Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Institute of Hungarian Language and Literature

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ágnes MátéLászló Szörényi2011-03-29 14:00:00"Most kiváltképpen két ifjú személynek szerencséjét éneklem" - Bevezetés az Eurialus és Lucretia latin filológiájába2011-06-09
Ágnes Simon-SzabóÁrpád Bernáth2013-02-14 13:00:00Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben2013-06-04
Ágnes SzabóKatalin Hász-Fehér2016-04-19 11:00:00Kazinczy Ferenc Erdélyi Levelek című művének keletkezés-, alakulás- és kiadástörténete2016-06-02
Ákos TóthIstván FriedGyörgy Fogarasi2013-11-13 10:00:00A meglevés szóismétlései (Tanulmányok Tandori Dezső költészetének "középső" korszakáról)2013-12-12
András ZelenaZoltán Virág2014-03-04 10:30:00Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében2014-05-15
Andrea GönczölMihály Balázs2014-04-24 11:00:00A védekezés retorikája, szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán2014-06-05
Andrea HevesiLászló Szilasi2015-11-13 11:00:00A 17. századi unitárius énekeskönyvek gyülekezeti énekanyaga és a 16. századi, 17. század eleji protestáns gyülekezeti énekhagyomány2015-12-10
Anett AndróczkiJózsef Pál2009-05-12 11:00:00A Fioretti és az olasz irodalomkritika2009-06-04
Anikó NovákZoltán Virág2014-05-06 14:00:00A kollekció poétikája. Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben2014-06-05
Anikó OroszlánAttila Kiss2014-04-07 12:00:00"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" Early Modern Improvisation as Resistance2014-06-05
Anita FajtZsuzsa Font2017-07-07 12:00:00„Embernek maga Istenre való hagyása“. Huszti Szabó István Paradicsomkertecskéje és Szenci Fekete István Lelki nyugosztaló órákja2017-10-12
Anna Séra-FerenczFerenc Odorics2012-01-05 11:00:00A fokalizáció kísérteties materialitása2012-06-07
Annamária SinkaAndrás Kovács2012-04-27 13:00:00Az intertextualitás megjelenési formái és interpretációs lehetőségei Szabó Magda Régimódi történet és A pillanat című regényében2012-06-07
Árpád ÉlesIstván Fried2017-03-02 14:00:00Ketten a képen. Közelítések Paul Klee intermediális poétikájához Tandori Dezső költészetén keresztül2017-04-06
Attila VerókIstván Monok2007-10-06 10:00:00Martin Schmeizel élete és munkássága (1679-1747)2008-06-12
Balázs PapMihály Balázs2012-05-15 11:00:00Históriák és énekek2012-06-07
Bence SarkadiAttila KissÁgnes Matuska2014-11-17 11:30:00Shakespeare on the Puppet Stage / Shakespeare a bábszínpadon2014-12-11
Csaba MaczelkaGyörgy Endre Szőnyi2014-05-20 13:00:00The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias2014-06-05
Csaba SarnyaiIbolya Bagi2010-04-16 11:00:00Az alapvető szláv mitologikus képzetek metamorfózisai a XX. századi orosz prózában2010-06-03
Csenge Eszter AradiPéter BalázsOlga Penke2018-09-10 13:00:00A fogalmi metafora diskurzusteremtő szerepe a janzenista hatású XVII. századi francia prózában. Blaise Pascal és François de La Rochefoucauld munkáinak vizsgálata.
Csilla BíróLászló Szörényi2013-10-14 14:00:00Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában2013-12-12
Csilla MihályÁrpád Bernáth2013-06-11 13:00:00Figurák és figurakonstellációk az "én" színházában. Szövegmagyarázatok Franz Kafka életművének középső korszakából2013-10-17
Dávid MolnárMihály Balázs2016-11-11 12:00:00Előtörténet és következmény. A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében2016-12-08
Dénes MátyásJózsef Pál2014-05-14 11:00:00Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban2014-06-05
Dénes TamásFerenc Odorics2010-11-03 13:00:00A szépség beállítása. Krasznahorkai László regényuniverzumáról2010-12-16
Dóra SzékesiOlga Penke2012-10-26 11:00:00Emberkép Diderot természetfilozófiájában2012-12-13
Endre Ádám HamvasIbolya Tar2009-02-13 13:00:00A lélek megváltásának hermészi útja (Hermész Triszmegisztosz és a platóni hagyomány)2009-06-04
Enikő BékésLászló Szörényi2012-03-13 12:30:00Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művének eszmetörténeti vizsgálata2012-06-07
Enikő DáczÁrpád Bernáth2009-11-09 15:30:00Das Nibelungenlied als Projektionsflache für die Gegenwart. Das Beispiel von Moritz Rinkes "Die Nibelungen" und János Téreys "A Nibelung lakópark"2009-12-17
Erzsébet HarmathTímea Gyimesi2011-11-18 10:00:00Andrei Makine egy kisebbségi író geopoétikája2011-12-15
Eszter DraskóczyJózsef Pál2014-09-18 15:00:00Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Comediában2014-12-11
Eszter KovácsOlga Penke2007-12-07 10:00:00Az utazás Diderot műveiben2008-06-27
Éva BányaiSándor Olasz2008-11-18 10:00:00Térképzetek, névtérképek, határidentitások. A Bodor-próza tér- és névpoétikája, valamint hatása néhány kortárs magyar elbeszélő műben2008-12-11
Éva ÓcsaiZoltán Virág2010-05-11 11:00:00"Szavakból paloták épülnek" Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai2010-06-03
Éva Pálné WennerIstván Fried2007-05-10 11:00:00Italo Svevo regényei az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi életének kontextusában2007-07-05
Éva ThomasÁgnes MatuskaAttila Kiss2016-05-05 10:00:00Grotesque in Use Shakespearean Grotesques in German Theatre Performances2016-06-02
Flóra KovácsIstván Fried2012-05-07 11:00:00A közösség kérdésköre és alakulási módozatai a kortárs erdélyi drámában és színházban2012-06-07
Gábor FarkasPéter Ötvös2008-02-26 11:30:00RÉGI KÖNYVEK, ÚJ CSILLAGOK - A csillagászat új eredményeinek recepciója koraújkori olvasmánytörténeti forrásainkban és az égi jelenségek interpretációja a régi magyar irodalomban2008-04-10
Gábor LanczkorIstván Fried2015-11-04 11:00:00Templom és szentély. Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében2015-12-10
Gábor PetneháziLászló Szörényi2013-05-21 11:00:00Humanista irodalom és politikai publicisztika határán. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írott dialógusa2013-06-13
Gergely FórizsMihály Szajbély2007-05-25 10:00:00Az emberképzet philosophiája. Berzsenyi mint elméletíró2007-07-05
Gergely LabádiMihály Szajbély2006-06-15 13:00:00"Ez a theoria helyes theoriája-e." A felvilágosodás kori magyar episztola műfja poétikai és médiatörténeti megközelítésben2006-11-09
Gergely NagyGyörgy Endre Szőnyi2012-06-26 14:00:00'Ye Olde Author': Tolkien's Anatomy of Tradition in the Silmarillion2012-12-13
Gergő GellérfiJános Nagyillés2015-11-24 10:00:00Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis sztíráiban2015-12-10
Géza CsébyKatalin Hász-Fehér2014-03-18 13:30:00Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre2014-04-10
Gyöngyi KomlóssyLászló Szörényi2008-11-17 10:00:00Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái, különös tekintettel Héber-magyar etimológiai szótárára és annak az életműben elfoglalt helyére2008-12-11
Gyöngyi PálTímea Gyimesi2010-04-02 10:00:00A fotóirodalom dispozitíva Franciaországban a 20. század második felében / Le dispositif photo-litteraire en France dans la seconde moitie du xxe siecle2010-04-22
Hajnalka NagyAttila Bombitz2009-05-11 15:00:00Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk2009-06-04
Hanna VámosIbolya Tar2015-05-18 11:00:00Az aesopusi állatmesék romulusi szöveghagyományának szerkezete2015-05-28
István Zoltán SzabóGyörgy Fogarasi2017-11-10 12:00:00Neuromancia - A technika kérdése William Gibson regényeiben, esszéiben és költészetében2017-12-07
Judit SzabóEndre Hárs2009-04-22 12:00:00A tragédia(elméletek) etikai koncepciói2009-06-04
Jürgen BellowGéza Horváth2009-04-17 14:00:00Das Schrifttum über Hermann Hesse2009-06-30
Katalin CserjésFerenc Odorics2008-03-10 13:00:00Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén / A hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében (Egy Hajnóczy-kalauz első fejezetei)2008-04-10
Katalin PálIstván Fried2016-11-17 13:00:00Szókratész, a csúf filozófus kortársi szemmel2016-12-08
Kinga DávidJózsef Pál2012-10-01 10:00:00Még nem, majdnem és már nem humorizmus.Adalékok Luigi Pirandello művészetértelmezéséhez2012-12-13
Korinna CsetényiAnna KérchyGyörgy Endre Szőnyi2015-08-25 11:00:00The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King’s Horror Fiction2015-10-22
Krisztina KovácsZoltán Virág2013-11-14 10:00:00Táj- és térképzetek Hunyady Sándor prózájában2013-12-12
Larissza Zámbóné KocicBálint RozsnyaiGyörgy Endre Szőnyi2012-04-18 10:00:00Protean Vicissitude and Milton's Paradise Lost2012-06-07
László BorsodiAttila Bombitz2015-11-24 14:00:00Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében. A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum2015-12-10
László JankovitsGábor Kecskeméti1999-12-17 11:00:00Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében2000-02-10
Lilla Kocsis2010-04-19 10:00:00"Én csak jel és szimbólum vagyok". Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében2010-04-22
Lilla SzalisznyóMária Zentai2014-05-12 10:00:00A színésznevelés spiritusz rektora2014-06-05
Magdolna VeresZsuzsa Font2014-11-17 13:00:00Profetikus beszédmód. Német jelenéssorozat és 1660 körüli magyar újraértelmezései2014-12-11
Margit FilingerMárta Barótiné Gaál2010-05-25 15:00:00
eredménytelen
Mese, novella, mesenovella. Ludwig Tieck elbeszélései egy műfaj változásainak tükrében2010-10-21
Mariann CzerovszkiIbolya Tar2008-05-13 14:00:00"...sumque argumenti conditor ipse mei..." Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben2008-06-12
Márton MészárosÁgnes Hansági2010-11-24 12:00:00Protestantizmus és medialitás2010-12-16
Melinda SimonJudit V. Ecsedy2009-11-10 10:30:0019-20. századi magyar kiadói jelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata2009-12-17
Mihály FresliValerij Lepahin2007-03-09 11:00:00Andrej Rubljov alakja a középkori orosz kultúrában és Andrej Tarkovszkij filmjében2007-07-05
Miklós PétiGyörgy Endre SzőnyiBálint Rozsnyai2007-06-05 10:00:00Homérosz-értelmezések a 16-17. századi angol irodalomban2007-07-05
Milána CzerjákKatalin Szőke2013-05-08 11:00:00Az ember ábrázolása és a művészet és alkotás problémái Gogol "Pétervári elbeszélések" című elbeszélésciklusában2013-06-13
Nóra BorthaiserRéka Mónika CristiánZoltán Vajda2012-05-04 13:00:00Performing New Cosmoses: Environmental Matters and Disability Issues in Disney's Animations between 1990-20102012-06-07
Norbert MátyusJózsef Pál2007-04-13 10:00:00Dante Alighieri "Isteni színjáték. Pokol" - Babits Mihály fordítása2007-07-05
Pál HegyiIstván Fried2011-05-05 14:00:00"Fehér terek: Paul Auster recepciója a korai művek tükrében"2011-06-09
Péter BalázsLászló Szilasi2016-05-24 12:00:00Zsengék, töredékek, kétes hitelűek (A Madách-Rimay-kódexek Szerelmes énekek c. füzetének versanyaga)2016-06-02
Péter BocsorAttila Kiss2010-11-18 16:30:00Paradigms of Authority in the Carver Canon2010-12-16
Péter DávidMária Zentai2010-07-02 11:00:00"Itt van a' legvégső óltára Pallásnak" Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén2010-10-21
Péter GerencsérZoltán Dragon2017-06-09 14:00:00A web 2.0 mint a net art avantgárdja. Folytonosságok és törésvonalak az internetes művészet diskurzusában2017-10-12
Péter KaszaLászló Szörényi2008-03-04 11:00:00"Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megtörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben2008-04-10
Péter KőhalmiIzabella Füzi2016-09-23 14:00:00Testet öltött gondolatok / Erdélyi Miklós, konceptuális művészet, pop art2016-10-20
Péter Kristóf MakaiRéka Mónika CristiánAnna Kérchy2016-04-29 13:00:00Brinding the Empathy Gap: Representig Neurological Difference in Contemporary Autism Novels2016-06-02
Ramóna Pál-KovácsTímea Gyimesi2017-06-09 11:00:00Az emlékezet feltérképezése: Michel Tremblay önéletírásának geokritikai olvasata2017-10-12
Réka LengyelLászló Szörényi2012-09-28 11:00:00Petrarca, a lélekvezető. A De remediis utriusque fortunae újraértékelése2012-12-13
Réka Orsolya Milián-BogyaiFerenc Odorics2009-10-09 13:00:00Az Ekphraszisz fikciói (Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban)2009-12-17
Róbert StohlPéter Ötvös2009-11-04 10:30:00Fragmenta Takatsiana - Források és kiegészítések Péteri és Téti Takáts József (1767-1821) életrajzához2009-12-17
Roland OrcsikIstván Fried2013-04-17 12:00:00Dominókockák. Domonkos István művészetének ex-Jugoszláv irodalmi kapcsolatformái2013-06-13
Sándor BordásZoltán Virág2011-03-30 10:00:00A trópusok mesekertje. Metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában2011-06-09
Sándor Fazekas2007-06-12 10:00:00"A soknyelvű tolmács": A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői2008-01-10
Sándor KovácsMihály Balázs2007-06-07 10:00:00Az angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században2008-01-10
Sándor Zsolt KristóKatalin Szőke2014-11-26 10:00:00Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában2014-12-11
Stella Csilla PogányIstván Fried2012-09-20 11:30:00Az andersoni performance elemei2013-01-18
Tamás JászayIstván Fried2013-11-13 13:00:00Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből: 1995-2011)2013-12-12
Tamás TúriMihály Balázs2017-11-16 12:00:00Prédikáció, egzegézis és protestáns hagyomány: Unitárius Apokalipszis-kommentárok Erdélyben (16-18. század)2017-12-07
Tímea UrbanikAndrás Kovács2007-11-13 16:00:00Keletkezéstörténetek. Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában2008-01-10
Vera KérchyKatalin KürtösiGyörgy Fogarasi2012-04-16 11:00:00A de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai. A posztmodern önreflexiós színházelméletek és a performanszelméletek idológiái, egy materiális színházolvasat esélyei2012-06-07
Veronika BakonyiZoltán Virág2010-07-06 12:00:00Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái (A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában)2010-10-21
Zaynab DalloulLászló Szörényi2009-05-14 11:00:00Kovásznai Sándor, az elfeledett Janus-kommentátor2009-06-04
Zoltán DragonRéka Mónika Cristián2011-03-02 11:00:00Tennessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és film dialógusa2011-06-09
Zoltán HafnerLászló Szörényi2015-12-10 13:00:00"Egy kötetre való…" - Babits Mihály 1900-1903 között írt verseinek keletkezéstörténete2016-04-07
Zoltán János TóthAndrás Müllner2013-10-18 13:00:00A mozgóképes pornográfia műfajkritikai kérdései a hálózati kultúra korában2013-12-12
Zoltán LengyelIstván Fried2015-03-27 14:00:00A sors kritikájáról. Vizsgálódások Walter Benjamin sorsfogalma mentén2015-05-28

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )