Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Krisztián Bóna
Az Ipar 4.0 hatása a vállalati logisztikai folyamatok irányításában alkalmazott döntéstámogató módszerek fejlődésére

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
transportation and vehicle engineering
Kálmán Kandó Doctoral School of Transportation and Vehicle Engineering

Thesis supervisor: Krisztián Bóna
Location of studies (in Hungarian): Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
Abbreviation of location of studies: ALRT


Description of the research topic:

A negyedik ipari forradalmat - Ipar 4.0 - napjainkban éljük, mely a fizikai
eszközöktől kezdve egészen a tervezés és döntéstámogatások digitalizációjára
törekszik egy digitális ökoszisztéma kialakításával. A negyedik ipari forrada-
lom az egész vállalatra hatással van, így az Ipar 4.0 kifejezés után egyből
megjelent a Logisztika 4.0 fogalom. A digitális ökoszisztéma megteremtése nem képzelhető el hasonló fejlettségű vállalati logisztikai folyamatok nélkül.
A digitalizáció legerősebb megjelenési területe a gyártás, így egyre nagyobb
arányban jönnek létre intelligens gyárak. A technológia ma már exponenci-
álisnak mondható fejlődése viszont az egész értéklánc újra gondolását i-
gényli. Hipotézisünk, hogy a hagyományos ellátási lánc struktúrák már nem fogják tudni kielégíteni az "okos gyárak" igényeit. A rendelkezésre álló rengetek információ és adat logisztikai területeken való felhasználhatósá-
gának kifejlesztése kiemelt fontosságú lesz a jövőben. Hogyan fogja ez
megváltoztatni a jelenleg is alkalmazott eljárásokat, módszereket, folya-
matokat? Milyen eljárások lehetnek sikeresek a jövőben, illetve hogyan
fognak változni a döntési mechanizmusok és döntéstámogató megoldások?

a) Előzmények:

Korábbi kutatások a mesterséges intelligencia megoldások és a
soft computing módszerek döntéstámogató eljárásokba való in-
tegrációjára a kereslet- és készlettervezés területén.
Az Ipar 4.0 területén végzett tanszéki fejlesztési tevékenység az
anyagáramlási rendszerekben jelentkező logisztikai feladatok
automatizációja kapcsán.
Ígéretes nemzetközi kutatások a nevezett területen, amelyek arra
mutatnak rá, hogy van fejlődési potenciál, és több még megvála-
szolatlan K+F feladat.

b) A kutatás célja:

Válaszok keresése azokra a kérdésekre, hogy melyek azok a fő
tendenciák, amelyek a vállalati logisztikai döntéstámogató meg-
oldásoknak a fejlődési irányait befolyásolni fogják az Ipar 4.0 ál-
tal determinált környezetben.
Az Ipar 4.0 által generált fejlődés eredményeképpen előálló meg-
oldások integrációs lehetőségeinek feltárása a vállalati logisztiká-
ban alkalmazott döntéstámogató eszközökbe.


c) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:

A jelenlegi helyzet feltárása, elemzése, az Ipar 4.0 és Logisztika
4.0 ellátási láncra és a vállalati folyamatokra gyakorolt hatásának
analizálása, hazai és nemzetközi irodalomkutatás (0,5 év).
Az Ipar 4.0 által generált vállalati logisztikai optimalizálási problé-
mák és fejlesztési potenciálok elemzése (0,5 év).
A kitörési pontok felderítése, a kritériumrendszer specifikumainak
meghatározása (0,5 év).
Az optimalizálási feladatok megoldására számításban vehető mód-
szertani megoldások illesztése a megfogalmazott specifikumok-
hoz (0,5 év).
Mintarendszer kialakítása az optimalizációs modellek tesztelésére.
(1 év).
Eredmények publikálása, az értekezés megírása (1 év).


d) A szükséges berendezések:

A szükséges berendezések, HW és SW elemek egy része a Tan-
széken, további elemek pedig a Tanszékkel együttműködő part-
nereinknél rendelkezésre állnak, illetve beszerzésükre pályázati
úton a jövőben remélhetőleg lehetőség fog nyílni.


e) Várható tudományos eredmények:

Ipar 4.0 várható hatásai a jövőbeli vállalati logisztikai folyama-
tokra. A Logisztika 4.0 lehetséges fejlődési irányainak feltárása
a vállalati logisztikai folyamatok hatékonyságának növelése
érdekében.

Required language skills: angol
Further requirements: 
algoritmus fejlesztési és kódolási kompetenciák, valamilyen vállalati logisz-
tikai területen szerzett tapasztalatok.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2018-07-08

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )