary. Review on Agriculture and Rural Development. 3. évf. 2. sz. pp. 414-421.
5. Komarek Levente (2013): Changes of human resource concentration and specialisation in hungarian industry. Review on Agriculture and Rural Development. 2. évf. 1. sz. pp. 91-97.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )