Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Mária Homoki-Nagy
Magyar magánjogtörténet

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
law
Graduate School of Law and State Sciences

Thesis supervisor: Mária Homoki-Nagy
Location of studies (in Hungarian): SZTE ÁJK
Abbreviation of location of studies: ÁJK


Description of the research topic:

A SZTE Állam- és jogtudományi Doktori Iskola alkotmány- és jogtörténet programjához a doktorandusz hallgatók részére meg-hirdetett magánjogtörténeti kurzus az alkotmány- és jogtörténet programba felvett hallgatók számára kötelező, míg a Doktori Is-kola más hallgatói számára választható tárgyként kerül meghirde-tésre. A kurzus célja azon magánjogi kérdések kibontása, melyek a modern jogrendszerekben is vita tárgyát képezik, valamint olyan dogmatikai kérdések történeti elemzése, melyek a jogfejlődés mai irányára is hatással voltak illetve hatással lehetnek. A magánjog-történeti kurzus történeti jellegénél fogva a rendiség kialakulásától az 1928. évi Magánjogi Törvényjavaslatok megfogalmazásáig ter-jedő időszakot fogja át. A kollégium heti két órában kerül meghir-detésre szemeszterenként, melynek során előadásra, exegésisre és jogeset-megoldásra kerül sor.

Tematika:
I. A jogtörténet, ezen belül a magánjogtörténet a történelem, a néprajz és a rokontudományok határán. A jogtörténet szerepe a tu-dománytörténetben. A magánjog tudománytörténeti megalapozá-sa, források, módszertani ismeretek.
II. A vagyonjog, mint a dologi jog és a kötelmi jog történelmi alapja.
 A kötött tulajdon jogi, gazdasági és társadalmi problema-tikája Magyarországon. Az ősiség, mint meghatározó dologi jogi fogalom a rendi korban, illetve annak továbbélése az ági vagyon intézményén belül.
 A szerzett vagyon két történeti kategóriája: az adomány-rendszer magyar sajátosságai, figyelemmel a középkori Euró-pában meglévő feudumra, valamint a szabad rendelkezésben lévő vásárolt birtok.
III. A szerződési típusok kialakulása és fejlődése:
 Az adásvétel, mint a tulajdonátruházás egyik klasszikus for-mája, figyelemmel a rendi korszak örökbevallására és annak feltételeire, valamint az 1855-ben elfogadott telekkönyvi rend-tartásra és ennek hatására az ingatlan tulajdonjogának meg-szerzésében.
 A vállalkozási szerződés megjelenése és fogalmi elemeinek kialakulása.
 A tartási szerződések sajátosságai a 18/19. században.
 A munkaszerződés megjelenése, tekintettel a pásztorok tevé-kenységére.
 Az OPTK hatása a szerződési rendszerre.
IV. A magánjogi felelősségi rendszer kialakulása:
 A szerződési felelősség,
 A szerződésen kívül okozott károkért való felelősség, különös tekintettel az állatok által okozott károkért való felelősségre.
 Az OPTK hatása a polgári kori felelősségi rendszer érvényesü-lésében.
 A privát delictumok a rendi korban.
V. A kereskedelmi jog története Magyarországon:
 különös tekintettel az 1795. és az 1830. évi tervezetekre. A ma-gánjog és a kereskedelmi jog viszonya és egymásra gyakorolt hatásuk. Skerlecz Miklós munkássága.
 Az 1840. évi törvények és jelentőségük a polgári kori kereske-delmi jog megalapozásában.
 A magyar kereskedelmi törvény helye és szerepe a magyar és az európai jogfejlődésben.
VI. Az állam és az egyház (ezen belül a római katolikus és a pro-testáns felekezetek) viszonya a 19. század második felében és en-nek hatása a magánjog fejlődésére.
A liberális eszmék hatása e viszonyrendszerre és ennek megjele-nése a joggyakorlatban A házassági törvény létrejöttének előzmé-nyei és következményei.
VII. Az árvák helyzete Magyarországon a rendi korszakban és a polgári társadalom kifejlődésének idején, valamint ennek jogi megoldása a magánjog rendszerén belül.
 A gyám jogi helyzete és felelőssége a rendi korszakban.
 A gyámságról és a gondnokságról szóló törvény hatályba lépte-tésének szükségszerűsége a 19. században.
 Az árvaszékek megszervezése és hatáskörük kialakítása.
VIII. Az öröklési jog körében jelentkező nehézségek:
 a végrendeleti öröklés fejlődését akadályozó kötött tulajdoni rendszer eltörlését jelentő 1848. évi törvények és az OPTK.
 A törvényes öröklés rendjének alakulása 1848 előtt és után.
 Az ági vagyon kialakulásának hatása öröklési rendszerünkre.
IX. A magyar magánjog kodifikációjának története különös te-kintettel az 1795 és az 1830 évi tervezetekre, valamint a polgári kori kísérletekre. A magyar és az európai kodifikácíós kísérletek egymáshoz való viszonya.

Number of students who can be accepted: 5

Deadline for application: 2017-01-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )