Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Birher NándorA bíróságok szerepe a végrehajtás felügyeletében, figyelemmel az etikai vonatkozásokra2017-10-31KREÁJ
Birher NándorA szociális biztonságra törekvés a családi viszonyok tükrében2017-10-31KREÁJ
Boóc ÁdámA kereskedelmi választottbíráskodás jogi értéktartalma és erkölcsi meghatározottsága2017-10-31KREÁJ
Boóc ÁdámKözrend és kereskedelmi választottbíráskodás2017-10-31KREÁJ
Boóc ÁdámA feltűnő értékaránytalanság mint jogintézmény jövője2017-10-31KREÁJ
Bruhács Jánosa Nemzetközi Büntető Bíróság és gyakorlata2017-10-31KREÁJ
Bruhács JánosA nemzetközi szervezetek nemzetközi felelőssége.2017-10-31KREÁJ
Bruhács JánosA nemzeti felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben2017-10-31KREÁJ
Csáki-Hatalovics GyulaA közigazgatás modernizációja2017-10-31KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybíráskodás contra népszuverenitás2017-10-31KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok szabályozása hazánkban és más államokban2017-10-31KREÁJ
Cservák CsabaAz alapjogok érvényesítésének átfogó rendszere2017-10-31KREÁJ
Cservák CsabaKormányzati rendszerek és az Alaptörvény modellje2017-10-31KREÁJ
Cservák CsabaA különböző jogági felelősségek alkotmányos alapjai2017-10-31KREÁJ
Cservák CsabaAlkotmánybírósági hatáskörök, különös tekintettel az alkotmányjogi panaszra2017-10-31KREÁJ
Cservák CsabaKormány és parlament - hatalommegosztás vagy hatalomkoncentráció2017-10-31KREÁJ
Cservák CsabaNépek, nemzetiségek, kisebbségek2017-10-31KREÁJ
Cservák CsabaNépképviselet és nép előtti felelősség2017-10-31KREÁJ
Czine ÁgnesA védő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése a büntetőeljárásban2017-10-31KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2017-10-31KREÁJ
Czine ÁgnesA kártalanítás és a visszatérítés lehetőségei a büntetőeljárásban2017-10-31KREÁJ
Czine ÁgnesA tisztességes eljárás kérdései és dilemmái a büntetőeljárásban2017-10-31KREÁJ
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2017-10-31KREÁJ
Czine ÁgnesA relatív eljárási szabálysértések és a tisztességes eljárás összefüggései2017-10-31KREÁJ
Deres PetronellaAz erőszakos bűnözés aktuális kérdései, a megelőzés stratégiái2017-10-31KREÁJ
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2017-10-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaAz Európai Unió jogalkotási tevékenysége büntető anyagi és eljárási jogi területen2017-10-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA modernizációs törekvések hatása a büntetőeljárás alapelveire és hagyományos értékeire2017-10-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA büntetőjogi mediáció hagyományai és jövője2017-10-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaKiberbűnözés2017-10-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA sértett büntetőeljárásbeli szerepe és annak változásai2017-10-31KREÁJ
Domokos AndreaSzegregáció és bűnözés2017-10-31KREÁJ
Domokos AndreaAlkotmányos büntetőjog2017-10-31KREÁJ
Domokos AndreaMorál és büntetőjog2017-10-31KREÁJ
Domokos AndreaA szankciórendszer változásai a magyar büntetőjogban2017-10-31KREÁJ
Domokos AndreaBüntetőjogi kodifikációk Magyarországon2017-10-31KREÁJ
Fábián FerencVállalkozási szerződéshez kapcsolódó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség2017-10-31KREÁJ
Fábián FerencHibás teljesítéssel okozott károkért való kártérítési felelősség2017-10-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos polgári jogi felelősségének elemző vizsgálata2017-10-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA modern magyar szociális ellátórendszer alakulása az 1990-as évektől napjainkig2017-10-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérBeveridge terv kialakulása, fejlődése és hatása a modern szociális jogi rendszerekre2017-10-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás kezdeteinek vizsgálata2017-10-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz ipari forradalmak hatásának vizsgálata a szociális gondoskodás fejlődése tekintetében2017-10-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos munkajogi felelősségének kérdése a betegellátással összefüggésben2017-10-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA jóléti állam szociális rendszere2017-10-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvosi felelősség aspektusainak vizsgálata2017-10-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA szociális gondoskodás intézményi hátterének vizsgálata és fejlődésének bemutatása2017-10-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos helye az egészségügyi rendszerben2017-10-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérAz orvos és az egészségügyi ellátórendszer kapcsolata és viszonyuk egymáshoz az orvosi felelőssége szempontjából2017-10-31KREÁJ
Homicskó Árpád OlivérA Bismarcki társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése2017-10-31KREÁJ
Kengyel MiklósA bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben2017-10-31KREÁJ
Kengyel MiklósEurópai polgári eljárásjog ‒ igazságügyi együttműködés az Európai Unióban2017-10-31KREÁJ
Kun AttilaAtipikus munkaviszonyok2017-10-31KREÁJ
Kun AttilaA munkajog jogforrási rendszere2017-10-31KREÁJ
Kun AttilaTransznacionális munkajogi kérdések2017-10-31KREÁJ
Kun AttilaA munkáltatói utasítás, a munkáltatói szabályzatok és munkáltatói önszabályozás munkajogi szerepe2017-10-31KREÁJ
Kun AttilaAlapjogok a munkajogban2017-10-31KREÁJ
Kun AttilaEgyenlő bánásmód és munkajog2017-10-31KREÁJ
Kun AttilaA munkajogi kártérítési felelősség2017-10-31KREÁJ
Kun AttilaA munkaviszony megszüntetetésének egyes kérdései2017-10-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok2017-10-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterA versenykorlátozások jogának aktuális kérdései, különös tekintettel az európai és magyar joggyakorlatra2017-10-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen verseny2017-10-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség a fedezetelvonásért2017-10-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterFelelősség az elismert vállalatcsoporton belül2017-10-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterJog és erkölcs2017-10-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterAz anyavállalat felelőssége a leányvállalat versenyjogba ütköző magatartásáért2017-10-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterTisztességtelen általános szerződési feltételek és kikötések2017-10-31KREÁJ
Miskolczi Bodnár PéterÉrdekalapú felelősség a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokért2017-10-31KREÁJ
Móré SándorAz önkormányzati (közösségi) rendészet lehetőségei2017-10-31KREÁJ
Móré SándorA szabálysértési felelősség aspektusainak vizsgálata2017-10-31KREÁJ
Móré SándorA nemzetiségi önkormányzati rendszer. A nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata a helyi önkormányzatokkal2017-10-31KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállamok kártérítési felelőssége az uniós jogból eredő kötelezettségeik megsértéséért2017-10-31KREÁJ
Osztovits AndrásAz Európai Unióhoz való csatlakozás közjogi és magánjogi feltételei2017-10-31KREÁJ
Osztovits AndrásA lojalitás elve az Európai Unió jogában2017-10-31KREÁJ
Osztovits AndrásA tagállami bíróságok feladatai az uniós jog hatékony érvényesülésének biztosítása érdekében2017-10-31KREÁJ
Osztovits AndrásTársadalmi és jogi elvárások az igazságszolgáltatással szemben2017-10-31KREÁJ
Osztovits AndrásAz Európai Unióból való kilépés közjogi és magánjogi feltételei2017-10-31KREÁJ
Osztovits AndrásA polgári perrendtartás modelljei2017-10-31KREÁJ
Rixer ÁdámRoma érdekek megjelenítése a jogalkotásban2017-10-31KREÁJ
Rixer ÁdámA civil szervezetek kapcsolata az állammal2017-10-31KREÁJ
Rixer ÁdámA vallási szervezetek kapcsolata az állammal Magyarországon2017-10-31KREÁJ
Rixer ÁdámRendészeti igazgatás2017-10-31KREÁJ
Rixer ÁdámA jó állam formaváltozásai2017-10-31KREÁJ
Stipta István MihályAz európai közös jog 19. és 20. századi előzményei2017-10-31KREÁJ
Szabó ImreAz alternatív vitarendezés lehetőségei polgári jogvitákban2017-10-31KREÁJ
Szabó ZsoltAz Európai Uniós források jogi kérdései2017-10-31KREÁJ
Szabó ZsoltA jogalkotás alkotmányos követelményei2017-10-31KREÁJ
Szabó ZsoltA parlament funkciók és a kormányforma összefüggései, különös tekintettel a parlamenti ellenőrzésre2017-10-31KREÁJ
Szabó ImreAz "ésszerű idő" a polgári perben2017-10-31KREÁJ
Szabó ZsoltA törvényalkotási eljárás folyamata, kritériumai nemzetközi összehasonlításban2017-10-31KREÁJ
Szabó ZsoltParlamenti eljárásjog: a parlamenti házszabály jogi természete és szabályozási tárgyai2017-10-31KREÁJ
Szabó ZsoltA parlament működésének alkotmányossága2017-10-31KREÁJ
Szalma JózsefSzubjektív és objektív felróhatóság a magyar bírói gyakorlatban2017-10-31KREÁJ
Szalma JózsefVagyoni és nemvagyoni kárfelelősség a közhatalom gyakorlásával okozott kárért2017-10-31KREÁJ
Szalma JózsefFelelősség a személyiségi jogsérelmek okozásáért2017-10-31KREÁJ
Szalma JózsefPolgári és büntetőjogi felelősség egymástól való elválása2017-10-31KREÁJ
Szalma JózsefA szerződési és a deliktuális felelősség - sajátosságai és kapcsolata –2017-10-31KREÁJ
Szalma JózsefEgyetemleges és osztott felelősség2017-10-31KREÁJ
Szalma JózsefAz okozatosság mint felelősségi feltétel a deliktuális és a szerződési felelősség területén2017-10-31KREÁJ

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )