Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Ferenc Nagy
A Btk. általános részi kodifikációjának egyes súlyponti kérdései

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
law
Graduate School of Law and State Sciences

Thesis supervisor: Ferenc Nagy
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁJK
Abbreviation of location of studies: ÁJK


Description of the research topic:

A hatályos anyagi büntetőjog felülvizsgálatára és az új Btk. kidol-gozására az igazságügyminiszter ún. kodifikációs bizottságot kért fel, amely az alakuló ülését 2001. március 14-én tartotta. A bizott-ság első feladata az új törvény koncepciójának a kialakítása, majd a rendszeres törvényelőkészítő munkálatok elvégzése után az új Btk. tervezetének az elkészítése. A koncepció elkészítése 2002. legelejére várható, a törvény szövegtervezetének az elkészítése azonban még több éves munkának ígérkezik. Ebben a kodifikáci-ós bizottságban e kurzus előadója társelnökként vesz részt a mun-kában. A kollégium előadója a hallgatókkal meg kívánja is-mertetni a büntetőjog általános részén belül a fontosabb bűncse-lekménytani és büntetéstani kérdésekben kialakult kodifikációs ál-láspontokat, az elkészített törvényi koncepció megállapításait.
Tematika:
1. A bűncselekmény fogalma (formális/materiális meghatározás).
A csekély súlyú büntetendő cselekmények elbírálása (anyagi jogi vagy eljárásjogi úton) A bűncselekmények súly szerinti felosztása (bichotom vagy trichotom rendszer).
2. A bűnösség. A szándékosság és a gondatlanság. A vegyes bű-nösség: az eredményért, mint minősítő körülményért való fe-lelősség.
3. A büntethetőségi akadályok rendszere:
a) elsődleges büntethetőséget kizáró okok;
b) másodlagos büntethetőséget kizáró, illetve megszüntető okok.
4. A bűncselekmény stádiumai: az előkészület és a kísérlet fogal-ma és büntetésének elvi alapja.
5. Az elkövetők. A tettesség és a részesség fogalma és büntetése. A társas bűnelkövetési alakzatok.
6. A bűnhalmazat fogalma. A halmazatot kizáró rendelkezések: a
folytatólagos bűncselekmény. Halmazati és összbüntetés.
7. A szabadságvesztés-büntetés. Az életfogytig tartó szabadság-vesztés; a feltételes szabadság problémája. A határozott ideig tartó szabadságvesztés tartama, végrehajtási fokozatai és a feltételes szabadság.
8. A szabadságelvonás nélküli büntetések; a közérdekű munka.

Az egyes témakörök előadásának szerkezete: a hatályos jogból ki-indulva az alkotandó joghoz kell eljutni.
1. A szabályozás előzményei (vázlatosan).
2. A hatályos szabályozás értékelése.
3. A bírósági jogalkalmazói gyakorlat értékelése.
4. Nemzetközi kitekintés, főbb külföldi jogi megoldások.
5. De lege ferenda javaslatok a szabályozásra, a normaszö-vegre.

Number of students who can be accepted: 5

Deadline for application: 2018-06-30


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )