Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Anita Rácz
A foglalkozásnévi eredetű településnevek névrendszertani vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Debrecen
linguistics
Doctoral School of Linguistics

Thesis supervisor: Anita Rácz
Location of studies (in Hungarian): DE, Debrecen, Egyetem tér 1., Főép. 340/1. "oktatói szoba"
Abbreviation of location of studies: DEBTK


Description of the research topic:

A névtudományi kutatások eredményeként az utóbbi fél évszázadban olyan nagy, rendsze-rező munkák jelentek meg, amelyek céljukként egy kiválasztott névréteg átfogó vizsgálatát tűzték ki. Így született meg például a -falu és e földrajzi köznév változatait tartalmazó telepü-lésneveket (Kázmér Miklós), illetve a teljes patrocíniumi eredetű településneveket feldolgozó (Mező András) két igen jelentős monográfia. Ebbe a vizsgálati irányba illeszkedhetne egy a foglalkozásnévi eredetű településneveket vizsgáló munka is. A témával eddig inkább a törté-nettudomány foglalkozott, így érthető, hogy e névréteg vizsgálata nem mondható előzmény nélkülinek: mindenképpen ki kell emelni Heckenast Gusztáv ilyen irányú kutatásait. Ugyan-akkor szükséges lenne e névréteg tisztán nyelvi irányultságú vizsgálata is, amihez az első lé-pés a rendelkezésre álló források lehető legteljesebb körét figyelembe véve egy adatbázis lét-rehozása kell, hogy legyen, amely a vizsgált neveket az ómagyar kori kialakulásuktól napja-inkig végigkíséri. Az ezen az alapon végzett munka olyan, akár a történettudomány érdeklő-dési körébe is tartozó kérdések tisztázásához is hozzájárulhat, mint például a foglalkozásnévi eredetű településnevek és e települések lakossága, vagy éppen e településnevek és a személy-nevek összefüggése, kapcsolata.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2016-11-15

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )