Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Béla Merkely
Kihívások az intervencionális kardiológiában

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: Béla Merkely
Location of studies (in Hungarian): Kardiológiai Központ
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A világ fejlett részén a két fő vezető halálok a cardiovascularis illetve a daganatos betegségek okozta halálozás. Az elmúlt években a percutan coronaria intervenció (PCI) elterjedése forradalmasította a kardiológiai ellátást. Különösen jelentős a PCI-nek a morbiditást és mortalitást csökkentő hatása az acut coronaria syndroma különböző formáiban. A primer percutan coronaria intervenció hatékony voltát az addigi gyógyszeres (thrombolyticus) kezeléshez képest számos nemzetközi, multicentrikus randomizált vizsgálat, majd ezek metaanalysise igazolta. Igazolták az akut infarctusos betegek primer PCI-re történő átszállításának biztonságos és hasznos voltát is. A PCI-ben részesült betegek adatait elemző regiszterek általában nemzeti regiszterek, és jól tükrözik az adott terület, ország adatait, földrajzi viszonyait, gazdasági fejlettségét, jellemzőit. Számos ok miatt jelentős különbség lehet az egyes területek/ országok egymáshoz képesti eltérésében. (A betegek egészségügyi „képzettségétől” kezdve az ellátás szervezett rendszerén át az utógondozásig). Rövid távú magyarországi utánkövetés korai eredményeiről hazai és nemzetközi publikációval már jelentkezett munkacsoportunk, de nagy esetszámú, hosszú távú, kemény végpontú hazai adatok nem állnak rendelkezésre.
Európában is egyedülálló típusú ügyeleti rendszerrel, 2003. január 1-től megkezdődött a budapesti és közép-magyarországi akut ST elevációs myocardiális infarctusos betegek primer percutan intervencióval történő szervezett ellátása. Ennek keretében minden, válogatás nélküli, 12 órán belüli akut ST elevációs myocardiális infartust elszenvedett beteg számára elérhetővé vált a primer percutan coronaria intervenció. Budapesten öt centrum végzi ezt az ügyeleti ellátást, munkanapokon 8 és 18 óra között minden centrum területi ellátási formájában, 18 és 8 óra között, illetve hétvégén és ünnepnapokon egy-egy centrum, regionális ügyelet formájában. Centrumunk, a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika Cardiovascularis Centruma minden szerda éjjel és minden vasárnap 24 órában végez regionális ügyeleti ellátást. 2003. január 1-e óta több, mint 5000 acut coronaria syndromás, és ezen belül több, mint 2500 ST elevációs myocardialis infarctusos beteg részesült a centrumban sürgős PCI-ben. Ez a szám hazai, de nemzetközi viszonylatban is kiugróan magas, elsősorban a szervezett ügyeleti ellátási rendszernek köszönhetően.
A szervezett, mielőbbi intervenciós ellátáson túl fontos a nem ST elevációs acut coronaria syndromás betegek minél pontosabb „rizikóstratifikációja” – az esetleg bekövetkező infarctus illetve halál szempontjából magas rizikójú betegek kiválasztása. A jelenleg elfogadott rizikóstratifikáció mellett új vizsgálati módszerek kifejlesztése, vizsgálata szükséges. Tekintettel arra, hogy a magas rizikót leginkább a coronaria plaque instabil, vulnerabilis volta jelenti, az újabb vizsgálati módszerek ezen tényező elemzésére fókuszálnak. Ilyen nagyszámban végzett acut beavatkozásnál az amúgy alacsony százalékú szövődmények sem hanyagolhatók el. A PCI leggyakoribb szövődménye a femoralis punctio helyén kialakuló álaneurysma. Ez a szövődmény másodlagosan potenciálisan életveszélyes lehet (vérzés, infectio, végtag-ischaemia). Munkacsoportunk ezen szövődmény új típusú, minimális invazivitással járó ellátását dolgozta ki, mely beavatkozásnak az eddigi adatok alapján igen alacsony a rizikórátája, közel 100%-ban sikeres, és a beteg kórházi kezelése lerövidíthető (a beavatkozás ambulanter elvégezhető). Vizsgálni kívánjuk ezen ellátás biztonságos és hatékony voltát prospektív módon.
A téma experimentális részében – kihasználva a nagyszámú acut coronaria syndromás beteget - az ACS-es betegek prognózisát jelző cardialis peptidek vizsgálatát végezzük.

Célkitűzések:
1. A szervezett sürgős PCI hatásának összehasonlító vizsgálata: A szervezett sürgős percután coronaria intervenció hatásának felmérése a Cardiovascularis Centrum által 2003. január 1-e óta felvett és PCI-vel kezelt, válogatatlan, consecutiv betegek hosszútávú (egy éves) összehasonlító utánkövetése.
2. Új típusú coronaria revascularisatios lehetőségek a percutan coronaria intervencióban:
Kiterjedt coronaria calcificatio rotablatiós kezelése kapcsán - intézetünk nagy forgalmára tekintettel - jelentős esetszámon alapuló vizsgálat tervezhető és végezhető, a beavatkozások indikációjától az esetleges szövődmények tudományos szintű felméréséig.
3. Speciális, gyógyszer bevonatú coronaria stentek (DES) alkalmazása és klinikai utánkövetése. Prospektív és retrospektív módon vizsgáljuk a DES implantatioban részesült betegek kórlefolyását, és az esetleges szövődmények gyakoriságát.
4. Új vizsgálati lehetőségek a magas rizikójú acut coronaria syndromas betegek non-invazív diagnosztikájában és rizikóbecslésében. Célunk a „vulnerabilis” (olyan szűkület, ami korábban nem okozott áramlási akadályt) atherosclerotikus plakk morfológiai és metabolikus karakterizálása non-invazív eszközökkel (PET-CT), miáltal lehetővé válik a plakk prognózisának meghatározása, illetve időben megkezdhető a gyógyszeres vagy eszközös intervenció. További vizsgálatokban, a visceralis zsírszövet kvantifikálásával közelebb juthatunk a zsírszöveti kompartment cardiovascularis megbetegedések pathogenezisében betöltött szerepének megértéséhez.
5. A percutan coronaria intervenció szövődményeinek új típusú ellátása. Vizsgálatunk során elemezzük az UH vezérelte localis thrombin injekcióval végzett álaneurysma zárás módszerének sikerességét, vamint a társbetegségek fennállása és a pseudoaneurysma kialakulása közötti gyakoriságot.
6. Percutan coronaria intervencióval kezelt akut coronaria syndromás betegek prognózisa és cardioactiv peptidek összefüggésének vizsgálata. Célunk a mielőbbi sikeres PCI hatásának vizsgálata a cardioactiv peptidek szintjeire, valamint ezek szerepének elemzése a a mellékhatások (szívelégtelenség, malignus ritmuszavarok, halál) kialakulása során.

Összefoglalás
A fenti téma (és alfejezetei) felöleli(k) a percutan coronaria intervenció aktuális és a közeli jövőben várható kihívásait, aktuális kérdéseit. Ezen kérdéskörök részletes kutatása PhD munka keretében már a közeljövőben kézzelfogható eredményeket adhat, mely eredmények segítségével pontosítható a magas rizikójú acut coronaria syndromás betegek rizikóstratifikációja, ezen betegek invazív kezelésre utalása, a nemzetközi adatok tükrében pontos hazai adatok megismerése révén képet kaphatunk a sürgős percutan coronaria intervenció hosszú távú hasznáról, az ellátás rendszerében szükséges esetleges fejlesztések, változtatások szükségességéről, és megbizonyosodhatunk az esetleges szövődmények kezelésének új módszerének biztonságos és hatásos módjáról. Mindezen eredmények ismeretében tovább javítható a hazai intervencionális kardiológiai ellátás, és ennek révén a hazai, jelenlegi rossz morbiditási/mortalitási mutatók is javulni fognak.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )