Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Anna Sebestyén
NÖVEKEDÉSI FAKTOROK ÉS RECEPTORAIK/KORECEPTORAIK SZEREPE LYMPHOMA SEJTEK KELETKEZÉSÉNEK ÉS PUSZTULÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁBAN

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Anna Sebestyén
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem, I. sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A rosszindulatú daganatok keletkezésében és progressziójában számos minôségileg vagy mennyiségileg megváltozott autokrin tényezô vesz részt, amelyek kulcsszerepet játszanak a megfelelô normál szövet, illetve az azt felépítô sejtek proliferációjának/halálának programjában, e program szabályozásában. E tényezôk többsége a proliferációt, a sejtpusztulást (apoptózist) képesek befolyásolni a sejt és környezete aktuális állapotától, az egyidôben jelenlevô egyéb szabályozó tényezôktôl függôen (1,2). Valószínû, hogy a malignus tumorok kemoszenzitivitását, illetve kemorezisztenciáját jelentôs mértékben meghatározza az, hogy a terápia mennyire képes befolyásolni e tényezôket.
Vizsgálataink során lymphoid sejtekbôl (elsôsorban B sejtekbôl) kiinduló tumorokon (B-CLL, NHL-k, HT58 human lymphoma sejtvonal), mint modelleken tanulmányozzuk a proliferáció/apoptózis szabályozásában résztvevô elemeket, ezek szerepét, befolyásolhatóságukat, és utóbbi terápiás következményét. A különbözô növekedési faktorok közül elsôsorban a TGF- hatását, hatástalanságának okát, valamint a bFGF lymphoid sejtek életképességét és citosztatikus szerekkel szembeni ellenállóképeségét befolyásoló hatását vizsgáljuk (3-5). Különös tekintettel a különbözô sejtfelszíni fehérjék, receptor molekulák funkcióira (így pl. az általunk a B-CLL és a HT58 lymphoma sejtek felszínén kimutatott syndecan-1 heparán szulfát proteoglikán - cytokin koreceptor - szerepére ezen lymphoma sejtek biológiai viselkedésében (5)) és az azt követô sejten belüli folyamatokra (pl. proteinkinázok, cisztein proteázok, transzkripciós faktorok, p53, bcl-2, RB, cdkI-ok stb.)(6,7).
Célunk a fenti szabályozó elemek szerepének jobb megismerése fiziológiás szabályozók és kemoterápiás szerek indukálta válaszreakciókban, annak érdekében, hogy ezek az adatok hozzájárulhassanak a hatékonyabb terápia tervezéséhez az említett tumortípusban.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )