Bejelentkezés
 Fórum
 
doktori iskolánként tudományáganként kutatási téma szerint  
Témakiírások doktori iskolánkénti megjelenítése
Válasszon intézményt, majd doktori iskolát, vagy adja meg a doktori iskola azonosítószámát.
 
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
helyszín rövidítés
jelentkezési határidő szerint
 
Összes témakiírás

témavezető

kutatási téma

jelentkezési határidő

helyszín (magyar oldal)
Temesi József"A döntéshozó konzisztenciájának mérése a többtényezős döntési feladatoknál2018-01-31BCE
Koltay András"A szólásszabadság kérdései2018-01-31PPKE
Kereszt Attila"Gene-for-gene" kölcsönhatások a Medicago truncatula-Sinorhizobium meliloti szimbiózisban2017-12-31SzBK
Klimkó Gábor"Közigazgatás 4.0: a műszaki fejlődés hatása az ügyintézési modellre"2018-01-31BCE
Iván Kristóf
Karmos György
"Lab-on-chip", bionikus interfészek, agyi elektródok2017-11-30PPKE
Mindszenty Andrea"Microfacies and reservoir studies on Pleistocene travertines of the Gerecse Hills, Hungary (Gerecsei pleisztocén travertinók mikorfáciesének és rezervoár-tulajdonságain2017-10-31ELTE
Szűcs Zoltán Gábor"Politikai realizmus"2018-01-31BCE
Cserné Adermann Gizella"Tanulási környezet és tanulási sajátosságok gyerekek, ifjak és/vagy felnőttek esetében"2017-11-30OTDI
Sáry Pál1. Vallás és jog kapcsolata az ókortól napjainkig. 2. A római jog fejlődése az ókorban.2017-12-31ÁJK
Sashalmi Endre16-17. századi angol politikai gondolkodás2017-12-31
Sashalmi Endre16-18. századi orosz történelem2017-12-31
Marjanucz László18-19. századi regionális és helytörténet2017-10-03SZTE
Szabó István1848 utáni magyar alkotmányfejlődés, Legújabb kori német és osztrák alkotmányfejlődés2018-01-31PPKE
Zakar Péter1848-49 forradalom és szabadságharc2017-10-03SZTE
Hajdu Péter19-20 századi novellatörténet2018-01-30IDI
Fülöp Lívia2. Az amiloid típusú aggregációt befolyásoló vegyületek tervezése, szintézise, hatásuk vizsgálata2018-05-15OVI
Ormos Mária20. századi magyar és egyetemes történelem2017-12-31
Tomka Béla20. századi magyar és európai társadalom- és gazdaságtörténet2017-10-03SZTE
Honvári János20. századi magyar gazdasági válságok2017-11-23SZE
Honvári János20. századi magyar gazdasági válságok2017-11-23SZE
Honvári János20. századi magyar gazdasági válságok2017-11-23SZE
Honvári János20. századi magyar gazdasági válságok2017-11-23SZE
Honvári János20. századi magyar gazdasági válságok2017-11-23SZE
Thomka Beáta20. századi magyar írók kéziratos hagyatékának feldolgozása és kiadása2018-01-30IDI
V. Gilbert Edit20. századi orosz irodalomtörténet, komparatisztika, interkulturális tanulmányok2018-01-30IDI2
Tóth Ágnes2A magyarországi nemzeti-etnikai kisebbségek 21. századi jellemzői, helyzete2017-12-31
Horváth Péter3D képanalitikai és gépi tanulási módszerek fejlesztése idegsejtek közötti kommunikáció megértésére2018-01-31SZTE
Kató Zoltán3D rekonstrukció ipari alkalmazásának képfeldolgozási problémái2018-01-31SZTE
Háberman ZoltánA צדקה fogalma és a zsidó társadalometika.2017-11-29ORZSE
Czeglédi AndrásA "fenséges" fogalmának filozófiai és esztétikai vonatkozásai2018-01-31SZTE
Orosz GáborA "közteológia" eredői a 20. századi teológiatörténetben2018-01-30EHE
Vass LászlóA "magyar közpolitikai tér"2018-01-31BCE
Tóth Sándor LászlóA 15 éves háború (1593-1616) éa a Bocskai-felkelés korszaka, hadtörténete és külpolitikája2017-10-03SZTE
Hubert GabriellaA 16-17. századi evangélikus prédikációirodalom vagy egy szerző életművének elemzése2018-01-30EHE
Hubert GabriellaA 16-17. századi evangélikus prédikációirodalom vagy egy szerző életművének elemzése2018-01-30EHE
Schmelczer-Pohánka ÉvaA 17–20. századi könyvtárak szerepvállalása az oktatási intézmények kiszolgálásában. Iskolai könyvtárak története (18–20. század)2017-11-30OTNDI
Zakar PéterA 18-20. századi egyháztörténet, magyar egyháztörténet2017-11-02BTK
Bernek ÁgnesA 21. század többpólusú világgazdasági és világpolitikai rendszerének térbeli szerveződése2017-11-23SZE
Bernek ÁgnesA 21. század többpólusú világgazdasági és világpolitikai rendszerének térbeli szerveződése2017-11-23SZE
Draskóczy Miklósné Székely MelindaA 3. századi válság társadalmi, gazdasági és politikai tünetei a katonacsászárok korában2017-10-03SZTE
Haraszti GyörgyA bácskai zsidóság a két világháború között2017-11-29ORZSE
Hornyák ÁrpádA Balkán a 19-20. században2017-12-31
Nagy AttilaA basalis ganglionok szenzomotoros működéseinek vizsgálata2018-05-15PHYS
Csepregi ZoltánA bécsi protestáns követségi prédikátorok tevékenysége a magyarországi egyházak érdekében a vesztfáliai béke és a Türelmi Rendelet között (1648-1781)2018-01-30EHE
Nagy NándorA bélidegrendszer fejlődése2017-09-30SE
Wittmann TiborA bélpermeabilitás és a luminális szerin proteázok pathogenetikai szerepének vizsgálata2018-05-15IN1ST
Rathmann JánosA berlini Hászkálá és nagy alakjai, a berlini Hászkálá hatástörténete (Magyarország, Ausztria).2017-11-29ORZSE
Deres PetronellaA beszámítási képességet érintő okok rendszere2017-10-31KREÁJ
Nagy IlonaA biblia és a folklór2017-12-31
Balla JózsefA biometria biztonságnövelő hatása a rendészeti célú személyazonosításban2017-12-31RDI
Kovács TiborA biometrikus azonosítás objektumorientált alkalmazása a beléptető rendszerekben2018-01-31BDGBK
Kengyel MiklósA bírói hatalom és a felek rendelkezési joga a polgári perben2017-10-31KREÁJ
Tóth J. ZoltánA bírói jogértelmezés és jogalkalmazás kérdései2017-10-31KREÁJ
Patyi AndrásA bírói jogvédelem szerepe és jellemzői a közigazgatásban2020-12-31
Birher NándorA bíróságok szerepe a végrehajtás felügyeletében, figyelemmel az etikai vonatkozásokra2017-10-31KREÁJ
Homoki-Nagy Mária
Varga Norbert
A bíróságok története: szervezeti reformok2017-12-31ÁJTK
Homicskó Árpád OlivérA Bismarcki társadalombiztosítási rendszer kialakulása és fejlődése2017-10-31KREÁJ
Bencsik AndreaA bizalom (és/vagy hiánya) gazdasági hatása a szervezeti működésben2017-11-23SZE
Bencsik AndreaA bizalom (és/vagy hiánya) gazdasági hatása a szervezeti működésben2017-11-23SZE
Mezgár IstvánA bizalom szerepe és felépítése különböző virtuális környezetekben2018-01-31BMGE
Udvary SándorA bizonyítás megújuló szabályai a polgári perjogban2017-10-31KREÁJ
Czine ÁgnesA bizonyítékok értékelésének dilemmái2017-10-31KREÁJ
Nógrádi GyörgyA biztonság és a védelem gazdasági dimenziója2018-01-31BCE
Tóth-Bordásné Marosi IldikóA biztonságos szervezet stakeholder szempontú megközelítése2018-01-31ÓEBGK
Tálas PéterA biztonságpolitika fogalmi alapjai2018-01-31BCE
Takács IstvánA biztonságpolitikára és a gazdasági-társadalmi egyensúlyra ható tényezők kutatása a társadalom – globalizáció – adózás közgazdasági összefüggéseiben2018-01-31ÓEBGK
Szűcs EndreA biztonságtechnika történetének, eseményeinek áttekintése, elemzése, a ma és a jövő biztonságtechnikájára gyakorolt hatásuk feltárása2018-01-31ÓEBGK
Pokorádi LászlóA biztonságtudatos nevelés kérdései2018-01-31ÓEBGK
Vasvári FerencA biztonságtudomány szerepe a műszaki megbízhatóság és a biztonsági kockázatok kapcsolatának, valamint határköltségeinek modellezésében, vizsgálatában2018-01-31ÓEBGK
Kemény LajosA bőr fotoprotektív hatásának vizsgálata2018-01-17BŐR
Bari FerencA bőr mikrokeringés ritmikus komponenseinek jellemzése fiziológiás körülmények között és egyes krónikus betegségekben2018-05-15OFOII
Erős GáborA bőr mikrokeringésének és barrier funkciójának vizsgálata különböző bőrgyógyászati kórképekben2018-01-17BŐR
Szabó LajosA bor nemzetközi kereskedelme2018-02-28SZIE
Nagy FerencA Btk. általános részi kodifikációjának egyes súlyponti kérdései2017-12-31ÁJK
Fantoly ZsanettA bünető eljárás egyes jogintézményei2017-12-31ÁJTK
Elek BalázsA büntetőeljárás alapelveinek továbbfejlesztési lehetőségei, és a bírói meggyőződés kialakítása2017-12-31A/221
Jámborné Róth ErikaA büntetőeljárási jog fejlődési irányai2017-12-31ÁJK
Görgényi IlonaA büntetőjog, kriminálpolitika és kriminológia fejlődési tendenciái2017-12-31ÁJK
Czine ÁgnesA büntetőjogi felelősségre vonás során az alapjogok megjelenése és érvényesülése2017-10-31KREÁJ
Dobrocsi SzilviaA büntetőjogi mediáció hagyományai és jövője2017-10-31KREÁJ
Vókó GyörgyA büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk törvényességének és hatékonyságának tényezői2018-01-31PPKE
Mezey BarnaA büntetőjogi szankciórendszer átalakulása a 19. században2020-12-31
Blaskó BélaA büntetőpolitika az új évszázad első éveiben2017-12-31RDI
Farkas ÁkosA bűnügyi tudományok fejlődési irányai2017-12-31ÁJK
Varga LilianA C1-inhibitor (C1-INH) diszreguláció klinikai jelentősége2017-10-30SE
Horváth IldikóA cardiopulmonáris rendszer integrált működése2017-10-30SE
Kempler PéterA cardiovascularis autonom és perifériás sensoros neuropathia klinikai és epidemiológiai vizsgáló módszereinek összehasonlító értékelése2017-10-30SE
Nemes AttilaA cardiovasculáris funkció vizsgálata korszerű módszerekkel2018-01-17BEL2
Soós PálA cardiovascularis megbetegedések epidemiológiája2017-10-30SE
L. Kiss AnnaA caveolák, caveolin izoformák szerepe a sejtek életfolyamataiban2017-09-30SE
Kemény LajosA cellulit új kezelési lehetőségei2018-01-17BŐR
Endrész ValériaA Chlamydia pneumoniae fertőzés atherogén hatása, megelőzési lehetőségek2018-05-15SZTE
Reiniger LillaA CHRONICUS LYMPHOCYTÁS LEUKAEMIA GENOMIKAI ÉS EPIGENOMIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA2018-01-20SE
Cserti Csapó TiborA cigány népesség szociológiai problémái Magyarországon és összefüggésük az oktatásüggyel2017-11-30OTNDI
Zsembery ÁkosA cink szerepe az intracelluláris Ca2+ és cAMP szint, valamint a transzepitheliális ion transzport szabályozásában2017-10-30SE
Zima AndrásA cionizmus, mint közép-európai nemzeti mozgalom2017-11-29ORZSE
Káldi KrisztinaA cirkadián ritmus szabályozásának molekuláris alapjai2017-09-30SE
Spät AndrásA citoplazma Ca2+ jel és a mitokondrium kapcsolata2017-09-30SE
Rixer ÁdámA civil szervezetek kapcsolata az állammal2017-10-31KREÁJ
Harsányi IvánA civil társadalom és az állam küzdelme a 20. századi Dél-Európában2017-12-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )