Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Reformed Theology

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Andrea SzásziSára Bodó2011-10-14 15:00:00A magyar református hittankönyvek történeti és elvi tanulságai2011-12-13
Anita BarnóczkiSára Bodó2016-05-18 14:00:00A hátrányos helyzetű cigány gyermekek általános iskolai hittanoktatásának meghatározói2016-06-13
Áron NémethZoltán Kustár2015-04-20 14:00:00„KIRÁLYOK ZSOLTÁRA, ZSOLTÁROK KIRÁLYA”. A 72. zsoltár előállása és teológiája a Zsoltárok könyve redakciójának tükrében.2015-05-12
Áron PótorBotond Gaál2017-02-02 14:00:00Czeglédy Sándor teológiai munkásságának alapvonásai2017-02-07
Attila János BorsiBotond Gaál2009-02-12 15:00:00A megigazulás tana és a posztmodernitás - impulzusok a nyilvános teológia számára2009-06-16
Attila RetkesJános Molnár2018-05-17 14:00:00Unitáriusok Budapesten. Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869-1949)2018-06-12
Balázs MagyarSándor Fazakas2016-11-11 14:00:00Nem jó az embernek egyedül lenni. Kálvin János a házassági és családi életformára való nevelés reformátora2016-11-15
Balázs SándorBotond Gaál2005-03-03 15:00:00A dogma megelevenedése Dogma és liturgia kölcsönhatása a szentháromságtani és a krisztológiai viták idején2005-07-02
Béla Levente BaráthRichárd Hörcsik2004-02-20 15:00:00"Földbegyökerezés és égbe fogózás" - A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében (1911-1920)2004-03-27
Botond KopándiKároly FeketeElek Rezi2016-11-14 14:00:00AZ „ÚJ HOMILETIKA” MOZGALOM ÉS AZ AMERIKAI PROTESTÁNS PRÉDIKÁLÁS MEGÚJÍTÁSA2016-11-15
Csaba DézsiImre Peres2020-02-04 14:00:00Jézus feltámadásának hagyományozása2020-02-11
Edit SomfalviSára Bodó2015-11-03 14:00:00A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel2015-11-10
Emília SzatmáriRichárd Hörcsik2016-10-18 14:00:00"Közegyházi életünk sodrában" Dr. Koncz Sándor életműve a 20. század történeti és egyháztörténeti viszonyainak tükrében2016-11-15
Ferenc KádárKároly Fekete2007-02-15 10:00:00Egyház itt és most. Az ekkléziasztika művelésének alapjai, eredményei és mai lehetőségei2007-06-23
Ferenc PapElőd Hodossy-TakácsZoltán Kustár2009-04-21 14:30:00Templom mint teológia2009-06-16
Gábor CzagánySándor Gaál2012-02-24 15:00:00Az úrvacsora szerepe a református gyülekezetépítésben - különös tekintettel az egyetemista közösségekre2012-04-03
Gábor János HotoránSándor Fazakas2019-11-19 14:00:00Török István, az igeteológus2019-11-26
Gabriella RácsokSándor Gaál2013-12-03 14:00:00A film mint missziói eszköz korunk változó vallásosságának kontextusában2013-12-12
Gergely HanulaTibor Marjovszky2009-01-13 10:00:00Biblikus exegézis Chrysostomos János evangéliumához írt Homíliáiban2009-06-16
György PappBotond GaálIstván Pásztori-Kupán2016-01-26 14:00:00Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról az Institutióban2016-02-02
János István PótorImre Peres2019-11-18 14:00:00A JERUZSÁLEMI SZERETETKÖZÖSSÉG2019-11-26
József PálfiBotond GaálSándor Fazakas2009-06-05 14:30:00Református felsőoktatás Erdélyben2009-06-16
József SteinerLászló Gonda2018-12-04 14:00:00A missziói elmélettől a gyakorlatig. A Céltudatos Gyülekezet Mozgalom missziológiai elemzése és magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata2018-12-17
József SzékelyKároly Fekete2018-06-18 14:00:00AZ IGEHIRDETÉS HELYE AZ ERDÉLYI MAGYAR REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORI HIVATÁSKÉP ALAKULÁSÁBAN. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban2018-06-28
Judit Margit CsomaSára Bodó2012-05-21 14:00:00A szorongás jelenségének teológiai és pasztorálpszichológiai szemlélete a 20. században2012-06-08
Kálmán MészárosBéla Levente Baráth2009-06-11 16:00:00"Evangélizációt szerveztünk az Isten országa terjesztése céljából"2009-06-16
Krisztián KovácsSándor Fazakas2014-12-03 14:00:00Határmezsgyén - A Református Egyház a történelmi örökség és a megújulás esélyei között az 1989-90-es rendszerváltást követően2014-12-08
László PetróBotond Gaál2017-01-27 14:00:00Emlékezés és reménység között. Múlt, jelen és jövő dinamikus egysége az úrvacsorában2017-02-07
Marianna Bátoriné MisákBéla Levente Baráth2016-12-15 12:30:00Zsarnói Zsarnay Lajos élete és munkássága2017-02-07
Márta Bernáthné SomogyiBéla Levente Baráth2013-11-07 15:00:00A strassburgi lelkészfeleség, Katharina Zell munkásságának bemutatása iratai tükrében2013-12-12
Médea KisKároly Fekete2007-02-15 15:00:00Istendicsőítés - Istentisztelet2007-06-23
Melinda LaMontagneTibor Marjovszky2008-03-06 14:30:00A József-történet rabbinikus magyarázatai2008-09-07
Miklós KocsevKároly Fekete2003-02-13 15:00:00Impulzusok a holland református (GereformeedHervormd) gyakorlati teológiából az ezredforduló körül2003-06-28
Miklós SzarkaKároly Fekete2012-12-06 14:00:00Lelkipásztorok házaspár kapcsolati zavarainak pasztorálpszichoterápiás kezelése2013-02-05
Mónika KrasznaySára Bodó2014-12-04 15:00:00A misztikus elmélyülés és a szemlélődő imádság helye és jelentősége a keresztény lelki életben és napjaink lelkigondozói-terápiás gyakorlatában2014-12-08
Péter JeneiElőd Hodossy-Takács2014-11-25 14:00:00Jövevények a kapuknál - A jövevényekkel való bánásmód vizsgálata az Ószövetségben, törvényi és narratív szövegek alapján2014-12-08
Róbert HeckerZoltán KustárGábor Hézser2009-06-08 14:30:00Az autokeirikus motiváció- és vízióközvetítés mint lelkigondozói és gyülekezetvezetői feladat2009-06-16
Sándor GaálGusztáv Bölcskei2005-05-31 14:00:00"A kezdeményező egyház" - Victor János egyházépítő szolgálata különös tekintettel a misszióra és a gyülekezetépítésre2005-07-02
Sándor HodossiSára Bodó2008-06-10 15:00:00A felnőttkatechézis református modelljei Magyarországon2008-06-28
Sándor Károly MolnárBéla Levente Baráth2014-06-19 15:00:00„Föl barátim!” A magyar református egyház belső élete az 1880-as években Alexander Neil Somerville körútjának tükrében2014-09-22
Sarolta PüsökBotond GaálSándor Fazakas2009-05-28 13:00:00SØREN KIERKEGAARD TEOLÓGIÁJÁNAK SÚLYPONTJAI2009-06-16
Tamás KodácsyBotond Gaál2007-02-08 14:00:00"Cogito, ergo mundus talis est!" A kozmológiai antrópikus elvek teológiai vizsgálata2007-06-23
Tamás NémethBotond Gaál2009-01-12 15:00:00Az Óegyház eszkatológiája2009-06-16
Vilmos József KolumbánRichárd Hörcsik2005-06-10 15:00:00Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára2005-07-02
Zoltán AdorjániTibor Marjovszky2005-03-11 15:00:00A Therapeuták kontemplatív kegyessége2005-07-02
Zoltán Máthé-FarkasElőd Hodossy-Takács2019-12-20 14:00:00A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben2020-01-09
Zoltán TőkésRichárd Hörcsik2006-03-31 15:00:00Ébredési mozgalmak a Tiszántúlon és a debreceni tanyamisszió2006-07-01
Zsolt Papp-CindeaSándor FazakasIstván Pásztori-Kupán2020-02-03 14:00:00Reinhold Niebuhr teológiai alapokra épített társadalometikája és annak alkalmazási lehetőségei az erdélyi magyarság történelmi-társadalmi valóságában2020-02-11
Zsolt VargaKároly Fekete2009-10-20 15:00:00Rudolf Bohren homiletikája2009-11-12

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )