Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Csaba Varga
Modernizáció, jogállami átmenet, globalizmus

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
law
Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Csaba Varga
Location of studies (in Hungarian): PPKE JÁK
Abbreviation of location of studies: PPKE


Description of the research topic:

A szocializmus utolsó évtizedeiben kifejlődött hazai modernizációs elméletek, a demokratikus átmenet keleti és nyugati teóriái, a nyugat-európai kontinens s az angol–amerikai világ jogállamiság-felfogásai, az emberi jogok univerzalitásáról szóló mai viták, végül a globalizmus kihívásai szembesíttetnek jogbölcseleti és makro-jogszociológiai igénnyel a jogállami átmenetnek az egész közép- és kelet-európai térséget jellemző problematikáival, különös tekintettel az állam felelősségére, a jogátvétel dilemmáira, a jogállamiság felfogásában egyfelől az absztrakt univerzalizmus, másfelől a kihívások s válaszok történeti különössége kérdésére, az elvi építkezésben rejlő doktriner hajlandóság diszfunkcióira, s nem utolsó sorban a globalizmus és egyes posztmodern jogi trendek (például alkotmányjogiasítás, emberjogi előnyomulás, jogvédelem s közvetítés dominánssá válása) találkozására — összevetésben jelenkori dél-amerikai, afro–ázsiai (stb.) folyamatok tapasztalataival.

Kötelező irodalom
Varga Csaba Jogállami átmenetünk Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kérdések (Budapest: [AkaPrint] 1998), ‘Szembenézés a múlttal’, 103–136. o. [A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei 5]
Varga Csaba Jogfilozófia az ezredfordulón Minták, kényszerek – múltban, jelenben (Budapest: Szent István Társulat 2004), ‘Jogállami átmenet’, 343–422. o. [Jogfilozófiák]
Varga Csaba ‘Lopakodó jogújítás alkotmánybíráskodás útján? (Rendszerváltoztatásunk természetrajzához)’ PoLíSz (2006. június), 95, 4–30. o. / <http://www.krater.hu/site.php?func=polisz&file=cikkek&cnr=844>
Varga Csaba ‘Önmagát felemelő ember? Korunk racionalizmusának dilemmái’ in Sodródó emberiség szerk. Mezey Katalin (Budapest: Széphalom [2000]), 61–93. o.

Választható irodalom
Kulcsár Kálmán A modernizáció és a jog (Budapest: Akadémiai Kiadó 1989) 228 o.
Pokol Béla Jogelmélet és joggyakorlat (Budapest: Rejtjel 2000) 114 o.
Kiáltás gyakorlatiasságért a jogállami átmenetben szerk. Varga Csaba (Budapest: [AkaPrint] 1998), 43–122 o. [A Windsor Klub könyvei II] 80
Varga Csaba ‘Jogátvitel, jogátvétel (Fogalmi elemzés napjaink globalista tendenciái tükrében)’ in Varga Csaba Jogfilozófia az ezredfordulón Minták, kényszerek – múltban, jelenben (Budapest: Szent István Társulat 2004), 69–97. o. [Jogfilozófiák], előzményként pedig még Varga Csaba ‘Jogátültetés, avagy a kölcsönzés mint egyetemes jogfejlesztő tényező’ és ‘Tehetetlenség és kölcsönzés mint a jogfejlődés döntő tényezői’ in Varga Csaba Jogi elméletek, jogi kultúrák Kritikák, ismertetések a jogfilozófia és az összehasonlító jog köréből (Budapest 1994), 191–203. és 203–208. o. [Jogfilozófiák] 48
Varga Csaba Jogállami átmenetünk Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kérdések (Budapest: [AkaPrint] 1998), ‘Mintakövetés’, 161–200. o. [A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei 5] 40

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )