Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola aktuális témakiírásai

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Egresi KatalinAz állam fogalom változásai a magyar közjogi gondolkodásban2020-09-01ÁJDI
Horváthy BalázsAz EU közös kereskedelempolitikájának újabb kihívásai2020-09-01ÁJDI
Hulkó GáborVagyoni típusú helyi adók szabályozása és igazgatása a Visegrádi csoport (V4) országaiban2020-09-01ÁJDI
Hulkó GáborA területi közigazgatás aktuális reformfolyamatai2020-09-01ÁJDI
Lévayné Fazekas JuditA kötelmi jog fejlődési irányai a XX-XXI. szazázadban. Jogegységesítési és rekodifikációs eredmények és törekvések.2020-09-01ÁJDI
Lévayné Fazekas JuditA szerződési jog egységesítésére irányuló törekvések az Európai Unióban2020-09-01ÁJDI
Lévayné Fazekas JuditA fogyasztóvédelmi jog reformja kitekintéssel a külföldi a kontinentális és common law rendszerekre és az EU fogyasztóvédelmi joganyagára2020-09-01ÁJDI
Lévayné Fazekas JuditA kontraktuális felelősség objektivizálása az új Polgári Törvénykönyvben2020-09-01ÁJDI
Bartkó RóbertAz irreguláris migráció és kapcsolódó jelenségei a büntetőjogban2020-09-01SZE
Bartkó RóbertA terrorizmus elleni küzdelem a XXI. században 2020-09-01SZE
Bartkó RóbertA büntetőeljárás rendszere, intézményei és kihívásai a XXI. században 2020-09-01SZE
Bartkó RóbertAz anyagi büntetőjog kihívásai a XXI. században 2020-09-01SZE
Boros AnitaAz állam beavatkozásának lehetőségei a hatékony nemzetgazdaság érdekében, különös tekintettel az állami vagyongazdálkodás, a közbeszerzések és a köztulajdonban lévő gazda2020-09-01SZE
Boros AnitaA fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság jogi és közigazgatási perspektívái2020-09-01SZE
Deli GergelyRómai magánjog2020-09-01SZE
Deli GergelyJog közgazdaságtani elemzése2020-09-01SZE
Deli GergelyA római jog és a jog közgazdaságtani elemzése2020-09-01SZE
Deli GergelyJogelmélet2020-09-01SZE
Deli GergelyA tulajdonjog tartalmi elemeinek elméleti kérdései a történeti fejlődés során2020-09-01SZE
Erdős CsabaJogi és politikai döntéshozatal és felelősség2020-09-01SZE
Erdős CsabaA közvetlen demokrácia fejlődésének tendenciái2020-09-01SZE
Erdős CsabaA parlamenti fegyelmi jog2020-09-01SZE
Ganczer MónikaÁllamiság a nemzetközi jogban2020-09-01SZE
Glavanits JuditAz alternatív vitarendezés helye a jogrendszerben2020-09-01SZE
Glavanits JuditA felforgató technológiák (disruptive technologies) jogi kihívásai2020-09-01SZE
Glavanits JuditAz állami (köz)beszerzések jogtudományi vizsgálata2020-09-01SZE
Kecskés GáborNemzetközi közjog2020-09-01SZE
Kecskés GáborPublic International Law2020-09-01SZE
Kecskés GáborA nemzetközi környezetvédelmi jog aktuális problémái2020-09-01SZE
Kecskés GáborNemzetközi környezetjog2020-09-01SZE
Kecskés GáborInternational Environmental Law2020-09-01SZE
Kecskés Gábor
Ganczer Mónika
Nemzetközi viták békés rendezése2020-09-01SZE
Keserű Barna ArnoldPolgári jog2020-09-01SZE
Kovács GáborTényfeltárás és értékelés a büntető igazságszolgáltatás egyes szakaszaiban2020-09-01SZE
Kovács GáborA jogellenesen szerzett bizonyítékok felhasználhatósága a bűnügyi tudományok terén2020-09-01SZE
Kovács GáborSzakértői bizonyítás a büntetőeljárásban2020-09-01SZE
Kovács GáborForenzikus tudomány2020-09-01SZE
Kukorelli IstvánA kollektív alapjogok intézményesülésének problematikája2020-09-01SZE
Kukorelli IstvánEllenzéki jogok a parlamenti jogban2020-09-01SZE
Kukorelli IstvánJogforrások2020-09-01SZE
Lamm VandaA nukleáris biztonság nemzetközi szabályozása 2020-09-01SZE
Lamm VandaA nemzetközi viták békés rendezésének joga2020-09-01SZE
Lamm VandaEgyes különleges védelemre szoruló csoportok jogainak nemzetközi jogi védelme 2020-09-01SZE
Lamm VandaAz emberi jogok nemzetközi védelme2020-09-01SZE
Lenkovics BarnabásA polgári jog és a közjog2020-09-01SZE
Lenkovics BarnabásAlanyi és alapjogok a magánjogban2020-12-31SZE
Lenkovics BarnabásAlkotmányos polgári jog2020-09-01SZE
Lévayné Fazekas JuditAz EU jogrendszere és döntéshozatali mechanizmusai2020-09-01SZE
Lévayné Fazekas JuditA fogyasztói szerződések sajátosságai és helyük a magánjogi szerződések rendszerében2020-09-01SZE
Lévayné Fazekas JuditAz EU és magyar fogyasztóvédelmi jog fejlődése és magánjogi eszközei2020-09-01SZE
Lévayné Fazekas JuditAz magyar és európai szerződési jog2020-09-01SZE
Lévayné Fazekas JuditA magyar és európai magánjog fejlődési tendenciái - A jogegységesítés és jogharmonizáció általános elmélete és egyes területei2020-09-01SZE
Milassin LászlóEU szakpolitikák alapjai és ezek jogi aspektusai2020-09-01SZE
Milassin LászlóAz Európai Unió adórendelkezései, különös tekintettel az Európai Unió Bíróságának idevonatkozó ítélkezési gyakorlatára2020-09-01SZE
Milassin LászlóAz európai integráció fejlődése2020-09-01SZE
Milassin LászlóNemzetközi magánjog2020-09-01SZE
Milassin LászlóAz elektronikus kereskedelem és a fogyasztóvédelem általános jogi kérdései2020-09-01SZE
Nogel MónikaA szakértői bizonyítás aktuális kérdései a büntetőeljárásban2020-09-01SZE
Nogel MónikaA mesterséges intelligencia és a bűnügyi tudományok kapcsolata2020-09-01SZE
Nogel MónikaAdatok jelentősége a bűnügyi tudományokban: adatok felhasználása és az adatok védelme2020-09-01SZE
Révész T. MihályMédiajog2020-09-01SZE
Smuk PéterPolitikai diskurzus és véleménynyilvánítás szabadsága2020-09-01SZE
Smuk PéterParlamenti autonómia, eljárások és képviselői jogok2020-09-01SZE
Smuk PéterA magyar parlamenti választási rendszer alakulása a rendszerváltástól napjainkig2020-09-01SZE
Smuk PéterA magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása, A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései2020-09-01SZE
Smuk PéterA magyar választási rendszer2020-09-01SZE
Smuk PéterA politikai pártok szabályozása és finanszírozása Magyarországon és Európában2020-09-01SZE
Smuk PéterA parlamenti jog átalakulása: demokrácia és hatékonyság2020-09-01SZE
Stumpf IstvánPártok és választók: a magyar választási rendszer és a választói magatartás változásai a rendszerváltás után2020-09-01SZE
Stumpf IstvánAmerikai demokrácia működése: fékek és egyensúlyok rendszere, a Supreme Court szerepe2020-09-01SZE
Stumpf IstvánAz állam újra felfedezése: good goverence vs good government, neoweberianus állam2020-09-01SZE
Stumpf IstvánAz amerikai demokrácia sajátosságai: az elnöki hatalom természete2020-09-01SZE
Stumpf IstvánHatalommegosztás: erős állam-alkotmányos korlátokkal2020-09-01SZE
Sulyok GáborA nemzetközi béke és biztonság fenntartásának és helyreállításának alapvető kérdései2020-09-01SZE
Sulyok GáborA nemzetközi béke és biztonság alapvető kérdései2020-09-01SZE
Sulyok GáborA nemzetközi jogforrástan alapvető kérdései2020-09-01SZE
Szigeti PéterJogállamiság intézményi jellemzőinek és kritériumainak kutatása2020-09-01SZE
Szigeti PéterAz államelmélet viszonya a politológiához2020-09-01SZE
Szigeti PéterA magyar államelméleti gondolkodás hagyományai2020-09-01SZE
Szigeti PéterVilágrendszer elmélet és a világrend változásai2020-09-01SZE
Szigeti PéterA jogrendszer hagyományos felfogásai szemben a komplex, nem lineáris és dialektikus rendszerfelfogással2020-09-01SZE
Szigeti PéterJogállamiság kialakulása és jellemzői2020-09-01SZE
Szigeti PéterJogelmélet – Jogbölcselet2020-09-01SZE
Szigeti PéterA jogelmélet és a jogbölcselet tudományterületeinek viszonya, kutatási terrénuma2020-09-01SZE
Takács PéterA jogpozitivizmus és az értékorientált jogi gondolkodás viszonya a XIX–XX. században és a XXI. század elején2020-09-01SZE
Takács PéterA modern állam: történeti perspektívák, kihívások és a kihívásokra adott válaszok2020-09-01SZE
Takács PéterA szuverenitás fogalmának jelentésváltozásai2020-09-01SZE
Takács PéterJogpozitivizmus és természetjog2020-09-01SZE
Takács PéterA jogállam eszméje és valósága. A jogállamiság változásai2020-09-01SZE
Takács PéterA modern állam általános kérdései2020-09-01SZE
Váczi PéterAz EJEB esetjoga2020-09-01SZE
Verebélyi ImreAz önkormányzati igazgatás alapvonalai2020-09-01SZE
Verebélyi ImreA közigazgatás központi szervezete és működése2020-09-01SZE
Mezey BarnaA büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században2020-12-31
Mezey BarnaBüntetőjogi kodifikáció a 19. századi Magyarországon2020-12-31
Patyi AndrásA közigazgatás alkotmányossága a modern jogállamban2020-12-31
Patyi AndrásA bírói jogvédelem szerepe és jellemzői a közigazgatásban2020-12-31
Varga Zs. AndrásA közigazgatás kontrollja2020-12-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )