Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Tamás Bécsi
Modellalapú trajektóriatervező és -becslő eljárások fejlesztése magas szinten automatizált közúti járművek számára

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
transportation and vehicle engineering
Kálmán Kandó Doctoral School of Transportation and Vehicle Engineering

Thesis supervisor: Tamás Bécsi
Location of studies (in Hungarian): Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék
Abbreviation of location of studies: KJIT


Description of the research topic:

a) Előzmények:
Napjaink járműiparának egyik legmeghatározóbb kutatás-fejlesztési
témája a gépjárművek minél magasabb szinten történő automatizálása
a közúti közlekedés hatékonyságának, biztonságának és kényelmének
növelése érdekében. A közúti járművek gépi irányításához elengedhe-
tetlenül szükséges azok trajektóriájának a járműdinamikai megvalósít-
hatóság és a környezettel való biztonságos interakció figyelembe véte-
lével történő megtervezése.

b) A kutatás célja:
Olyan trajektóriatervező keretrendszer kidolgozása, mely a járműdina-
mika figyelembe vétele mellett képes biztonságos és a felhasználó
által testre szabható, a szabályozóegységek által közvetlenül felhasz-
nálható trajektória előállítására. A biztonságos tervezés elősegítéséhez
algoritmusok megvalósítása a gépjármű környezetében haladó más
járművek és dinamikus akadályok trajektóriájának előrebecslése.
A trajektóriát megvalósító szabályozókkal való együttműködés figye-
lembe vétele. A trajektóriatervezés biztonságosságának és robusztus-
ságának vizsgálata, különös tekintettel a normál üzemtől való eltérések-
re (pl. útviszonyokban és környezeti viszonyokban bekövetkezett válto-
zások), az esetleges meghibásodásokra, vészhelyzetekre. A trajektória-
tervezés számítási kapacitásszükségletének vizsgálata és módszerek
kidolgozása annak csökkentése érdekében. A kifejlesztett módszerek
valós körülmények között történő alkalmazási lehetőségeinek és a
trajektóriatervezési algoritmusok beágyazott rendszereken történő
futtatási lehetőségeinek vizsgálata.

c) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
1. Irodalomkutatás, előtanulmányok. A szakirodalomban publikált mód-
szerek áttekintése és elemzése.
Trajektóriatervező és -becslő algoritmusok fejlesztése. (12 hónap)
2. A trajektóriatervező algoritmusok és a trajektóriát megvalósító
szabályozók kölcsönhatásának vizsgálata. A fejlesztett algoritmusok
robusztusságának vizsgálata és a normál üzemtől eltérő szituációk
kezelésének beépítése. Az előzőek alapján a módszerek tovább-
fejlesztése. (12 hónap)
3. Az algoritmusok számításigényének vizsgálata és törekvés annak
csökkentésére. Valós, beágyazott rendszereken történő alkalmazási
lehetőségek vizsgálata. (12 hónap)
4. Eredmények demonstrálása. PhD értekezés megírása. Publikálás
referált folyóiratban és konferecia kiadványban. (12 hónap)

d) Szükséges berendezések:
Számítógép, MATLAB, Simulink, CarSim

e) Várható tudományos eredmények:
Az automatizált közúti járművek szabályozóegységeiben felhasználha-
tó, a járműdinamikát, a környezetet, a felhasználói igényeket, és a
trajektóriát végrehajtó szabályozó tulajdonságait figyelembe vevő
trajektóriatervezési és becslési keretrendszer és algoritmusok.

Required language skills: angol (B2 szint)
Recommended language skills (in Hungarian): német
Further requirements: 
megfelelő irányítástechikai és informatikai alapismeretek
aktív ipari gyakorlat két féléves tapasztalattal

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2017-01-07

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )