Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Mezey BarnaBüntetőjogi kodifikáció a 19. századi Magyarországon2020-12-31
Mezey BarnaA büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században2020-12-31
Varga Zs. AndrásA közigazgatás kontrollja2020-12-31
Patyi AndrásA bírói jogvédelem szerepe és jellemzői a közigazgatásban2020-12-31
Patyi AndrásA közigazgatás alkotmányossága a modern jogállamban2020-12-31
Lánczi AndrásSzuverenitás eszmetörténete2018-01-311
Vass LászlóKormányzat, kormányzás, közigazgatás2018-01-311
Hofmeister Tóth ÁgnesA fogyasztói magatartás változása a renszerváltás után2018-01-31199.
Pusztai GabriellaThe impact of institutional factors in church-run schools2017-12-31202
Szemerszki MariannaBelépés és előrehaladás a felsőoktatásban2017-12-31202
Papp Z. AttilaA Kárpát-medencei magyar kisebbségi oktatás külső és belső folyamatai2017-12-31202
Gaál-Szabó PéterInterkulturalitás: Problémák és lehetőségek2017-12-31202
Pusztai GabriellaA hallgatói lemorzsolódás társadalmi és szervezeti összefüggésrendszere2017-12-31203
Györgyi ZoltánHasonlóságok és eltérések az egyes európai országok szakképzésében2017-12-31203
Györgyi ZoltánTanulói továbbhaladás, iskolai lemorzsolódás, hiányos iskolai végzettség2017-12-31203
Buda AndrásAz IKT hatása az oktatási intézmények belső világára2017-12-31204
Buda MariannAz iskolai zaklatás társas és egyéni háttere, összefüggései2017-12-31204.
Halász IvánBékeépítés és választások a posztkonfliktusos térségekben2018-01-31206/b
Halász IvánA rendszerváltás utáni alkotmányozás főbb dilemmái Közép-Európában2018-01-31206/b
Rébay MagdolnaA felekezeti oktatás története Magyarországon2017-12-31209b
Rózsa ErzsébetA hegeli szellem és a történetiség koncepcionális összefüggései.2017-12-31232/e
Hévizi OttóKant filozófiája2017-12-31232c
Hévizi OttóLukács filozófiája2017-12-31232c
Hévizi OttóKierkegaard filozófiája2017-12-31232c
Angyalosi GergelyA modern, posztmodern és dekonstruktív esztétikai elméletek2017-12-31232e
Angyalosi GergelyA XX. századi filozófia emberképei2017-12-31232e
Angyalosi GergelyA francia neostrukturalizmus filozófiája2017-12-31232e
Gellérfi GergőA Seneca-tragédiák pszichológiai háttere2017-10-313105
Nagyillés JánosEzüstkori római epika: intertextuális vizsgálatok2017-10-013108
Csoba JuditA felnőttképzés helye, szerepe az Európában és Magyarországon kialakított aktív munkaerő-piaci rendszerek körében2017-12-3146/2
Csoba JuditAz alacsony iskolai végzettségű személyek részvétele a felnőttképzésben2017-12-3146/2
Csoba JuditAz iskolai kudarcok társadalmi meghatározottsága és a „Második esély” iskolák szerepe a képzési rendszerben2017-12-3146/2
Szikora VeronikaÖsszehasonlító társasági jog (a nemzeti társasági jogok intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése)2017-12-31A/118
Csécsy GyörgyA kötelmi jog egyes alapintézményei; jogharmonizáció és kodifikáció a szerződések jogában2017-12-31A/118
Fézer TamásNew Tendencies in the Development of a Common European Private Law2017-12-31A/13
Fézer TamásA gazdasági magánjog kihívásai és új irányai2017-12-31A/13
Horváth M. TamásÖnkormányzati pénzügyek, pénzügyi föderalizmus2017-12-31A/14
Várnay ErnőAz Európai Unió működéséről szóló szerződés 258-260. cikkei szerinti, tagállamokkal szembeni kötelezettségszegési eljárások2017-12-31A/214
Pribula LászlóA polgári eljárásjog garanciális átalakításának követelményei2017-12-31A/215
Pribula LászlóAlternative Dispute Resolution: ways to avoid lawsuits in the 21st century2017-12-31A/215
Balázs IstvánA magyar közigazgatás intézményrendszerének fejlődése a rendszerváltástól napjainkig2017-12-31A/219
Balázs IstvánA magyar közigazgatás intézményrendszerének fejlődése a rendszerváltástól napjainkig2017-12-31A/219
Elek BalázsA büntetőeljárás alapelveinek továbbfejlesztési lehetőségei, és a bírói meggyőződés kialakítása2017-12-31A/221
Hollós SándorOktatásfejlesztési lehetőségek az egészségügyi felsőoktatási szakképzésekben. Az ápolás és az oktatás paradigmái a XXI. században2017-10-10ÁEK
Kiss RóbertA koronariabetegség trombotikus vonatkozásai protombotikus állapotok és befolyásolásuk a klinikai gyakorlatban. Az artériás endothelium receptorainak szerepe az atheroth2017-10-30ÁEK
Kiss RóbertAz ischemiás szívbetegség talaján kialakult életveszélyes thrombotikus komplikációk hátterének tanulmányozása2017-10-30ÁEK
Préda IstvánEndocardiális és testfelületi mapping vizsgálatok és ezek klinikai alkalmazása2017-10-30ÁEK
Préda IstvánAz endothel anyagcsere celluláris és molekuláris genomikai eltérései ischaemiás szívbetegségben2017-10-30ÁEK
Szilvási IstvánA nukleáris kardiológia új módszerei az ischaemiás szívbetegség diagnosztikájában2017-10-30ÁEK
Tóth GyulaA nehézségi erőtér meghatározása Magyarország területére űrgradiometriai mérések alapján2017-12-20AF
Czékmann ZsoltKözigazgatás az információs társadalomban2017-12-31ÁJK
Heinerné Barzó TímeaI. A polgári jogviszony alanyainak személyi és vagyoni viszonyai, a személyek, a modern családjog és a kötelmi jog alapintétzményeinek dogmatikai kérdései2017-12-31ÁJK
Mátyás ImreAz egységes európai magánjog fejlődési irányai, az anyagi és kollíziós jogi jogegységesítési törekvések tendenciái2017-12-31ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2017-12-31ÁJK
Prugberger TamásA munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok mo-i jogi rendezésének problémái az ipari és mg-i termelés, valamint a keresk. területén az európai jogfejl.tükrében2017-12-31ÁJK
Nagy AnitaBüntetőeljárás és büntetés-végrehajtás az eredményesség tükrében, különös tekintettel a nemzetközi tendenciákra2017-12-31ÁJK
Szabó MiklósHagyomány és megújulás a jog elméleti megalapozásában2017-12-31ÁJK
Olajos IstvánAz agrárjog, a környezet- és energiajog támogatási rendszere, a támogatásokhoz kapcsolódó közigazgatási eljárásrend, intézmény- és szerződési rendszere.2017-12-31ÁJK
Gedeon MagdolnaA tömegszórakoztatás jogi szabályozása a múltban és a jelenben2017-12-31ÁJK
Heinerné Barzó TímeaII. Alanyi jogok, privatizációs törekvések és felelősségi viszonyok az egészségügyi ellátásban2017-12-31ÁJK
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2017-12-31ÁJK
Sántha FerencA jogi felelősség speciális formái a büntetőjogban és a nemzetközi büntetőjogban2017-12-31ÁJK
Majtényi LászlóAdatvédelem, információszabadság és ombudsman-intézmények2017-12-31ÁJK
Nagy ZoltánAz államháztartás, az adózás és a pénzügyi intézményrendszer jogfejlődésének tendenciái a hazai és az európai uniós szabályozás tükrében2017-12-31ÁJK
Wopera ZsuzsaAz összhang megteremtése a magyar és az Európai Közösségek polgári eljárásjoga között2017-12-31ÁJK
