Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Erzsébet Drahota-Szabó
Contrastive Linguistics, Culture Specific Items and Translation, Translation of Set Phrases (Idioms, Proverbs, Collocations), Language Games and Translation,

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
linguistics
Doctoral School of Linguistics

Thesis supervisor: Erzsébet Drahota-Szabó
Location of studies (in Hungarian): Szegedi Tudományegyetem
Abbreviation of location of studies: SZTE


Description of the research topic:

1. Kontrasztív nyelvészet (lexikológia, frazeológia)
angolul: Contrastive Linguistics (Lexikology, Phraseology)
németül: Kontrastive Linguistik (Lexikologie, Phraseologie)
A nyelvek különbözőképpen képezik le a világot, így a szókincsük nem feleltethető meg egy az egyben egymásnak. A lexikán belül ekvivalencia-típusokat különböztethetünk meg, s a forrás- és célnyelvi szavak jelentésterjedelmükben, valamint kombinálhatóságukban eltérnek. A paradigmatikai és a szintagmatikai mezők (kollokációk) kontrasztív vizsgálata a lexikográfia és a fordítástudomány számára is értékes eredményeket hoz. A frazeologizmusok kontrasztív vizsgálatának tanulságai szintén kamatoztathatók a fordítástudományban, s az idegennyelv-oktatásban is. Mindkét téma alkalmazott nyelvészeti vonatkozású.
Die Sprachen bilden die Welt unterschiedlich ab, somit entspricht ihr Wortschatz nicht eins zu eins einander. In der Lexik können Äquivalenztypen unterschieden werden, und die ausgangs- und zielsprachigen Wörter weisen in ihrem Bedeutungsumfang und in ihrer Kombinierbarkeit Unterschiede auf. Die kontrastive Untersuchung paradigmatischer und syntagmatischer Felder (Kollokationen) bringt auch für die Lexikographie und für die Übersetzungswissenschaft wertvolle Ergebnisse. Die Erkenntnisse der kontrastiven Betrachtung der Phraseologismen können in der Übersetzungswissenschaft ebenfalls verwendet werden, wie auch im Fremdsprachenunterricht. Beide Themen haben einen Bezug zur angewandten Linguistik.


2. Kultúraspecifikus nyelvi elemek és fordítás
angolul: Culture Specific Items and Translation
németül: Kulturspezifische sprachliche Elemente und Übersetzung
A szépirodalmi fordítás nyelvközpontú értelmezése helyett napjainkban a kultúraközpontú értelmezés áll az előtérben, amely a fordítást mint kulturális transzfert tekinti. Ha a kultúrát mint makrodiskurzust, mint emlékezet- és szövegteret fogjuk fel, akkor ebben a reáliák mint koherenciaképző intertextuális elemek működnek. Ezért a reáliakutatásoknak a fordítástudományban kitüntetett szerepe van. Forrás- és célnyelvi szövegek összehasonlító elemzésével vizsgálhatók a fordítási műveletek, az idegenítő és a honosító stratégiák, a kulturális aszimmetria, az ún. fordítási ekvivalencia, új trendek mutathatók ki.
Statt dem sprachzentrierten Verständnis literarischer Übersetzung steht heute das kulturzentrierte Verständnis im Vordergrund, wobei die Übersetzung als kultureller Transfer aufgefasst wird. Wenn die Kultur als Makrodiskurs, als Gedächtnis- und Textraum verstanden wird, so fungieren in diesem die Realien als kohärenzbildende intertextuelle Elemente. Somit haben die Realienforschungen in der Übersetzungswissenschaft eine relevante Rolle. Durch die kontrastive Untersuchung ausgangssprachiger und zielsprachiger Texte können Übersetzungsverfahren untersucht werden, sowie die verfremdenden und die domestizierenden Strategien, die kulturelle Asymmetrie, die sog. Übersetzungsäquivalenz, neue Trends können erschlossen werden.


3. A frazeologizmusok (idiómák, közmondások, kollokációk) fordítása
angolul: Translation of Set Phrases (Idioms, Proverbs, Collocations)
németül: Die Übersetzung von Phraseologismen (Idiomen, Sprichwörtern, Kollokationen)
A frazeologizmusok diskurzus-szintű vizsgálata összefügg ugyan a langue-szintű vizsgálattal, attól azonban merőben eltér azáltal, hogy a frazeologizmusok adott szövegben betöltött kvantitatív vagy kvalitatív (stilisztikai, pragmatikai, szövegnyelvészeti) fordítási relevanciájából indul ki. A frazeologizmusok fordításának vizsgálatában különös figyelmet érdemelnek a metanyelvileg tematizált és a duálisan kódolt frazeologizmusok, a persziflázsok, amelyek nyelvi játékok alapjai. Hasonlóképpen tanulságos az ún. reália-frazeologizmusok átültetésének vizsgálata is.
Die Untersuchung der Phraseologismen auf Diskurs-Ebene hängt zwar mit ihrer Untersuchung auf Langue-Ebene zusammen, doch unterscheidet sich davon grundsätzlich dadurch, dass sie von der quantitativen oder qualitativen (stilistischen, pragmatischen, textlinguistischen) Übersetzungsrelevanz der Phraseologismen in einem gegebenen Text ausgeht. Bei der Untersuchung der Übersetzung von Phraseologismen verdienen die metasprachlich thematisierten und die dual kodierten Idiome, die Persiflagen besondere Beachtung, die als Grundlage für Sprachspiele dienen. Ebenfalls aufschlussreich ist die Untersuchung der Übertragung der sog. Realien-Phraseologismen.


4. Nyelvi játékok és fordítás
angolul: Language Games and Translation
németül: Sprachspiele und Übersetzung
A nyelvi játékok jellemzői a normától való szándékos eltérés, a rendszerfüggő vagy kontextuális ambiguitás, egy másodlagos olvasat létrehozása. Vizsgálatuk a nyelv rendszerének az ismeretét, valamint nyelvi érzékenységet (language awareness) feltételez. Mivel a normától való eltérés a nyelv különböző szintjein lehetséges, így a nyelvi játékoknak a fajtáit is a nyelv szintjei szerint lehet kategorizálni. A nyelvi kreativitás vizsgálható a rendszer szintjén, valamint különböző szövegfajtákban, funkcionális stílusokban (nyelvi viccekben, a reklámnyelvben, a sajtónyelvben). A nyelvi játékok szépirodalmi szövegekben gyakran szövegstrukturáló elemek, s a fordíthatóságuk, célnyelvi újrateremthetőségük vizsgálata érdekes kutatási téma.
Die Sprachspiele können durch die intendierte Abweichung von der Norm, durch systembedingte oder kontextuelle Ambiguität, durch eine doppelte Lesart charakterisiert werden. Ihre Untersuchung setzt Kenntnisse über das Sprachsystem voraus, und darüber hinaus eine Sprachsensibilität (Language Awareness). Da die Abweichung von der Norm auf den einzelnen sprachlichen Ebenen möglich ist, können die Arten der Sprachspiele auf den Ebenen der Sprache kategorisiert werden. Die sprachliche Kreativität kann auf Systemebene und in unterschiedlichen Textsorten, Funktionalstilen untersucht werden (in Sprachwitzen, in der Werbesprache, in der Pressesprache). Sprachspiele treten in literarischen Texten oft als textstrukturierende Elemente auf, somit ist die Untersuchung ihrer Übersetzbarkeit, ihrer zielsprachigen Neuschöpfung ein interessantes Forschungsthema.

Required language skills: német
Recommended language skills (in Hungarian): angol és/vagy orosz
Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2021-03-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )