Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Beáta Fehérvölgyi
Zoltán Kovács
Változó környezetű összetett tudásalapú rendszerek jellemzőinek azonosítása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pannonia
business and management
Doctoral School in Management Sciences and Business Administration

Thesis supervisor: Zoltán Kovács
co-supervisor: Beáta Fehérvölgyi
Location of studies (in Hungarian): Pannon Egyetem
Abbreviation of location of studies: PE


Description of the research topic:

1/ A kutatás témaköre: Összetett tudásalapú rendszerek vizsgálata és a működési modell kutatása a
változó üzleti környezetben
Egy innovációs ökoszisztéma értékteremtési lánca számos szereplőt, belső és külső együttműködő
felet tartalmaz. Általános esetben a résztvevők egyidejűleg többféle szerepben lehetnek: vevő,
beszállító, harmadik fél (3P). A nagy hozzáadott értékű tevékenységekre épülő értékteremtés
sajátossága nemcsak a kooperációs formák alkalmazása, hanem az üzleti együttműködések tudás- és
kompetenciaalapú szervezése is. Eltérő sajátosságok jellemzik a különböző típusú innovációs
ökoszisztémákat, az egyes szereplők közötti inkonzisztencia a teljes rendszerre negatívan hathat. A
klasszikus, rendszerint statikus vevő-szállító relációkra épülő üzleti modellek nem mindig adnak
kellően megfelelő keretet, mivel a vevői és szállítói szerepek, az üzleti folyamok iránya, az
együttműködések rendszere dinamikusan változhat. Ilyenkor a lineáris értéklánc modellek már nem
alkalmasak az üzleti együttműködések leírására, többdimenziós és időben is változó modellre van
szükség. További kihívást jelent a napjainkban igen változó külső üzleti környezet, amelyhez való
alkalmazkodás elengedhetetlen egy vállalkozás vagy üzleti együttműködés sikerességéhez; ez pedig
az összetett üzleti modellt leképező menedzsment rendszerek és eszköztárak tekintetében is újszerű
megközelítéseket kíván.
2/ A kutatási témakör időszerűsége és fontossága kötődik azon globális világgazdasági
változásokhoz, amelyek keretében az új értékteremtési irányok indultak el, miközben ezen
folyamatok kimenetele továbbra is nyitott. Nem ismert, hogy a világjárvány milyen hatást gyakorol
ezen gazdasági változásokra, ugyanakkor a megindult folyamatok egy része már
visszafordíthatatlan változási irányokat indított el. Az előző években intenzív gyors tőkemozgás és
információáramlás, új formákban megvalósuló együttműködések is erősen ösztönözték a
szereplőket az új irányok formálására, akár az Ipar 4.0, akár a fejlett üzleti környezet, akár az újfajta
üzleti modell megközelítések terén. Ezen dinamikus környezetben minden korábbinál nagyobb
jelentősége van az együttműködési rendszereknek, és ezek speciális formáinak, az innovációalapú
ökoszisztémáknak. Ez az a működési környezet, amely kellően kedvező hatást gyakorol a minél
nagyobb hozzáadott értékű tevékenységek megvalósítására.
Releváns publikációk a témakörben:
 Adner, R., Kapoor, R. (2010): Value Creation In Innovation Ecosystems: How The Structure
Of Technological Interdependence Affects Firm Performance In New Technology
Generations, Strategic Management Journal, 31: 306–333
 Granstrand, O., Holgersson, M. (2020): Innovation ecosystems: A conceptual review and a
new definition, Technovation, Volumes 90–91,
 Lacity M.C., Willcocks, L. (2013): Outsourcing Business Processes for Innovation MIT
Sloan Management Review 54(3):63-69
 Á, Török, Á. (2015): International Competitiveness in the Field of Innovation, Region:
Ekonomika i Sociologija 85 : 1 pp. 215-226. , 12 p.
 Oh, D-S., Phillips, F., Park, S., Lee, E. (2016): Innovation ecosystems: A critical
examination, Technovation 54 1-6
 Sun, S.L. Zhang, Y., Cao, Y., Dong, J., Cantwell, J. (2019): Enriching innovation
ecosystems: The role of government in a university science park Global Transitions,
Volume 1, pp. 104-119
 Jucevičius, G., Kristina Grumadaitė, K. (2014): Smart Development of Innovation
Ecosystem Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 156, 2014, pp. 125-129
 Asefi, S., Resende, G.N., Amorim, M.P.C.(2020): Modeling a successful innovation
ecosystem toward a sustainable community: The I-Reef (a review study) Energy Reports,
Volume 6, Supplement 1, 2020, pp. 593-598
 Rabelo, R.J., Bernus, P. (2015): A Holistic Model of Building Innovation Ecosystems
IFAC-PapersOnLine, Volume 48, Issue 3, 2015, pp. 2250-2257 3./ A kutatási téma tudományos előélete a következőkben foglalható össze.
Az elmúlt időszakban számos kutatás és publikáció született az értékláncok vagy értékhálózatok