Jakab NóraA munkajog megújulása az európai és a magyar fejlődés tükrében, különös tekintettel a jogalanyiságra, munkaügyi kapcsolatokra és az új foglalkoztatási módszerekre2017-12-31ÁJK
Raisz AnikóA XXI. század kihívásai az emberi jogok és a környezet nemzetközi védelme területén2017-12-31ÁJK
Csemáné Váradi ErikaA kriminológia és a fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának hazai és nemzetközi fejlődési tendenciái és kapcsolódó kérdései2017-12-31ÁJK
Koncz Ibolya KatalinA jogélet társadalmi háttere és a jogszolgáltatás főbb tendenciái az újkorban és a modern időszakban2017-12-31ÁJK
Bragyova AndrásAz alkotmányosság és a jogállamiság garanciáinak megteremtése2017-12-31ÁJK
Torma AndrásA közigazgatás korszerűsítésének megalapozása2017-12-31ÁJK
Erdős ÉvaA pénzügyek jogának tudományos megalapozása2017-12-31ÁJK
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2017-12-31ÁJK
Kenderes GyörgyA munkajog történeti vonatkozásai, valamint helye és szerepe, továbbá jogágisági problémái a magyarországi és az európai jogfejlődés tükrében2017-12-31ÁJK
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2017-12-31ÁJK
Jacsó JuditA tőke és a fizetések szabad mozgásának büntetőjogi védelme és a pénzmosás az EU-ban2017-12-31ÁJK
Kirs EszterA nemzetközi büntetőjog és az átmeneti igazságszolgáltatás fejlődési tendenciái2017-12-31ÁJK
Leszkoven LászlóA szerződési biztosítékok joga2017-12-31ÁJK
Paulovics AnitaA közigazgatás szervezetének és működésének alkotmányos alapjai2017-12-31ÁJK
Rácz ZoltánA munkajog jogágiságának kérdései (közjog - magánjog)2017-12-31ÁJK
Szilágyi János EdeA fenntartható fejlődés jogintézményei az agrárjog és az energiajog területén2017-12-31ÁJK
Turkovics IstvánKözigazgatási jogalkotás és jogalkalmazás Magyarországon2017-12-31ÁJK
Barta JuditKereskedelmi jog, valamint a magyar nyugdíjrendszer kapcsolódó intézményeinek hazai és európai jogfejlődése2017-12-31ÁJK
Csák CsillaA humán- és természeti erőforrások jogának hazai és nemzetközi szabályozása2017-12-31ÁJK
Angyal ZoltánAz Európai Unió gazdasági és monetáris rendszerének, valamint belső piacának fejlődési tendenciái2017-12-31ÁJK
Vinnai EdinaA jogi intézményrendszer interdiszciplináris vizsgálata2017-12-31ÁJK
Hallók TamásA politikai demokrácia alkotmányjogi intézményei2017-12-31ÁJK
Bobvos PálA földhasználati viszonyok alakulása az Unióhoz csatlakozást követően2017-12-31ÁJK
Hajdú JózsefA japán munkaügyi kapcsolatok sajátosságai2017-12-31ÁJK
Badó AttilaÖsszehasonlító jogtan2017-12-31ÁJK
Balogh ElemérA magyar büntetőjog alapintézményeinek fejlődéstörténete2017-12-31ÁJK
Blutman LászlóIntegráció és gazdasági együttműködés2017-12-31ÁJK
Hajdú JózsefFelelősségi rendszerek a munkajog és a társadalombiztosítás területén2017-12-31ÁJK
Homoki-Nagy MáriaMagyar magánjogtörténet2017-12-31ÁJK
Jakab ÉvaSzerződéstani tanulmányok2017-12-31ÁJK
Nagy FerencNemzetközi és európai büntetőjog2017-12-31ÁJK
Nagy FerencA Btk. általános részi kodifikációjának egyes súlyponti kérdései2017-12-31ÁJK
Katona TamásA demográfia, igazságügyi statisztika,2017-12-31ÁJK
Martonyi JánosGlobális szabályozások és Európa2017-12-31ÁJK
Paczolay PéterA közösségi jog és alkotmányossági kérdések2017-12-31ÁJK

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )