Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Arató BalázsA polgári jog és más jogterületek metszéspontjai, a polgári jog speciális területei2021-06-30KREÁJ
Arató BalázsA mesterséges intelligencia szabályozási és etikai keretei2021-06-30KREÁJ
Becsey ZsoltMagyarország felzárkózása az Európai Unió magjához, regionális összehasonlításban a jogi aspektusok vizsgálata szempontjából2021-06-30KREÁJ
Birher NándorA bíróságok szerepe a végrehajtás felügyeletében, figyelemmel az etikai vonatkozásokra2021-06-30KREÁJ
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2021-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2021-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2021-06-30KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2021-06-30KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2021-06-30KREÁJ
Bruhács JánosA Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2021-06-30KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2021-06-30KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2021-06-30KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2021-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2021-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2021-06-30KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2021-06-30KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2021-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2021-06-30KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2021-06-30KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2021-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA 2017. évi XC. törvényben a kényszerintézkedések alapjogi vonatkozásai2021-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA tisztességes eljárás kérdései és dilemmái a büntetőeljárásban2021-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA kártalanítás és a visszatérítés lehetőségei a büntetőeljárásban2021-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2021-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA relatív eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás összefüggései2021-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2021-06-30KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2021-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA sértett büntetőeljárásbeli szerepe és annak változásai2021-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaAz Európai Unió jogalkotási tevékenysége büntető anyagi és eljárási jogi területen2021-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA nemzetközi büntetőjog szabályozásának aktuális kérdései2021-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA modernizációs törekvések hatása a büntetőeljárás alapelveire és hagyományos értékeire2021-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA büntetőjogi mediáció hagyományai és jövője2021-06-30KREÁJ
Dobrocsi SzilviaKiberbűnözés2021-06-30KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2021-06-30KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2021-06-30KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2021-06-30KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2021-06-30KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2021-06-30KREÁJ
Ercsey ZsomborA közteherviselés kihívásai és szabályozásának fejlődési irányai2021-06-30KREÁJ
Ercsey ZsomborAdóztatás és igazságosság2021-06-30KREÁJ
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2021-06-30KREÁJ
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2021-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2021-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérModern technológiai kihívások a társadalombiztosítási jogban2021-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2021-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2021-06-30KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2021-06-30KREÁJ
Jakab ÉvaFelelősség, szavatosság, kárveszély. Kutatások a római jog és továbbélése körében.2021-06-30KREÁJ
Király LillaA határon átnyúló polgári jogviták Európai Uniós és nemzetközi jogi megközelítésben2021-06-30KREAJ
Köbel SzilviaÁllamhatalmi szervek2021-06-30KREÁJ
Köbel SzilviaTotalitárius rendszerek, különös tekintettel a véleményszabadság, az információs kárpótlás és információs önrendelkezési jog kontextusára2021-06-30KREÁJ
Köbel SzilviaLelkiismereti és vallásszabadság, állami és felekezeti egyházjog2021-06-30KREÁJ
Köbel SzilviaAlapjogok2021-06-30KREÁJ
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2021-06-30KREÁJ
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2021-06-30KREÁJ
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2021-06-30KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2021-06-30KREÁJ
Kun AttilaAtipikus munkaviszonyok2021-06-30KREÁJ
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2021-06-30KREÁJ
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2021-06-30KREÁJ
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere2021-06-30KREÁJ
Lajtár IstvánA fiatalkorú fogvatartottakkal való törvényes bánásmód és annak biztosítékai az egyes fogvatartási helyeken2021-06-30KREÁJ
Lentner CsabaAz önkormányzati alrendszer és a közszolgáltatást végző (állami és önkormányzati) közüzemi vállalatok jogi szabályozása, pénzügyi stabilizációjának egyes kérdései2021-06-30KREÁJ
Lentner CsabaAz államháztartás központi költségvetésének jogi szabályozása és a pénzügyi hatékonyságának elemzése – különös tekintettel a szabályalapú költségvetésre és a jegybank2021-06-30KREÁJ
Lentner CsabaAz államháztartás ellenőrzésének jogi, módszertani vonatkozásai és gazdasági hatásai2021-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség a fedezetelvonásért2021-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2021-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2021-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterElektronikus kereskedelem2021-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterAz anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2021-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterÉrdekalapú felelősség a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokért2021-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2021-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen általános szerződési feltételek és kikötések2021-06-30KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2021-06-30KREÁJ
Móré SándorEgyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekképviseleti és jogvédelmi rendszere2021-06-30KREÁJ
Móré SándorAz önkormányzati (közösségi) rendészet lehetőségei2021-06-30KREÁJ
Móré SándorA nemzetiségek politikai képviselete és érdekképviselete2021-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásAz Európai Unióból való kilépés közjogi és magánjogi feltételei2021-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásAz Európai Unióhoz való csatlakozás közjogi és magánjogi feltételei2021-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásA lojalitás elve az Európai Unió jogában2021-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásA polgári perrendtartás modelljei2021-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2021-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásTársadalmi és jogi elvárások az igazságszolgáltatással szemben2021-06-30KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jogból eredő kötelezettségeik megsértéséért2021-06-30KREÁJ
Pókecz Kovács AttilaA római vagyonjog intézményei és továbbélésük2021-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámA vallási szervezetek kapcsolata az állammal Magyarországon2021-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámRendészeti igazgatás2021-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámA jó állam formaváltozásai2021-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámRoma érdekek megjelenítése a jogalkotásban2021-06-30KREÁJ
Rixer ÁdámA civil szervezetek kapcsolata az állammal2021-06-30KREÁJ
Stipta István MihályA magyar bírósági szervezet története2021-06-30KREÁJ
Stipta István MihályAz európai közös jog 19. és 20. századi előzményei2021-06-30KREÁJ
Stipta István MihályA bírói hivatás története2021-06-30KREÁJ
Szabó ImreAz "ésszerű idő" a polgári perben2021-06-30KREÁJ
Szabó ZsoltA parlament működésének alkotmányossága2021-06-30KREÁJ
Szabó ZsoltParlamenti eljárásjog: a parlamenti házszabály jogi természete és szabályozási tárgyai2021-06-30KREÁJ
Szabó ZsoltA törvényalkotási eljárás folyamata, kritériumai nemzetközi összehasonlításban2021-06-30KREÁJ
Szabó ImreAz alternatív vitarendezés lehetőségei polgári jogvitákban2021-06-30KREÁJ
Szabó ZsoltA jogalkotás alkotmányos követelményei2021-06-30KREÁJ
Szabó ZsoltAz Európai Uniós források jogi kérdései2021-06-30KREÁJ

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )