Témakiírás
 
Korsósné Delacasse Krisztina
A modern magyar igazságszolgáltatás és a jogászi hivatásrendek története európai kitekintéssel

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem
állam- és jogtudományok
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

témavezető: Korsósné Delacasse Krisztina
helyszín (magyar oldal): PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék
helyszín rövidítés: ÁJK


A kutatási téma leírása:

A modern igazságszolgáltatási szervezet Magyarországon a kiegyezést követően épült ki, noha átmenetileg már a neoabszolutizmus idején – idegen jog hatása alatt – létrejött hazánkban egy alapjaiban modern igazságszolgáltatási szervezet. A békés hazai gyökerű fejlődésre azonban csak a közjogi-alkotmányjogi keretek rögzülése, 1867 után nyílt mód. A hatalommegosztás elvéből kiinduló bírósági rendszer alapköveit a bírói hatalomról szóló 1869:IV. tc. tette le, amely a bíráskodás és a közigazgatás elválasztása mellett rögzítette a bírói függetlenséget és az annak fő hátteréül szolgáló foglalkoztatási szabályokat is. A Horvát Boldizsár nevével fémjelzett igazságügyi reform (1869–1875) valósította meg az igazságügyi szervezetrendszer korszerű átalakítását, amelynek keretében megszülető törvények rögzítették az új királyi alsó- és felsőbíróságok szervezetét, illetve létrehozták a királyi ügyészségeket, a modern, kamarákba szerveződött ügyvédséget és a közhitelesség állami szerveit, a királyi közjegyzők intézményét. Az eme alapokon létrehozott polgári igazságszolgáltatási szervezet a későbbiekben természetesen további átalakulásokon ment át és differenciálódott, továbbá az e keretek között munkájukat megkezdő jogászság, a jogászi hivatásrendek is folyamatosan adaptálódtak a változó jogi környezethez, azonban a modern magyar igazságszolgáltatás gyökereit mind a mai napig feltétlenül e korszakig kell visszavezetnünk. Így elméleti téren is szükség van arra a kutató-feltáró munkára, amely további részletekkel gazdagítja a XIX–XX. századi magyar polgári állam igazságszolgáltatásának történetét, illetve összehasonlító jogtörténeti vizsgálatokkal európai kontextusba helyezi azt – e témákat öleli fel jelen témahirdetés.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2021-06-30