Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Emberi tumorsejtek mozgásának modellezése és szabályozása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Pathological Sciences

Thesis supervisor: József Tóvári
Location of studies (in Hungarian): rszágos Onkológiai Intézet Tumor Progressziós Osztály
Abbreviation of location of studies: OOI


Description of the research topic:

A rosszindulatú daganatok áttétképzése során a lokális invázióban és távoli metasztázisok kialakításában is elengedhetetlen szerepe van a daganatsejtek mozgási képességének. A sejtek migrációja mindig valamilyen strukturált matrixban történik, amely folyamatot matrix- receptorok, döntően integrinek, mátrixbontó enzimek és motilitási citokinek szabályoznak.
A különböző motilitási illetve kemokin receptorokból érkező parakrin és autokrin szignálok egy ponton találkoznak a sejtekben, valamennyien aktiválják a Rho-tipusú GTP-ázokat (cdc42, Rho és Rac), ami arra utal, hogy ezek a motilitási jelátvitel kulcsai.
Az, hogy az egyes sejtfelszíni receptorokról és adhéziós molekulákról induló szignálok hogyan jutnak el a motilitásban résztvevő effektor molekulákhoz, valamint milyen mechanikával írható le a sejtek mozgási válasza, ma még nem teljesen tisztázott.

Vizsgálatainkat két fő módszertani eszköz alapján végezzük:
1. morfológiai vizsgálatok, amikor a tumorsejtek motilitásának mechanikáját írjuk le az adhéziók dinamikájának vizsgálatával, és
2. biokémiai/sejtbiológiai vizsgálatok, amellyel a különböző sejtfelszíni molekulákról induló jelátviteli utak elemeit azonosítjuk és az egyes útvonalak kapcsolódásait keressük.

1. Korábbi vizsgálataink eredményeként humán fibrosarcoma (HT1080) sejtvonal Matrigel mátrixon történő migrációjának tanulmányozásakor sikerült egy újfajta motilitási modellt megfigyelnünk. GFP-vinculin plazmiddal transzfektált sejtekben lézer konfokális videomikroszkópiával detektáltuk az adhéziós plakkok dinamikáját a mozgó sejtekben. Ezt a módszert használva tervezzük humán melanóma, colon carcinóma és laphámrák tumorsejtek mozgásának mechanikáját is feltérképezni, különböző mátrix proteineket (Matrigel, fibronectin, laminin) használva adhéziós felületként.

2. Vizsgálatainkban a korábbi eredményeinkből kiindulva a motilitás szabályozásában meghatározó parakrin és autokrin folyamatok és az irodalomban leírt motilitási mechanizmusok közötti kapcsolatokat kívánjuk feltárni. Ezekben a vizsgálatokban immunfluoreszcens technikák, western-blot analizis és foszfo-protein/rotein kináz protein chipek felhasználásával tervezzük a daganatos parakrin és autokrin motilitási szignálútak meghatározását.

Vizsgáljuk:
2a. az autocrin motilitási faktornak (AMF) és receptorának (gp78) a szignálútjában szereplő PKC, valamint a parakrin hepatocita növekedés faktor (HGF) receptoráról (c-met) induló jelátvitelben szereplő proteinek szerepét invazív melanómában.
2b. a korábban azonosított különböző trunkált (HT29) és normál (HT25) c-met receptort expresszáló colon carcinoma sejtek tirozin-kinázokat magában foglaló jelátvitelében mutatkozó különbségeket, valamint ezek szerepét a motilitásban és az invázióban.
2c. a c-met és különböző integrinek kolokalizációját, amely feltételezi, hogy a jelátviteli útjaik között is kapcsolat áll fenn. Humán laphámrákban és melanómákban korábban azonosítottuk már a 61 illetve 3 integrinek szerepét az invázióban, most ezek lehetséges motilitást befolyásoló szerepét is tervezzük vizsgálni.
2d. a CD44v3 és syndecan-4 heparán szulfát proteoglikánokról induló, motilitást befolyásoló jelátviteli utak sajátosságait.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-12-06


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )