Témakiírás
 
Herke Csongor
A XXI. SZÁZAD BÜNTETŐ ÉS POLGÁRI PERJOGA

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem
állam- és jogtudományok
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

témavezető: Herke Csongor
helyszín (magyar oldal): PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék
helyszín rövidítés: BPEJ


A kutatási téma leírása:

A XXI. század második évtizedében mind a büntető, mind a polgári eljárásjog területén újrakodifikálásra került sor. Ez az újrakodifikálás megköveteli mind a büntető, mind a polgári perjogi alapintézmények elméleti szintű kutatását is.
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) jelentősen megváltoztatta a büntetőeljárást mind szerkezeti, mind tartalmi szempontból. Míg az 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: régi Be.) a korábbi (szocialista) büntetőeljárási törvények rendszerét követte (alapkoncepciójával ellentétesen), így a hagyományos nyomozás - (közbenső eljárás) - bírósági eljárás rendszerben szabályozta a büntetőeljárást, addig a hatályos törvény jóval tágabb teret enged a megállapodás alapján folytatott büntetőeljárásnak, illetőleg a terhelt beismerése (tényállás elfogadása) számos egyszerűsítést tesz lehetővé. Ezáltal a büntetőeljárás menete (lehetséges végkimenetele) jóval bonyolultabb, szerteágazóbb, mint a korábban lineáris ábrával leírható eljárásé.
Ugyanígy jelentős módosítást eredményezett a polgári perjogban a 2016. évi CXXX. törvény. Ahogy a törvényjavaslat indokolása is megfogalmazta, a polgári perrendtartásról szóló korábbi Pp.-t (az 1952. évi III. törvény) hatálybalépésekor az 50-es évek egyszerű magánjogi jogvitáira modelleztek, amelyek mögöttes szabályait egy kodifikálatlan magyar magánjog adta. Ez az 1952-es Pp. a gyökeresen megváltozott társadalmi, gazdasági viszonyok között nem volt képes kellő hatékonysággal rendezni azokat a bonyolult jogvitákat, amelyek hátterében egy rendkívül differenciált, és magas színvonalon kodifikált magánjogi szabályozás áll. Ennek oka az is, hogy időközben a Polgári Törvénykönyv is újrakodifikálásra került (ld. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a továbbiakban Ptk.). Az ebből eredő problémák csak az eljárásjogi szabályoknak megfelelő szabályozási kereteket adó, a XXI. századi differenciált jogviták eldöntéséhez alkalmas új Pp. megalkotásával váltak megoldhatóvá.
Mind a büntető, mind a polgári eljárásjogban szükség volt tehát egy korszerű, a nemzetközi gyakorlatnak és elvárásoknak is megfelelő kódex megalkotására, amely biztosítja az anyagi jogok hatékony érvényesítését, és amely a jogtudomány és a joggyakorlat eredményeire támaszkodva áttekinthetően, koherensen, a technika vívmányaira is figyelemmel szabályozza a perjogi viszonyokat, megkönnyítve ezzel a jogkereső állampolgárok és a szakmai közönség helyzetét.
A doktori téma az új eljárásjogi kódexekből eredő kihívások mellett különös figyelmet fordít a nemzetközi tendenciákra és a külföldi megoldásokra is.

felvehető hallgatók száma: 10

Jelentkezési határidő: 2020-06-19