menedzselési módszereinek változásait vizsgálva, különös tekintettel az üzleti modellek
vizsgálatára és az innovációs ökoszisztémákban való megjelenésére. Mára már kezd szélesedni a
publikációs háttere ezen megközelítéseknek, bár korlátozottan kutatott akár konkrét definíciók, akár
sajátosságok és javaslatok oldaláról az üzleti modellek változó üzleti környezetben való értelmezése
érdekében.
Kevésbé kutatott ez a terület, mert meglehetősen nehéz megállapítani, hogy mit tekintünk változó
üzleti környezetnek és ez hogyan értelmezhető az innovációs ökoszisztéma rendszerekre. Miközben
termelési területen előrehaladott az újfajta technológiák alkalmazása, a nagy hozzáadott értékű,
tudásalapú üzleti struktúrák menedzselése, az új technológiákkal összhangban létrejövő
értékrendszerekre való felkészülés hátrébb tart. A világban jól láthatóan létrejöttek azok, a
meghatározott szakmai területekhez köthető a technológiai- és kompetenciabázisok, amelyek hatása
a lokális ökoszisztémákra nézve meghatározó. Ezért várhatóan egyre fontosabb szempont a
strukturált tudásalapú kooperációs rendszerekbe való bekapcsolódás a hatékony és eredményes
értékteremtés, valamint az újfajta üzleti modellek menedzselése során.
4./ A kutatás céljai:
a) A tudás- és kompetencialapú üzleti együttműködések szervezési sajátosságainak kutatása: mitől
más egy innovációs ökoszisztéma? Melyek a releváns jellemzői? A szereplők sokasága valódi
rendszert alkot-e? A jellemzők alapján milyen „mintázatok” azonosíthatók – mely ökoszisztéma
típusok határozhatók meg? Milyen kapcsolati topológiák azonosíthatók? Vannak-e a jellemzők
között meghatározható összefüggések? Speciális-e egy innovációs ökoszisztémában az
értékteremtés?
b) Az értékteremtés összetett rendszerei, a szereplők közötti inkonzisztencia problémaköre:
Hogyan jellemezhető az értékteremtés egy innovációs ökoszisztémában? Milyen a szereplők saját
szolgáltatási rendszere? A szereplők közötti relációknak milyen szerepe van? Az együttműködést
milyen szinteken lehet értelmezni? A tudás szerepének meghatározása az
értékteremtésben/ökoszisztémában. A szereplők közötti interakciók meghatározó tényezői. Az
inkonzisztencia-források azonosítása. Operációs és soft módszerek, megközelítések. Az előállított
érték és az együttműködési rendszer, mint az üzleti menedzsment alapja.
c) A nem-lineáris, többdimenziós értékteremtési struktúrákra épülő dinamikus üzleti modellek,
menedzsment eszköztár a folyamatosan változó környezethez való alkalmazkodás érdekében: az
üzleti modellek értelmezése az innovációs ökoszisztémák tükrében. Multiplikált és egymásba
ágyazott rendszerszintű üzleti modell megközelítés. Az elemi és az integrált (magasabb szintű)
üzleti modell struktúrák jellemzői. Hogyan modellezhetők az üzleti modellek? A kidolgozott
modell dimenzióinak és elemeinek validálása. Az időtényező (változások) szerepe a modell
dinamizálásában.
5./ A témavezető szakterületre (nem feltétlenül a vizsgált kutatási témakörre) vonatkozó (max. 5
legfontosabb) publikációi.
 Kovács Z. (2017): A termelő és szolgáltató rendszerek fejlesztésének főbb irányai,
Akadémiai Kiadó, ISBN 978 963 454 064 9
 Kovács, Z ; Uden, L (2011): Overlappings of Co-Creation Supportive Factors in Service
Sector Supply Chains pp. 85-89. In: Alan, Clarke (szerk.) Exploring Co-Creation Harlow,
Egyesült Királyság / Anglia : Pearson Education Limited
 Krisztina, D., Losonci, D., Kovács, Z. (2017): Transferring lean knowledge within
multinational networks: Does size matter? In: 24th EurOMA Conference : Inspiring
Operations Management Edinburgh, Paper: 42493 , 10 p.  Kosztyán, Zs. T., Fehérvölgyi, B. Csizmadia, T. Kerekes, K. (2021): Investigating
collaborative and mobility networks: reflections on the core missions of universities.
Scientometrics 2021 pp. 1-14. Paper: Published: 06 February 2021 , 14 p. (2021)
 Tóth-Kaszás, N., Fehérvölgyi, B. (2016): Are you ready for a tender project?: Analysis of
organisational project management maturity in the Austrian-Hungarian border region,
Vezetéstudomány 47 : 10 pp. 19-30. , 12 p. (2016)
6./ A témakörben publikációkat közlő (max. 5) legfontosabb hazai és nemzetközi folyóiratok
megnevezése, azok A-D, Q1-Q4 besorolása.
 Technovation Q1, B
 Industry and Innovation Q1, B
 Journal of Product Innovation Management Q1, A
 Industry and Innovation Q1, B
 Közgazdasági Szemle B

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-08-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )