Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Ferenc Nagy
Nemzetközi és európai büntetőjog

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
law
Graduate School of Law and State Sciences

Thesis supervisor: Ferenc Nagy
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁJK
Abbreviation of location of studies: ÁJK


Description of the research topic:

A meghirdetett tárgy egyik célja az európai integráció iránt érdek-lődő PhD hallgatók megismertetése az integrációs folyamatoknak a nemzeti büntető-jogokra gyakorolt hatásaival. A közösségi jog büntetőjogot befolyásoló jellemzői kevésbé ismertek a hazai jo-gászközönség előtt, pedig ez nem csekély gyakorlati jelentőséggel is bír. A félév során a hallgatók fontos ismereteket szerezhetnek az Európa Tanács hazai büntetőjogra gyakorolt hatásairól is. A tárgy másik célkitűzése a nemzetközi büntetőjog, illetve a nemzet-közi büntető bíráskodás jelenlegi rendszerének áttekintése, amely-lyel a PhD hallgatók a nemzetközi jogon alapuló egyéni büntető-jogi felelősség aktuális kérdéseit is megismerhetik.

Tematika:
1. Bevezető tanok:
– fogalmi meghatározások;
– a nemzeti jog, illetve a büntetőjog viszonya a szupranacio-nális joghoz;
– a nemzeti büntetőjog korlátjai és a nemzetközi bűnözés kö-zötti divergencia; a büntetőjog helye az európai integráció-ban;
2. A büntetőjog és a közösségi jog kapcsolata:
– anyagi jog;
– eljárásjog;
3. Büntetőjog és az Európai Unió.
4. Az Európa Tanács büntetőjogi integrációja.
5. Nemzetközi büntetőjog:
– alapfogalmak;
– történeti áttekintés;
– nemzetközi ad hoc büntető bíróságok;
– állandó nemzetközi büntetőbíróság (Római Statútum)

Number of students who can be accepted: 5

Deadline for application: 2018-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )