Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Gábor Varga
Epitheliális ion és folyadékszekréció molekuláris szabályozásának vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Gábor Varga
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, Orálbiológiai Tanszék
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A nyálmirigyek acinusai jelentős mennyiségű, enyhén lúgos kémhatású, szekretoros fehérjéket is tartalmazó folyadékot választanak el. A nyáltermelődés két-lépcsős folyamat. Az acinus sejtek izotóniás (140 mEq/l NaCl) elsődleges nyálat termelnek, mely elektrolit koncentrációja a legtöbb faj esetén megegyezik a plazmában mért koncentrációkkal. Az elsődleges nyál összetétele a duktuszokon áthaladva módosul, a Na és a Cl ionok legnagyobb része abszorbeálódik, kis mennyiségű K, bikarbonát és fehérjék szekretálódnak. A duktuszokban az aquaporin vízcsatornák hiányában az alacsony vízpermeabilitás miatt csak a víz kis része abszorbeálódik, ezért a szájüregbe ürülő végső nyál hipotóniás (25 mEq/l NaCl) és bikarbonát koncentrációja lényegesen magasabb a plazmáénál . Míg az acináris folyadék- és elektrolittranszport jól feltérképezett, addig igen keveset tudunk a duktális transzportmechanizmusokról. Mindezen adatok alapvetően állatkísérletes vizsgálatok eredményein alapulnak, miután mindezidáig nem volt lehetőség a duktális elektrolit transzport molekuláris szintű funkcionális tanulmányozására, bár immunhisztokémiai módszerekkel a humán nyálmirigy duktuszok transzportereinek feltérképezése már kétségtelenül megkezdődött.

Kiemelt célunk a folyadék- és elektrolittranszportért felelős molekulák expressziós szintjének vizsgálata nyálmirigyeredetű primer kultúra, valamint HSG, ParC10, HPAF és Capan-1 sejtvonalakból történő a polarizált monolayer kialakulása során, illetve a Matrigel hatására bekövetkező differenciáció/ transzdifferenciáció alatt. Feltérképezzük a primer kultúra kialakulása során a nyálmirigyek acináris és duktális mirigyműködésre specifikus elektrolittranszport-gének expressziójának változását; megvizsgáljuk a transztport folyamatokban kulcsszerepet játszó gének expressziójában bekövetkező adaptív változásokat a primer kultúra, a polarizáció, illetve az extracelluláris mátrixkomponensek hatására bekövetkező differenciálódás során.

Molekuláris biológiai eszközrendszerünk mellett mikrofluorometriás vizsgálatok és rövidzárlati árammérés segítségével kívánjuk a primer kultúrákból, illetve sejtvonalakból kiépülő polarizált monolayer transzportereinek funkcionális azonosítását elvégezni, s egyúttal az emberi szubmandibuláris duktális elektrolit- és víztranszport mechanizmusait felderíteni. Ezek a vizsgálatok a korábban kidolgozott, a pancreas duktális ion- és víztranszportjának mikrofluorometriás és videomikroszkópiás technikáinkon, illetve rövidzárlati árammérésen alapulnak. Mindezek alkalmazása lehetőséget teremt a transzcelluláris elektrolit- és víztranszport molekuláris szintű tanulmányozására nyálmirigy eredetű sejtekben is.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )